DOEL VAN SCHOOLGEBOUWEN OP GEVELRECLAMES.NL
De namen van scholen die soms op de buitenkant van schoolgebouwen zijn aangebracht zijn de aanleiding voor onderstaande lijst. Veel namen zijn achterhaald en verwijderd, maar de WHGA beschouwt ze als erfgoed van de openbare ruimte.
Soms is zo'n schoolnaam nog (net) leesbaar als beschildering, reliëf, smeedwerk of tegeltableau. En heel soms wil de WHGA die beschadiging dan wel gaan restaureren "omdat niemand anders dat doet".
Want de WHGA is een restaurerende instelling met een ruim hart voor teksten in de openbare ruimte.
En omdat -voorzover wij weten- nergens zo'n overzicht bestond van 350 jaar Amsterdamse schoolgebouwen heeft de WHGA dat ook maar meteen gemaakt.
 
OVER ONDERSTAANDE LIJST MET CIRCA 1500 ADRESSEN
VAN (VOORMALIGE) SCHOOLGEBOUWEN IN AMSTERDAM
Het basisbestand is afkomstig van de Amsterdamse telefoongidsen 1915, 1950 en 1999 en het Amsterdamse adresboek 1934 (voor 1900 waren er geen schoolvermeldingen).
In de telefoon- en adresboekselecties is alleen gezocht met zoekterm "school"; schoolinspecteurs en leveranciers van boeken etc. zijn niet overgenomen. Wel privé-adressen / namen van leraren en schooldirecteuren, soms met verwijzing naar een (naam)school.
Indien een persoonsnaam wel bekend is maar het huisnummer onbekend of gegokt kan misschien een adresboek of woningkaart nog tot een correct huisnummer leiden. De omnummeringsregisters van 1875 moeten nog in het SAA geraadpleegd worden.
Alle gevonden vermeldingen zijn onder voorbehoud van typefouten, door OCR niet-herkende letters en huisnummerwijzigingen, en daarom vrijwel zeker nog incompleet. Er zitten vast veel inconsistenties in dit tekstbestand die nog verbeterd kunnen worden.
Telefoonnummers beginnend met een N waren aangesloten op het eerste Amsterdamse telefoonbureau (later centrale "Noord"). De 2e centrale werd "Zuid" genoemd. Wegens de snelle groei van het aantal abonnees werden de N en de Z vervangen door een cijfer.
Aanvullend op tel. & adresboeken zijn (genummerde of geletterde) scholen in zwart toegevoegd uit de website van het N.Tegel Museum, blauw van WHGA-inventarisatie en is paars een opmerking of internetvondst (zoals schoolbank.nl; niet consequent toegepast).
Aanvullend scholen uit een ongedateerde inventarisatie van herbestemde schoolgebouwen. Deze was door HvA-studenten voor Bureau Stedelijke Vernieuwing (met typefouten, slordig) samengesteld op basis van scholengidsen 1955, 1966, 1975, 1984 & 1995.
Aanvullend scholen uit het Monumenten Inventarisatie Project van Stadsdeel Zuid (MIP-Z) uit 2014.
De rechtse kolom tekst kan voor een foto verwijzen naar de NTM-website ( www.nederlandstegelmuseum.nl/insitu/insitu.htm ) of naar de SAA Bbk (= Stadsarchief Beeldbank met fotonummer: http://beeldbank.amsterdam.nl )
Het (eerste) vermelde jaar kan het bouwjaar zijn, of bij een schoolnaam het jaar van een adres- of telefoonboek, of van een foto. Het tweede jaar geeft aan tot welk jaar die schoolnaam daar in zwang was, en in rood: het jaar van sloop van het gebouw.
Indien de adrestekst paars gekleurd is betreft het vrijwel zeker geen schoolgebouw.
Indien het adres in een groen gekleurd vlak staat is een duidelijke afbeelding bij de WHGA, NTM of in de SAA Bbk aanwezig.
Indien de naamtekst in een gekleurd vlak staat zijn er in dezelfde kolom nog meer vermeldingen van deze tekst in de lijst aanwezig.
Indien "reliëf" is het een schoolnaam in natuursteen; indien "tt" (tegeltableau) is ook "keramiek" mogelijk. De letterlijke tekst in groen (hyperlink in blauw): een (digitale) foto van dit gevelteken is aanwezig bij de WHGA of op de NTM-website.
Indien de naamtekst gemarkeerd is in rood is het schoolgebouw (waarschijnlijk) gesloopt en een eventueel gevelteken zoals reliëf, tt, beschildering of smeedwerk dus niet meer aanwezig.
