DOEL VAN SCHOOLGEBOUWEN OP GEVELRECLAMES.NL
De namen van scholen die soms op de buitenkant van schoolgebouwen zijn aangebracht zijn de aanleiding voor onderstaande lijst. Veel namen zijn achterhaald en verwijderd, maar de WHGA beschouwt ze als erfgoed van de openbare ruimte.
Soms is zo'n schoolnaam nog (net) leesbaar als beschildering, reliëf, smeedwerk of tegeltableau. En heel soms wil de WHGA die beschadiging dan wel gaan restaureren "omdat niemand anders dat doet".
Want de WHGA is een restaurerende instelling met een ruim hart voor teksten in de openbare ruimte.
En omdat -voorzover wij weten- nergens zo'n overzicht bestond van 350 jaar Amsterdamse schoolgebouwen heeft de WHGA dat ook maar meteen gemaakt.
 
OVER ONDERSTAANDE LIJST MET CIRCA 1500 ADRESSEN
VAN (VOORMALIGE) SCHOOLGEBOUWEN IN AMSTERDAM
Het basisbestand is afkomstig van de Amsterdamse telefoongidsen 1915, 1950 en 1999 en het Amsterdamse adresboek 1934 (voor 1900 waren er geen schoolvermeldingen).
In de telefoon- en adresboekselecties is alleen gezocht met zoekterm "school"; schoolinspecteurs en leveranciers van boeken etc. zijn niet overgenomen. Wel privé-adressen / namen van leraren en schooldirecteuren, soms met verwijzing naar een (naam)school.
Er is uitgegaan van recente huisnummers, hoewel niet te voorkomen was dat een enkel zeer oud huisnummer van vóór de vernummering van 1875 vermeld is. Zoveel mogelijk is daarvoor de omnummeringstabel van het SAA geraadpleegd.
Indien een school- of persoonsnaam en de straatnaam wel bekend zijn, maar het huisnummer onbekend (of gegokt) is, kan misschien een adresboek of woningkaart nog tot een correct huisnummer leiden.
Alle gevonden vermeldingen zijn onder voorbehoud van typefouten, door OCR niet-herkende letters en huisnummerwijzigingen, en daarom vrijwel zeker nog incompleet. Er zitten vast veel inconsistenties in dit tekstbestand die nog verbeterd kunnen worden.
Telefoonnummers beginnend met een N waren aangesloten op het eerste Amsterdamse telefoonbureau (later centrale "Noord"). De 2e centrale werd "Zuid" genoemd. Wegens de snelle groei van het aantal abonnees werden de N en de Z vervangen door een cijfer.
Aanvullend op tel. & adresboeken zijn (genummerde of geletterde) scholen in zwart toegevoegd uit de website van de Vrienden van het NL Tegel Museum (tegels op locatie), of blauw van de WHGA-inventarisatie.
In paars zijn opmerkingen of internetvondsten toegevoegd (zoals van schoolbank.nl) die niet door eigen waarneming of een archieffoto geverifieerd konden worden.
Aangevuld is met scholen uit een ongedateerde inventarisatie van herbestemde schoolgebouwen. Deze was door HvA-studenten voor Bureau Stedelijke Vernieuwing (met typefouten, slordig) samengesteld op basis van scholengidsen 1955, 1966, 1975, 1984 & 1995.
Aangevuld is met scholen uit de archieven van de Secretarie van de Gemeente; SAA toegangsnummer 5191
Aangevuld is met scholen uit het Monumenten Inventarisatie Project van Stadsdeel Zuid (MIP-Z) uit 2014.
Veel schoolnummers komen dubbel voor in verschillende bronnen, dus is onderscheid gemaakt tussen de reeks oorspronkelijke nummerscholen (School 0xx) en de schoolnummers van Geref. (~ Gx), Ned.Herv. (~ H0), Joodse (~ Jx) en Montessorischolen (~ M0x).
De rechtse kolom tekst kan voor een foto verwijzen naar de SAA Bbk (= Stadsarchief Beeldbank met fotonummer: http://beeldbank.amsterdam.nl ) of NTM-website ( https://vriendennederlandstegelmuseum.nl/insitu/insitu.htm ).
Het (eerste) vermelde jaar kan het bouwjaar zijn, of bij een schoolnaam het jaar van een adres- of telefoonboek, of van een foto. Het tweede jaar geeft aan tot welk jaar die schoolnaam daar in zwang was, en in rood: het jaar van sloop van het gebouw.
Indien de adrestekst paars of bruin gekleurd is betreft het vrijwel zeker geen schoolgebouw of is het nog niet geverifieerd.
Indien de naamtekst "roepnaam" in een gekleurd vlak staat zijn er in dezelfde kolom nog meer vermeldingen van deze roepnaam in de lijst aanwezig, wat kan wijzen op een verhuizing of dependance van de school.
Indien "reliëf" is het een schoolnaam in natuursteen; indien "tt" (tegeltableau) is ook "keramiek" mogelijk. De letterlijke tekst in groen (hyperlink in blauw): een (digitale) foto van dit gevelteken is aanwezig bij de WHGA of op de NTM-website.
Indien de naamtekst gemarkeerd is in rood is het schoolgebouw (waarschijnlijk) gesloopt en een eventueel gevelteken zoals reliëf, tt, beschildering of smeedwerk dus niet meer aanwezig.
 
ENKELE van de gebruikte INTERNETBRONNEN
www.bronnenuitamsterdam.nl/weergave.asp?ID=347
www.100jaarorthopedagogiek.nl/?q=1901
https://stadsarchief.amsterdam.nl/archieven/archiefbank/overzicht/5191.nl.html
https://archief.amsterdam/indexen/woningkaarten_1924-1989/zoek/index.nl.html (helaas vaak slordig ingevuld)
www.tussentaalenbeeld.nl/A60I.htm#34
www.remery.nl/sm-remery/wijnbeek/Noord-Holland/hwnh-01.html (inspecteur H.Wijnbeek tot 1849; M.Remery-Voskuil, 2014)
www.remery.nl/sm-remery/wijnbeek/Noord-Holland/noordholland-1839.html (idem, met nieuwe URL)
www.schoolbank.nl (bevat helaas veel incomplete of onjuiste adressen)
www.onderwijsconsument.nl/scholenoverzicht (met alleen actuele scholen)
http://www.geneaknowhow.net/script/dewit/tel1915/ (& ook 1950, 1999 en andere jaren)
http://ytekespoelstra.nl/schoolvoorbeelden/ (Jouke van der Werf (bMA), Guido Hoogewoud e.a.; een gemeentelijke selectie uit dec.2004 van ruim 100 kenmerkende schoolgebouwen van de 300 niet-verbouwde van de 600 buiten de Singelgracht)
www.historischarchiefdebaarsjes.nl/straten/balboa2.html
https://vriendennederlandstegelmuseum.nl/onderzoek/tegels-op-locatie
www.gevelreclames.nl/
 
ONTWIKKELING VAN SCHOLEN IN HET KORT
Na de fröbelschool kwam in het 6e jaar de lagere school. De eerste Wet op het Lager Onderwijs (1806) deelde schoolkinderen in drie klassen ontwikkelingsniveau in. Er waren nog nauwelijks speciale schoolgebouwen hiervoor; de richtlijnen kwamen pas in 1811.
Behalve de overheid die niet-godsdienstig onderwijs verschafte waren er ook (diaconie-)scholen met een godsdienstige signatuur en subsidiegever. Veelal waren deze laatste naamscholen waaruit de zuil duidelijk werd. 
In 1839 vielen weeshuisscholen onder de "bijzondere scholen der 1e klasse", evenals de 5 Nederduitsch Hervormde en 2 Waalsche diaconiescholen die werden bezocht door in totaal 1850 leerlingen. Gelijk te stellen aan de armenschool of havelozenschool.
De onderwijswet van 1857 deelde in naar stand; de genummerde armenschool was volledig gesubsidieerd (tot 100 kinderen per klas, leeftijden gemengd).
In 1839 telden de armenscholen in totaal 10.000 leerlingen, waarvan de 5.000 op de 12 stedelijke armenscholen. De schoolleeftijd was 8-14 jaar en veel arme kinderen konden niet geplaatst worden door gebrek aan schoolgebouwen.
Om alle leerlingen ruimte te bieden moesten toen meer dan 200 schoolgebouwen gevonden of bijgebouwd worden !
Tegen betaling van een lage bijdrage in het schoolgeld werd iets beter onderwijs gegeven op letterscholen ("tusschenscholen" sinds 1820) die tot 1908 door de overheid deels gesubsidieerd werden, evenals de (stads)burgerschool.
In 1839 telden de stedelijke tussenscholen in totaal bijna 2.000 leerlingen, en gingen er 250 naar een (particuliere) burgerschool. Met Hfl.1,50 per maand schoolgeld was de burgerschool ruim twee keer zo duur als de tussenschool.
Bij naamscholen kon hoger schoolgeld gevraagd worden dan bij tussenscholen. Naamscholen waren, openbaar of van de diaconie, voor Gewoon Lager Onderwijs (G.L.O.) in eerste, tweede of derde klasse ingedeeld.
In 1839 waren er 60 scholen der 2e klasse die concurrentie ondervonden van de kosteloze armenscholen der 1e klasse. Kennelijk hing het inkomen van de leraren toen nog samen met het aantal leerlingen.
Scholen voor Uitgebreid Lager Onderwijs (U.L.O.; 3-jarig) en Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (M.U.L.O.; 4-jarige U.L.O.) waren bedoeld als vervolgopleiding ofwel voortgezet onderwijs
Wegens de toenemende industrialisatie bleek in 1863 behoefte aan vervolgonderwijs: in de Wet op het middelbaar onderwijs ontstonden de Burgerschool en de Hogere Burger School (H.B.S.).
Een Lagere Burgerschool werd niet gerealiseerd; hiervoor in de plaats kwam het Voorbereidend Middelbaar BeroepsOnderwijs (vroeger VMBO, vanaf 1996 meestal ROC genoemd).
Om ook het hoger onderwijs te moderniseren werd bij wet van 1876 de Latijnse School vervangen door het gymnasium waarna de student eventueel naar de universiteit kon doorstomen.
Omstreeks 1878 (Wet op het L.O.) werden Armenscholen tot Kostelooze scholen en na de Wet van 1920 kwam er een einde aan de stigmatisering en kregen alle nieuwe scholen een naam in plaats van een nummer of letter. Van 1878-1920 was er officieel geen ULO.
In 1952 werden alle ambachtsscholen Lagere Technische School (LTS). Van 1971 tot 1996 zijn de Amsterdamse LTSsen beheerd door de Vereniging voor Beroepsonderwijs, waarna ze onder de hoede kwamen van het Regionaal Opleidings Centrum (ROC) Amsterdam. 
A.g.v. de Mammoetwet begon in 1968 een enorme fusiegolf in het vervolgonderwijs, resulterend in een soort "stoelendans" van verhuizing naar noodscholen, hulpscholen (dependances) en nieuwbouw, en tot steeds grotere scholengemeenschappen.
Bij samenstelling van deze lijst was opmerkelijk hoeveel scholen niet in één gebouw gevestigd waren (geweest). En de meeste schoolnamen waren juist niet (meer) in de gelijknamige straat te vinden.
Door deze onderwijsvernieuwing (-vernieling…) bleef een stortvloed aan te slopen of te herbestemmen scholen achter. Hiermee kwam een eind aan de "geveltekens" die "voor de eeuwigheid" op een schoolgebouw bevestigd waren.
 
MEER OVER DE ONTWIKKELING VAN SCHOLEN
www: archief.amsterdam/inventarissen/overzicht/5191.nl.html (toegangsnr 5191 is helaas met typefouten door stagaires)
 
NOG UIT TE ZOEKEN
De WHGA vond bij het begin van deze scholenspeurtocht slechts een dozijn coincidenties tussen (v/m) schoolgebouwen met een gesignaleerd gevelteken (tt, beschildering, reliëf of metaal) en een school op dat adres uit andere bron.
En waar de speurtocht ooit om begon: 83 van 164 nummerscholen en 4 van 26 letterscholen hebben we (nog) niet opgespoord ! Deze resterende 88 "xxx" willen we -met uw hulp ?- ook nog gaan benoemen.
Misschien kennen we van enkele van die 88 schoolgebouwen wel het adres, maar zijn naam, letters of nummers van de gevel zoekgeraakt ! En vooraan in de lijst staan 49 schoolnamen waarvan we nog geen adres hebben. Weet u meer ?
E-mail: amsterdam@gevelreclames.nl
HOME: terug naar www.gevelreclames.nl
Dit is schoolgebouwenlijst versie 10 van april 2020
Aanvullingen en/of correcties voor v.11 welkom !
Straat Nr. Postcode GT- / PTT-naam (gecorrigeerd) of
naam volgens opschrift
Sorteer- of roepnaam
(voor deze lijst)
Tel.nr
of soort opschrift
Bouwjaar
of
periode
Bron, categorie, of opmerking
en/of:
oorspronkelijke GT-/PTT-vermelding
-- -- 0-0 10-- -- Bijlmerhorstschool Bijlmerhorstschool -- -- 1969-1973 bron SAA toegangsnr 5191: adres ontbreekt
-- -- 0-0 10-- -- Diakonieschool voor G.L.O. Diaconieschool -- -- 1895 bron SAA toegangsnr 5191: adres ontbreekt
-- -- 0-0 10-- -- Justus van Effenschool Effenschool -- -- 1925 bron www: Helmersbuurt, adres ontbreekt; MSn: (nog) geen bewijs voor gevonden, mogelijk bij Brederodestr.
-- -- 0-0 10-- -- Jan van Eijckschool Eijckschool -- -- 1924 bron eenkleineheldendaad.nl: adres ontbreekt
-- -- 0-0 10-- -- Wessel Gansfortschool Gansfortschool -- -- 1919-1933 bron eenkleineheldendaad.nl: adres ontbreekt; schoolhoofd A.Kuiper (tot 1929 ?); bron Delpher (Telegraaf mei 1933): opheffing wegens te klein
-- -- 0-0 10-- -- Openbare 's Gravesandeschool voor G.L.O. Gravesandeschool -- -- 1922-1933 bron eenkleineheldendaad.nl: adres ontbreekt; schoolhoofd J.Feenstra (tot 1926 ?); bron Delpher (Telegraaf mei 1933): opheffing wegens te klein
-- -- 0-0 10-- -- Tweede HBS HBS 2 -- -- 1900 bron OnsAmsterdam 201810 (F.Schrijver): adres ontbreekt; directeur M.T.IJzerman
-- -- 0-0 10-- -- Openbare Van der Helstschool voor G.L.O. Helstschool -- -- 1922-1933 bron Delpher (Telegraaf mei 1933): opheffing wegens te klein, adres ontbreekt
-- -- 0-0 10-- -- Hemonyschool Hemonyschool -- -- 1920-1923 bron eenkleineheldendaad.nl: adres ontbreekt
-- -- 0-0 10-- -- Technische Hoogeschool Hogeschool -- -- 1941 bron Amstelodamum 1940-1945: adres ontbreekt; hoogleraar prof.H.M.Luns (1941)
-- -- 0-0 10-- -- Johan van Hoornschool Hoornschool -- -- 1925-1934 bron eenkleineheldendaad.nl: adres ontbreekt
-- -- 0-0 10-- -- Busken Huetschool Huetschool -- -- 1940-196x bron Amstelodamum 1940-1945: adres ontbreekt, school door Duitsers bezet; bron dbnl (Neerlandia jg.82): uitbreiding datering
-- -- 0-0 10-- -- Javaschool Javaschool -- -- 1930-1934 bron eenkleineheldendaad.nl: adres ontbreekt
-- -- 0-0 10-- -- Joodsche Kunstnijverheidschool Kunstnijverheidschool -- -- 1940-1941 bron www (Mart Stam, dichter van staal & glas)
-- -- 0-0 10-- -- Gemeentelijk Lyceum voor Jongens en Meisjes Lyceum G -- -- 1936-1948 bron SAA toegangsnr 5191
-- -- 0-0 10-- -- Nederlandsch Lyceum Lyceum N -- -- 1909 bron Schoolvoorbeelden: adres ontbreekt (niet in A'dam maar in Den Haag), rector R.Casimir
-- -- 0-0 10-- -- Jacob van Maerlantschool Maerlantschool -- -- 1920-1924 bron eenkleineheldendaad.nl: adres ontbreekt
-- -- 0-0 10-- -- R.K. Lyceum voor meisjes Meisjeslyceum K -- -- 1941 bron Amstelodamum 1940-1945: rectrice Zr. Xaveriana (Catharina Mohr), adres ontbreekt
-- -- 0-0 10-- -- Mimeschool Jan Blonk Mimeschool -- -- 196x bron OnsAmsterdam 201709p30 (M.v.Heijningen), adres ontbreekt
-- -- 0-0 10-- -- Nieuwe Kunstschool Kunstschool -- -- 1933-1939 bron www (Mart Stam, dichter van staal & glas); bron OnsAmsterdam 201911: opgericht door Paul Citroen, aanvullende datering
-- -- 0-0 10-- -- Derde Openluchtschool Openluchtschool 3 -- -- 19xx-1945 bron SAA toegangsnr 5191
-- -- 0-0 10-- -- Ned.Herv. School School NH03---07 -- -- 19xx bron MSn: ontbreken in reeks Ned.Herv. scholen 1…24; mogelijk betreft dit niet de Nederlands Herv. Scholen maar de Nederduits Herv. diaconiescholen
-- -- 0-0 10-- -- Ned.Herv. School School NH09 -- -- 19xx bron MSn: ontbreekt in reeks Ned.Herv. scholen 1…24
-- -- 0-0 10-- -- Ned.Herv. School School NH14 -- -- 19xx bron MSn: ontbreekt in reeks Ned.Herv. scholen 1…24
-- -- 0-0 10-- -- Ned.Herv. School School NH18 -- -- 19xx bron MSn: ontbreekt in reeks Ned.Herv. scholen 1…24
-- -- 0-0 10-- -- Ned.Herv. School School NH20 -- -- 19xx bron MSn: ontbreekt in reeks Ned.Herv. scholen 1…24
-- -- 0-0 10-- -- Ned.Herv. School School NH23 -- -- 19xx bron MSn: ontbreekt in reeks Ned.Herv. scholen 1…24
-- -- 0-0 10-- -- Joods Montessori Lyceum School M-J -- -- 1940-1942 bron Volkskrant 2-5-2017: opgericht door rectrix Mevr.D.Polenaar vanuit het MLA
-- -- 0-0 10-- -- Eerste Montessori MAVO School MM1 -- -- 19xx-1990 bron archief SD-Oost: → SMOA fusieschool
-- -- 0-0 10-- -- Elfde Montessorischool School M11 -- -- 19xx bron MSn: ontbreekt in reeks Montessorischolen 1...15
-- -- 0-0 10-- -- Dertiende Montessorischool School M13 -- -- 19xx bron MSn: ontbreekt in reeks Montessorischolen 1...15
-- -- 0-0 10-- -- Montessorischolen genummerd in de reeks 16…30 School M17…30 -- -- 19xx bron MSn: ontbreekt in reeks Montessorischolen 17…31
-- -- 0-0 10-- -- Eenendertigste Montessorischool School M31 -- -- 19xx bron eenkleineheldendaad.nl: schoolhoofd D.L.Levie
-- -- 0-0 10-- -- Muiderpoortschool Muiderpoortschool -- -- 1989 bron archief SD-Oost
-- -- 0-0 10-- -- Derde Openbare Nijverheidsschool voor Meisjes Nijverheidsschool O3 -- -- 1961-1966 bron SAA toegangsnr 5191: adres ontbreekt
-- -- 0-0 10-- -- Vierde Openbare Nijverheidsschool voor Meisjes Nijverheidsschool O4 -- -- 19xx bron schoolbank.nl: adres ontbreekt
-- -- 0-0 10-- -- School van het Tweede Departement Amsterdam der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen Nutsschool -- -- 1839 bron Remery (rapportage Wijnbeek): bijzondere school der 1e klasse, hoofdonderwijzers Perk, J.W.L.F.Ippel & Ridderhoff, 600 leerlingen, tevens kostschool met daggeld Hfl.8 per maand; adres ontbreekt
-- -- 0-0 10-- -- van Ostadeschool Ostadeschool -- -- 191x bron eenkleineheldendaad.nl: adres ontbreekt
-- -- 0-0 10-- -- Openbare Prins Mauritsschool voor G.L.O. Mauritsschool -- -- 19xx-1933 bron Delpher (Telegraaf mei 1933): opheffing wegens te klein, adres ontbreekt
-- -- 0-0 10-- -- Ranonkelschool Ranonkelschool -- -- 192x bron eenkleineheldendaad.nl: in Noord maar adres ontbreekt
-- -- 0-0 10-- -- Kleuterschool het Roodborstje Roodborstjeschool -- -- 1970 bron www: Staatsliedenbuurt ?
-- -- 0-0 10-- -- Rubensschool Rubensschool -- -- 191x bron eenkleineheldendaad.nl: adres ontbreekt
-- -- 0-0 10-- -- School 17 School 017 -- -- 1939-1940 bron eenkleineheldendaad.nl: in Noord maar adres ontbreekt; schoolhoofd S.J.Bannet (1939-1940)
-- -- 0-0 10-- -- Voorbereidende school nr.26 School 026 -- -- 1941 bron eenkleineheldendaad.nl: adres ontbreekt
-- -- 0-0 10-- -- Voorbereidende school nr.42 School 042 -- -- 1941 bron eenkleineheldendaad.nl: in Betondorp
-- -- 0-0 10-- -- Voorbereidende school nr.46 School 046 -- -- 1946 bron Amstelodamum 1948: adres ontbreekt; schoolhoofd mevr. M.J. v.d. Vegt
-- -- 0-0 10-- -- Voorbereidende school nr.51 School 051 -- -- 1941 bron eenkleineheldendaad.nl: adres ontbreekt
-- -- 0-0 10-- -- School voor slechthoorenden Slechthorendenschool -- -- 1914-1950 bron Amstelodamum 1940-1945: adres ontbreekt; directeur R.M.Gaasbeek (1940); bron SAA toegangsnr 5191: datering, adres ontbreekt
-- -- 0-0 10-- -- Sophia-school Sophiaschool -- -- 1840-18xx bron OnsAmsterdam 2019-1 blz.44: directrice H.Wurfbain
-- -- 0-0 10-- -- Melis Stokeschool Stokeschool -- -- 1925-1926 bron eenkleineheldendaad.nl: adres ontbreekt
-- -- 0-0 10-- -- Teekenschool van den R.K. Volksbond Tekenschool K -- -- 19xx-1941 bron Amstelodamum 1940-1945: adres ontbreekt
-- -- 0-0 10-- -- Tidoresschool Tidoresschool -- -- 1929-1936 bron eenkleineheldendaad.nl: adres ontbreekt
-- -- 0-0 10-- -- Vakantieschool Licht en Lucht Vakantieschool -- -- 195x bron AmsterdamseKrant (Leo Lases): behorende bij de St.Vincentiuskerk (Jacob van Lennepkade)
-- -- 0-0 10-- -- Openbare Valkenburgerschool voor G.L.O. Valkenburgerschool -- -- 19xx-1933 bron Delpher (Telegraaf mei 1933): opheffing wegens te klein, adres ontbreekt
-- -- 0-0 10-- -- Zacharias Jansenschool Jansenschool -- -- 1942 bron Amstelodamum 1940-1945: adres ontbreekt; schoolhoofd A.Frelier (19xx-1942)
-- -- 0-0 10-- -- Julianaschool Julianaschool S -- -- 1920-1930 bron SAA toegangsnr 5191: in Sloterdijk
-- -- 0-0 10-- -- Individueel Technisch Onderwijs school, I.T.O. ITO-school -- -- 197x bron www (P.Perger): in Spaarndammer- of Zeeheldenbuurten (SpaZee)
-- -- 0-0 10-- -- Muziekschool van Toonkunst Muziekschool T -- -- 1862-1874 bron www: directeur G.A.Heinze (1862-1871)
-- -- 0-0 102- -- Lagere Land- en Tuinbouwschool Tuinbouwschool -- -- 1958-1992 bron Frans Woons: in Amsterdam-Noord: adres ontbreekt
-- -- 0-0 106- -- Kleuterschool Klein Duimpje Duimpjeschool -- -- 196x bron FB Oud Slotermeer & Geuzenveld: nabij Decrolyschool ?: adres ontbreekt
-- -- 0-0 106- -- Sloterplasschool Sloterplasschool -- -- 1976 bron FB Oud Slotermeer & Geuzenveld: adres ontbreekt
-- -- 0-0 106- -- Kleuterschool de Sneeuwklokjes Sneeuwklokjesschool -- -- 196x bron FB Oud Slotermeer & Geuzenveld: nabij Koopmansschool ?: adres ontbreekt
-- -- 0-0 106- -- Openbare Saxen Weimarschool voor G.L.O. Weimarschool -- -- 19xx-1933 bron Delpher (Telegraaf mei 1933): opheffing wegens te klein, adres ontbreekt
A.M. de Jongstraat 0-42 1064 R- Kleuterschool Kleuterschool A -- -- 1954-1956 bron FB Oud Slotermeer & Geuzenveld
Aalbersestraat 35 1067 EZ Goeman Borgesiusschool Borgesiusschool 6131807 1999 basisonderwijs; bron Heemschut: wederopbouw-wandschildering van Frieda Hunziker uit 1963 in 2016 bedreigd door sloopplannen
Aalbersestraat 35 1067 EZ Ver. Schoolbelangen Goeman Borgesius School  Borgesiusschool  6134362 1999 andere categorie; bron catalogus herbestemde scholen
Aalbersestraat 57 1067 EZ Sam van Houtenschool, voortgezet onderwijs voor slechthorende kinderen Houtenschool -- -- 1966-19xx bron FB Oud Slotermeer & Geuzenveld: adres ontbreekt; bron Schoolvoorbeelden: prefab-type Durox-bouw; bron rechts op foto's in SAA Bbk 5293FO015654 & 10009A005389: gesloopt t.b.v. stadsvernieuwing
Aalsmeerweg 104 1059 AP Muziek In Bedrijfstrainingen In Tune Tune 4081234 1999 bedrijfsopleiding
Abraham Kuyperplein 2 1067 DE School 't Koggeschip Koggeschipschool 5061980 19xx-20xx bron schoolbank.nl (Frans Woons); bron www: directeur mevr. J. van Maris (2017)
Achter Oosteinde 9 1017 XP KGCA KGCA 6200696 1999 andere categorie; bron foto in SAA Bbk 010122029461 (1974) & ontwerptek. in SAA Bbk 5221BT907061 (1890): ontwerp Th.Sanders voor AOM
Achtergracht 2 1017 WP ASVO School ASVO -- -- 1970 bron SAA toegangsnr 5191
Adama van Scheltemaplein 1 1077 LR Christelijke Hoogere Burger- en Handelsschool HBS H -- -- 19xx bron SAA woningkaart (Frans Woons); bron MSn: zie hoofdingang op Jan van Eijckstraat 47
Adelaarsweg 0-139 102- -- Hillegonda de Zwart School Zwartschool -- -- 1989-19xx bron stadsdeelarchief
Adelaarsweg 0-139 102- -- Dominee C.P. van Eeghenschool Eeghenschool -- -- 1989-19xx bron stadsdeelarchief
Adelaarsweg t/o 1 1021 B- O.B. v. Schoolschip; commdt. A. Wassing Schoolschip 60719 1950 Schoolschip O.B. V, commdt. A. Wassing, Adelaarsw. t.o. 1
Adelaarsweg 22 1021 BN R. Staes (hoofd ener school) Staes 61076 1950 Staes, R., Hoofd ener school, Adelaarsw. 22; woonhuis
Adelaarsweg 86 1021 BW J. v.d. Steen (hoofd J.J. van Noortschool voor L.O.) Noortschool 61587 1950 Steen, J. v.d., Hfd J.J. v. Noortschool L.O., Adelaarsw. 86; woonhuis
Adelaarsweg 113 1021 BZ De Kinderboom, Prot. Chr. Kinderboom 6368172 1999 basisonderwijs; bron catalogus herbestemde scholen
Admiraal de Ruijterweg 267 1055 LV Dansschool Musch Dansschool M 88398 1950 Musch Dansschool, Adm. de Ruijterw. 267
Admiraal de Ruijterweg 341 1055 LZ Mode Atelier Hansje Oerlemans Oerlemans 6861525 1999 andere categorie; woonhuis
Admiraal de Ruijterweg 408 1055 ND Maria school Mariaschool U tt 1916-19xx bron WHGA: voor foto zie NTM tegels op locatie. Bron www (Katholicisme 1900-1960): vanwege de Boomkerk ernaast ook wel Boomschool genoemd, met uitbreiding in Gibraltarstraat vanaf 1936; bron Parool 20161207: herbestemd tot appartementen
Admiraal de Ruijterweg 410 1055 ND St.Maria Meisjesschool
St.Maria ULO-school
Mariaschool U tt 1916-19xx bron WHGA: voor foto zie NTM tegels op locatie. Bron www (Katholicisme 1900-1960): vanaf 1917 ULO-school en vanaf 1919 MULO-school; bron Parool 20161207: herbestemd tot appartementen
Admiraal de Ruijterweg 410 1055 ND Franciscus van Assisiëschool Franciscusschool -- -- 1928-1933 bron SAA toegangsnr 5191
Admiraal de Ruijterweg 408-410 1055 ND Eerste R.K. school voor Middelbaar Economisch (en) Administratief Onderwijs MEAO R -- -- 198x-199x bron foto in SAA Bbk 010122007405; bron Parool 20161207: herbestemd tot appartementen
Admiraal de Ruijterweg 131 1056 EX D.Riemers (hoofd dr.J.Th. de Visserschool) Visserschool 83344 1950 Riemers, D., Hfd dr.J.Th. de Visserschool, Adm. de Ruijterw. 131; woonhuis
Admiraal de Ruijterweg 74 1056 GN Het Amsterdamsche Schoolblad Schoolblad A -- -- 1934 Amsterdamsche Schoolblad, Het, Adm. de Ruyterw. 74
Admiraal de Ruijterweg 110 1056 GR Dansschool Jan Daniëls Dansschool D -- -- 1978 bron www: Nieuwe Leidsche Courant
Admiralengracht 291 1056 EA I. v.Ootegem (hoofd ener school) Ootegem 88925 1950 Ootegem, I v., Hfd. e. school, Admiralengracht 291; woonhuis
Admiralengracht 301 1056 EB Kinderdagverblijf de Pionier Pionierschool -- -- 200x bron Frans Woons: KDV en vermoedelijk opvolger van kleuterschool Klimop
Admiralengracht 301 1056 EB Kleuterschool de Klimop Klimopschool -- -- 19xx bron Frans Woons
Admiralengracht 301 1056 EB Openbare school voor voorbereidend onderwijs no.44 School 044 -- -- 1930-198x bron SAA woningkaart; bron www: ontwerp dPW, in 1994 herbestemd tot kinderopvang
Admiralengracht 196 1056 TH W.B.IJzerdraat (admin. De Openbare School) Noordtschool 82126 1950 IJzerdraat, W.B., Admin. De Openbare School, Admiralengracht 196; woonhuis
Admiralengracht 177 1057 ET Cabotschool voor G.L.O. Cabotschool -- -- 1947-1986 bron Frans Woons: tot fusie in 1960 met Admiralengrachtschool; → Westerweelschool
Admiralengracht 177 1057 ET Vasco da Gamaschool voor G.L.O. Gamaschool -- -- 19xx bron SAA woningkaart; bron Frans Woons: vóór WO-II, hoek Cabotstraat, pand ook op Marco Polostraat 176, naam op woningkaart is fout, in WO-II door Duitsers bezet
Admiralengracht 177 1057 ET Joop Westerweelschool Westerweelschool 6125539 1999-2002 basisonderwijs; bron Frans Woons: vanaf 1986; gesloopt
Agamemnonstraat 44 1076 LW Openbare Basisschool Olympia Olympiaschool 6732355 1999 basisonderwijs
Agamemnonstraat 44 1076 LW Voorbereidende school de Blauwe Reiger Reigerschool -- -- 1931 bron MIP-Z #112: ontwerp DPW (B.A.Lubbers); herbestemd tot Nationale Balletacademie; bron Frans Woons: foto in SAA Bbk 010012000939
Agatha Dekenstraat 4-6 1053 AP Steunkomitee Onderwijs Buitenlanders  Buitenlanders 6832943 1999 taalonderwijs
Akerwateringstraat 50 1069 GE Openbare Kleuterschool Tjif-Tjaf Tjiftjafschool -- -- 1966-1967 bron SAA toegangsnr 5191: bouwtype Warners
Albardagracht 1 1063 NN Professor Waterink kleuterschool Waterinkschool 6138585 19xx bron www: werkt samen met het Kabouterhuis aldaar
Alberdingk Thijmstraat 19 1054 AH St. Vincentius B.L.O. school Vincentiusschool T tt 19xx bijzonder onderwijs; bron WHGA: voor foto zie NTM tegels op locatie; foto in SAA Bbk 010122009788
Alberdingk Thijmstraat 19 1054 AH G.L.O.-school Vincentiusschool T -- -- 1933-1947 bron SAA toegangsnr 5191: v.d. H. Vincentius a Paulo
Alberdingk Thijmstraat 19 1054 AH R.K. school voor B.L.O. Sint Theresiaschool Theresiaschool S -- -- 1949 bron SAA woningkaart
Albert Cuypstraat 0-278 107- -- Akademie voor Kleinkunst Kleinkunstacademie -- -- 1959-19xx bron OnsAmsterdam 201709p39: huisnr ontbreekt, directeur Boris Blom (Bob Bouber, 1959-1961), directeur John Verdoner (1962-19xx)
Albert Cuypstraat 241 1073 BH Jongens- en meisjesschool voor Gewoon Lager Onderwijs / School der Tweede Klasse Letter F School Ltr F -- -- 1890-1947 bron MIP-Z #16: ontwerp DPW (B.A. Lubbers); bron Frans Woons: schoolnaam
Albert Cuypstraat 241 1073 BH Openbare school der tweede klasse letter T School Ltr T -- -- 1896 bron Delpher (de Amsterdammer, aug.1896): schoolhoofd J. de Koning
Albert Cuypstraat 241 1073 BH Jongens- en meisjesschool voor Gewoon Lager Onderwijs Cuypschool -- -- 1948-1957 bron MIP-Z #16: ontwerp DPW (B.A. Lubbers); sinds ~1960 herbestemd tot sportschool en/of Stichting / theater; bron Frans Woons: Albert Cuypschool
Albert Cuypstraat 224 1073 BN (Eerste Amst. Chauffeursschool; Dir.) J. Wentink & C.A. Plas Chauffeursschool Z2312 1915 Chauffeursschool, Eerste Amst., (Dir. J. Wentink & C.A. Plas), Albert Cuypstraat 224; woonhuis
Albert Hahnplantsoen 2 1077 BM Muziek-Lyceum Vereniging, Muziekschool en Conservatorium Muzieklyceum 29353 1940-1950 Muziek-Lyceum Vereen. Muziekschool en Conservat. (9-18 uur); foto in SAA Bbk 010163002255; bron Amstelodamum 1940-1945: hoofdleraar L.Bogtman (1942), mede-dir. P.Ketting (1945), hoofdleraar H.Stotijn (1945); bron MSn: zie ook Apollolaan 164
Albert Hahnplantsoen 2 1077 BM Tweede Openluchtschool voor het Gezonde Kind (hoofd A.W.Wagner) Openluchtschool 2 99425 1949-1950 2e Openlb.sch. v.h. Gez. Kind, hfd.A.W.Wagner, Alb. Hahnplants.,Z.; bron foto's in SAA Bbk 010009011014 & 010012000985: H-noodschool; bron MSn: gesloopt
Albert Hahnplantsoen 6 1077 BM Kleuterschool van de schoolvereniging Willemspark Nonhebelschool -- -- 1954-1980 bron foto's SAA Bbk 010122003164 & 010028000843; bron MSn: gesloopt t.b.v. nieuwbouw (W.Witsenstr.12)
Albert Hahnplantsoen 2-4 1077 BM Muziek lyceum Muzieklyceum -- -- 1928-196x bron H.v.d.Wijk Lydia (2018): ontwerp D.Greiner; bron foto's SAA Bbk 010003020561 (verwijderd uit database !), 010122003161 & OSIM00008001505: (in 1944) herbestemd tot Minerva-paviljoen, brand & sloop ~1973; vanaf 1981 nieuwbouw t.b.v. scholengemeenschap)
Albert Neuhuysstraat 35 1058 SE Openbare Basisschool Nicolaas Maes Maesschool 6176402 1999 basisonderwijs
Albrecht Dürerstraat 0-48 1077 -- Geert Grooteschool Grooteschool -- -- 1940-1946 bron 020apps.nl: dependance
Albrecht Dürerstraat 36 1077 MA De Amsterdamse Montessorischool School M-A -- -- 1936-1996 bron foto's in SAA Bbk 010122002822 & BMAB00003000004_005: architect Mart Stam / W. van Tijen; bron www (F.Kelpin): herbouwd door J.Baanders jr na bombardement (1944), schoolhoofd J.W.Luytjes P. van Eeeden (1963)
Albrecht Dürerstraat 36 1077 MA Amsterdamse Montessori Opvang  AMO -- -- 1996-20xx bron www; zie foto in SAA Bbk (010122002825)
Albrecht Dürerstraat 46 1077 MB Schoolvereniging Hagedoorn voor Voorbereidend en Lager Onderwijs Hagedoornschool 21301 1950 Schoolveren. Hagedoorn Voorb. en L. O., Alb. Dürerstr. 46; MSn: mogelijk bedrijfswoning bij Anthonie van Dijckstraat 1
Aldebaranplein 2 1033 GS Openbare Meteorenschool voor G.L.O. Meteorenschool -- -- 1925-1982 bron foto in SAA Bbk PRKBB00299000001 (gezien richting Zonneweg); bron catalogus herbestemde scholen: herbestemd tot Consultatiecentrum; voor noodschool 1939 foto in SAA Bbk 010003022959 OSIM00004005433
Aldebaranplein 2 1033 GS Aldebaranschool Aldebaranschool -- -- 1978-1988 bron stadsdeelarchief
Aldebaranplein 2-4 1033 GS Meteorenschool voor K.O. Meteorenschool -- -- 1963-1965 bron foto in SAA Bbk 10009A000052: K.O. = Kleuter Onderwijs
Alexander Boersstraat 19 1071 KV (Blad) Volksonderwijs Volksonderwijs 20509 1934 (Blad) Volksonderwijs, Alex. Boersstraat 19
Alexander Dumaslaan 5-7 1102 W- Xxx-school School xxx -- -- 19xx-2002 bron catalogus herbestemde scholen; mogelijk gesloopt
Alkmaarstraat 2 1024 TT Xxx-school School xxx -- -- 19xx-2002 bron catalogus herbestemde scholen; mogelijk gesloopt
Amaliastraat 5 1052 GM Marnix van Sint Aldegondeschool voor L.O. Marnixschool -- -- 1934-1983 bron Amstelodamum 1940-1945: hoofdonderwijzer A.Buma (1940), adres onbekend (aanname MSn), 1e protestantse school opgericht ~1841; bron MSn: gedenksteen oud-leerlingen (1948); bron SAA Woningkaart (Frans Woons): datering, Ver. voor Geref.scholen
Amaliastraat 5 1052 GM Centrale school voor U.L.O. ULO-school C -- -- 1923-1949 bron SAA woningkaart (Frans Woons): opgericht in 1921 door de Vereniging voor Gereformeerde Scholen; bron Schoolvoorbeelden: datering (bouw 1923 / 1925 !), ontwerp Th.Lammers; bron SAA toegangsnr 5191
Amaliastraat 5 1052 GM Kleuterschool de Draaitol Draaitolschool   1983 bron foto in SAA Bbk 010122009798
Amaliastraat 5 1052 GM Iwal Instituut voor Dyslexie Iwal 6824801 1999 andere categorie; voormalig schoolgebouw
Ambonplein 59 1094 PW Openbare Basisschool de Evenaar Evenaarschool 6650048 1999 basisonderwijs
Amstel 21 1011 PT Megadle Jethomiem Jethomiemschool -- -- 1940-1942 bron eenkleineheldendaad.nl: weeshuisschool; bron Amstelodamum 1940-1945: v/h Ned. Israël.
Jongensweeshuis (?), schoolhoofd M. de Bruin (19xx-1942), adres onbekend (aanname MSn, & mogelijk)
Amstel 56-112 1017 A- Instituut Laan Laanschool -- -- 18xx-1865 bron Amstelodamum 1948: OLS, hoofdonderwijzer W.Laan
Amstel 204 1017 AH Onderwijs Ouderbelangen Organisatie  Ouderbelangen 4281338 1999 andere categorie; woonhuis
Amstel 282 1017 AN Bijzondere lagere school der Tweede klasse School xxx k2 -- -- 1839 bron Remery (rapportage Wijnbeek): nr.31 bij Prinsengracht, onderwijzer J.C.Kesler, 54 leerlingen; bron MSn: omnummeringstabel toegepast
Amsteldijk 66 1074 HZ Amsteldijkschool Amsteldijkschool -- -- 19xx-1967 bron foto in SAA Bbk 010003018384 (ongedateerd); gesloopt voor nieuwbouw t.b.v. Gemeentearchief
Amsteldijk 196 1079 LK Stichting Dagverblijf voor Kleuters 't Kabouterhuis Kabouterhuis 6445351 1922 bron foto's in SAA Bbk 010163001718 & 010009009257: ook Dagverpleging in villa Johanna tot nieuwbouw ~1968; bron www: centraal bureau voor de Kabouterhuizen
Amstelkade 133 1078 AT Privelessen Frans en Engels Privelessen 6712702 1999 taalonderwijs
Amstelkade 166 1078 AX Dutch as your Second Language Dutch 4704193 1999 taalonderwijs
Amstelpark 5 1083 HZ TPA; Tuinbouw Praktijkopleiding SPA-TPA 6428920 1999 andere categorie onderwijs; geen locatiefoto van gevonden
Amstelveenseweg 132 1075 XL Dansschool P.C. van Oostveen Dansschool O -- -- 19xx bron SAA woningkaart (Frans Woons)
Amstelveenseweg 390 1076 CT Schoevers Bedrijfsopleidingen Schoevers 5754190 1999 bedrijfsopleiding
Amstelveenseweg 593 1081 JC RK school Sint Joseph Josefschool tt 1925 bron foto o.a. SAA Bbk 010003020259; tot sloop ~1980 voor appartementenflats
Amstelveenseweg 595 1081 JC Sint Josephschool Josefschool -- -- 1941 bron www
Amstelveenseweg 595 1081 JC St. Nicolaasschool voor Schipperskinderen Schippersschool N tt 19xx-1980 bron foto's o.a. SAA Bbk 010003020259 & 010003026437 (ongedateerd); tot sloop ~1980 voor appartementenflats
Amundsenweg 1 1056 AS Basisschool El Amien Amienschool -- -- 2003 bron foto in SAA Bbk 010122052928
Amundsenweg 1 1056 AS Fatimaschool Fatimaschool -- -- 19xx bron MSn: eigen waarneming van naam op gevelsteen
Amundsenweg 1 1056 AS RK-kleuterschool Alphons Laudy Laudyschool -- -- 1968-1990 bron Jaarboek 2014 van het Cuypersgenootschap blz.134: ontwerp A.Evers & G.J.L.Sarlemijn (→G.J.M.Sarlemijn); bron foto in SAA Bbk 010122006189; bron SAA toegangsnr 5191: datering
Amundsenweg 1 1056 AS Noodschool Noodschool -- -- 1960-1967 bron foto's in SAA Bbk 10009A000439 & ~440: noodschool: gesloopt
Anderlechtlaan 1 1066 HK Basisschool de Vlaamse Reus Reusschool V 6176601 1999 basisonderwijs; dependance
Andreas Schelfhoutstraat 48 1058 HV Nederlandse Academie voor Psychotherapie Psychotherapie 6150494 1999 beroepsopleiding
Andreas Schelfhoutstraat 60 1058 HV Bennebroekschool Bennebroekschool -- -- 1942-2002 bron Amstelodamum 1940-1945: schoolhoofd P.T. van Genderen (19xx-1942); bron Schoolvoorbeelden: paviljoen- of H-school, architect J.A.Leupen voor dPW, gesloopt; bron foto in SAA Bbk 010012000925: noodschool verbrand in 1963; mogelijk daarna herbouwd
Anjeliersstraat 35 1015 ND SCHOOL N° 6 VOOR GEWOON LAGER ONDERWIJS School 006 reliëf 1915 bron Monumenten in NL-NH (RDMZ 2006): ontwerp van de Dienst Publieke Werken (DPW); herbestemd tot kinderdagverblijf (maar niet daterend uit 1890)
Anjeliersstraat 109 1015 NE Raedecker Automatisering Raedecker 6204548 1999 beroepsopleiding
Anjeliersstraat 153 1015 NG Chr. School Eben Haezer voor Gewoon lager onderwijs tot heil des volks Haezerschool -- -- 19xx-1970 bron foto in SAA Bbk 010009005630 (ongedateerd); bron OnsAmsterdam 201912blz39: datering
Anjeliersstraat 153 1015 NG OPENBARE SCHOOL V. GEW. L.O. NO. 25 School 025 beschildering 1885-1941 bron Monumenten in NL-NH (RDMZ 2006): ontwerp van de Dienst Publieke Werken (DPW); bron eenkleineheldendaad.nl: V.O., schoolhoofd H.Bonn
Anjeliersstraat 155 1015 NG Openbare Kleuterschool de Anjelier Anjelierschool -- -- 1958 bron foto in SAA Bbk 010009005630 & 010122026769 (huisnr 157 mogelijk onjuist); bron catalogus herbestemde scholen: huisnr 155 herbestemd tot appartementen
Anjeliersstraat 157 1015 NG Openbare Basisschool Theo Thijssen Thijssenschool 6266674 1999 basisonderwijs; gevelsteen Theo Thijssen ook op gevelstenen.net
Anjeliersstraat 157 1015 NG Theo Thijssenschool voor G.L.O. de Witte Olifant Thijssenschool -- -- 1924 bron Monumenten in NL-NH (RDMZ 2006): ontwerp van de Dienst Publieke Werken (DPW)
Anjeliersstraat 157 1015 NG OPENB. SCHOOL VOOR VOORBEREIDEND ONDERWIJS School xxx metalen letters 19xx bron WHGA: begonnen als nummer- of letterschool ?
Anjelierstraat 0-524 1015 N- Nutsbewaarschool Bewaarschool N -- -- 1843 bron Schoolvoorbeelden; huisnr ontbreekt, opgericht door het Departement der Maatschappij tot Nut van het Algemeen, Fröbel-methode voorbereidend onderwijs
Anthonie van Dijckstraat 1 1077 ME Montessori Lyceum (Amsterdam) MLA -- -- 1946-1978 bron www (Frans Woons); bron foto in SAA Bbk 10009A001077; bron 020apps.nl: datering
Anthonie van Dijckstraat 1 1077 ME Montessori Kleuterschool School M-K -- -- 1970 bron foto in SAA Bbk 10009A001078
Anthonie van Dijckstraat 1 1077 ME British School of Amsterdam British S -- -- 20xx bron MIP-Z #93
Anthonie van Dijckstraat 1 1077 ME Hagendoornschool Hagedoornschool -- -- 1931-1943 bron MIP-Z #93: ontwerp A.J.Westerman; bron 020app.nl: architect ook P.J.J.M.Cuypers voor N.V. Schoolvereeniging Hagedoorn na fusie met Amsterdamsche Schoolvereeniging; bron eenkleineheldendaad.nl
Anthonie van Dijckstraat 1 1077 ME St. Ignatiusgymnasium Ignatius G 6763868 1979-1999 voortgezet onderwijs; bron NTM tegels op locatie: 2e locatie; bron 020apps.nl: datering
Antillenstraat 42 1058 HC J.H.A. Pothast (leraar Eng. M.O., hoofd ULO-school) Pothast 82426 1950 Pothast, J.H.A., Leraar Eng. M.O., hfd ULO-school, Antillenstr. 42; woonhuis
Apollolaan 164 1077 BH De Amsterdamsche Montessori school voor bijzonder G.L.O. School M-A -- -- 1954-1971 bron foto's SAA Bbk 010122002769 & 010118000637: noodschool; op luchtfoto A04139001085: z.g. H-school met (gegokte) huisnr 164 (→ A.Hahnplants.2; gesloopt t.b.v. nieuwbouw aan W.Witsenstr.14) en ook 171 ( Raphaëlstr.1) en 120 (→ Dijsselhofplants.7)
Archimedeslaan 0-59 1098 P- Hogewegschool Hogewegschool -- -- 1943-1958 bron GeheugenVanOost: dependance
Archimedesplantsoen 87 1098 JZ Florens College Florenscollege 6929060 1999 voortgezet onderwijs
Archimedesplantsoen 87 1098 JZ Lagere Tuinbouwschool "Linnaeus" Tuinbouwschool L -- -- 1957-2005 bron Frans Woons
Archimedesplantsoen 87 1098 JZ Wellant College II "Linnaeus" praktijkonderwijs voor VMBO en MBO Wellantcollege -- -- 1964 bron www; bron MSn
Arent Janszoon Ernststraat 875 1081 HL Alphons Laudyschool voor ZMLK Laudyschool 4041071 1999 speciaal onderwijs
Arent Janszoon Ernststraat 92 1082 LP Montessori kleuterschool De Sleutelbloem School M12 -- -- 1962-2000 bron www; bron foto's in SAA Bbk 010122002189 & ~02190: gesloopt
Arent Janszoon Ernststraat 92 1082 LP Peutergroep de Korenbloem Korenbloemschool -- -- 1974-1997 bron foto's in SAA Bbk 010122002881 & ~2882: "tegenover Gelderlandplein"; gesloopt
Arent Janszoon Ernststraat 94 1082 LP Twaalfde Montessorischool School M12 6442076 1999-2000 basisonderwijs; bron www: sinds 1972; bron foto's in SAA Bbk 010122002189 & ~02190: gesloopt
Arent Janszoon Ernststraat 96 1082 LP Openbare basisschool Merkelbach Merkelbachschool 6428845 1964-1999 basisonderwijs; zie foto in SAA Bbk 010122002898; bron www
Arent Janszoon Ernststraat 130 1082 LP Twaalfde Montessorischool De Stern School M12 6442076 2012 bron www: directeur mevr.Th.M.W.M.Heine
Arent Janszoon Ernststraat 130 1082 LP Peutergroep Villa Fleur School M12 4628441 2012 bron www: directeur mevr.T.Heine
Arent Janszoon Ernststraat 55 1083 GR Controllers Instituut Controllers 3010314 1999 beroepsopleiding
Arent Janszoon Ernststraat 201 1083 GV Montessori kleuterschool De Sleutelbloem School M12 -- -- 1977 bron foto in SAA Bbk 010122002872: noodschool, gesloopt
Ariana Nozemanstraat 2 1065 TS Europa College Europacollege 6179092 1999-2002 beroepsopleiding; bron catalogus herbestemde scholen: gesloopt
Arlandaweg 22 1043 EW Broekhuis Training Broekhuis -- -- 1999 beroepsopleiding
Arlandaweg 26 1043 EW Compu'train Computrain 6639500 1999 beroepsopleiding
Arubastraat 14 1058 VE Voorbereidende school nr.41 School 041 -- -- 1941 bron eenkleineheldendaad.nl: adres ontbreekt; bron SAA woningkaart: adres
Arubastraat 14 1058 VE Kinderdagverblijf de Sneeuwbes Sneeuwbesschool -- -- 1970-2009 bron foto's in SAA Bbk 010122057993 & 010003039353 (permanummer verdwenen uit SAA-database…)
Arubastraat 14 1058 VE School Letter O.O.
(Openbaar Onderwijs ?)
School Ltr O -- -- 19xx bron SAA woningkaart; commentaar Frans Woons / MSn: mogelijk een lolletje van een melige ambtenaar ! Misschien nooit letterschool geweest ?