 
ENKELE GEBRUIKTE INTERNETBRONNEN
www.nederlandstegelmuseum.nl/insitu/insitu_beteg_list.php
www.bronnenuitamsterdam.nl/weergave.asp?ID=347
www.100jaarorthopedagogiek.nl/?q=1901
https://stadsarchief.amsterdam.nl/archieven/archiefbank/overzicht/5191.nl.html
www.tussentaalenbeeld.nl/A60I.htm#34
www.remery.nl/sm-remery/wijnbeek/Noord-Holland/hwnh-01.html
www.schoolbank.nl
http://ytekespoelstra.nl/schoolvoorbeelden/ (Jouke van der Werf (bMA), Guido Hoogewoud e.a.; dec.2004)
www.historischarchiefdebaarsjes.nl/straten/balboa2.html
www.nederlandstegelmuseum.nl/insitu/insitu.htm
www.gevelreclames.nl/
 
ONTWIKKELING VAN SCHOLEN IN HET KORT
Na de fröbelschool kwam in het 6e jaar de lagere school. De eerste Wet op het Lager Onderwijs (1806) deelde schoolkinderen in drie klassen ontwikkelingsniveau in. Er waren nog nauwelijks speciale schoolgebouwen hiervoor.
Behalve de overheid die niet-godsdienstig onderwijs verschafte waren er ook (diaconie-)scholen met een godsdienstige signatuur en subsidiegever. Veelal waren deze laatste naamscholen waaruit de zuil duidelijk werd. 
In 1839 vielen weeshuisscholen onder de "bijzondere scholen der 1e klasse", evenals de 5 Nederduitsch Hervormde en 2 Waalsche diaconiescholen die werden bezocht door in totaal 1850 leerlingen. Gelijk te stellen aan de armenschool of havelozenschool.
De onderwijswet van 1857 deelde in naar stand; de genummerde armenschool was volledig gesubsidieerd (tot 100 kinderen per klas, leeftijden gemengd).
In 1839 telden de armenscholen in totaal 10.000 leerlingen, waarvan de 5.000 op de 12 stedelijke armenscholen. De schoolleeftijd was 8-14 jaar en veel arme kinderen konden niet geplaatst worden door gebrek aan schoolgebouwen.
Om alle leerlingen ruimte te bieden moesten toen meer dan 200 schoolgebouwen gevonden of bijgebouwd worden !
Tegen betaling van een bijdrage in het schoolgeld werd iets beter onderwijs gegeven op letterscholen ("tusschenscholen") die tot 1908 door de overheid deels gesubsidieerd werden, evenals de burgerschool.
In 1839 telden de stedelijke tussenscholen in totaal bijna 2.000 leerlingen, en gingen er 250 naar de burgerschool. Met Hfl.1,50 per maand schoolgeld is de burgerschool ruim twee keer zo duur als de tussenschool.
Bij naamscholen kon hoger schoolgeld gevraagd worden dan bij tussenscholen. Naamscholen waren, openbaar of van de diaconie, voor Gewoon Lager Onderwijs (G.L.O.) in eerste, tweede of derde klasse ingedeeld.
In 1839 waren er 60 scholen der 2e klasse die concurrentie ondervonden van de kosteloze armenscholen der 1e klasse. Kennelijk hing het inkomen van de leraren toen nog samen met het aantal leerlingen.
Scholen voor Uitgebreid Lager Onderwijs (U.L.O.) en Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (M.U.L.O.) waren bedoeld als vervolgopleiding ofwel voortgezet onderwijs
Wegens de toenemende industrialisatie bleek in 1863 behoefte aan vervolgonderwijs: in de Wet op het middelbaar onderwijs ontstonden de Burgerschool en de Hogere Burger School (H.B.S.).
Om ook het hoger onderwijs te moderniseren werd bij wet van 1876 de Latijnse School vervangen door het gymnasium waarna de student eventueel naar de universiteit kon doorstomen.
Omstreeks 1876-1880 werden Armenscholen tot Kostelooze scholen en na 1920 kwam er een einde aan de stigmatisering en kregen alle nieuwe scholen een naam in plaats van een nummer of letter.
In 1952 werden alle ambachtsscholen Lagere Technische School (lts). Van 1971 tot 1996 zijn de LTSsen beheerd door de Vereniging voor Beroepsonderwijs Amsterdam, waarna ze onder de hoede kwamen van het Regionaal Opleidings Centrum (ROC) Amsterdam. 
A.g.v. de Mammoetwet begon in 1968 een enorme fusiegolf in het vervolgonderwijs, resulterend in een soort "stoelendans" van verhuizing naar noodscholen, hulpscholen (dépendances) en nieuwbouw, en tot steeds grotere scholengemeenschappen.
Bij samenstelling van deze lijst was opmerkelijk hoeveel scholen niet in één gebouw gevestigd waren (geweest). En de meeste schoolnamen waren juist niet (meer) in de gelijknamige straat te vinden.
Door deze onderwijsvernieuwing (-vernieling…) bleef een stortvloed aan te slopen of te herbestemmen scholen achter. Hiermee kwam een eind aan de "geveltekens" die "voor de eeuwigheid" op een schoolgebouw bevestigd waren.