August Allebéplein 11 1062 AA OBS de Toekomst Toekomstschool -- -- 2013-20xx bron www: in gebouw het Meervoud
August Allebéplein 17 1062 AA Basisschool de Ontplooiing Ontplooiingsschool -- -- 2013-20xx bron www: gebouw het Meervoud huisvest ook de virtuele Steve Jobsschool met neveningang aan de Marius Bauerstraat 2, 1062 AR
Avenhornstraat 41 1023 TR Wilhelmina kleuterschool Wilhelminaschool A -- -- 1967-19xx bron schoolbank.nl; nabij Ilpendammerstraat; bron SAA toegangsnr 5191: schoolnaam & huisnr ontbreken; MSn: herbestemd tot gezondheidscentrum
Avercampstraat 66 1072 RB Spaans Leren Amsterdam Spaans 6706924 1999 taalonderwijs
Azaleastraat 19 1032 BT Nederlands Hervormde Oranje Nassauschool Diaconieschool 6 -- -- 1932-1947 bron foto in SAA Bbk 010003044262 (permanummer verdwenen uit SAA-database…) → OSIM00008000936; bron SAA toegangsnr 5191: v.d. Ned.Herv. Gemeente
Azaleastraat 19-21 1032 BT Azaleaschool Azaleaschool -- -- 19xx bron www: mogelijk herbestemd tot Montessorischool Boven 't IJ
Azaleastraat 19-21 1032 BT Openbare basisschool de Klimop Klimopschool -- -- 2004 bron foto in SAA Bbk 010122045858
Baarsjesweg 224-1 1058 AA ABC Advies en Begeleidings Centrum v.h. Onderwijs  ABC A 6187616 1970-1999 andere categorie; nieuwbouwblok later herbestemd tot stadsdeelkantoor
Baarsjesweg 291 1058 AG P.M. Coombe Coombe 6166612 1999 taalonderwijs
Baarsstraat 31 1075 RV U.L.O.-school Vincentiusschool B -- -- 1933-1947 bron SAA toegangsnr 5191: v.d. H. Vincentius a Paulo
Baarsstraat 31 1075 RV Sint Anna kleuterschool Annaschool -- -- 1956-1957 bron Frans Woons: hoek Vlietstraat, gesloopt; AmsterdamseKrant / theodurenkamp.nl: datering, huisnr ontbreekt, schoolhoofd juffrouw Jansen
Baas Gansendonckstraat 2 1061 DA Bos en Lommerschool Lommerschool -- -- 196x bron Frans Woons; bron Schoolvoorbeelden: ontwerp H.E.M.Peyrot voor dPW
Bachstraat 5 1077 GD Muziekschool v.h. Amsterdamsch Conservatorium Muziekschool A 23140 1932-1950 Muziekschool v.h. Amsterdamsch Conservatorium, Bachstr. 5; bron Amstelodamum 1940-1945: hoofdlerares B.Seroen, hoofdleraar L. van Tulder; bron SAA toegangsnr 5191: v.d. Sti. Amst. Conservatorium
Bachstraat 5 1077 GD Muziekschool Amsterdam Muziekschool A metalen letters 1950 speciaal onderwijs
Bachstraat 3-7 1077 GD Conservatorium Muziekschool A -- -- 1930 bron Schoolvoorbeelden: architect P.Vorkink
Baden Powellweg 0-998 1069 -- Paulineke en Jozefinekescholen Inekeschool -- -- 19xx bron schoolbank.nl: huisnr ontbreekt
Baden Powellweg 200 1069 AA El-Amein Basisschool Ameinschool 6194871 1999 basisonderwijs
Baden Powellweg 305 1069 LH PCOOA / SSCS PCOOA -- -- 19xx bron Frans Woons
Baden Powellweg 327 1069 LJ Xxx-school School xxx -- -- 19xx-19xx bron catalogus herbestemde scholen; (mogelijk) gesloopt
Balboaplein 44 1057 VS Joop Westerweelschool Westerweelschool -- -- 2003 bron Frans Woons: nieuwbouw vervangt blok (bij Cabotstraat) met scholen op Admiralengracht 177, Balboastraat 1-3 en Marco Polostraat 176
Balboastraat 1 1057 VS Columbusschool voor G.L.O. Columbusschool -- -- 1929-1953 bron Frans Woons: basisonderwijs; opgegaan in Admiralengrachtschool
Balboastraat 1 1057 VS Tweede Montessorischool School M02 -- -- 1953-2002 bron Frans Woons: voorbereidend onderwijs / kleuterschool; gesloopt; bron schoolbank.nl 2012 huisnr 2 fout
Balboastraat 3 1057 VS Admiralengrachtschool voor G.L.O. Admiralengrachtschool -- -- 1929-1947 bron Frans Woons: basisonderwijs
Balboastraat 3 1057 VS Admiralengrachtschool voor G.L.O. Admiralengrachtschool -- -- 1953-2002 bron Frans Woons: basisonderwijs; gesloopt
Balboastraat 3 1057 VS Tiende Montessorischool School M10 -- -- 1948-1952 bron Frans Woons: basisonderwijs
Balboastraat 18 1057 VW Tiende Montessorischool School M10 -- -- 1953-19xx bron Frans Woons: → Meidoornschool / de Meidoorn
Balboastraat 18 1057 VW Bakkersvakschool Blaeu Erf Bakkersvakschool -- -- 19xx bron schoolbank.nl
Balboastraat 18 1057 VW Sint Tarcisiusschool Tarcisiusschool -- -- 1949-1950 bron SAA woningkaart
Balboastraat 18 1057 VW Sint Monicaschool voor meisjes Monicaschool -- -- 1950-1952 bron SAA woningkaart
Balboastraat 20 1057 VW Banketbakkersschool Blaue Erf Bakkersvakschool -- -- 1957 bron Frans Woons
Balboastraat 20 1057 VW Sint Dominicusschool voor jongens Dominicusschool -- -- 1949-19xx bron SAA woningkaart
Balboastraat 20 1057 VW Magalhaensschool voor gewoon lager onderwijs School 020 -- -- 19xx bron foto's in SAA Bbk 010012000845 & OSIM00004001938
Balboastraat 18-20 1057 VW Magalhaensschool voor G.L.O. School 020 -- -- 19xx-1934 bron SAA woningkaart
Balboastraat 18-20 1057 VW R.K. scholen voor L.O. en voorbereidend L.O. School xxx -- -- 1935-1948 bron SAA woningkaart
Balgzandstraat 109 1024 HT Amstelmeerschool Amstelmeerschool 6367624 1999 basisonderwijs
Balgzandstraat 109 1024 HT Timotheüsschool Timotheusschool -- -- 19xx bron schoolbank.nl
Balistraat 0-144 1094 J- Balischool Balischool -- -- 1925-1939 bron eenkleineheldendaad.nl: adres ontbreekt; bron Amstelodamum 1940-1945: schoolhoofd Mej. L.A.Wiersum (19xx-1943), gesloten 1943
Balistraat 79 1094 JE OBS J.P. Coen Coenschool -- -- 19xx-20xx bron Frans Woons; bron MSn: nu ook "Sindbad"
Balistraat 48 1094 JN R.K. Fatimaschool Fatimaschool -- -- 19xx bron Frans Woons: zie schoolbank.nl
Balistraat 48-B 1094 JN Jongens- en meisjesschool School xxx -- -- 1900 bron catalogus herbestemde scholen; herbestemd tot Buurtcentrum "de Meevaart"; bron MSn: begonnen als nummer- of letterschool ?
Balistraat 104 1094 JT Openbare school voor G.L.O. School xxx -- -- 1910 bron catalogus herbestemde scholen; herbestemd voor GGZ en politiepost
Bankastraat 18 1094 ED Openbare Basisschool J.P. Coen Coenschool 6650252 1999-2016 basisonderwijs; bron www: naamswijziging voorgesteld
Bankastraat 8-10 1094 ED H.H. van Kolschool Kolschool -- -- 19xx-1940 bron Frans Woons: volgens schoolbank.nl fout op huisnr 20 (?); bron Amstelodamum 1940-1945: schoolhoofd J.C. van Wagensveld (19xx-1940)
Bankastraat 20 1094 EE Israëlsschool Israëlsschool -- -- 19xx-19xx bron SAA woningkaart (Frans Woons): mogelijk gesloopt
Bankastraat 20-A 1094 EE Pastoor Hesseveldschool voor V.G.L.O. Hesseveldschool 56018 1950 Pastoor Hesseveldschool v. V.G.L.O., Bankastr. 20a.
Banne Buikslootlaan 0-330 1034 -- RK St. Rosa Huishoudschool Rosaschool H -- -- 1970 bron SAA toegangsnr 5191: huisnr ontbreekt; bron Frans Woons: straatnaam
Banstraat 5 1071 JV Sint Jacobusscholen Jacobusschool -- -- 1900-1966 bron: E.v.Wageningen: kleuterschool en twee lagere scholen (naast nonnenklooster): gesloopt; foto's in SAA Bbk PBKD00046000001, 010122007809, ~007815 & ~007822: dr.Jacobusschool
Banstraat 29 1071 JW Banschool voor MULO Banschool -- -- 19xx-1988 bron Frans Woons: foto in SAA Bbk 010122007824
Banstraat 29 1071 JW Lagere Hildebrandschool Hildebrandschool -- -- 1965-19xx bron BONAS/Nai: achitect J.B.Ingwersen
Barkpad 8-10 1034 CP Tweede OranjeNassauschool Nassauschool O2 -- -- 1968-19xx bron schoolbank.nl (Frans Woons); bron foto in SAA Bbk 010122044813; gesloopt
Barndesteeg 21 1012 BV Bewaar en voorbereidende school Volksbewaarschool reliëf 1855-19xx speciaal onderwijs; in 19xx herbestemd tot hostel the Shelter; bron www: pand van Vereniging tot Heil des Volks, opgericht door Jan de Liefde t.b.v. christelijke haveloze kinderen. Op huisnr 23 zetelde het bestuur en op nr.25 (1915) de concierge.
Baron G.A. Tindalplein 12 1019 TJ Basisschool de Achthoek  Achthoekschool 4185562 1999 basisonderwijs
Bart de Ligtstraat 44 1097 JE Burghoorn Trainingen Burghoorn 4651828 1999 bedrijfsopleiding
Bartholomeus Diazstraat 7-9 1057 SZ Christelijke lagere school dr.J.Th. de Visserschool Visserschool -- -- 1924-1939 bron Frans Woons; bron SAA toegangsnr 5191
Basisweg 10 1043 AP Stichting Scholingsfonds v.h. Bouwbedrijf Bouwbedrijf 5833078 1999 beroepsopleiding
Basisweg 42 1043 AP Capi Lux Vak Capi 5858301 1999 beroepsopleiding
Bataviastraat 24 1095 ET Kartinieschool Kartinieschool -- -- 19xx bron Frans Woons: zie schoolbank.nl
Bataviastraat 24 1095 ET Voorbereidende school de Groene Specht Spechtschool -- -- 19xx bron Frans Woons: zie schoolbank.nl
Batavierstraat 48 1011 L-- Openbare lagere school der eerste klasse nr.37 School 037 -- -- 1902-1920 bron Delpher (Telegraaf, juli 1902): straat gesloopt ~1920, schoolhoofd H.Postma
Batjanstraat 0-112 1094 -- Batjanschool Batjanschool -- -- 196x-1977 bron de Oud-Amsterdammer: huisnr ontbreekt; bron dbnl (Neerlandia jg.82): datering; bron GeheugenVanOost: directeur Oosterman (1972)
Batjanstraat 1 1094 RC Pastoor Hesseveldschool Hesseveldschool tt 19xx bron Frans Woons: voor foto zie NTM tegels op locatie; foto in SAA Bbk 010122035513 (ongedateerd)
Batjanstraat 1 1094 RC Xxx-school School xxx -- -- 1926-1933 bron SAA toegangsnr 5191: v.d. St. Hieronimus Aemilianusstichting, schoolnaam ontbreekt
Batjanstraat 82 1094 RC de Waaier Waaierschool -- -- 19xx bron Frans Woons: zie schoolbank.nl
Batjanstraat 84 1094 RC Faroeqschool Faroeqschool -- -- 19xx-1994 bron Frans Woons: zie schoolbank.nl
Beemsterstraat 526 1024 BV Don Boscoschool Boscoschool -- -- 19xx bron Frans Woons
Beemsterstraat 526 1024 BV Het Kompas Kompas 6360899 1999 speciaal onderwijs
Beethovenstraat 26 1077 JH Toez Kook-Bistro Kookbistro 6732601 1999-2004 andere categorie; bron www: woonhuis / winkel van Toussie Salomonson (mogelijk ook: van Heemskerk kookwinkel; foto in SAA Bbk 010122002448)
Beijerlandstraat 2 1025 NN School (scholen) voor Voorbereidend Onderwijs Beijerlandschool Beijerlandschool -- -- 1927-1975 bron OnsAmsterdam 201603; bron foto in SAA Bbk 010012001178 uit archief DPW (ongedateerd)
Beijerlandstraat 2 1025 NN Openbare kleuterschool De Boterbloem Boterbloemschool -- -- 1927-1986 bron foto in SAA Bbk 010012001177 uit archief DPW (ongedateerd); bron foto in SAA Bbk BMAB00004000092_019
Beijerlandstraat 2 1025 NN Kingma School Kingmaschool 6362487 1999 speciaal onderwijs voor ZMLK'n
Beijerlandstraat 2 1025 NN Kingma School  Kingmaschool 6362572 1999-2002 bron catalogus herbestemde scholen; herbestemd tot Orion College Kingma
Beijerlandstraat 2 1025 NN de Waddenschuit Waddenschuitschool -- -- 19xx bron Frans Woons: zie schoolbank.nl
Bellamyplein 26 1053 AT English As You Like It English 6162858 1999 taalonderwijs
Bellamystraat 19 1053 BE OPENBARE LAGERE SCHOOL DER 1e KLASSE No 94 School 094 tt 1890 basisonderwijs; herbestemd tot studio / bedrijven; bron WHGA: tt gerestaureerd door Bodill Lamain in 2005 i.o.v. de WHGA; voor foto zie NTM tegels op locatie
Bellamystraat 21 1053 BE Openbare school voor G.L.O. School 094 -- -- 1900 bron catalogus herbestemde scholen: vereniging van kunstenaars; bron foto in SAA Bbk: herbestemd vóór 1987
Bellamystraat 19-21 1053 BE Openbare lagere school der eerste klasse nr.94 Conscienceschool -- -- 1904 bron 020apps.nl: ontwerp dPW, naamschool vanaf 1922
Bellamystraat 33 1053 BG Dansschool Gerver Dansschool GR -- -- 19xx bron Frans Woons: foto in SAA Bbk B00000021796 (ongedateerd)
Bennebroekstraat 11 1058 LJ Openbare Basisschool de Notenkraker Notenkrakerschool 6178128 1999 basisonderwijs
Bennebroekstraat 13 1058 LJ Schinkelschool Schinkelschool 80663 1950 Schinkelschool, Bennebroekstr. 13
Bennebroekstraat 11-13 1058 LJ Openbare school Warmondschool -- -- 1920 bron catalogus herbestemde scholen: appartementen
Bentinckstraat 78 1051 GN Bentinckschool der Ned:Herv:Gemeente.
Voorbereidend en gewoon lager onderwijs
Bentinckschool tt / tt 1914-1983 bron foto in SAA Bbk 010003033431 (verdwenen uit database), OSIM00006002513: schoolhoofd J.B.W.Koelman (1914-1927; Ned.Hervormd); bron foto in SAA Bbk 010122006226 (1983); bron MSn: bovenste (middelste) en rechtse tt bij renovatie (in 1984?) vernield
Bentinckstraat 78 1051 GN Bentinckschool School NH08 -- -- 1941-1947 bron SAA toegangsnr 5191: v.d. Ned.Herv. gemeente
Bentinckstraat 78 1051 GN De Catamaran Catamaranschool 6840200 1984-1999 basisonderwijs
Berenstraat 7 1016 GG Amsterdam's Welvaren
Eerste Nederlandsche Bewaarschool
Welvarenschool beschildering 1864 bron Monumenten in NL-NH (RDMZ 2006): opgericht 1830 door quaker John Warder; ontwerp P.J.Hamer; bron wgvandehulst.com; bron Schoolvoorbeelden: "Hollands Welvaren", 30→160 leerlingen, V.O.
Bergstraat 11 1015 AV dr.Gunter Haumann Taaltrainingen Duits Haumann 4271952 1999 taalonderwijs
Bernard Loderstraat 0-181 1063 -- Paulineke en Jozefinekescholen Inekeschool -- -- 19xx bron schoolbank.nl: huisnr ontbreekt
Bernissestraat 2 1079 ZW Prof.H.Burgerschool Burgerschool H -- -- 19xx bron Frans Woons: foto's in SAA Bbk 010122041547 & 010122002780 (ongedateerd); Zesde Montessorischool
Bernissestraat 2 1079 ZW Christelijk MEAO MEAO C 6719373 1999 beroepsopleiding; bron www: zie Europa College
Bessemerstraat 25 1097 AM St. Leonardusschool Ao 1906 (voor RK LO) Leonardusschool tt 1906-19xx bron SAA woningkaart (Frans Woons): herbestemd tot medisch centrum; foto in SAA Bbk OSIM00004003877 (ongedateerd, adres onjuist); bron MSn: herbestemd tot gebedshuis; bron D.Mulder: sloopvoornemen 2017
Bessemerstraat 25 1097 AM H. Martelaren van Gorcum-school Gorcumschool -- -- 1931-1937 bron SAA toegangsnr 5191: adres was Ringlaan 25 (Watergraafsmeer)
Bessemerstraat 23-A 1097 AM Mytylschool Mytylschool -- -- 1953-1960 bron foto in SAA Bbk 010009015093: zie ook Ringdijk 44; bron foto in SAA Bbk 010009011479 (ongedateerd)
Bessenpad 1 1033 LW Eerste Hervormde LOM School Hogeland 6332116 1999 andere categorie = speciaal onderwijs; 2e vermelding idem met tel.nr.6332438
Bessenpad 1 1033 LW Terrasdorpschool Terrasdorpschool -- -- 19xx bron schoolbank.nl; bron Frans Woons: gecorrigeerd adres
Bestevaerstraat 0-258 105- -- Ds. G. Mansveldschool Mansveltschool -- -- 19xx bron schoolbank.nl: huisnr ontbreekt
Bestevâerstraat 259 1055 TP Activate Onderwijsadviesburo Activate 6848348 1999 andere categorie; vermoedelijk woonhuis
Bestevâerstraat 47 1056 HH Centrum voor Oude Schilderstechnieken Schilderstechnieken 6125077 1999-2007 andere categorie; woonhuis; eigenaar Chris Roos verhuisde weg uit Amsterdam
Bestevâerstraat 42 1056 HP Admiraal de Ruyterschool voor GLO Ruyterschool A 6182180 1924-1999 basisonderwijs; foto in SAA Bbk 010122006231; bron "90 jaar"-schooljubileumboekje: architect J.H. van der Veen, voor de Vereniging voor Lager en (M)ULO op gereformeerde grondslag, 100 leerlingen (1924) 350 (1927)
Bestevâerstraat 42 1056 HP Peuterschool Westerwijk Westerwijk -- -- 1974-1987 bron foto in SAA Bbk 010122006231
Bestevâerstraat 60 1056 HP Van Rijnschool Rijnschool -- -- 1934-1993 bron foto in SAA Bbk 010012000848 (ongedateerd); bron MSn: gesloopt voor woningen, mogelijk adres fout → J.v.Galenstr.107
Bestevâerstraat 42-44 1056 HP School voor LO en ULO op Gereformeerde Grondslag School G3 -- -- 1927-1938 bron SAA toegangsnr 5191: van de Ver. v. LO en ULO op Geref. Grondslag; MSn: gegokt 3e geref. school
Bestevâerstraat 42-44 1056 HP Admiraal de Ruyterschool Ruyterschool A -- -- 1928-2011 bron www; bron Amstelodamum 1940-1945: schoolhoofd J.Nauta (1924-1941); bron AmsterdamseKrant (Guus Ruiter): schoolhoofd van der Hoef (1943-1967); bron "90 jaar"-schooljubileumboekje: directeur mevr.S.v.Caem (2011 e.v.), 412 leerlingen (1929) 520 (1952) 365 (1959) 210 (1966) 154 (1983) 250 (2011), ASKO-school
Beulingstraat 8 1017 BA Buri Ateliers Buri 6225915 1999 andere categorie; foto in SAA Bbk 010003004533
Beulingstraat 8 1017 BA European League Of Institutes Of The Arts ELIA 6203936 1875-1999 hbo of universitair; bron www: adres; bron ontwerptek. in SAA Bbk 5221BT913905 / ~06 / ~07: mogelijk samen met huisnrs 10-12-14 verbouwingsontwerp P.J. Hamer voor het Algemeen Ziekenfonds Amsterdam (AZA)
Bickersgracht 26 1013 LE K.E. Knispel Knispel 4202275 1999 bedrijfsopleiding
Bijlmerplein 60 1102 BH Xxx-school School xxx -- -- 19xx bron catalogus herbestemde scholen
Bilderdijkkade 61 1053 VJ Comeniusschool Comeniusschool -- -- 1940-19xx bron www: basisschool voor kinderen met beperkt gezichtsvermogen; bron Amstelodamum 1940-1945: schoolhoofd mevr.J.J. van Steenbergen (19xx-1943), in WO-II door Duitsers bezet
Bilderdijkkade 61-A 1053 VJ Tweede Openbare Huishoudschool (dir. mej.G.A. v.d. Kwast) Huishoudschool 2 83534 1950-19xx 2e Openb. Huishoudschool, Dir.Mej. G.A. v.d. Kwast (idem), Bilderdijkk. 6la; foto in SAA Bbk ANWG00127000002; herbestemd tot o.a. supermarkt en sportzaal
Bilderdijkkade 61-A 1053 VJ Openbare lagere schoolen 2e klasse Letter A
Max Havelaarschool &
Douwes Dekkerschool
School Ltr A -- -- 1890-1949 bron SAA woningkaart; bron catalogus herbestemde scholen, samenvoeging van nr.59 en 61 tot sportschool, kantoor en appartementen (19xx)
Bilderdijkkade 99 1053 VM Maria More Academie voor Jazzdans MoreStudios 121028 1980-1988 bron SAA woningkaart: v/m godsdienstlokaal, dansschool mogelijk van M.C.Ekelschot
Bilderdijkpark 12 1052 SC Potgieter school Openbare school voor U.L. onderwijs der eerste klasse Potgieterschool tt 1900-1940 basisonderwijs; bron Amstelodamum 1940-1945: school door Duitsers bezet (1940); herbestemd tot dansschool; bron WHGA: voor foto zie NTM tegels op locatie
Bilderdijkpark 18 1052 SC OBS de Waterkant Waterkantschool 6120122 1999 basisonderwijs
Bilderdijkstraat 0-215 105- -- School voor VLO en MULO op Geref. Grondslag School GB -- -- 1925-1940 bron SAA toegangsnr 5191: v/m school; adres ontbreekt
Bilderdijkstraat 27 1052 NA Lagere Sint Bavoschool Bavoschool -- -- 1942-1969 bron de OudAmsterdammer & schoolbank.nl
Bilderdijkstraat 27 1052 NA U.L.O.-school Vincentiusschool U -- -- 1933-1947 bron SAA toegangsnr 5191: v.d. H. Vincentius a Paulo
Bilderdijkstraat 27 1052 NA St. Andreas Patronaat / RK scholen Andreasschool -- -- 1909-1989 bron SAA Bbk 010122010275 (1978): Mariaschool in complex De Liefde; bron www: achitect A.J.Joling; bron MSn: gesloopt t.b.v. woningbouw inclusief Kinderopvang De Liefde
Billitonstraat 1 1094 BC Billitonschool Billitonschool -- -- 19xx bron Frans Woons: foto in SAA Bbk 010003018850 (ongedateerd); bron www: mogelijk later modevakschool en in 2015 herbestemd tot appartementen
Binnenkadijk 305 1018 AX Theater in Bedrijf Theater 6207202 1999 bedrijfsopleiding
Binnenkant 0-51 1011 B- Armenschool nr.3 School 003 -- -- 1839 bron Remery (rapportage Wijnbeek): bovenzaal, onderwijzer P.Joffer, 300 leerlingen; bron MSn: huisnr ontbreekt
Binnenkant 39 1011 BM Armenschool nr.18 School 018 -- -- 1870 bron Monumenten in NL-NH (RDMZ 2006): ontwerp B. de Greef; herbestemd tot kantoren; bron Schoolvoorbeelden: 360 leerlingen
Binnenkant 39 1011 BM Openbare lagere school der eerste klasse nr.18 School 018 -- -- 1902 bron Delpher (Telegraaf, juli 1902): schoolhoofd G.A.Barneveld
Binnenvaart 1 1034 SG Basisschool de Driemaster Driemasterschool 6319882 1999 basisonderwijs
Binnenvaart 1 1034 SG Openbare Basisschool Dorus Rijkers Rijkersschool 4920780 1999 basisonderwijs
Blaeu Erf 3 1012 PZ Brood- en banketbakkersvakschool Blaeu Erf Bakkersvakschool -- -- 1950-1960 bron schoolbank.nl (Frans Woons); foto in SAA Bbk 010003029310 (ongedateerd)
Blaeu Erf 0-12 1012 PZ Latijnse school Latijnseschool -- -- 18xx bron OnsAmsterdam 201010: huisnr ontbreekt, adres fout; → Gravenstraat
Blankenstraat 0-189 1018 -- Openbare Conradschool voor G.L.O. Conradschool -- -- 1926-1933 bron J.H.Kruizinga (ansichtkaartenboekje, foto Wijkcentrum De Eilanden); bron Delpher (Telegraaf mei 1933): opheffing wegens te klein, adres ontbreekt
Blankenstraat 30 1018 SG Nederduitsch Hervormde Diaconieschool Nr.7 / De Ruyterschool Diaconieschool 7 -- -- 1912-1914 bron: SAA (Alg. Kerkeraadsboekjes der Nederduitsche Herv. Gemeente): hoofdonderwijzer J.J.Grolle
Blankenstraat 376 1018 SK Blankenschool Blankenschool -- -- 1921-19xx bron OnsAmsterdam 201002: voortzetting van OLS nr.112
Blankenstraat 376 1018 SK OPENBARE LAGERE SCHOOL DER 1E KLASSE Nº 112. School 112 tt 1904-1920 basisonderwijs; herbestemd tot stichting, fotostudio en appartementen; WHGA: deerlijk gehavend; voor foto zie NTM tegels op locatie
Bloemgracht 82 1015 TM Instituut voor Pre- en Protohistorie UvA -- -- 19xx bron schoolbank.nl (Frans Woons); mogelijk verhuisd naar Roeterseiland; herbestemd tot ander instituut en gallerie
Bloemgracht 98 1015 TM School voor Haveloozen Havelozenschool -- -- 1841-1853 bron Schoolvoorbeelden: diaconieschool van de Christelijk Afgescheiden Gemeente, (v/m) pakhuis, → Eben Haezerschool
Bloemgracht 152 1015 TS St. Vincentiusschool voor G.L.O. letter A School Ltr A -- -- 19xx bron www: achteringang van de school, door een gang in het sousterrain van nr.150 (woning van hoofdonderwijzer Kannegieter), naar de Nieuwe Leliestraat 169
Bloemgracht 79 1016 KG Nederlandsche Zondagschool Vereniging Zondagsschool beschildering 1878-19xx bron wgvandehulst.com: later ook in huisnr 65
Bloemgracht 79 1016 KG Zondagsschool Vereen. Zondagsschool 44020 1950 Zondagsschool Vereen., Bloemgracht 79
Bloemstraat 179 1016 LA Voorbereidende school "Eben Haëzer" Haezerschool reliëf 19xx-1956 speciaal onderwijs; bron OnsAmsterdam 201603: schoolbestuur door de christelijke Vereniging tot heil des Volks; bron MSn: herbestemd tot christelijk hostel
Bloemstraat 189-191 1016 LA School voor havelozen Eben Haëzer (tot hiertoe heeft den Heer ons geholpen) Haezerschool reliëf 1854 bron Monumenten in NL-NH (RDMZ 2006); armenschool voor "haveloozen" opgericht door de Christelijk Afgescheiden Gemeente; bron www: ontwerp H.Hana
Bloemstraat 148 1016 LJ dr.Rijk Kramerschool Kramerschool -- -- 18xx-1909 bron rijkkramer.nl: gesloopt na verhuizing naar Nassaukade 124
Boniplein 24-A 1094 SG Tweede Elthetoschool Elthetoschool 2 -- -- 19xx-19xx bron Frans Woons: foto in SAA Bbk 010003044261 (ongedateerd); mogelijk gesloopt
Boniplein 24-A 1094 SG 2e Elthetoschool School NH21 -- -- 1941-1947 bron SAA toegangsnr 5191: v.d. Ned.Herv. gemeente, schoolnaam "Eethelo" fout
Bootstraat 1 1018 LM (Ned.Herv.) Oosterschool Diaconieschool 1 -- -- 1941-195x bron Frans Woons: foto in SAA Bbk 010122025097 (ongedateerd); bron SAA toegangsnr 5191: datering, schoolnr, huisnr; mogelijk gesloopt
Borgerstraat 13 1053 PA School voor Buitengewoon Onderwijs Hartschool reliëf 1907-1940 bron: Telegraaf (1940): opgericht door de Vereniging voor Spraakgebrekkige en Achterlijke Kinderen, huisnr ontbreekt, directeur J.Klootsema (?); MSn: reliëf of tegeltableau, schoolnaam & huisnr gegokt 
Borgerstraat 13 1053 PA (R.K.) Heilig Hartschool voor B.L.O. Hartschool 80656 1950 (R.K.) H. Hartschool v. B.L.O., Borgerstr. 13
Borgerstraat 105 1053 PE Borgerschool Borgerschool -- -- 1945-196x bron Frans Woons / schoolbank.nl: mogelijke leraressen Polen en/of Shonewolf (inlichtingen > Frans s.v.p.); gesloopt t.b.v. stadsvernieuwig
Borgerstraat 105 1053 PE Christelijke school der Vereeniging voor gewoon L.O. op Gereformeerden grondslag in het Jacob van Lennepkwartier Keucheniusschool -- -- 1903-1932 bron Frans Woons; bron www (krant 24-8-1932): schoolhoofd K. van den Berg was actief bij het Geref. Schoolverband (secretaris Amsterdam en lid Hoofdcommissie) en bestuurslid van "De Unie een school met den Bijbel"
Borgerstraat 109 1053 PE Brede School de Kinkerbuurt Kinkerschool -- -- 19xx bron Frans Woons: foto in SAA Bbk ANWG00126000006 (ongedateerd)
Borneokade 103 1019 KZ Achtste Montessorischool Zeeburg School M08 6922542 1999 basisonderwijs
Bornhout 8 1046 BE Centrum Vakopleiding Zuidelijk N. Holland Vakopleiding 5859999 1999 beroepsopleiding
Borssenburgplein 0-163 1078 -- Centrale school voor ULO ULO-school C -- -- 194x-1961 bron www: mogelijk later "CUS" (Centrale Ulo School ?), schoolhoofden Meijer (194x-1946), Den Toom (1958) & Niessing (1962)
Borssenburgplein 13 1078 TX Borssenburgschool Borssenburgschool -- -- 1940-19xx bron eenkleineheldendaad.nl: in WO-II Joodsche school nr.12; bron Amstelodamum 1940-1945: gesloten 1942; bron zuidelijkewandelweg.nl (R.de Haan): mogelijk heropend na WO-II (1952)
Borssenburgplein 11-13 1078 TX Centrale MAVO school MAVO C -- -- 1971-1984 bron foto's in SAA Bbk 010012000963 & 010003040312 (ongedateerd); bron SAA toegangsnr 5191: datering
Borssenburgplein 77-123 1078 WB MAVO school MAVO C -- -- 19xx-1984 bron 020apps.nl; foto in SAA Bbk B00000003630: gesloopt; bron MSn: let op: huisnrs gewijzigd na nieuwbouw woningen
Bos en Lommerplantsoen 0-113 1055 -- Bos en Lommerschool voor gewoon lager onderwijs Lommerschool -- -- 1950-1959 bron foto's in SAA Bbk OSIM00004002028 / ~04002261 en 010122039542: noodschool aan de Saïdjastraat; bron https://nl.wikipedia.org/wiki/Finse_school: gesloopt
Bos en Lommerplantsoen 2 1055 SC Hulpschool School xxx -- -- 1939-1959 bron SAA woningkaart (Frans Woons): v/m noodschool aan de Adindastraat 2; gesloopt
Bos en Lommerplantsoen 4 1055 SC Openbare Klaas de Vriesschool voor GLO Vriesschool -- -- 1949-1959 bron SAA woningkaart (Frans Woons): v/m noodschool aan de Adindastraat 1; foto in SAA Bbk 010009010087 (ongedateerd) & 010122039542; bron https://nl.wikipedia.org/wiki/Finse_school: gesloopt
Bosboom Toussaintstraat 3 1054 AL School of Dancing
Ger de Jong
Dansschool JG -- -- 1957 bron foto in OnsAmsterdam 201909p28; (herbestemd tot) woonhuis
Bosboom Toussaintstraat 43 1054 AN INRICHTING VOOR TEEKENONDERWYS Tekenonderwijs tt 19xx bron WHGA: voor foto zie NTM tegels op locatie
Botterstraat 23 1034 BR Xxx-school School xxx -- -- 19xx-19xx bron catalogus herbestemde scholen: gesloopt
Botteskerksingel 30-A 1069 XT Schooltuinen  Schooltuinen  6191298 1999 andere categorie; geen schoolgebouw
Brahmsstraat 7 1077 HE Hervormd Lyceum Zuid HL Z 6627983 1940-1999 voortgezet onderwijs; bron Amstelodamum 1940-1945; bron www: rector J.Smit (WW-II) rector ir. J.Verboom (~1957) rector van Muyden (~1963)
Brahmsstraat 5-7 1077 HE Hervormd Lyceum HL Z -- -- 1933 bron Schoolvoorbeelden: architect J.L.Petri
Brederodestraat 108 1054 VH Prinses Jvliana school / Vereeniging de vrije christelyke school Julianaschool P reliëf 1936-19xx basisonderwijs; bron schoolbank.nl: later verhuisd naar Fahrenheitstraat en/of Tuindorp Oostzaan
Brederodestraat 108 1054 VH Calvijn kleuterschool Calvijnschool -- -- 1968-1973 bron SAA toegangsnr 5191
Bredeweg 0-48 1098 B- Boddaert Centrum Boddaertcentrum -- -- 1980 bron www: huisnr ontbreekt; geen schoolgebouw; zie onsamsterdam.nl/tijdschrift/jaargang-2013/33-tijdschrift/tijdschrift-jaargang-2013/2596-nummer-9-september-2013?showall=&start=7
Breedveld 6 1025 PZ Jenaplan Basisschool het Wespennest Wespennestschool 6370555 1999 basisonderwijs
Breedveld 7 1025 PZ Buikslotermeerschool Buikslotermeerschool 6371265 1984-1999 basisonderwijs; bron stadsdeelarchief: datering
Breehornstraat 160 1024 JA Amstelmeerschool Amstelmeerschool 6366405 1999 basisonderwijs
Breitnerstraat 1 1077 BL Breitnerschool voor HAVO voor meisjes Breitnerschool -- -- 1968-19xx bron Frans Woons: foto in SAA Bbk 010009010940 (ongedateerd): villa herbestemd tot school; bron Wijkkrant Lydia (201902): datering, v/a 1971 ook voor jongens
Breitnerstraat 1 1077 BL Middelbare School voor Meisjes met 5 jarige opleiding, N.V. Nieuwe (dir. mej.A.E.Revers) MMS 5 23437 1950-1967 Middelb. School v. Meisjes m. 5 j. o., N.V. Nw., Dir. Mej. A.E. Revers, Breitnerstr. 1; bron OnsAmsterdam: mogelijk op 4-5-1965 hernoemd in Gerrit van der Veenschool; bron Wijkkrant Lydia (201902): Breitnerschool
Breitnerstraat 2-4 1077 BL Noodschool Noodschool -- -- 1954-1962 bron foto SAA Bbk 010009009938: het oude August Allebéplein ter plaatse van het Hilton Hotel. Op luchtfoto A04139000980: ook 3 z.g. H-scholen met (gegokte) huisnrs 164 (→ A.Hahnplantsoen 2), 171 (Raphaëlstraat 1) en 120 (→ Dijsselhofplantsoen 7)
Bremstraat 0-84 1031 E- Distelschool Distelschool -- -- 192x bron Frans Woons: foto in SAA Bbk 010009013173 (ongedateerd): huisnr ontbreekt; bron MSn: mogelijk adres fout (v/h Buiksloterham ?), zie Van der Pekstraat
Brenner 9 1060 NT Horizon Horizonschool -- -- 19xx bron Frans Woons
Brittenburg 2 1082 BS Kleuterschool de Teddybeer Teddybeerschool -- -- 1970 bron foto in SAA Bbk 010122002658 (ongedateerd); bron SAA toegangsnr 5191: v.d. Stichting Oecumenisch Kleuteronderwijs Buitenveldert, datering
Brouwersgracht 103-105 1013 GD Tussenschool Lr.D School Ltr D -- -- 1839-1885 bron Remery (rapportage Wijnbeek): bij Prinsengr., onderwijzer C.P.Julius, 380 leerlingen; bron Schoolvoorbeelden (Bouwkundige bijdragen): binnenterrein bij de Lindengr., 300 leerlingen, huisnr ontbreekt; bron MSn: huisnr gegokt
Brouwersgracht 103-105 1013 GD Openbare school der 2e klasse School Ltr D -- -- 1886 bron Schoolvoorbeelden
Brouwersgracht 190 1013 HC School voor Haveloozen Haezerschool -- -- 1849-1851 bron OnsAmsterdam 201912blz38: 80 leerlingen in (v/m) pakhuis, hoofdonderwijzer N.Feringa
Brouwersgracht 278 1013 HG Nederduitsch Hervormde Diaconieschool Nr.3 / Willem de Clercqschool Diaconieschool 3 beschildering 1874-1947 bron ontwerptek. in SAA Bbk 005220903792: ontwerp P.J.Hamer; bron: SAA (Alg. Kerkeraadsboekjes der Nederduitsche Herv. Gemeente): hoofdonderwijzer J.B.W.Koelman (1912-1914); bron SAA toegangsnr 5191: v.d. Ned.Herv. Gemeente
Brouwersgracht 278 1013 HG Willem de Clercq schippersschool Schippersschool C bord 1899-1913 bron foto in SAA Bbk 010009005017 uit archief DRO (ongedateerd); foto in SAA Bbk 010003033431 (verdwenen uit database), OSIM00006002513: schoolhoofd J.B.W.Koelman (1899)
Brouwersgracht 278 1013 HG (Willem de) Clercqschool Schippersschool C -- -- 19xx-1941 bron Amstelodamum 1940-1945: adres ontbreekt; schoolhoofd C.Muys (19xx-1936); bron MSn: adres gegokt
Brouwersgracht 278 1013 HG W. de Clercq-school; Schippersschool der Ned. Herv. Gem. Schippersschool C 49280 1950-1965 School. W. de Clercq-, (schipperschool), Brouwersgracht 278: vermelding huisnr 28 is fout; foto's in SAA Bbk 005220903792, 010122025872 & ~25873
Brouwersgracht 115 1015 GD Xxx-school School xxx -- -- 19xx bron Monumenten in NL-NH (RDMZ 2006): ontwerp B. de Greef
Buiksloterdijk 282 1034 ZD Bressler's Business Lang. & Intercult. Train. / Legal Language Communication Bressler 6334038 1999 taalonderwijs
Buikslotermeerdijk 1 1025 W- Christelijke Meerdijkschool Meerdijkschool -- -- 1924 bron "de Waterlander" 1-3-1924: Meerdijk wijk C nr.1, schoolhoofd B.H.Korfker
Buikslotermeerdijk 144 1027 G- School met den bijbel Bijbelschool B -- -- 1887-1942 bron www: lokaal bekend als de protestschool, vermoedelijk opgericht door C.F.Capelle; bron Amstelodamum 1940-1945: te Buiksloot, gesloten; bron MSn: bebouwing van v/m dijk gesloopt tussen vermoedelijk Waddenweg en Nieuwe Leeuwarderweg
Buikslotermeerplein 0-543 1025 -- Bredero College Bredero-college -- -- 19xx-19xx bron OnsAmsterdam 2015#7/8p28: voortzetting van Leeghwater-lyceum
Buiksloterweg 9A 1031 CC Openbare lagere school der eerste klasse Tolhuisschool -- -- 1896 bron Delpher (de Amsterdammer, aug.1896): schoolhoofd G.Schaafsma; MSn: straatnaam gegokt
Buiksloterweg 85 1031 CG Bredero Lyceum Brederolyceum 6321511 1999 voortgezet onderwijs; bron www: directeur P.L.C. van Hameren (2018)
Buiksloterweg 111 1031 CJ v. Wayenburgschool Waayenburgschool 60899 1950-1953 v. Wayenburgschool, Buiksloterw. 111; bron www: datering; bron catalogus herbestemde scholen: gesloopt
Buiksloterweg 103-105 1031 CJ Jongensschool voor uitgebreid lager en lager onderwijs Rosaschool V -- -- 1921-1936 bron SAA toegangsnr 5191: v.d. "Vereeniging Jongensschool voor GLO en ULO"
Buiksloterweg 103-107 1031 CJ H. Nicolaasschool Rosaschool N -- -- 1941 bron Amstelodamum 1940-1945: schoolhoofd H.A.M.Douwes (1941)
Buiksloterweg 103-107 1031 CJ St. Nicolaas- en St. Rosascholen Rosaschool S -- -- 19xx bron Frans Woons: ontwerp A.J. Kropholler; voor foto van tt's van Julie Kropholler zie NTM tegels op locatie
Buiksloterweg 103-107 1031 CJ U.G.L.O.-school Rosaschool V -- -- 1933-1947 bron SAA toegangsnr 5191: v.d. H. Vincentius a Paulo
Buiksloterweg 103-107 1031 CJ St. Vincentius school voor uitgebreid lager en lager onderwijs (aan jongens) Rosaschool V tt 1923-1990 bron catalogus herbestemde scholen; foto in SAA Bbk OSIM00004005674; bron Frans Woons: in het St.Rita/St.Rosa-complex, gesloopt. Op foto 010122012382 is het tt met schoolnaam al verwijderd
Bunsenstraat 42 1098 RM E. Ipma (hoofd ener school) Ipma 58507 1950 Ipma E., hfd. ener school, Bunsenstr. 42, 0.; woonhuis
Burg. de Vlugtlaan 125 1063 BJ Derde Gemeentelijke School voor Huishoud- en Nijverheidsonderwijs Huishoudschool 3 -- -- 1940-1973 bron FB Oud Slotermeer & Geuzenveld; bron catalogus herbestemde scholen: herbestemd tot "van Eesterenmuseum", studio en kantoor
Burg. de Vlugtlaan 125 1063 BJ Scholengemeenschap Westelijke Tuinsteden SG WT -- -- 1974-1983 bron FB Oud Slotermeer & Geuzenveld; bron catalogus herbestemde scholen: herbestemd tot "van Eesterenmuseum", studio en kantoor
Burg. Eliasstraat 20 1063 EW O.G. Heldring School Heldringschool 4473583 1969-1999 andere categorie = speciaal onderwijs; 2e vermelding idem met tel.nr.6110325; bron SAA toegangsnr 5191: aanvullende datering, O.G. = Ottho
Burg. Eliasstraat 20 1063 EW Slotermeerschool Slotermeerschool -- -- 1953-1963 bron FB Oud Slotermeer & Geuzenveld: noodschool; bron Schoolvoorbeelden: H-school, ontwerp J.A.Leupen voor dPW, huisnr ontbreekt, verbouwd
Burg. Eliasstraat 76 1063 EX Alexander Graham Bell Scholengemeenschap Bellschool 6131133 1999 speciaal onderwijs
Burg. Fockstraat 0-192 1063 -- Burgemeester Fockschool Fockschool -- -- 196x bron FB Oud Slotermeer & Geuzenveld
Burg. Fockstraat 85 1063 CW Openbare Basisschool Slootermeer Slotermeerschool 6132233 1954-1999 basisonderwijs; bron FB Oud Slotermeer & Geuzenveld; bron Schoolvoorbeelden: ontwerp C. van der Wilk voor dPW
Burg. Hogguerstraat 2 1064 EB Amsterdam Stichting Voortgezet Onderwijs / Esprit Scholengroep Espritgroep 5854811 1999 voortgezet onderwijs
Burg. Röellstraat 17 1064 BJ Kappersvakschool Desiré Kappersvakschool -- -- 19xx bron Frans Woons: zie schoolbank.nl
Burg. van Leeuwenlaan 115 1063 NN Xxx-school School xxx -- -- 1961-19xx bron luchtfoto in SAA Bbk A04139000414: 2 noodscholen (+ 3 hoek Albardagracht); bron catalogus herbestemde scholen: gesloopt t.b.v. Nienke van Hichtumstraat
Burg. van Leeuwenlaan 117 1063 NN Prof.dr.G. van der Leeuwschool Leeuwschool -- -- 1961-19xx bron luchtfoto in SAA Bbk A04139000414: 3 noodscholen (hoek Albardagracht); bron catalogus herbestemde scholen: gesloopt t.b.v. Waterinkschool  
Burg. van Tienhovengracht 0-55 1064 B- L. van de(r) Zweep school voor MULO / MAVO & Chr. Nat. MULO "Westerpoort" Zweepschool -- -- 1961 bron schoolbank.nl: huisnr ontbreekt; fout adres → Herman Poortstraat 17; bron SAA toegangsnr 5191: datering  
Burg. Vening Meineszlaan 0-209 1063 -- Burgemeester Vening Meineszschool Meineszschool -- -- 19xx bron Frans Woons: zie schoolbank.nl: huisnr ontbreekt; foto in SAA Bbk 010122039771 (~3 scholen, ongedateerd); zie ook https://hetabc.files.wordpress.com/2013/09/vening-meinesz-school-19-6-1974.pdf
Burgemeester Fockstraat 186-192 1063 EB Basisschool St. Henricus Henricusschool -- -- 195x-1959 bron FB Oud Slotermeer & Geuzenveld: (houten) noodschool
Burgemeester Hogguerstraat 2 1064 EB Zesde LTS J.W. Willemsen Willemsenschool -- -- 1968-1990 bron GeheugenVanWest (I.Arends); foto in SAA Bbk 010122005542: adres; bron GaHetNa (ANeFo): datering
Buziaustraat 0-32 1068 KN Pinkeltje Pinkelschool -- -- 19xx bron schoolbank.nl (Frans Woons, 2012): huisnr ontbreekt
C. Aarnoutsstraat 80 1106 ZG Xxx-school School xxx -- -- 19xx bron catalogus herbestemde scholen
C. Van Eesterenlaan 50 1019 JN Basisschool de Rietlanden Rietlandenschool 4194114 1999 basisonderwijs; bron foto in SAA Bbk 010122043753
Cabralstraat 1 1057 CD St. Pius X school Piusschool X -- -- 19xx bron Frans Woons: zelfde gebouw als Marco Polostraat 191
Cabralstraat 1 1057 CD Sint Tarcisiusschool (G.L.O.) Tarcisiusschool -- -- 1949-19xx bron SAA woningkaart
Cabralstraat 1 1057 CD De Wissel Wissel 6830957 1999 speciaal onderwijs
Cabralstraat 1 1057 CD Openbare Lagere Cabralschool Cabralschool -- -- 194x bron www (Frans Woons): scholen met ontslagen Joodse leerkrachten; bron SAA woningkaart
Camperstraat 5 1091 AD Sheherazade Modevakschool Modevakschool S 6933709 1999 beroepsopleiding
Camperstraat 17 1091 AD Kweekschool voor Vroedvrouwen Kweekschool V Z4800 1915-1933 Kweekschool voor Vroedvrouwen, Camperstr. 17, 0.; bron MSn: 5-cijferige tel.nrs in of voor 1934
Camperstraat 17 1091 AD Rijkskweekschool voor Vroedvrouwen Kweekschool V -- -- 1897-1914 bron OnsAmsterdam 2016-6; bron www
Camperstraat 17 1091 AD Kweekschool voor Vroedvrouwen Kweekschool V 51048 1950-1998 Kweekschool voor Vroedvrouwen, Camperstr. 17, 0.; bron Amstelodamum 1940-1945: directeur dr.R.J.Th.Meurer, (19xx-1942); bron MSn: vermoedelijk verhuisd in of voor 1998 i.m. fusie tot Academie Verloskunde
Camperstraat 25-117 1091 AD Kweekschool voor Vroedvrouwen Kweekschool V -- -- 2016 bron MSn: gedenksteen in entreehal; herbestemd tot appartementen; huisnrs mogelijk gewijzigd
Ceintuurbaan 25 1072 ES Muziekschool Muziekschool C beschildering 2004 gesignaleerd door de WHGA
Ceintuurbaan 83 1072 EW Datelnet Professionals Datelnet 4707088 1999 bedrijfsopleiding
Ceintuurbaan 117 1072 EZ Language and Communication Training Communication 6624933 1999 taalonderwijs
Ceintuurbaan 234 1072 GE Dansschool Kuil Dansschool K -- -- 19xx bron www (Frans Woons); schoolbank.nl
Ceintuurbaan 800 1074 E- The Berlitz School of Languages Berlitz 24453 1934 Berlitz School of Languages, The, Heerengracht 451, Keizersgracht 300, Ceintuurbaan 800; huisnr lijkt veel te hoog
Celebesstraat 80 1094 ET Voorbereidende school nr.45 School 045 -- -- 1941 bron eenkleineheldendaad.nl: adres ontbreekt; bron SAA woningkaart: adres, hoek Minahassastraat
Celebesstraat 80 1094 ET Kleuterschool de Purperreiger Purperreiger -- -- 1991 bron foto in SAA Bbk 010122037018; herbestemd tot feestzaal Minahassa
Chasséstraat 59 1057 JA Tiende Montessorischool de Meidoorn School M10 6160106 1999 basisonderwijs
Chasséstraat 59 1057 JA Openbare school voor meer uitgebreid lager onderwijs MULO-school O tt 192x basisonderwijs; bron WHGA: voor foto zie NTM tegels op locatie; bron Frans Woons: ondanks de officiële afschaffing in 1920 werd M.U.L.O. nog gedrukt op de cijferlijsten van 1958
Chasséstraat 59 1057 JA School voor M.U.L.O. genaamd Witte de Withschool Withschool -- -- 192x bron SAA woningkaart: straatnaam (Oud-Sloten) was Van Rijnstraat (vernummerd 1922), op hoek Van Kinsbergenstraat
Chasséstraat 59 1057 JA Openbare school voor U.L.O. met 4-jarige cursus genaamd Nassauschool Nassauschool U4 -- -- 1941-1958 bron Frans Woons: op de bovenetages; schoolhoofden B.Ph.C Zuurheide (1944), J.C.Jansen (1954-1958) en A. Boeken (~1960); tekst in zwart volgens het schoolstempel; bron eenkleineheldendaad.nl
Chasséstraat 59 1057 JA Openbare van Wassenaerschool voor G.L.O. Wassenaerschool -- -- 1941-1997 bron Frans Woons: op benedenetage; bron SAA woningkaart: niet Wassenaarschool; bron eenkleineheldendaad.nl
Chasséstraat 75 1057 JA Kleuterschool van de zusters van O.L.Vrouwe Kleuterschool Z -- -- 1927-1948 bron SAA woningkaart: in onderstuk; bron Frans Woons: gerelateerd aan R.K.kerk er tegenover
Chasséstraat 91 1057 JB St. Vincentiusschool voor G.L.O. letter V School Ltr V -- -- 1927-1932 bron SAA woningkaart: gerelateerd aan R.K.kerk aan de overzijde, daarna herbestemd tot R.K. jeugdhuis
Chet Bakerstraat 69 1066 GJ Reanimatie Onderwijs Amsterdam  Reanimatie 6151123 1999-2004 andere categorie; bedrijfsruimte in flatgebouw "Louisiana"; foto in SAA Bbk 010122045388
Chris Lebeaustraat 4 1062 DC Ru Pareschool Pareschool 6152400 1999 basisonderwijs
Christiaan De Wetstraat 23 1091 NG Openbare Basisschool de Kaap Kaapschool 6939375 1999-2015 basisonderwijs; bron Dwars-door-de-buurt 2016-10: links gedeeltelijk gesloopt t.b.v. nieuwbouw & herbouw monumentale gevel; bron SAA archief SD-Oost (1985): fusieschool van De Wetschool en Klaproosschool
Christiaan de Wetstraat 23 1091 NG OPENBARE SCHOOL VOOR G.L.O. N° 105. School 105 reliëf 1916-19xx bron MSn; bron Dwars-door-de-buurt 2016-10: architect A.R.Hulshoff voor dPW, in 2016 verbouwing achter monumentale gevel rechts
Christiaan de Wetstraat 23 1091 NG Christiaan de Wetschool voor openbaar L.O. Wetschool -- -- 1945-1985 bron Dwars-door-de-buurt 2016-10; bron foto in SAA Bbk 010122038520
Christiaan Snouck Hurgronjehof 0-46 1065 X- Christofoor / Goudplevierschool Goudplevierschool -- -- 19xx bron schoolbank.nl: huisnr ontbreekt
Churchillaan 0-312 1078 -- Bewaarschool Tensen Tensenschool -- -- 1952 bron www: voorbereidend onderwijs
Clauskindereweg 0-153 1069 Z- De Gelaarsde Katschool Katschool -- -- 19xx bron schoolbank.nl: huisnr ontbreekt
Cliffordstraat 36 1051 GV Openbare kleuterschool "De Zanglijster" Zanglijsterschool -- -- 1963-1975 bron foto in SAA Bbk 010122006393; bron joodsamsterdam.nl: oud huisnr 34 (vóór 1918); bron MSn: herbestemd tot Stichting Buurtwerkplaatsen
Cliffordstraat 36 1051 GV Voorbereidende school letter G School Ltr G tt 19xx-1930 bron M.Wildeboer; bron foto J. de Haas; bron SAA woningkaart
Cliffordstraat 36 1051 GV Voorbereidende school nr.25 School 025 -- -- 1943-1949 bron M.Wildeboer: opvolger van School letter G (MSn: vermoedelijk onjuiste interpretatie datering); bron SAA woningkaart (1949): datering
Cliffordstraat 36 1051 GV Openbare voorbereidende school no.7 School 007 -- -- 193x-1943 bron foto J.de.Haas (NIOD): tt met verf gewijzigd (boven bord met Joodsche School nr.14)
Cliffordstraat 38 1051 GV Van Bosseschool Bosseschool -- -- 1949-1982 bron SAA woningkaart; bron www: directeur Oosterhuis, herbestemd tot Cliffordstudio
Cliffordstraat 38 1051 GV De Kempenaerschool Kempenaerschool -- -- 1930-1940 bron joodsamsterdam.nl: oud huisnr 36 (vóór 1918), lijst 1934 voorstel op te heffen scholen, werd Joodsche School nr.14 (foto J. de Haas); MSn: opheffing uitstel tot 1940 ?
Cliffordstraat 38 1051 GV Voorbereidende school letter H School Ltr H -- -- 1911-1929 bron M.Wildeboer; bron SAA woningkaart (vóór 1949): opgevolgd door "openbare scholen"
Cliffordstraat 40 1051 GV Cliffordschool Cliffordschool -- -- 19xx bron AmsterdamseKrant (W.Gortzak): huisnr ontbreekt; bron MSn: huisnr gegokt, geen bewijs voor gevonden
Cliffordstraat 36-38 1051 GV Van Bosseschool Bosseschool -- -- 1923-1944 bron eenkleineheldendaad.nl: in WO-II Joodsche school nr.14 voor GLO; schoolhoofd M.Goubitz
Cliostraat 59 1077 KD W.Boegheim (hoofd Openluchtschool) Openluchtschool 1 94554 1950 Boegheim W., Hfd. Openluchtschool, Cliostr. 59, Z; woonhuis
Cliostraat 40 1077 KJ Openluchtschool, 1e / Eerste Openluchtschool voor het Gezonde Kind Openluchtschool 1 6799012 1930-1999 basisonderwijs; bron scholenbouwatlas: architecten J.Duiker & B.Bijvoet; bron Schoolvoorbeelden: schoolhoofd P.Bakkum (1930); bron Amstelodamum 1940-1945: schoolhoofd H.J.Spigt (1939), hoofdonderwijzer A.Smit (1940)
Columbusplein 34 1057 VB Juliana van Stolbergschool Stolbergschool metalen letters 1927-1992 bron Schoolvoorbeelden: datering, ontwerp C. de Geus; bron www: schoolhoofd N.Camphuysen (1971); bron SAA toegangsnr 5191: v.d. "Vereeniging tot oprichting en instandhouding van scholen voor VLO en ULO op gereformeerde grondslag"
Columbusplein 34 1057 VB De Visserschool tweetalig onderwijs Visserschool metalen letters 2015 bron WHGA
Columbusplein 34 1057 VB dr.J.Th. de Visserschool voor Chr. GLO- en VGLO Visserschool 6180481 1993-1999 basisonderwijs; bron foto's in SAA Bbk 010122006401 & ~6405
Comeniusstraat 20 1065 BH Pro Rege school Slotervaart Regeschool -- -- 1956-1970 bron foto in SAA Bbk 010122039036: noodschool hoek Hemsterhuisstraat; huisnr gegokt; zie H.v.Wijnstraat
Concertgebouwplein 17 1071 LM Internationaal Studiecentrum v/d Vrouw Studiecentrum 6761437 1999 taalonderwijs
Conradstraat 0-471 1018 N- Paul van Vlissingenschool Vlissingenschool -- -- 19xx bron schoolbank.nl: huisnr ontbreekt
Contactweg 36 1014 AN Grafisch Lyceum Amsterdam Grafischeschool 6062001 1999 voortgezet onderwijs
Contactweg 36 1014 AN Alg. Bijzondere school voor MBO, enz.; Media college Media-college -- -- 19xx bron schoolbank.nl
Copernicusstraat 38-40 1098 JH Lorenzschool / van der Waalsschool Waalsschool -- -- 1970 bron schoolbank.nl
Copernicusstraat 38-40 1098 JH Watergraafsmeerse Schoolvereniging  WSV 6948981 1961-1999 basisonderwijs; bron MSn
Copernicusstraat 38-40 1098 JH Vijfde Montessorischool Watergraafsmeer School M05 -- -- 19xx bron www (Frans Woons): kennelijk een dependance
Corantijnstraat 9 1058 DA (Corantijn) school voor VGLO Corantijnschool -- -- 1923-1981 bron SD de Baarsjes; foto in SAA Bbk 010122006409
Corantijnstraat 9 1058 DA School voor ULO Corantijnschool -- -- 1938-1941 bron foto in SAA Bbk A01634001096; bron eenkleineheldendaad.nl: schoolhoofd H. de Lange (1930-1936 NB: wegens opheffing...)
Corantijnstraat 9 1058 DA Corantijn Basisschool Corantijnschool 6120790 1982-1999 basisonderwijs; bron www: herbestemd tot muziekcentrum
Corantijnstraat 9 1058 DA Christiaan Huygensschool Huygensschool -- -- 19xx bron schoolbank.nl
Corantijnstraat 9 1058 DA Zevende Montessorischool School M07 -- -- 1933-1941 bron schoolbank.nl: huisnr ontbreekt; bron eenkleineheldendaad.nl
Corantijnstraat 9 1058 DA Spieghelschool Spieghelschool -- -- 1991 bron www….helmerbuurt (IJ.Rogge): volgens tel.boek niet meer in 2004
Corantijnstraat 2 1058 DD Corantijn Basisschool Corantijnschool 6184430 1988-1999 basisonderwijs; foto in SAA Bbk BMAB00006000014_005; bron www: oorspronkelijk op huisnr 4
Corantijnstraat 2 1058 DD Hoofdwegschool Hoofdwegschool -- -- 1923-1960 bron schoolbank.nl, bron www (MIP): ontwerp DPW; foto in SAA Bbk 10009A000585
Corantijnstraat 2-4 1058 DD Corantijnschool Corantijnschool -- -- 1923-1987 bron www (MIP): ontwerp DPW; foto's in SAA Bbk 010122039581 & OSIM00004001996; bron Amstelodamum 1940-1945: schoolhoofd J.Veenbaas; bron M.Wildeboer: schoolhoofd M.Goubitz (1945-19xx)
Corellistraat 1 1077HA 1e openbare Montessori school School M01 metalen letters 1926-1999 basisonderwijs; bron MIP-Z #96; bron Amstelodamum 1940-1945: schoolhoofd Ma. Strengers (19xx-1940)
Corellistraat 1 1077HA 1e Montessori school "de Wielewaal" School M01 6736193 1999-20xx MSN: openbaar basisonderwijs
Cornelis Anthoniszstraat 43 1071 VR Pallas Athina Stichting Athinastichting 6757119 1999 taalonderwijs
Cornelis Dirkszstraat 6-8 1056 TR Katholieke lagere school voor jongens St. Leo / R.K. G.L.O. St. Leo-school Leoschool -- -- 1928-1978 bron Frans Woons: foto in SAA Bbk B00000014188; bron SAA toegangsnr 5191: v.d. "Vereeniging van de H. Vincentius van Paulo"
Cornelis Dirkszstraat 6-8 1056 TR As Siddieq Basisschool Siddieq 6168923 1992-1999 basisonderwijs; foto in SAA Bbk 010122006453
Cornelis Drebbelstraat 1 1097 AJ Christelijke School voor G.L.O. Koningin Wilhelmina Wilhelminaschool C -- -- 1929-1967 bron schoolbank.nl; bron AmsterdamseKrant (H.Tolsma); bron www (Frans van Zelm): hoofdmeester Mijnarends (195x); bron SAA toegangsnr 5191: datering, mogelijk tot verbouwing
Cornelis Krusemanstraat 10 1075 NL Cornelis Krusemanschool Krusemanschool -- -- 1941-1987 bron foto in SAA Bbk BMAB00005000107_001; bron eenkleineheldendaad.nl; bron Amstelodamum 1940-1945: schoolhoofd J.Waarts (19xx-1943)
Cornelis Krusemanstraat 10 1075 NL basisschool Nicolaas Maes voor jongens en meisjes Maesschool -- -- 1920-1941 bron catalogus herbestemde scholen: herbestemd tot kinderdagverblijf; bron eenkleineheldendaad.nl: schoolhoofd D.Simons; bron www: ontwerp A.Grimmon voor dPW voor ULO-school
Cornelis Krusemanstraat 10 1075 NL (Kleuter)school De kleine Nicolaas Nicolaasschool K -- -- 20xx bron amsterdamse-school.nl
Cornelis Krusemanstraat 68 1075 NS Petrus Canisiusschool v/d St. Vincentiusvereeniging Canisiusschool metalen letters 1933-1994 bron foto in SAA Bbk HOFM0100084000001; bron www (ASKO): directeur H.Kamman; bron AmsterdamKrant / theodurenkamp.nl: incl. kleuterschool "de Rakkertjes"; bron SAA toegangsnr 5191: v.d. H. Vincentius a Paulo, aanvullende datering
Cornelis Krusemanstraat 68 1075 NS S.O. School de Ruimte Ruimteschool 4713739 1999 speciaal onderwijs
Cornelis Krusemanstraat 70 1075 NS St. Theresiaschool Theresiaschool S -- -- 1930-1987 bron schoolbank.nl (Frans Woons, 2015); bron www (NAI): architect J.J.L.Moolenschot
Cornelis Krusemanstraat 68-70 1075 NS Oecumenische basisschool de Elout / Elout van Soeterwoudeschool Eloutschool 4702717 19xx-20xx bron schoolbank.nl; bron www: directeur D.Riesener
Cornelis Lelylaan 107 1065 CN Directeur A.Lievaart Hovyschool 159498 1971 bron www: christelijke MAVO, directeur A.Lievaart, woonhuis
Cornelis Troostplein 0-23 1072 J- Sint Fransiscusschool Franciscusschool -- -- 19xx bron schoolbank.nl: huisnr ontbreekt, schoolnaam fout, adres → van Hilligaertstraat
Cornelis Troostplein 23 1072 JJ Maria kleuterschool Mariaschool K -- -- 19xx bron schoolbank.nl
Cort van der Lindenkade 0-118 1067 L- Prof.dr.Ovide Decroly L.O.M.-school Decrolyschool -- -- 1965-1974 bron FB Oud Slotermeer & Geuzenveld; bron SAA toegangsnr 5191: adres ontbreekt
Cort van der Lindenkade 3-5 1067 LJ Maria Gorettischool Gorettischool -- -- 19xx bron schoolbank.nl
Crynssenstraat 33 1058 XT Paramariboschool voor G.L.O. Paramariboschool -- -- 1949 bron SAA woningkaart (Frans Woons): zij-ingang van schoolgebouw Rensselaerstraat 12-14
Cycladenlaan 2-A 1060 LW Odysseeschool Odysseeschool -- -- 19xx bron Frans Woons: deodyssee.nl
da Costakade 20 1052 SJ RK Scholengemeenschap "De Liefde" voor MAVO en LEAO Liefdeschool S 121424 1978-1981 bron foto's in SAA Bbk 010122010275, ~0277 & ~0279; bron MSn: gesloopt t.b.v. woningbouw
da Costakade 20 1052 SJ RK scholen "De Liefde" Liefdeschool S -- -- 1918-1977 bron www: verbouwingsarchitect A.J.Joling (1909) voor de Zusters Franciscanessen van Dongen (bewaarschool, ULO (1918), VGLO / modevakschool (1923) en kookschool (1936); 
da Costakade 20 1052 SJ Vormschool voor RK bewaarschool-onderwijzeressen Vormschool R -- -- 1909-1979 zie ook https://debrug.ipabo.nl/websites/RKOK/RKOK_1900-45.html
da Costakade 20 1052 SJ RK Scholengemeenschap "De Oude Wester" Westerschool O -- -- 1989 bron foto in SAA Bbk 010122010274; bron MSn: gesloopt t.b.v. woningbouw
da Costakade 22 1052 SJ Sint Mariaschool voor meisjes Liefdeschool S -- -- 1910-1977 bron www: architect A.J.Joling voor de Zusters Franciscanessen van Dongen, gesloopt t.b.v. woningbouw
da Costakade 24-26 1052 SJ Zuster Theresia-school Theresiaschool Z reliëf 1924-1989 bron foto in SAA Bbk 010122010291 (1982); bron www: architect A.J.Joling; bron MSn: in complex "de Liefde", gesloopt t.b.v. woningbouw
da Costakade 66 1053 WP Global Clowns School Clownsschool 6189348 20xx bron schoolbank.nl: woonhuis, → Hannie Dankbaar Passage
da Costastraat 0-141 1053 -- Agricolaschool Agricolaschool -- -- 1941 bron Amstelodamum 1940-1945: gesloten 1942
da Costastraat 0-141 1053 -- Bosboom Toussaintschool Toussaintschool -- -- 1941 bron eenkleineheldendaad.nl: adres ontbreekt; bron Amstelodamum 1940-1945: gesloten 1942
da Costastraat 0-141 1053 -- Openbare lagere school der eerste klasse nr.68 School 068 -- -- 1894 bron Delpher (Alg.Handelsbl., mrt.1894): bij de Kinkerstraat, schoolhoofd H.J.C.Blauwkuip
da Costastraat 0-141 1053 -- Abel Jansz. Tasmanschool Tasmanschool -- -- 19xx bron schoolbank.nl
da Costastraat 0-141 1053 -- (R.K.) School voor Maatschappelijk werk Sint Jozef Maatschappijschool -- -- 19xx bron schoolbank.nl
da Costastraat 0-141 1053 -- Sancta Maria Huishoudschool Mariaschool H -- -- 19xx bron schoolbank.nl
da Costastraat 0-141 1053 -- MHS de Kogge Koggeschool -- -- 19xx bron schoolbank.nl
da Costastraat 20 1053 ZC Openbare lagere school der eerste klasse nr.53 School 053 -- -- 1902 bron Delpher (Telegraaf, juli 1902): schoolhoofd J.A.Teij
da Costastraat 91 1053 ZH Openbare Lagere School (der 3e klasse voor jongens) genaamd Kreenenschool Kreenenschool -- -- 1885-1941 bron eenkleineheldendaad.nl: adres ontbreekt; bron SAA woningkaart (Frans Woons); bron foto in SAA Bbk 010162000229; bron bouwtek. in SAA Bbk 010056914890
da Costastraat 91 1053 ZH Vier-jarige ULO School genaamd Nassauschool Nassauschool U4 -- -- 19xx bron SAA woningkaart (Frans Woons)
da Costastraat 91 1053 ZH U.L.O.-school Vincentiusschool C -- -- 1933-1947 bron SAA toegangsnr 5191: v.d. H. Vincentius a Paulo
da Costastraat 91 1053 ZH RK ULO-school St. Hubertusschool Hubertusschool -- -- 1949 bron SAA woningkaart (Frans Woons); bron schoolbank.nl: later mogelijk Hubertus / Da Costa MAVO "college" en "City college" in het kader van de duurdoenerij / opleidingsinflatie door Engelse termen te gebruiken
da Costastraat 91 1053 ZH RK VGLO-school Mgr Dr Schaepman Schaepmanschool -- -- 19xx bron SAA woningkaart (Frans Woons)
da Costastraat 91 1053 ZH RK Middelbare Handelsavondschool voor Meisjes MHS A -- -- 19xx bron SAA woningkaart (Frans Woons)
da Costastraat 91 1053 ZH RK Scholengemeenschap "De Oude Wester" Westerschool O -- -- 19xx bron schoolbank.nl
da Costastraat 36 1053 ZN Openbare lagere school der 1e Klasse nummer 53 School 053 -- -- 1904-1907 bron foto's in SAA Bbk ANWK00050000001, ~51000001 & ~52000001
da Costastraat 36 1053 ZN Gemeentelijke Vormschool voor Onderwijzeressen aan Voorbereidende Scholen Vormschool G -- -- 1925 bron foto in SAA Bbk ANWR00683000001
da Costastraat 38 1053 ZN Potgieterschool Potgieterschool -- -- 19xx bron SAA woningkaart (Frans Woons); bron MSn: huisnr 38 is (ook) van Nederlandsch-Duitsche Stichting
da Costastraat 38 1053 ZN Nassauschool voor ULO Nassauschool U -- -- 19xx bron SAA woningkaart (Frans Woons); bron MSn: huisnr 38 is (ook) van Nederlandsch-Duitsche Stichting
da Costastraat 38 1053 ZN Sint Nicolaas Lyceum Nicolaaslyceum -- -- 1956 bron SAA woningkaart (Frans Woons); bron MSn: huisnr 38 is (ook) van Nederlandsch-Duitsche Stichting
da Costastraat 36-38 1053 ZN Tweede 3-jarige HBS HBS 2e 3 -- -- 1940 bron foto in SAA Bbk OSIM00002000549; bron SAA woningkaart (Frans Woons): huisnr 36; bron MSn: huisnr 38 is (ook) van Nederlandsch-Duitsche Stichting
da Costastraat 36-38 1053 ZN Drie-jarige ULO voor meisjes Agatha Dekenschool Dekenschool -- -- 1958-1961 bron SAA woningkaart (Frans Woons); bron MSn: huisnr 38 is (ook) van Nederlandsch-Duitsche Stichting
da Costastraat 36-38 1053 ZN Middelbare Handelsavondschool No.1 "Agatha Dekenschool" Dekenschool -- -- 1978 bron SAA woningkaart (Frans Woons); bron MSn: huisnr 38 is (ook) van Nederlandsch-Duitsche Stichting; zie foto in SAA Bbk BMAB00006000063_002
da Costastraat 36-38 1053 ZN MTS voor meubelmaken, meubel en woningstoffen Meubelschool -- -- 19xx bron schoolbank.nl; bron MSn: vermoedelijk een ROC (v/m ambachtschool), huisnr 38 is (ook) van Nederlandsch-Duitsche Stichting
da Costastraat 60 1053 ZP Amsterdam College voor Hotel en Gastronomie Collegeschool H -- -- 19xx bron schoolbank.nl; bron MSn: vermoedelijk een ROC
da Costastraat 62 1053 ZP Openbare lagere school der eerste klasse nr.95 School 095 -- -- 1902 bron Delpher (Telegraaf, juli 1902): schoolhoofd J.Lous jr.
da Costastraat 64 1053 ZP Teekenschool Tekenschool C -- -- 19xx bron SAA woningkaart (Frans Woons), in 1944 was nr.62-64 door bezetter gebruikt.
da Costastraat 64 1053 ZP Vakschool voor Vrouwen- en Kinderkleding Ireneschool V -- -- 19xx bron SAA woningkaart (Frans Woons)
da Costastraat 64 1053 ZP R.K. V.G.L.O-school School xxx -- -- 1956-1972 bron SAA toegangsnr 5191: v.d. H. Vincentius a Paulo, schoolnaam ontbreekt
da Costastraat 60-62 1053 ZP Jacob van Lennepschool voor ULO / MULO (/ MAVO) Lennepschool -- -- 1940-1980 bronnen isetta.nl / eenkleineheldendaad.nl / SAA woningkaart / www….helmerbuurt (IJ.Rogge): in WO-II was dit Van Tienhovenstr., in 1944 was nr.62-64 door bezetter gebruikt, schoolhoofd Machielse 1941-1954, 1980 fusieschool SGCOW
da Costastraat 60-62 1053 ZP Herman Heijermansschool Heyermansschool -- -- 19xx bron SAA woningkaart (Frans Woons)
Daniël Willinkplein 11 1079 KK Kleuterschool Mierenestschool -- -- 1937-1942 bron zuidelijkewandelweg.nl (R.Verdoner / B.Doornhof): straatnaam → Victorieplein, datering; bron SAA Bbk (foto 010009011361)
Dapperstraat 315 1093 BS Reinwardt Academie Reinwardtschool 6922111 1999-2015 hbo of universitair; bron Frans Woons: voor Museologie; bron www: verhuisd naar ?; v/m onderdeel van Hogeschool voor de Kunsten
de Boelelaan 1105 1081 HV Taalcentrum VU VU T 4446420 1999 taalonderwijs
de Boelelaan 1105 1081 HV Vrije Universiteit VU F 4447777 1999 hbo of universitair
de Boelelaan 1105 1081 HV Open Universiteit; Studiecentrum Amsterdam VU O 4449444 1999 hbo of universitair
de Boelelaan 1081­1085 1081 HV Vrije Universiteit VU F -- -- 19xx bron schoolbank.nl
de Boelelaan 7 1083 HJ Stichting Pion Pion 4042760 1999 beroepsopleiding; 2e vermelding idem met tel.nr.6464315
de Breekstraat 58 1024 LK Rob Sevenhuijsen Personal Coaching Sevenhuijsen 6364143 1999 andere categorie; vermoedelijk woonhuis / bedrijfsruimte
de Clercqstraat 0-136 105- -- Willem de Clercq schippersschool Schippersschool C -- -- 19xx bron schoolbank.nl: huisnr ontbreekt
de Clercqstraat 69 1053 AE D. v.d. Ven; Autorijschool instr. K.N.A.C. Ven 84189 1950 Ven, D. v.d., Auto-rijschool, instr. K.N.A.c., de Clerqstr. 69
de Cuserstraat 3 1081 CK Chr. Scholengemeenschap Buitenveldert MAVO/HAVO/VWO SG B 6423902 1965-1999 voortgezet onderwijs; bron Schoolvoorbeelden: ontwerp M.F.Duintjer
de Kempenaerstraat 11 1051 CJ Dubbel E Acteerservice Acting E 4884917 1999 bedrijfsopleiding
de Kempenaerstraat 11 1051 CJ P'act Partners in Acting Acting P 6820773 1999 bedrijfsopleiding
de Kempenaerstraat 11 1051 CJ Openbare School de Koekoek Koekoekschool -- -- 19xx bron schoolbank.nl
de Kempenaerstraat 11 1051 CJ Openbare School voor G.L.O. Rochussenschool Rochussenschool -- -- 19xx bron SAA woningkaart (Frans Woons)
de Kempenaerstraat 11 1051 CJ Openbare Voorbereidende School nummer 1c School 001 -- -- 19xx bron schoolbank.nl; bron MSn: schoolnummer fout vermoedelijk
de Kempenaerstraat 11 1051 CJ Openbare School voor Voorbereidend Onderwijs No.18 School 018 -- -- 19xx bron SAA woningkaart (Frans Woons)
de Kempenaerstraat 9-13 1051 CJ Openbare lagere Zaagmolenschool Zaagmolenschool 844696 1975-1985 bron MSn; ook ingang tot school in binnenblok via de Van Hallstraat 52-54 (1051 HH); herbestemd tot o.a. buurtbioscoop en sportschool; tel.startcijfer 8 op bordje is niet vervangen door 66 dus van voor ~1985. Bron foto in SAA Bbk 010003030450: datering
de Klencke 0-111 1083 H- Inspecteur Pallandschool Pallandschool -- -- 1966-1968 bron foto in SAA Bbk 010122003925: huisnr ontbreekt; bron SAA toegangsnr 5191: adres ontbreekt
de Klencke 4 1083 HH Opleiding Ziekenverzorging Verzorgersschool K 4620100 19xx bron schoolbank.nl; herbestemd tot ROC TOP de Klencke
de Lairessestraat 155 1075 HK Muzieklyceum Muzieklyceum -- -- 1929 bron foto in SAA Bbk OSIM00003005677
de Lairessestraat 157 1075 HK Dansschool Wennink Kluver Dansschool WK -- -- 1952 bron schoolbank.nl; bron W.J.Altena
de Lairessestraat 159 1075 HK Montessori Lyceum Amsterdam MLA -- -- 1930 bron www: rectrix mej.Osterkamp, 15 leerlingen
de Lairessestraat 157-159 1075 HK de Amsterdamse Montessorischool School M-A -- -- 1920-1957 bron www (W.J.Altena): particuliere school voor lager onderwijs, schoolhoofd mevr. R.Joosten-Chotzen (1923-1936-195x) werd mevr. Nijhuis; bron www (F.Kelpin): 35 leerlingen, datering 1923. Kleuterschool o.l.v. C.W.Tromp / mevr. J.W.Luytjes (1935)
de Lairessestraat 142 1075 HL Vrije Universiteit VU F -- -- 19xx bron schoolbank.nl
de Lairessestraat 158 1075 HM Instituut Kruijswijk (voor massage en heilgymnastiek) Kruijswijk -- -- 19xx bron schoolbank.nl: naam Kruiwijk fout, huisnr ontbreekt; diverse schoolnamen; bron SAA woningkaart: huisnr, directeur E.G.Leffelaar
de Lairessestraat 158 1075 HM Kleuterschool Nonhebelschool -- -- 19xx-1953 bron SAA woningkaart: in onderstuk, directeur M.J..Nonhebel
de Lairessestraat 176 1075 HM Vrije Universiteit Scheikundig Laboratorium VU S -- -- 19xx bron MSn; herbestemd tot kantoorruimte ~2015 (makelaarsvlag)
de Lairessestraat 156-158 1075 HM Montessori Lyceum Amsterdam MLA -- -- 1931-1946 bron www: rectrix mej.Osterkamp,100 leerlingen (tot WO-II), herbestemd tot appartementen
de Lairessestraat 158-162 1075 HM Instituut Leffelaar Leffelaar -- -- 19xx bron schoolbank.nl
de Ruijterkade 5 1013 AA Leergang Bedrijfskunde LBK -- -- 19xx bron schoolbank.nl
de Ruijterkade 15 1013 AA Schipperskinderen noodschool Schippersschool L -- -- 19xx-19xx bron foto's in SAA Bbk 010012001132, ~1133 & ~1134 uit archief DRO / DPW (ongedateerd); gesloopt
de Wittenkade 75 1052 AE VEREENIGING VOOR LAGER ONDERWIJS OP GEREF. GRONDSLAG. SCHOOL NO. 4 School G4 tt 19xx bron WHGA: voor foto zie NTM tegels op locatie
de Wittenkade 75 1052 AE School 4 De Rijkkramerschool School G4 -- -- 1934-1946 bron SAA toegangsnr 5191: schoolnaam fout
de Wittenkade 75 1052 AE Nassauschool voor G.L.O. Nassauschool X -- -- 1966-1970 bron SAA toegangsnr 5191: schoolnaam ontbreekt; bron schoolbank.nl
de Wittenstraat 25 1052 AK Cornelis de Houtmanschool Houtmanschool -- -- 19xx bron schoolbank.nl
de Wittenstraat 25 1052 AK Openbare Lagere School der 1e klasse No 57 School 057 -- -- 1900 basisonderwijs; ontwerp B. de Greef; herbestemd tot kantoor; bron SAA woningkaart (Frans Woons): mogelijk ooit bedoeld school nr.4 te worden als Openb. School voor Voortgezet GLO No IV.
de Wittenstraat 25 1052 AK Openbare lagere school der eerste klasse nr.64 School 064 -- -- 1902 bron Delpher (Telegraaf, juli 1902): schoolhoofd Schelts van Kloosterhuis
de Wittenstraat 27 1052 AK Openbare school voor G.L.O. de Binding Bindingschool -- -- 1890 bron catalogus herbestemde scholen
de Wittenstraat 27 1052 AK Openbare lagere School (No 74?) School 074 -- -- 1892 basisonderwijs; mogelijk verwarring over schoolnummer; bron 020apps.nl: ontwerp dPW, herbestemd tot culturele broedplaats
de Wittenstraat 29 1052 AK Openbare scholen voor G.L.O. School xxx -- -- 1890 bron catalogus herbestemde scholen: kinderdagverblijf en atelier; bron SAA woningkaart (Frans Woons): mogelijk bedoeld school nr.8 te worden. Hypothese: pandnummer 29 (vroeger) komt overeen met (huidige) nrs 29-31-33 of zelfs 25-27 + 29-33 + 43-45.
de Wittenstraat 25-27 1052 AK Gestichtsschool Bernardusschool -- -- 1929-1932 bron SAA toegangsnr 5191: Gesticht St. Bernardus, schoolnaam ontbreekt; mogelijk onuitgevoerd voorstel
de Wittenstraat 25-27 1052 AK IVKO-school IVKOschool -- -- 1892 bron foto in SAA Bbk 010122012281 (ongedateerd): herbestemd tot buurthuis voor 1983
de Wittenstraat 43 1052 AL Openbare lagere School der 1e klasse No 64. School 064 reliëf 1892 bron MSn: relevant voor WHGA, steen was vroeger bestemd van/voor no.74; bron 020apps.nl: ontwerp dPW, herbestemd tot culturele broedplaats
de Wittenstraat 100 1052 BA Individueel Voortgezet Kunstzinnig Onderwijs IVKOschool -- -- 1960 bron schoolbank.nl: datering ontbreekt; bron SAA toegangsnr 5191: datering, huisnr ontbreekt
de Wittenstraat 98-100 1052 BA Openbare school voor G.L.O. School xxx -- -- 1920 bron catalogus herbestemde scholen: kantoor, stichting en restaurant; bron SAA woningkaart (Frans Woons): ook nr.98
Delflandlaan 17 1062 EA Kinderhuis Westland Westland -- -- 19xx bron foto in SAA Bbk B00000003766 (ongedateerd): mogelijk betreft dit geen schoolgebouw; kantoor van Stichting Kindertehuizen "Wees een Zegen" op nr.15
den Brielstraat 10 1055 RV S O F D BV SOFD 4869310 1999 andere categorie; bedrijfspand; ook tel.4869312
den Texstraat 11 1017 XW H.L. Grift; autoverh. m. en z. chauff.; autorijschool Autorijschool G 33980 1950 Grift, H.L. autoverh. m. e. z. chauff., autorijschool, den Texstr. 11
Derde Conradstraat 0-0 1018 L- Avondtekenschool de Eenheid Eenheidschool -- -- 1900 bron HCAN; ontwerp H.P.Berlage; school verhuisde naar NSM in A'dam-Noord; straat is verdwenen; huisnr ontbreekt
Derde Hugo de Grootstraat 7 1052 LJ Opleidingscursus voor Apothekersassistenten Apothekersschool -- -- 19xx bron schoolbank.nl
Derde Hugo de Grootstraat 7 1052 LJ Schoolhuis (Amstelstad)  Schoolhuis 6880676 1891-1999 andere categorie; bron ontwerptek. in SAA Bbk 5221BT906710 / ~06711: ontwerp S.Serrurier voor doorgangshuis voor gevallen vrouwen
Derde Kostverlorenkade 35 1054 TS Alexander Graham Bellschool Bellschool -- -- 1975 bron foto in SAA Bbk 01012201133: voorbereidend beroepsonderwijs; MSn: tegeltableau / reliëf verwijderd
Derde Kostverlorenkade 35 1054 TS IVO MAVO IVO-school M -- -- 19xx bron schoolbank.nl
Derde Kostverlorenkade 35 1054 TS Jacob Marisschool voor U.L.O. Marisschool -- -- 1941 bron eenkleineheldendaad.nl
Derde Kostverlorenkade 34-35 1054 TS Allebéschool Openbare school voor U.L. onderwijs de 1ste kl. Allebéschool tt 1912-19xx bron WHGA: voor foto zie NTM tegels op locatie op huisnr.35; bron catalogus herbestemde scholen: herbestemd tot studio en theater "de Cameleon"
Derde Oosterparkstraat 0-360 109- -- St. Barbaraschool Barbaraschool -- -- 1956-1961 bron de OudAmsterdammer 1-9-2015
Derde Oosterparkstraat 137 1092 CV W.N. Luberti; Autoverh. Rijschool Luberti 53378 1950 Luberti, W.N. Autoverh., rijschool, 3e Oosterparkstr. 137
Derde Oosterparkstraat 197 1092 CZ Openbare lagere school der eerste klasse nr.99 School 099 -- -- 1890-1902 bron Delpher (Telegraaf, juli 1902): schoolhoofd M.Broere; bron catalogus herbestemde scholen: herbestemd tot appartementen
Derde Oosterparkstraat 237 1092 EA Lafayette Lafayetteschool -- -- 19xx bron schoolbank.nl
Derde Oosterparkstraat 271 1092 EA O.L.S. der eerste klasse no.99 School 099 -- -- 1888 bron Monumenten in NL-NH (RDMZ 2006): ontwerp B. de Greef; bron Schoolvoorbeelden: datering
Derde Oosterparkstraat 360 1092 SE OBS de Linnaeus Linnaeusschool -- -- 19xx-1997 bron schoolbank.nl; bron WHGA: wordt i.v.m. architect B. de Greef; bron archief SD-Oost: datering, verbouwiing
Derde Schinkelstraat 9 1075 TJ Jongensschool School xxx -- -- 1950 bron catalogus herbestemde scholen: stichting
Derde Schinkelstraat 30 1075 TL U.L.O.-school Vincentiusschool S -- -- 1933-1947 bron SAA toegangsnr 5191: v.d. H. Vincentius a Paulo , indien adres klopte gesloopt t.b.v. stadsvernieuwing
Derde Wittenburgerdwarsstraat 1-3 1018 KR Tjerk Hiddesschool Hiddeschool -- -- 1920-1946 bron eenkleineheldendaad.nl: adres ontbreekt; bron Amstelodamum 1948: adres, schoolhoofd J.E.Sanders (1946-19xx); bron 020apps.nl: adres
Derde Wittenburgerdwarsstraat 1-3 1018 KR Almondeschool Almondeschool -- -- 1920-193x bron 020apps.nl
Derde Wittenburgerdwarsstraat 1-3 1018 KR Openbare school der eerste klasse nummer 1 School 001 -- -- 1914-1919 bron 020apps.nl: bouwjaar, adres, ontwerp dPW
Derkinderenstraat 0-220 106- -- Tweede Andreasschool Andreasschool -- -- 19xx bron schoolbank.nl 2012; huisnr ontbreekt
Derkinderenstraat 0-220 106- -- Cartesius lyceum Cartesiuslyceum -- -- 1962-1998 bron Cartesius-schoolgids 2013-2014: huisnr ontbreekt; nieuwbouw (met vanaf 1968 weer diverse noodscholen)
Derkinderenstraat 0-220 106- -- Reina Prinsen Geerligs M.M.S. Geerligsschool -- -- 19xx-1968 bron schoolbank.nl: huisnur ontbreekt; bron Cartesius-schoolgids 2013-2014: fusie met Cartesiuslyceum (v/m Spinozalyceum)
Derkinderenstraat 0-220 106- -- Tweede 3-jarige HBS HBS 2e 3 -- -- 19xx bron schoolbank.nl 2012; huisnr ontbreekt; dependance
Derkinderenstraat 120 1061 VX Andreasschool Andreasschool 4480880 1999 speciaal onderwijs; bron foto in SAA Bbk 010122006439: school voor Chr. BLO; herbestemd tot bijles-lyceum
Derkinderenstraat 1 1062 BE Audiologisch Diagnostisch Centrum Connect Hearing Connect -- -- 2015 bron MSn: vestiging Kentalis maar mogelijk geen school
Derkinderenstraat 11 1062 BG Amsterdamse Chr. school voor beroepsonderwijs Christelijkeschool -- -- 1997 bron foto in SAA Bbk 010122006432
Derkinderenstraat 33 1062 BH Openbaar Lyceum Cartesiuslyceum -- -- 1956-1961 bron Cartesius-schoolgids 2013-2014: v/m Spinozalyceum; noodschool; foto's in SAA Bbk 010122039588 & 010122006417: huisnr gegokt (tot oplevering nieuwbouw in 1962)
Derkinderenstraat 33 1062 BH Kleuterschool De Wulp Wulpschool -- -- 1962-1971 bron foto's in SAA Bbk 010122006417: huisnr gegokt; noodschool op hoek Piet Mondriaanstraat
Derkinderenstraat 35 1062 BH Marius Bauerschool Bauerschool -- -- 1961-1971 bron foto's in SAA Bbk 10009A000461, ~462, ~463 & ~464; bron SAA woningkaart: M.Bauerstraat 109; bron Schoolvoorbeelden: ontwerp B.J.Odink voor dPW
Derkinderenstraat 44 1062 BJ Comenius Lyceum Comeniuslyceum -- -- 2015 bron MSn
Derkinderenstraat 44 1062 BJ Derkinderenschool Derkinderenschool -- -- 19xx bron schoolbank.nl
Derkinderenstraat 44 1062 BJ Vierde Amsterdamse Chr. Nijverheidsschool voor meisjes Nijverheidsschool C4 -- -- 1967 bron foto in SAA Bbk 010122006431; bron www (van Eesterengesprek #25): architect J.B.Ingwersen
Derkinderenstraat 2 1062 DB Ondernemerscollege Amsterdam OCA -- -- 1997 bron foto in SAA Bbk 010122006430
des Présstraat 3 1075 NT Openbare Kleuterschool de Nachtegaal Nachtegaalschool -- -- 19xx bron schoolbank.nl
des Présstraat 3 1075 NT Valeriusschool Openbare.school voor U.L.O. der 2e kl. Valeriusschool reliëf 19xx bron MSn
Develstein 36 1102 A- Xxx-school School xxx -- -- 19xx bron catalogus herbestemde scholen
Diemerparklaan 11 1087 EM Willibrordschool Willibrordschool D -- -- 19xx bron schoolbank.nl
Dijsselhofplantsoen 7 1077 BJ Openbare lagere school Prinses Beatrix Beatrixschool -- -- 1956-1959 bron SAA Bbk 010009010990 (archief dPW): ongedateerd, noodschool; bron HvdW Lydia: schoolnaam, dependance, datering; MSn: huisnr gegokt
Dijsselhofplantsoen 7 1077 BJ Nieuwe Middelbare School voor Meisjes MMS 5 -- -- 1954-1968 bron Wijkkrant Lydia (201902): bijnaam "grietenaquarium", noodschool gesloopt 1969; op luchtfoto A04139000980: rechtsonder, met nog 2 z.g. H-scholen (→ A.Hahnplantsoen 2 & Raphaëlstraat 1)
Dintelstraat 0-176 107- -- Schoolvereniging Luther Lutherschool -- -- 1936-1942 bron SAA toegangsnr 5191: huisnr ontbreekt
Dintelstraat 1 1078 VN Muziekschool Zwaag Zwaag 796748 1958 bron Delpher (Telegraaf)
Dintelstraat 1 1078 VN Muziekschool A. Zwaag Zwaag 96748 1950 Zwaag, A. Muzieksch., Dintelstr. 1
Dintelstraat 5 1078 VN Dintelschool Dintelschool -- -- 1929-1941 bron eenkleineheldendaad.nl: adres ontbreekt; bron D.Paauw: adres; bron Wendingen: fout adres Dongestraat 5, architect N.Lansdorp, kunst van Peter Alma; bron Amstelodamum 1940-1945: gesloten 1942
Dintelstraat 5 1078 VN Donge; Openbare Basisschool Dongeschool 6641288 1999 basisonderwijs
Dintelstraat 5 1078 VN Internationale School Community-school -- -- 1971 bron foto in SAA Bbk 010003032464
Dintelstraat 5 1078 VN Meerhuizenschool Meerhuizenschool -- -- 1943-1945 bron OnsAmsterdam 20131215 (U.d’Oliveira): tijdelijke locatie wegens gebruik door bezetter
Dintelstraat 7 1078 VN Deurlooschool voor gewoon L.O. Deurlooschool -- -- 1934-1941 bron eenkleineheldendaad.nl: adres ontbreekt; bron www.joodsmonument.nl; bron Amstelodamum 1940-1945: sluiting 1941
Dintelstraat 11 1078 VN Diezeschool Diezeschool -- -- 1952-199x bron GeheugenVanPlanZuid: later Dongeschool
Dintelstraat 15 1078 VN Grafische School Grafischeschool 23980 1935-1950 Grafische School, Dintelstr. 15; bron OnsAmsterdam: architect E.J.Kuijpers; bron Amsteldamum 1940-1945: directeur L.Ronner (19xx-1942), bestuurder W.A. v.Leer (19xx-1941); bron OnsAmsterdam:directeur A.H.G.Blankenstein (1942-19xx): bron Delpher: datering
Dintelstraat 15 1078 VN Grafisch Lyceum Amsterdam Grafischeschool 6641121 1999 voortgezet onderwijs
Dintelstraat 5-7 1078 VN Dongeschool voor G.L.O. Dongeschool -- -- 1941-1998 bron schoolbank.nl; bron foto in SAA Bbk 010012000973 (ongedateerd): Dongeschool op huisnr 9, ontwerp DPW (N.Lansdorp); bron MSn: schoolhoofd B. van Bohemen
Dintelstraat 60 1078 VV Opleiding Ergotherapie Ergotherapie -- -- 19xx bron schoolbank.nl
Dintelstraat 60 1078 VV Geref. Kweekschool Kweekschool G 92074 1950-1969 Geref. Kweekschool, Dintelstr. 60; bron AmsterdamseKrant 27-5-2016; bron Amstelodamum: bestond (op ander adres?) al sinds 1885, directeur J. Deutekom (tot 1945), directeur A.J.Anes (na 1945)
Distelkade 0-22 1031 XP In-service opleiding voor verpleegkundigen ZAN Verplegersschool N -- -- 19xx bron schoolbank.nl: huisnr ontbreekt; ZAN = Ziekenhuis Amsterdam Noord
Dokter Meurerlaan 8 1067 SM Hogeschool van Amsterdam HvA -- -- 19xx bron schoolbank.nl
Domselaerstraat 20 1093 MA Ibss Consultancy Ibss 6925471 1999 andere categorie; bedrijfsverzamelgebouw
Domselaerstraat 24 1093 MA Technika 10 Technika 6680806 1999 basisonderwijs; bron www (Frans Woons): huisnr 24 mogelijk fout ( 42 ?); niet als schoolgebouw herkenbaar
Don Boscostraat 22 1068 HB Pijlstaart Pijlstaartschool -- -- 19xx-19xx bron catalogus herbestemde scholen; gesloopt; bron schoolbank.nl: huisnr ontbreekt, mogelijk nabij Hoekenes 61 of Hoekenespad 10
Dongestraat 8 1078 JW ROC TOP de Donge ROC D 5708800 2016 bron www
Dongestraat 8 1078 JW Lagere School nummer 43 School 043 -- -- 19xx-1941 bron foto's in SAA Bbk 010012000978 & ~980 uit archief DPW (ongedateerd): ontwerp N.Lansdorp; bron eenkleineheldendaad.nl: schoolhoofd B.Montezinos
Dongestraat 8 1078 JW Openbare school (voor) Voorbereidend Onderwijs School xxx -- -- 19xx bron SAA woningkaart
Dongestraat 12 1078 JW Middelbare Technische School voor bouwkunde; Afdeling voor bouwkunde, weg- en waterbouwkunde (dir. L. Koerts) MTS B 26221 1930-1950 Middelb. Techn. school v. bouwk., Dir. L. Koerts, Afd. v. bouwk., weg- en waterb.k., Dongestr. 12; foto's in SAA Bbk 010003029882 (verwijderd uit database !) & 010012000980 (ongedateerd); bron www: mogelijk ook Industrieschool afd. Bouwkunde (~1935)
Dongestraat 12 1078 JW Europa College ROC E 6719373 1999 beroepsopleiding
Dongestraat 8-10 1078 JW Chr. MEAO en Avond HTS HTS Av -- -- 19xx bron schoolbank.nl
Donker Curtiusstraat 7 1051 JL Nederlandse Akademie v. Med. Secr.; NAMS / Amsterdamse Stichting tot Opleiding van Praktijkassistenten Secretaressenschool 6846886 1999 andere categorie = beroepsopleiding; bron foto in SAA Bbk 010122006460: bedrijfsverzamelgebouw; bron schoolbank.nl: diverse schoolnamen
Doornburg 0-170 1081 J- Noodschool Basisschool St. Jozef Jozefschool -- -- 2005 bron www: huisnr ontbreekt
Dorpsstraat 38 1028 BE Openbare lagere (dorps)school Holyslootschool -- -- 1875-1970 bron Schoolvoorbeelden: te Holysloot, monument; bron www: 1 klas (huisnr 40 ?), ontwerp T.C. van der Sterr, mogelijk is deze onderwijzerswoning herbestemd tot horeca; bron SAA toegangsnr 5191: adres ontbreekt, datering
Dorpsstraat 40 1028 BE Holyslootschool Holyslootschool -- -- 19xx-1942 bron schoolbank.nl: te Holysloot; bron Amstelodamum 1940-1945: gesloten
Dorpsweg 19 1028 BK Chr. Nat. School de Wegwijzer Wegwijzerschool bord 1897-19xx bron www: te Ransdorp, Rijksmonument, Christelijk Nationale school is door de Vereeniging voor Christelijk Schoolonderwijs op Gereformeerden Grondslag in 1922 uitgebreid
Dorpsweg 31 1028 BK De Weidevogel Weidevogelschool -- -- 1980 bron schoolbank.nl: te Ransdorp; diverse schoolnamen
Dorpsweg 35 1028 BK Openbare basisschool School xxx -- -- 1868-19xx bron Schoolvoorbeelden: te Ransdorp, bron www: 1 klas, ontwerp T.C. van der Sterr, mogelijk met onderwijzerswoning (huisnr 37), monument
Dorpsweg 72-A 1028 BR Ransdorpschool Ransdorpschool -- -- 1941 bron www: adres A 72 → Dorpsweg (vermoedelijk)
Dorpsweg 76-A 1028 BR Xxx-school School xxx -- -- 19xx bron catalogus herbestemde scholen; te Ransdorp; bron MSn: herbestemd tot woning
dr.Herman Colijnstraat 6 1067 CG Katholieke Detailhandelsschool Handelsschool K -- -- 19xx-2015 bron schoolbank.nl; bron MSn: hoek De Savornin Lohmanstraat; slooprijp gemaakt
dr.Herman Colijnstraat 2-6 1067 CG Basisschool Pieter Jelles Troelstra Troelstraschool 6135296 1999-2015 basisonderwijs; bron Heemschut: met glaskunst uit 1955 van Hendrik Brouwer; bron MSn: kunstmagneet- & Montessorischool, slooprijp gemaakt
dr.Herman Colijnstraat 2-6 1067 CG P.J. Troelstraschool Troelstraschool -- -- 2017 bron MSn: nieuwbouw, architect Bonnemayer
dr.Herman Colijnstraat 80 1067 CH Noodschool Noodschool -- -- 1961 bron luchtfoto SAA Bbk A04139000414: noodschool, gesloopt t.b.v. woningbouw
dr.Jan Van Breemenstraat 1 1056 AB (Tweede) Chr. Tech. School voor VBO Patrimonium Patrimonium 2 6120733 1967-1999 voortgezet onderwijs; bron foto in SAA Bbk 010122007280: 2e Chr. LTS; bron www (van Eesterengesprek #25): architect J.B.Ingwersen
Droogbak 1-C 1013 GE Binnenvaartschool Amsterdam / Mr. Harm Smeengeschool (dir. A. Banning) Binnenvaartschool 48370 1950-1987 Binnenv.school Amsterdam, dir. A. Banning, Droogbak 1 / Mr. Harm Smeengeschool; bron foto in SAA Bbk 010012000060: huisnr 1-C
Droogbak 1-C-D 1013 GE Lagere schipperskinderenschool Schippersschool L -- -- 1925-19xx bron Monumenten in NL-NH (RDMZ 2006): ontwerp van P.L.Marnette van de Dienst Publieke Werken (DPW); bron foto in SAA Bbk BMAB00026000110_004: datering
Dubbelink 1 1102 AL Xxx-school School xxx -- -- 19xx bron catalogus herbestemde scholen
Dufaystraat 19 1075 GS Joodsche school Joodseschool -- -- 192x bron OnsAmsterdam 201605p39 & 201909p6: alleen op woensdagmiddagen en zondagen
Dufaystraat 19 1075 GS Dufayschool Openbare school voor U.L. onderwijs der 2e klasse Dufayschool tt 1913 bron WHGA: voor foto zie NTM tegels op locatie; bron MIP-Z #136: ontwerp DPW; tegeltableau in 2019 voor WHGA gerestaureerd door Atelier Koningsblauw
Dufaystraat 19 1075 GS St. Paulusschool Paulusschool S 6731427 1999-2018 speciaal (basis) onderwijs; bron MIP-Z #136; bron www: van de Stichting Kolom tot verhuizing (2018)
Duinluststraat 0-179 1024 -- Derde Christelijke Nijverheidsschool voor Meisjes Nijverheidsschool C3 -- -- 1973-19xx bron www (van Eesterengesprek #25): in Amsterdam-Noord, huisnr ontbreekt, architect J.B.Ingwersen
Duinluststraat 0-179 1024 -- IJdoornschool IJdoornschool -- -- 19xx bron schoolbank.nl: huisnr ontbreekt; bron MSn: vermoedelijk opgegaan in Waterlant College
Duinluststraat 20 1024 VK ROC TOP Amsterdamse Plus Duinluststraat Duinlustschool 6306900 2016 bron www: bijzonder MBO 
Duinluststraat 20 1024 VK Bernard Nieuwentijd College Nieuwentijtschool -- -- 19xx-20xx bron Frans Woons; bron MSn: vermoedelijk opgegaan in Waterlant College
Duinluststraat 93 1024 WC Xxx-school School xxx -- -- 19xx bron catalogus herbestemde scholen
Duinluststraat 163 1024 WC Noodschool Noodschool -- -- 1976 bron foto in SAA Bbk B00000013865
Durgerdammerdijk 38 1026 BZ Xxx-school School xxx -- -- 1939-19xx bron foto in SAA Bbk 010003023650; gesloopt
Durgerdammerdijk 67 1026 CB Openbare Lagere Durgerdammerschool Durgerdammerschool -- -- 1910-19xx bron 020apps.nl: zie dbnl.org/tekst/sten009monu11_01/sten009monu11_01_0059.php; herbestemd tot woning & kantoor
Durgerdammerdijk 68 1026 CB Xxx-school School xxx -- -- 1949-19xx bron catalogus herbestemde scholen: onjuiste informatie; bron Schoolvoorbeelden: Finse houten noodschool, huisnr 67 fout; bron 020apps.nl: herbestemd tot woningen
Echtenstein 83 1103 A- Xxx-school School xxx -- -- 19xx-19xx bron catalogus herbestemde scholen; gesloopt
Eerste Boerhaavestraat of Tweede ? 0-80 1091 -- Vierde Montessorischool School M04 -- -- 1947-1952 bron schoolbank.nl 2012: adres incompleet / fout → 2e Boerhaavestr.82
Eerste Constantijn Huygensstraat 0-120 1054 B- Sint Bavoschool Bavoschool -- -- 19xx bron schoolbank.nl: huisnr ontbreekt
Eerste Helmersstraat 0-337 1054 -- Anna Reijnvaanschool Reijnvaanschool -- -- 19xx bron schoolbank.nl: huisnr ontbreekt; Wilhelmina Gasthuis 
Eerste Helmersstraat 0-337 1054 -- Lagere Montessori-klas School xxx -- -- 1924 bron www (F.Kelpin): start met 1 proefklas Montessori-onderwijs, huisnr ontbreekt
Eerste Helmersstraat 8 1054 DE ASR Studiecentrum / Praehep Opleidingen ASR 4894000 1999 andere categorie = beroepsopleiding; bron foto in SAA Bbk 010122028947: woonhuis
Eerste Helmersstraat 263 1054 DZ Christelijke school voor M.U.L.O. Fröbelklasse MULO-school F tt 1911 voorbereidend onderwijs; bron WHGA: voor foto zie NTM tegels op locatie; bron Schoolvoorbeelden: architect H.Bonda, datering, huisnr t&m 269 → 267
Eerste Helmersstraat 271 1054 DZ Openbare school voor uitgebreid lager onderwijs der 1e klasse voor meisjes genaamd Helmersschool Helmersschool tt 1909-1982 basisonderwijs; bron WHGA: voor foto zie NTM tegels op locatie; foto's in SAA Bbk 010122010776 & ANWG00149000002; bron Schoolvoorbeelden: datering
Eerste Helmersstraat 271 1054 DZ Joke Smit College voor Volwassenen, afdeling MULO-West Smitcollege 6120676 1995-1999 andere categorie onderwijs; bron foto's in SAA BBk 010122010775 & ~010776
Eerste Helmersstraat 263-267 1054 DZ De Savornin Lohman School Lohmanschool tt 1943-1996 basisonderwijs; bron WHGA: voor foto zie NTM tegels op locatie; bron foto's in SAA Bbk 010122010772 & ANWG00149000002: Prot.Chr. school; bron Amstelodamum 1940-1945: schoolhoofd J.Pilon (19xx-1943)
Eerste Hugo de Grootstraat 0-62 1052 K- Openbare lagere school derde klasse voor meisjes School xxx k3 -- -- 1883 bron ontwerptek. in SAA Bbk 010056915403
Eerste Hugo de Grootstraat 13 1052 KL Kleuterschool van het Hugo de Groot / Weduwenhofje Weduwenschool -- -- 1882-19xx bron AmsterdamseKrant (A. de Koning / J.&.F. Mol): hoek Van Oldenbarneveldtstraat, architect Langhout
Eerste Jacob van Campenstraat 59 1072 BD Vroedvrouwenschool Kweekschool V -- -- 1880-1897 bron Nieuw leven voor oude gebouwen: hoek F.Bolstr t/o Marie Heinekenplein; bron www: mogelijke datering
Eerste Jacob van Campenstraat 59 1072 BD School der derde klasse voor Gewoon Lager Onderwijs voor jongens School xxx k3 -- -- 1882 bron Monumenten in NL-NH (RDMZ 2006): ontwerp van de Dienst Publieke Werken (DPW); bron MIP-Z #6: ontwerp J.G. van Niftrik; bouwjaar niet 1920; herbestemd tot bibliotheek
Eerste Jacob van Campenstraat 40 1072 BG Amsterdamse School voor Iokai Shiatsu  Iokai 6647032 1999 andere categorie; woonhuis met v/m winkel
Eerste Jacob van Campenstraat 40 1072 BG Shiatsu Studio Asd School voor Iokai Shiatsu Iokai 6720794 1999 andere categorie; woonhuis met v/m winkel
Eerste Jan Steenstraat 0-149 1072 N- Lutmaschool Lutmaschool -- -- 19xx-1942 bron Amstelodamum 1940-1945: gesloten 1943
Eerste Jan Steenstraat 19 1072 NA (Eerste) Chr. Middelbare Technische School Patrimonium / Chr.M.T.S. Patrimonium MTS P -- -- 1957-1980 bron foto's in SAA Bbk 010122032903, 010122032905 & B00000000467; bron schoolbank.nl; bron Frans Woons: gesloopt
Eerste Jan Steenstraat 19 1072 NA UTS Hendrick de Keyserschool Keyserschool 728605 1960 bron Haarlems Dagblad 12 maart 1960: dag- & avondschool
Eerste Jan van der Heijdenstraat 121 1072 TP Openbare school der derde klasse genaamd Govert Flinckschool Flinckschool -- -- 1896 bron Delpher (de Amsterdammer, aug.1896): schoolhoofd J.Lohr
Eerste Jan van der Heijdenstraat 161 1072 TS Basis-school Oscar Carre Carre 6799402 1999 basisonderwijs; bron GSV 201506
Eerste Jan van der Heijdenstraat 163 1072 TS Openbare school der eerste klasse nr.65 School 065 -- -- 1894-19xx bron Delpher (Alg.Handelsbl., mrt.1894): schoolhoofd L.A.B.Ulehake; bron Delpher (de Amsterdammer, aug.1896): schoolhoofd J.C. van Rietschoten
Eerste Jan van der Heijdenstraat 161-163 1072 TS Rembrandtschool Rembrandtschool -- -- 1941-1980 bron eenkleineheldendaad.nl: adres ontbreekt; bron foto in SAA Bbk (ANWN00062000001): adres, datering
Eerste Jan van der Heijdenstraat 161-163 1072 TS Iris school Irisschool -- -- 19xx bron schoolbank.nl: diverse schoolnamen
Eerste Keucheniusstraat 32 1051 HS RK School voor individueel onderwijs Mater Deï Deïschool -- -- 19xx bron schoolbank.nl: diverse schoolnamen
Eerste Keucheniusstraat 32 1051 HS L.O.M.-school School xxx -- -- 1969-1972 bron SAA toegangsnr 5191: schoolnaam ontbreekt
Eerste Keucheniusstraat 32 1051 HS ST. VINCENTIUS SCHOOL LR. G. School Ltr G tt 1918-1947 bron WHGA: voor foto zie NTM tegels op locatie; bron GeheugenVanWest; bron SAA toegangsnr 5191: v.d. H. Vincentius a Paulo, aanvullende datering
Eerste Laurierdwarsstraat 3 1016 PV Reyer Sluis Reyer 6276795 1999 muziekonderwijs etc.
Eerste Leeghwaterstraat 9 1018 RB Kingmaschool Kingmaschool -- -- 1959-1969 bron foto in SAA Bbk 10009A004895 uit DRO-archief; bron SAA toegangsnr 5191
Eerste Marnixplantsoen 1 1015 ZP St.ElisabethPatronaat Elisabethspatronaat beschildering 1925-19xx bron architektantonjoling.nl: ontwerp A.J.Joling (1884); bron MSn: tekst verwijderd voor renovatie ~2015
Eerste Nassaustraat 5 1052 BD Prinses Marijkeschool Marijkeschool -- -- 19xx bron schoolbank.nl
Eerste Nassaustraat 5 1052 BD Kleuterschool van de Nederlands Hervormde Gemeente Kleuterschool H -- -- 1935-1936 bron SAA woningkaart (Frans Woons)
Eerste Nassaustraat 5 1052 BD Openbare lagere school der eerste klasse nr.43 School 043 -- -- 1894-194x bron SAA woningkaart (Frans Woons): zie ook 2e Nassaustr.8, datering ontbreekt; bron eenkleineheldendaad.nl; bron Delpher (Alg.Handelsbl., mrt.1894): schoolhoofd J.W. van Dalfsen
Eerste Nassaustraat 5 1052 BD Willem de Clercq schippersschool Schippersschool C -- -- 19xx-1974 bron schoolbank.nl; bron www: herbestemd tot ABC schooladviesdienst
Eerste Nassaustraat 7 1052 BD Openbare lagere school No.42 School 042 -- -- 19xx bron SAA woningkaart (Frans Woons)
Eerste Nassaustraat 7 1052 BD Willem van Nassauschool Nassauschool W -- -- 19xx bron SAA woningkaart (Frans Woons)
Eerste Nassaustraat 7 1052 BD Maurits van Nassauschool Nassauschool M -- -- 19xx bron SAA woningkaart (Frans Woons)
Eerste Nassaustraat 7 1052 BD Bentinckschool Bentinckschool -- -- 19xx bron SAA woningkaart (Frans Woons)
Eerste Nassaustraat 7 1052 BD Jacob de Wittschool Witschool -- -- 1941-1948 bron www: Staatsliedenbuurt: huisnr 13; bron MSn: 13 fout (bestaat niet meer a.g.v. stadsvernieuwing); bron SAA woningkaart (Frans Woons): correctie huisnr, na WO-II herbestemd tot Werklozenwerkplaats 
Eerste Nassaustraat 5-7 1052 BD Openbare lagere School No.7 voor jongens School 007 -- -- 1884-1910 bron Monumenten in NL-NH (RDMZ 2006): ontwerp B. de Greef; herbestemd tot theater; bron www: herbestemd ~1969; bron SAA (tek.archief dOW): dubbelschool (1884)
Eerste Schinkelstraat 30 1075 TZ U.L.O.-school Vincentiusschool S -- -- 1933-1947 bron SAA toegangsnr 5191: v.d. H. Vincentius a Paulo , indien adres klopte gesloopt t.b.v. stadsvernieuwing
Eerste Sweelinckstraat 22 1073 CM Openbare lagere school der 2e klasse Lr.R School Ltr R -- -- 1883-20xx bron MIP-Z #14: → G.Flinckstr.286; bron MSn: herbestemd tot Babette Labeij Music Academy
Eerste van Swindenstraat 133 1093 GB Openbare lagere school Commelinschool Commelinschool -- -- 1941-1985 bron eenkleineheldendaad.nl: naam Crommelinschool fout; bron de OudAmsterdammer (B.Lases 201506); bron GeheugenVanOost: schoolhoofd Usi (1952-1960), schoolhoofd Reiman (1967); zie foto in SAA Bbk 010122038219
Eerste van Swindenstraat 133-135 1093 GB Openbare school voor VO en GLO voor jongens en meisjes Lr. Q School Ltr Q -- -- 19xx bron GeheugenVanOost: ontwerp B. de Greef
Eerste van Swindenstraat 133-135 1093 GB Wagenaarschool Wagenaarschool -- -- 1941-1945 bron ANP; bron Amstelodamum 1940-1945: schoolhoofd H.A.Almoes (19xx-1942); bron GeheugenVanOost
Eerste van Swindenstraat 42 1093 GE Kleine kinderenbewaarplaats Bewaarschool S beschildering 19xx bron inventarisatie WHGA 2006; voorbereidend onderwijs
Eerste van Swindenstraat 511-581 1093 LC O.L.S. der eerste klasse no.48 School 048 -- -- 1888-1986 bron Monumenten in NL-NH (RDMZ 2006): ontwerp B. de Greef; bron SAA archief SD-Oost: geplande herbestemming 1987 tot bedrijfsruimten
Eerste Weteringdwarsstraat 0-107 1017 T- Bewaarschool Bewaarschool X -- -- 18xx bron Schoolvoorbeelden; huisnr ontbreekt, voorbereidend onderwijs
Egelantiersgracht 0-670 1015 -- St. Ignatius-school Ignatiusschool -- -- 1942 bron Amstelodamum 1940-1945: schoolhoofd Zr. Octavia (C.0.M. de Groot, 19xx-1942) 
Egelantiersgracht 130 1015 PR Bewaarschool voor jongens en meisjes / RK Meisjesschool St. Ignatius Ignatiusschool -- -- 19xx-19xx bron Frans Woons: huisnr 130 bestaat niet meer (gesloopt ?); voorbereidend onderwijs
Egelantiersgracht 140 1015 PS R.K. school RK-school Xxx -- -- 19xx-19xx bron Frans Woons: huisnr bestaat niet meer (gesloopt ?); foto in SAA Bbk 010009005800 uit archief DRO (ongedateerd)
Egelantiersgracht 97 1015 RE S-Tiles Tegels & Mozaikworkshops Stiles 6224855 1999-2007 andere categorie; bron foto in SAA Bbk 010122057103: bedrijfspand sinds 1931
Egelantiersgracht 161 1015 RH Kunsthistorisch Centrum Kunsthistorisch C 6265490 1985-1999 andere categorie; bron foto's in SAA Bbk 010122027160 & B00000005359: herbestemd als buurthuis; tt mogelijk nog aanwezig
Egelantiersgracht 484 1015 RR R.K. lagere school RK-school Xxx -- -- 1876 bron Monumenten in NL-NH (RDMZ 2006); achitect Th. Asseler
Egelantiersstraat 145 1015 RA Prinses Wilhelminabewaarschool Bewaarschool E -- -- 1895 bron Monumenten in NL-NH (RDMZ 2006); gesignaleerd door de WHGA; voorbereidend onderwijs
Egidiusstraat 0-123 1055 G- Tweede openbare Montessori ULO School MU2 -- -- 19xx-19xx bron www (F.Kelpin): schoolhoofd W.Eijgenstein, noodschool, gesloopt
Egidiusstraat 49 1055 GM Logos Taleninstituut Logos 6842988 1999 taalonderwijs
Egidiusstraat 2 1055 GT Erasmusschool Erasmusschool -- -- 1946-1953 bron www; bron Schoolvoorbeelden: paviljoen- of H-school, architect J.A.Leupen; foto in SAA Bbk 010003019540 (verdwenen uit Bbk) o.a. OSIM00004002017; bron Frans Woons: noodschool, gesloopt. Mogelijk later verhuisd naar Erasmusgracht (schoolbank.nl)
Eikenplein 1 1092 CC (R.K.) Sint Barbaraschool Barbaraschool 50790 1890-1950 (R.K.) Sint Barbaraschool, Eikenpl. 1, 0.; bron Amstelodamum 1940-1945: moeder-overste Zr. Maria Humiliana (1943); bron GeheugenVanOost: hoorde bij Congregatie van de Franciscanessen van Bennebroek, Montessorischool (1929-1952), meisjesschool tot 1965
Eikenplein 3 1092 CC St. Barbaraschool Barbaraschool 6650790 1999 basisonderwijs; bron internet: directeur Cilia van Oostveen (2015), renovatie
Eikenweg 9 1092 BW St. Laurentiusschool Laurentiusschool reliëf 1951-1965 basisonderwijs; bron schoolbank.nl: school voor jongens; bron Oud-Amsterdammer (B.Lases 201506); bron GeheugenVanOost: jongensschool, verkocht wegens terugloop aantal leerlingen
Eikenweg 9 1092 BW U.L.O.-school Vincentiusschool E -- -- 1933-1947 bron SAA toegangsnr 5191: v.d. H. Vincentius a Paulo
Elandsgracht 0-150 1016 -- City MAVO Cityschool -- -- 19xx bron www: fusieschool
Elandsgracht 70 1016 TX School nr.73 School 073 reliëf 1892 bron MSn: herbestemd tot Buurtcentrum 't Claverhuis
Elandsgracht 70 1016 TX G.L.O. Da Costaschool voor jongens- en meisjes Costaschool -- -- 19xx bron MSn: ontwerp van DPW; bron Pieter van Solt, onderwijzer: (mogelijk) begonnen als meisjesschool
Elandsgracht 70 1016 TX Koningin Emmaschool Emmaschool -- -- 1940-1946 bron schoolbank.nl (Frans Woons)
Elandsstraat 99 1016 RX Veertiende Montessorischool Jordaan School M14 6239900 1941-1999 basisonderwijs; bron eenkleineheldendaad.nl: V.O.
Elandsstraat 175 1016 SB Banketbakkersschool St. Nicolaas Nicolaasschool -- -- 196x bron schoolbank.nl (Frans Woons); bron AmsterdamseKrant (L.Lases): vakschool
Elandsstraat 175 1016 SB MBO college Centrum - Brood en Banket ROC B -- -- 2015 bron MSn
Elandsstraat 175 1016 SB Sec Training & Opleiding SEC 5150329 1999 bedrijfsopleiding
Elandsstraat 185 1016 SB Streekschool voor de Detailhandel Handelsschool D -- -- 19xx bron schoolbank.nl; bron Frans Woons: mogelijk huisnr fout (> 175 ?)
Elandsstraat 175-177 1016 SB Sint Aloysiusschool Aloysiusschool -- -- 19xx bron foto in SAA Bbk 010009006084 uit archief DRO (ongedateerd); mogelijk huisnr 169 op andere foto's
Elandsstraat 2 1016 SG Moes & Van Eersel Moes 4216046 1966-1999 andere categorie; bron foto in SAA Bbk 010122026945: voormalig pakhuis
Elandsstraat 42 1016 SG St.Maria-school / R.K. lagere school Mariaschool L reliëf 1925-1974 bron Monumenten in NL-NH (RDMZ 2006): ontwerp A.J.Joling; bron foto's in SAA Bbk 010009006102 uit archief DRO (ongedateerd), 010122055119 & BMAB00029000030_001
Elandsstraat 42 1016 SG Akademie voor Massage en Beweging Massage A 6277660 19xx-1999 andere categorie; foto in SAA Bbk 010122055119 (2007)
Elandsstraat 42 1016 SG Veertiende Montessorischool Jordaan School M14 -- -- 2016 bron MSn: Jordaanschool, tevens IJsterk BSO 't Claverhuis & 't Klavertje
Elandsstraat 44 1016 SG VSO-ZMOK de Werkruimte Werkruimte 6262662 1999-2014 speciaal onderwijs; bron MSn: pand gesloopt
Elandsstraat 84 1016 SG Bewaarschool van de Vereeniging ter Verbreiding van de Waarheid Bewaarschool W -- -- 1864-19xx bron 020apps.nl: architcten J.Eijsten & F.B.Gerdes / Tj.Kuipers
Elisabeth Boddaertstraat 0-177 1066 -- Wilde Zwanenschool Zwanenschool -- -- 196x bron schoolbank.nl: huisnr ontbreekt; bron www: noodschool, datering
Elisabeth Boddaertstraat 53 1066 XE Xxx-school School xxx -- -- 19xx bron catalogus herbestemde scholen
Elisabeth Wolffstraat 0-96 105- -- Cremerschool Cremerschool -- -- 19xx-1942 bron Amstelodamum 1940-1945: school door bezetter gevorderd (1940) & gesloten 1943
Elisabeth Wolffstraat 2 1052 RR Ds. J.J. Buskesschool Buskesschool -- -- 19xx bron schoolbank.nl: mogelijk fout ingevoerde schoolnaam in 2012
Elisabeth Wolffstraat 2 1052 RR Tweede Openbare Huishoudschool (dir. mej.G.A. v.d. Kwast) Huishoudschool 2 81590 1930-1950 2e Openb. Huishoudschool, Dir.Mej. G.A. v.d. Kwast, Elis. Wolffstr. 2 (Ma., do. 14-15 uur); bron Frans Woons: ook al in 1930-1932; bron foto in SAA Bbk 010122012319 & ~11341: in 1974 ook nijverheidsschool; bron Amstelodamum 1940-1945
Elisabeth Wolffstraat 2 1052 RR Tweede Openbare Werk- en Leerschool Werkschool 2 bord 19xx-19xx bron foto in SAA Bbk 010012000299 uit archief DPW (ongedateerd)
Elisabeth Wolffstraat 2 1052 RR Tweede Openbare Nijverheidsschool Nijverheidsschool O2 -- -- 1961-1965 bron Schoolvoorbeelden; bron schoolbank.nl: voor meisjes, adres ontbreekt; bron SAA toegangsnr 5191: adres ontbreekt, datering, 2e O.N.S.
Elisabeth Wolffstraat 50 1053 TV Opleidingsschool voor HBS en Gymnasium genaamd Bellamyschool Bellamyschool -- -- 1910-1946 bron eenkleineheldendaad.nl: adres ontbreekt; bron www; bron Amstelodamum 1940-1945: school door bezetter gevorderd (1940)
Elisabeth Wolffstraat 50 1053 TV Joke Smit College voor Volwassenen Smitcollege 6850511 1999-2012 andere categorie onderwijs; bron www: herbestemd tot appartementen
Ellermanstraat 5 1099 BW SPG Amstelland SPG 4633068 1999 beroepsopleiding
Ellermanstraat 5 1099 BW SSP Amsterdam SSP 6940661 1999 beroepsopleiding
Emmaplein 2 1075 AW R.K. School voor Maatschappelijk Werk Maatschappijschool -- -- 1940-19xx bron Amstelodamum 1940-1945
Emmastraat 26 1075 HV Psychosynthese Instituut Psychosynthese 6765171 1999 andere categorie; woonhuis / bedrijfspand
Emmastraat 28 1075 HV Postacademisch Onderwijs; Geoplan  Geoplan 6646306 1999 andere categorie; woonhuis / bedrijfspand
Emmastraat 28 1075 HV Geoplan Geoplan 6716121 1999 andere categorie; woonhuis / bedrijfspand
Erasmusgracht 0-582 10-- -- Erasmusschool Erasmusschool -- -- 19xx bron schoolbank.nl: huisnr ontbreekt; bron Frans Woons: zie ook Egidiusstraat
Erich Salomonstraat 432 1087 JA OBS Olympus Olympusschool -- -- 19xx bron Frans Woons: detelefoongids.nll/olympus-openbare-basisschool/17116070/5-1/
Erik de Roodestraat 18 1056 AM Rooms-katholieke school voor uitgebreid lager onderwijs Sint Dominicus Dominicusschool -- -- 1960-1965 bron Jaarboek 2014 van het Cuypersgenootschap blz.134: ontwerp A.Evers & G.J.L.Sarlemijn (G.J.M.Sarlemijn); bron foto in SAA Bbk 010003019747 (verdwenen uit Bbk !): MAVO; herbestemd tot ROC; bron SAA toegangsnr 5191
Europaboulevard 33 10-- -- Analysten School Amsterdam Analystenschool -- -- 19xx bron schoolbank.nl; bron MSn: huisnr zonder postcode
Europaboulevard 13 1079 PC Hogeschool van Amsterdam; Electrotechniek HvA -- -- 19xx bron schoolbank.nl; ~1970 HTS-E
Europaboulevard 23 1079 PC Hogeschool van Amsterdam; Maatschappelijk Werk HvA -- -- 1969 bron schoolbank.nl; foto in SAA Bbk 010122002932: Hogere Technische School Amsterdam
Fagelstraat 85 1052 GA Openbare school voor uitgebreid lager onderwijs der 1e klasse genaamd Fagelschool Catamaranschool tt 2017-20xx bron Staatskrant: in 2016 herbestemd tot (dependance van) OBS de Catamaran, huisnr 45 fout
Fagelstraat 85 1052 GA Openbare school voor uitgebreid lager onderwijs der 1e klasse genaamd Fagelschool Fagelschool tt 1900-2016 basisonderwijs; herbestemd tot appartementen & ateliers; bron WHGA: voor foto zie NTM tegels op locatie; bron Amstelodamum 1940-1945: schoolhoofd O.H. van der Veen (19xx-1942)
Fahrenheitstraat 0-134 1097 P- Groene school Groeneschool -- -- 19xx bron schoolbank.nl: huisnr ontbreekt
Fahrenheitstraat 99 1097 PP Prinses Julianaschool Julianaschool P tt 1909-19xx basisonderwijs; bron WHGA: voor foto zie NTM tegels op locatie
Fahrenheitstraat 99 1097 PP Hervormde school voor L.O. School xxx -- -- 1929-1937 bron SAA toegangsnr 5191: v.d. "Vereeniging tot stichting en instandhouding eener hervormde school voor L.O."
Fahrenheitstraat 99 1097 PP Lafayette Basisschool; Maatschap voor Effectief Onderwijs  Lafayetteschool 6921224 1959-1999 basisonderwijs; bron SAA toegangsnr 5191: schoolnaam ontbreekt, aanvullende datering, nieuwbouw na oorlogsschade
Fahrenheitstraat 101 1097 PP Openbare lagere school Abraham van Riebeeck Riebeekschool A -- -- 1920-1941 bron foto's o.a. SAA Bbk 010009011490 & ~491: huisnr tot hernummering (na WO-II) → 111; bron eenkleineheldendaad.nl
Fahrenheitstraat 111 1097 PP Openbare lagere school Abraham van Riebeeck Riebeekschool A -- -- 1932-1979 bron foto in SAA Bbk 010122003332: was tot hernummering 101; gesloopt t.b.v. "Open Hof"; bron SAA toegangsnr 5191: datering; adres ontbreekt
Falckstraat 2 1017 VW Openbare Tussenschool Letter B School Ltr B -- -- 1865-1959 bron SAA Bbk B00000031920: ontwerp W. Springer; zie ook Reguliersgracht; bron MSn: gesloopt)
Falckstraat 2 1017 VW Mevrouw Johanna Wierts van Coehoorn-Stout, directrice Fröbelkindertuin WC-school -- -- 1890-19xx bron joodsamsterdam.nl: v/m directricewoning van de "WC-school afdeling A", architect E.Breman, huisadres, gesloopt
Falckstraat 4 1017 VW Saint Louis ULO Louisschool -- -- 19xx bron schoolbank.nl; aanname: R.K. broeders van Saint Louis te Oudenbosch; bron MSn: gesloopt
Falckstraat 6 1017 VW Neutrale bijzondere school voor klassikaal en Montessori-onderwijs WC-school -- -- 1938-1943 bron joodsamsterdam.nl: directrice H.Bosman-Boom; bron eenkleineheldendaad.nl: Joodsche afdeling der Vereniging voor Onderwijs en Opvoeding
Falckstraat 0-55 1017 VW Falckstraatschool Falckstraatschool -- -- 1921-1924 bron eenkleineheldendaad.nl: adres ontbreekt
Falckstraat 0-55 1017 VW De Voorzienigheid Voorzienigheid -- -- 19xx bron schoolbank.nl: huisnr ontbreekt
Fannius Scholtenstraat 89 1051 EW Naschoolse Opvang Tien Plus  Tien 6880028 1999 andere categorie; bedrijfsruimte in nieuwbouw
Fannius Scholtenstraat 89 1051 EW Na Schoolse Opvang Tien Plus  Tien 6880030 1999 andere categorie; bedrijfsruimte in nieuwbouw
Ferdinand Bolstraat 89 1072 LD Amsterdamse Balletacademie Balletacademie -- -- 1984 bron schoolbank.nl; zie foto o.a. SAA Bbk 010003040132: voormalige winkel van Janus / de Zon
Ferdinand Bolstraat 190 1072 LW St. Joseph / St. Genisius LEAO Genisiusschool -- -- 1924-19xx bron www: meisjesschool verbonden aan de Vredeskerk; bron schoolvoorbeelden: datering
Ferdinand Bolstraat 190 1072 LW Heilig Hart School Hartschool -- -- 1924-19xx bron www: meisjesschool verbonden aan de Vredeskerk; bron schoolvoorbeelden: datering
Ferdinand Bolstraat 192 1072 LW R.K. School Vereniging SVS -- -- 1927-1940 bron SAA toegangsnr 5191: v.d. "R.K. Schoolvereniging der Parochie der Onze Lieve Vrouwe, Koningin des Vredes"
Ferdinand Bolstraat 194 1072 LW Dansschool Sandmann Dansschool S -- -- 196x bron www: daarvoor mogelijk op Amstel 27 t.h.v. Stopera; bron MSn: Huize Pax dus geen schoolgebouw
Fizeaustraat 4 1097 SC Openbare kleuterschool de Koolmees Koolmeesschool -- -- 1932-19xx bron GSV 2014; bron 020apps.nl; bron schoolbank.nl; herbestemd tot hetkinderhonk.nl/fizeau.html
Fizeaustraat 4 1097 SC Kappersschool Kappersschool -- -- 19xx bron GSV 2014; bron 020apps.nl
Fizeaustraat 4 1097 SC Groene school Groeneschool -- -- 19xx bron GSV 2014; bron schoolbank.nl; herbestemd tot KDV (hetkinderhonk.nl/fizeau.html)
Flierefluiterpad 15 1061 ER Openbare Basisschool Bos en Lommer(school) Lommerschool 6862518 1999 basisonderwijs
Flierefluiterpad 15 1061 ER Klaas de Vriesschool Vriesschool -- -- 19xx bron FB (Frans Woons)
Floraweg 0-200 1032 -- Campanulaschool voor gewoon L.O. Campanulaschool -- -- 19xx-1941 bron Amstelodamum 1940-1945: sluiting 1941; bron eenkleineheldendaad.nl: in WO-II Joodsche school nr.15
Floraweg 0-200 1032 -- Floraschool Floraschool -- -- 1935 bron OnsAmsterdam 201910 blz.23: huisnr ontbreekt
Floraweg 15-16 1032 XL Azaleaschool Azaleaschool -- -- 1975-19xx bron schoolbank.nl; foto zie SAA Bbk ANWJ00507000002; gesloopt
Floraweg 15-16 1032 XL Adama van Scheltemaschool Scheltemaschool -- -- 1948-1964 bron foto's in SAA Bbk 010009013212 & 5293FO004649; gesloopt
Floraweg 31-A 1032 XM MAVO-Noord MAVO N -- -- 19xx-19xx bron schoolbank.nl; gesloopt
Floraweg 170 1032 ZG Over-Y College IJ-college -- -- 19xx bron schoolbank.nl
Floraweg 170 1032 ZG Bernard Nieuwentijt College Nieuwentijtschool -- -- 19xx bron www
Floris Versterstraat 0-18 1058 J- Pro Regeschool Regeschool -- -- 195x bron GeheugenVanWest (S.de Roos)
Floris Versterstraat 11 1058 JL Kleuter- en basisschool Willem van Booijenschool Boeijenschool -- -- 1998 bron foto in SAA Bbk 010122041110: fout Booijenschool; bron Frans Woons: naam mogelijk ook Pro Rege (1944)
Floris Versterstraat 11 1058 JL Christelijk Lager Onderwijs CLO reliëf 2014 gesignaleerd door de WHGA
Floris Versterstraat 10 1058 JM Calvijnschool voor christelijk L.O. Calvijnschool -- -- 1932-1938 bron MIP-Z #145: ontwerp J. op 't Land; foto in SAA Bbk 0010003020124; herbestemd tot woningen; zie ook lokaalzuidamsterdam.nl/files/floris_versterstraat_10.pdf
Floris Versterstraat 10 1058 JM Openbare Basisschool Nicolaas Maes Maesschool 6176967 1999 basisonderwijs; foto's in SAA Bbk 010122041109 & ~41111
Fokke Simonszstraat 11-13 1017 TD Christelijke burgerschool voor gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs MULO-school B reliëf 1900 basisonderwijs; gesignaleerd door de WHGA: tevens huisnr 9; bron foto in SAA Bbk PBKD00268000001: vermoedelijk schoolhoofd J.IJserinkhuijsen; bron WHGA: tevens bekend als muzikaal tekstdichter (en vader van tekenleraar F.J.IJserinkhuijsen)
Fokke Simonszstraat 31-B 1017 TE Dependance Openbare Kleuterschool de Hummel Hummelschool bord 19xx gesignaleerd door de WHGA: historisch houten tekstbordje (nogal verweerd)
Fokke Simonszstraat 31-B 1017 TE Openbare school voor L.O. Zacharias Janssen Janssenschool bord 19xx gesignaleerd door de WHGA: historisch houten tekstbordje (nogal verweerd)
Fokke Simonszstraat 45-49 1017 TE St Antoniusschool en St Willibrordvs patronaat Antoniusschool tt 19xx basisonderwijs; bron WHGA: voor foto zie NTM tegels op locatie; bron Frans Woons: ook wel "Aemstelhorn"
Fokke Simonszstraat 20 1017 TG Gevelreclame restauratieschool de Beeldvormer WHGA -- -- 2002 bron WHGA: uitsluitend voor genodigde autodidacten; 4 leerlingen ;-)
Frans Halsstraat 0-110 1072 B- Govert Flinckschool Flinckschool -- -- 19xx-1942 bron Amstelodamum 1940-1945: gesloten
Frans Halsstraat 14 1072 BR (R.K.) Huishoudschool Vakschool voor meisjes Huishoudschool R 23794 1950 (R.K.) Huishoudschool Vaksch. v. meisjes, Fr. Halsstr. 14
Frans Halsstraat 14 1072 BR Sancta Maria Huishoudschool Mariaschool H -- -- 19xx bron schoolbank.nl
Frans Halsstraat 14 1072 BR Daniël Stalpertschool / Gaasterland, Katholieke SGM voor MHNO en MSPO Stalpertschool -- -- 19xx bron schoolbank.nl
Frans Halsstraat 16 1072 BR Openbare school der derde klasse genaamd Frans Halsschool Halsschool -- -- 1888-1896 bron Delpher (Alg.Handelsblad); bron Delpher (de Amsterdammer, aug.1896): schoolhoofd A.P.Boeser
Frans Halsstraat 14-16 1072 BR Frans Halsschool der derde klasse Halsschool reliëf 1941-1984 bron foto in SAA Bbk B00000004292: voormalige Japanse school; bron eenkleineheldendaad.nl: 191x- ?
Frans Halsstraat 14-16 1072 BR Kunstnijverheidsschool Quellinus Quelliniusschool -- -- 191x-1940 bron eenkleineheldendaad.nl; bron Amstelodamum 1940-1945: schoolhoofd E.E.C. van der Ven (19xx-1931)
Fraunhoferstraat 0-43 1098 L- Hogewegschool Hogewegschool -- -- 1943-19xx bron GeheugenVanOost: dependance, brand in 19xx
Fraunhoferstraat 21-23 1098 LP Fraunhoferschool Fraunhoferschool -- -- 19xx bron schoolbank.nl
Fraunhoferstraat 21-23 1098 LP kleuterschool Zonnehoek Zonnehoek -- -- 1974 bron foto in SAA Bbk 010122003349: noodschool
Fred. Roeskestraat 0-123 1076 E- Pedagogische Academie H.Bouman Kweekschool O -- -- 1954-1972 bron SAA toegangsnr 5191: huisnr ontbreekt
Fred. Roeskestraat 74 1076 ED Tweede Openluchtschool Openluchtschool 2 6793858 1999 basisonderwijs
Fred. Roeskestraat 76 1076 ED Tweede Openluchtschool voor het Gezonde Kind Openluchtschool 2 -- -- 1963-199x bron wikipedia: ontwerp A.Komter en ing. L. van Schelt, gesloopt op stukje muur met schoolnaam na
Fred. Roeskestraat 82 1076 ED Geert Groote Vrije School Grooteschool 6641800 1999 voortgezet onderwijs; bron IISG: de GG-scholen waren opgericht door de Amsterdamse Vereeniging voor Vrije Opvoedkunst
Fred. Roeskestraat 84 1076 ED Geert Groote School; Vrije Schoolgemeenschap Grooteschool 6714753 1999 andere categorie; bron schoolbank.nl: Vrije School Noord-Holland
Fred. Roeskestraat 88 1076 ED College Beroepsonderwijs Amsterdam College -- -- 19xx bron schoolbank.nl
Fred. Roeskestraat 90 1076 ED HTS De Amstel HTS Am -- -- 1986 bron foto in SAA Bbk B00000004512
Fred. Roeskestraat 90 1076 ED Amstelacad MFDGO Amstelacad 6715911 19xx bron www; MSn: aan de Frederik Roeskestraat (of F.Roeskestr.) en ook Amstelacad MDGO komt voor
Fred. Roeskestraat 96 1076 ED Gerit Rietveld Academie Rietveld-academie 5711600 1999 hbo of universitair
Fred. Roeskestraat 96 1076 ED Sandberg Instituut Rietveld-academie 5711670 1999 hbo of universitair
Fred. Roeskestraat 92-94-A 1076 ED College Beroepsonderwijs Amsterdam College -- -- 19xx bron schoolbank.nl
Fred. Roeskestraat 94A 1076 ED Platoschool Platoschool 6625509 1999-2002 basisonderwijs; zie foto in SAA BBk 010122042004; bron Frans Woons: mogelijk herbestemd tot British School
Frederik Hendrikplantsoen 50 1052 X- Noodschool Noodschool -- -- 1900 bron plattegrond SAA Bbk 010056915629; ook ~2006 heeft hier een noodschool gestaan 
Frederik Hendrikplantsoen 7-A 1052 XN Cartesius-lyceum voor HAVO en VWO (Atheneum en Gymnasium) Cartesiuslyceum 5849677 1999-20xx bron schoolbank.nl; bron Cartesius-schoolgids 2013-2014: in de Esprit-groep; bron SAA woningkaart (Frans Woons): diverse schoolnamen (Carthesius is fout), v/m hoofdingang was op v.Oldenbarneveldtplantsoen 12
Frederik Hendrikplantsoen 7-A 1052 XN Openbare school voor GLO genaamd Henriëtte Catharina Catharinaschool H -- -- 1924-1933 bron SAA woningkaarten: achterkant van v.Oldenb.pl.12; bron joodsamsterdam.nl
Frederik Hendrikplantsoen 7-A 1052 XN Openbare school voor GLO "Van Houweningenschool" Houweningenschool -- -- 1934-1954 bron SAA woningkaart
Frederik Hendrikplantsoen 7-A-B 1052 XN Van Houwelingenschool voor G.L.O. Houweningenschool -- -- 1968-1998 bron Monumenten in NL-NH (RDMZ 2006): ontwerp B. de Greef (1884); bron Bonas / NAi: naam fout (Houwelingen Houweningen)
Frederik Hendrikplantsoen 7-B 1052 XN Openb School voor U.L.O. genaamd Amaliaschool Amaliaschool -- -- 19xx bron SAA woningkaart: tot 1922 was dit (ook ?) huisnr 7a
Frederik Hendrikplantsoen 7-B 1052 XN School voor B.L.O. Heilige Theresiaschool Theresiaschool H -- -- 1949 bron SAA woningkaart: tot 1922 was dit (ook ?) huisnr 7a, R.K.school van de St.Vincentiusvereeniging
Frederik Hendrikplantsoen 16 1052 XR Vierde Gymnasium Gymnasium 4 -- -- 19xx-19xx bron schoolbank.nl; gesloopt
Frederik Hendrikstraat 81 1052 HM Openbare lagere school der eerste klasse nr.86 School 086 -- -- 1902 bron Delpher (Telegraaf, juli 1902): schoolhoofd G.Wit
Frederik Hendrikstraat 105 1052 HM Schoolkinderbad Schoolkinderbad tt 1901 bijzonder onderwijs; bron WHGA: voor foto zie NTM tegels op locatie
Frederik Hendrikstraat 81-83 1052 HM LTS Concordia Inter Nos Concordiaschool -- -- 1945-1989 bron de OudAmsterdammer; mogelijk ook Marco Polostraat; bron Stadsblad (L.Färber): 1945-1961 ambachtschool directeur B.J.Smit; bron GeheugenVanWest: omstreeks 1945 noodschool op Marnixplein / Marnixplantsoen
Frederik Hendrikstraat 111-115 1052 HN Frederik Hendrikschool Hendrikschool -- -- 1941-1970 bron eenkleineheldendaad.nl: adres ontbreekt; bron Amstelodamum 1940-1945: schoolhoofd B.J.Hokse (19xx-1943), adres ontbreekt; bron Staatskrant 201706: v/m huishoudschool, ~1980 herbestemd tot cultuurpand
Frederik Hendrikstraat 111-115 1052 HN Eerste Amsterdamsche Christelijke Nijverheidsschool Nijverheidsschool C1 metalen letters 1939 bron schoolbank.nl: (huishoud)school voor meisjes; foto in SAA Bbk BMAB00013000042_012
Frederiksplein 0-54 1017 X- Amsterdamsch Radio Instituut ARI -- -- 19xx bron schoolbank.nl: huisnr ontbreekt; MSn: adres fout, → Oosteinde & Westeinde
Frederiksplein 1 1017 XK ROC Amsterdam e.o. ROC A 5279393 1999 beroepsopleiding
Frederiksplein 1 1017 XK Boekenbranche Vakopleiding ROC A 6253054 1999 beroepsopleiding; bron schoolbank.nl: VOB
Frederiksplein 37 1017 XL Openbare Burgerschool voor meisjes Frederickschool Frederikschool -- -- 1873-1875 bron Schoolvoorbeelden (Bouwkundige bijdragen): bij Achtergracht, 150 leerlingen
Frederiksplein 37 1017 XL ASVO School De Vluchthaven ASVO 6269005 1954-1999 basisonderwijs; bron joodsamsterdam.nl: Amsterdamse Stichting Voor Opvoeding en onderwijs, opgericht in 1950; bron MIP-Z (#76): ontwerp nieuwbouw (1964 ?) H.Knijtijzer; gesloopt in 2002
Frederiksplein 37 1017 XL Frederiksschool met ULO der 2e klasse voor meisjes / der 4e klasse voor meisjes Frederikschool -- -- 1868-1944 bron OnsAmsterdam 201503 blz.31 (H.Smeets): klassikaal & montessori-onderwijs; bron eenkleineheldendaad.nl: schoolhoofd J.H.Caro; bron joodsamsterdam.nl: meisjesschool, herbestemd t.b.v. "Stichting de Vluchthaven"; bron Schoolvoorbeelden
Frederiksplein 37 1017 XL School de Vluchtheuvel Vluchthavenschool -- -- 1945-1953 bron Monumenten in NL-NH (RDMZ 2006): ontwerp B. de Greef [NB: zie bron MIP-Z voor dit adres]
Frederiksplein 10 1017 XM Mimi Kok en Max School voor modern ballroom-dancing enz. Kok 36474 1950 Kok, Mimi en Max School v. mod. ballroom-dancing enz., Frederikspl. 10
Frederiksplein 44 1017 XN Rec's Teekeninstituut en Etalageschool Tekeninstituut 36889 1950 Rec's Teekeninstituut en Etalageschool, Frederikspl. 44; bron schoolbank.nl: fout huisnr 55
Frederiksplein 52 1017 XN ROC Amsterdam e.o. ROC A 5567805 1971-1999 beroepsopleiding; bron foto in SAA Bbk 010122029184: in 1936 verbouwd t.b.v. Turmac-kantoor
Frederiksplein 52 1017 XN Scholingsbureau ROC A 6279360 1971-1999 andere categorie; bron foto in SAA Bbk 010122029183: in 1936 verbouwd t.b.v. Turmac-kantoor
Frederiksstraat 18 1054 LC Eerste Gemeentelijke openluchtschool "voor het Gezonde Kind" Openluchtschool 1 -- -- 1910-194x bron catalogus herbestemde scholen: kinderdagverblijf, huisnr 18 moest zijn 18-A, met andere schoolnaam; bron Schoolvoorbeelden: anno 1914, in bouwblok
Frederiksstraat 18-A 1054 LC kleuterschool Dromelot Dromelot mozaiek 19xx bron Frans Woons: voor foto zie NTM tegels op locatie; bron foto in SAA Bbk 5293FO002551 (1937): Xx-school daarvoor herbestemd geweest tot Jeugdherberg Vondelhof ?
Frederiksstraat 28-A 1054 LD Eerste Openbare Openluchtschool / Wethouder Eduard Polakschool Openluchtschool 1 82787 1937-1950 1e Openb. Openluchtschool, Frederiksstr. 28a; bron foto in SAA Bbk 5293FO002552 uit archief DVHV (1937): houten bordje in cartouche "Gemeentelijke Openluchtschool"; bron foto in SAA Bbk 010012000669 uit archief DPW (ongedateerd)
Gaaspstraat 0-62 1079 V- Modevakschool van Beek Modevakschool V -- -- 19xx-1941 bron: vermoedelijk Stadsblad (1980 ?), artikel met herinneringen van Marie-Louise van Beek aan haar moeder mevrouw van Beek die na WO-II een fourniturenwinkel in de buurt dreef
Gaaspstraat 44 1079 VE Kangoeroe Trainingen en Projecten Kangoeroe 6421198 1999 bedrijfsopleiding
Gaasterlandpad 0-0 1079 R- dr.D.Herderscheeschool voor Z.M.O.-meisjes Herderscheeschool -- -- 1970-1978 bron SAA toegangsnr 5191; MSn: Gaasterlandstraat
Gaasterlandstraat 7 1079 RH De Wetering Wetering 6442232 1999 speciaal onderwijs
Gaasterlandstraat 3-5 1079 RH R.K. Nijverheidsschool voor meisjes Nijverheidsschool R -- -- 1973-19xx bron Heemschut: ontwerp G.J. de Haas, J.Chr.Heese en Th.J.N. van der Klei, aanvraag gemeentemonument wegens sloopdreiging 2019, tijdelijk herbestemd tot "broedplaats"
Gaasterlandstraat 5-7 1079 RH Gaasterlandcollege MDGO-SO-SPW Gaasterlandschool -- -- 19xx-20xx bron schoolbank.nl: diverse schoolnamen op dit adres; bron www: 96 leerlingen, i.v.m. Zuidas-project mogelijk verhuizing in 2018 → Orion College
Gaasterlandstraat 0-268 1079 RH R.K. MAVO-school School xxx -- -- 1968 bron SAA toegangsnr 5191: schoolnaam & huisnr ontbreken
Gabriël Metsustraat 7 1071 DZ Bijzondere H.B.S. voor meisjes HBS M Z2438 1912-1915 bijzonder onderwijs; bron foto in SAA Bbk BMAB00017000013_011: 5-jarige cursus, architect C.B.Posthumus Meyes sr.
Gabriël Metsustraat 7 1071 DZ Opleidingsschool voor Christelijk Maatschappelijke Arbeid Opleidingsschool C 27845 1913-1950 Opleidingsschool v. Christ. Maatsch. Arbeid, Gabr. Metsustr. 7; bron foto's in SAA Bbk OSIM00003005699 & ~03005698
Gabriël Metsustraat 7 1071 DZ Chr. scholengemeenschap Sweelinck Sweelinckschool -- -- 1982 bron foto in SAA Bbk 010122008738; bron Schoolvoorbeelden: mogelijk architect C.B.Posthumus Meyjes jr, huisnr ontbreekt
Gabriël Metsustraat 8 1071 EA De Nieuwe Huishoudschool Huishoudschool N tt 1907-19xx bron MIP #71; ontwerp J.H.W.Leliman; foto in SAA Bbk 010107000822; herbestemd tot kantoor voor ICN (19xx) en bedrijven (2011)
Gabriël Metsustraat 8 1071 EA Nieuwe Huish. School (directrice G.Oldenboom) Huishoudschool N Z--844 1915-19xx Nieuwe Huish. school, directrice G.Oldenboom, Gabr. Metsustr. 8; bron foto in SAA Bbk ANWI00540000001: directrice S.Meyboom (1920)
Gabriël Metsustraat 8 1071 EA Instituut Collectie Nederland ICN 3054545 1999-2011 beroepsopleiding; bron www: herbestemd tot kantoren
Gabriël Metsustraat 16 1071 EB Instituut voor KunstNijverheidsOnderwijs IvKNO -- -- 1972 bron foto in SAA Bbk 010122008743: ~1972 herbestemd tot Centr. Lab. voor Onderzoek van Voorwerp(en) van Kunst en Wetenschap
Gabriël Metsustraat 16 1071 EB Instituut voor KunstNijverheidsOnderwijs IvKNO -- -- 1939-1967 bron www (architect Mart Stam, dichter van staal & glas): directeur M.Stam (1939-1948), dag/avondschool, 175 leerlingen, in WO-II verzetsactiviteiten, hernoemd in Rietveldschool
Gabriël Metsustraat 16 1071 EB Instituut voor KunstNijverheidsOnderwijs IvKNO -- -- 1929-1938 bron foto in SAA Bbk 010003017223: ontwerp H.P.Berlage; bron Amstelodamum 1940-1945: oud-directeur J.B.Smits (1929-1939) overleden (1945)
Gabriël Metsustraat 16 1071 EB Dag-teeken- en kunstambachtschool voor meisjes (dir. mej.J.M.E. Kerlen) Tekenschool D Z--406 1915 Kerlen, Mej. J.M.E., Dir. der Dag-teeken- en kunstambachtschool voor meisjes, Gabr. Metsustr. 16
Gabriël Metsustraat 16 1071 EB Dagteeken- en Kunstambachtschool voor Meisjes Tekenschool D tt 1906-19xx bron concertgebouworkest.nl/steunrcohouse: de oude tegels zijn in 2018 verwijderd t.b.v. nieuwe betegeling voor het RCO; zie ook NTM tegels op locatie
Gabriël Metsustraat 28 1071 EC Mevr. M.A. du Croq - v.d. Burg (dir. Bijz. H.B.S. voor Meisjes) HBS M Z2438 1915 Croq- v.d. Burg, Mevr.M.A.du, Dir. Bijz. H.B.S. voor Meisjes; woonhuis
Galileïplantsoen 5 1098 LT R. Clevering (e.i. Leer. Midd. Techn. School) MTS 50484 1950 Clevering, R. e.i. Leer. Midd. Techn. School, Gallileiplants. 5, 0.; woonhuis
Galileïplantsoen 37 1098 LW H.H. v Kolschool / ULO / Kleuterschool Kolschool -- -- 1941-1972 bron SAA woningkaart (Frans Woons): zie GeheugenVanOost/.../85300/nl/h-h-van-kolschool; bron foto's in SAA Bbk 010122003353 & 010003021138; bron schoolbank.nl
Galileïplantsoen 37 1098 LW Montessori-kleuterschool de Zilvermeeuw Zilvermeeuwschool -- -- 1941-19xx bron foto in SAA Bbk 010012001087 uit archief DPW (ongedateerd): hoofdingang was Herschelstr.4; bron schoolbank.nl 2012; bron eenkleineheldendaad.nl
Galileïplantsoen 39 1098 LW Openbare kleuterschool het Duinviooltje Duinviooltjeschool -- -- 1962-19xx bron foto in SAA Bbk 010012001087 uit archief DPW (ongedateerd); herbestemd tot BSO
Galileïplantsoen 37-39 1098 LW Vijfde Montessorischool School M05 -- -- 1920-1941 bron foto's in SAA Bbk 010012001087 uit archief DPW (ongedateerd) & 010009011494: hoofdingang was Herschelstr.4; bron schoolbank.nl 2012; bron eenkleineheldendaad.nl
Gedempte Insteekhaven 85 1021 RA Openbare Basisschool IJplein IJpleinschool 6341046 1999 basisonderwijs
Geerdinkhof 685 1103 RP Xxx-school School xxx -- -- 19xx bron catalogus herbestemde scholen
Gelderlandplein 75 1082 LV Internationaal Talencentrum Amstelveen Talencentrum 5041556 1999 taalonderwijs; bedrijfsruimte in/bij winkelcentrum
Gelderlandplein 231 1082 LX Schooltje; 't Schooltje 6441875 1999 andere categorie; bedrijfsruimte in/bij winkelcentrum
Gelderse Kade 5 1011 EH Bijzondere lagere school der 2e klasse voor meisjes School xxx k2 -- -- 1839 bron Remery (rapportage Wijnbeek): Geldersche Kaai, onderwijzer Mevr. A. van Medenbach Wakker, 16 leerlingen
Gerard Callenburgstraat 40 1055 VC G.L.O. school de Narcis / Israel Queridoschool Queridoschool