 
NOG UIT TE ZOEKEN
De WHGA vond bij het begin van deze scholenspeurtocht slechts een dozijn coincidenties tussen (v/m) schoolgebouwen met een gesignaleerd gevelteken (tt, beschildering, reliëf of metaal) en een school op dat adres uit andere bron.
En waar de speurtocht ooit om begon: 79 van 122 nummerscholen en 12 van 26 letterscholen hebben we (nog) niet opgespoord ! Deze resterende 91 xxx willen we -met uw hulp ?- ook nog gaan benoemen.
Misschien kennen we enkele van die 91 schoolgebouwen wel als adres, maar zijn de naam, letters of nummers van de gevel zoekgeraakt ! Weet u meer ?
E-mail: amsterdam@gevelreclames.nl
HOME: terug naar www.gevelreclames.nl
Dit is schoolgebouwenlijst versie 8 van 1 december 2016
Aanvullingen en/of correcties voor v.9 welkom !
Straat Nr. Postcode GT / PTT-naam (gecorrigeerd) of
naam volgens opschrift
Sorteer- of roepnaam
(voor deze lijst)
Tel.nr
of soort opschrift
Bouwjaar
of
periode
Bron, categorie, of opmerking
en/of:
oorspronkelijke GT/PTT-naam
-- -- 0-0 10-- -- Openbare school voor speciaal onderwijs, genaamd de Scheepskameel Scheepskameel -- -- 1988 bron raadsadres 1988 over Gemeenteblad afd. 1, nr. 1665, blz.5269: adres ontbreekt
-- -- 0-0 10-- -- Elfde Montessorischool Montessori 11 -- -- 19xx bron MSn: ontbreekt in reeks Montessorischolen 1...15
-- -- 0-0 10-- -- Dertiende Montessorischool Montessori 13 -- -- 19xx bron MSn: ontbreekt in reeks Montessorischolen 1...15
-- -- 0-0 10-- -- Eenendertigste Montessorischool Montessori 31 -- -- 19xx bron eenkleineheldendaad.nl: schoolhoofd D.L.Levie
-- -- 0-0 10-- -- Montessorischolen genummerd in de reeks 16…30 Montessori 16…30 -- -- 19xx bron MSn: ontbreekt in reeks Montessorischolen 16…31
-- -- 0-0 10-- -- Voorbereidende school nr.14 School 014 -- -- 1941 bron eenkleineheldendaad.nl: adres ontbreekt
-- -- 0-0 10-- -- Voorbereidende school nr.15 School 015 -- -- 1941 bron eenkleineheldendaad.nl: adres ontbreekt
-- -- 0-0 10-- -- Voorbereidende school nr.26 School 026 -- -- 1941 bron eenkleineheldendaad.nl: adres ontbreekt
-- -- 0-0 10-- -- Voorbereidende school nr.30 School 030 -- -- 1941 bron eenkleineheldendaad.nl: adres ontbreekt
-- -- 0-0 10-- -- Voorbereidende school nr.39 School 039 -- -- 1941 bron eenkleineheldendaad.nl: adres ontbreekt
-- -- 0-0 10-- -- Voorbereidende school nr.41 School 041 -- -- 1941 bron eenkleineheldendaad.nl: adres ontbreekt
-- -- 0-0 10-- -- Voorbereidende school nr.42 School 042 -- -- 1941 bron eenkleineheldendaad.nl: in Betondorp
-- -- 0-0 10-- -- Voorbereidende school nr.45 School 045 -- -- 1941 bron eenkleineheldendaad.nl: adres ontbreekt
-- -- 0-0 10-- -- Voorbereidende school nr.51 School 051 -- -- 1941 bron eenkleineheldendaad.nl: adres ontbreekt
-- -- 0-0 10-- -- Alberdinck Thijmschool Thijmschool -- -- 1941 bron eenkleineheldendaad.nl: Albertinck (typefout)
-- -- 0-0 10-- -- Amstelschool Amstelschool -- -- 1941 bron eenkleineheldendaad.nl: adres ontbreekt
-- -- 0-0 10-- -- Bellamyschool Bellamyschool -- -- 1941 bron eenkleineheldendaad.nl: adres ontbreekt
-- -- 0-0 10-- -- Bosboom Toussaintschool Toussaintschool -- -- 1941 bron eenkleineheldendaad.nl: adres ontbreekt
-- -- 0-0 10-- -- Deurlooschool Deurlooschool -- -- 1941 bron eenkleineheldendaad.nl: adres ontbreekt
-- -- 0-0 10-- -- Dintelschool Dintelschool -- -- 1941 bron eenkleineheldendaad.nl: adres ontbreekt
-- -- 0-0 10-- -- Frederik Hendrikschool Hendrikschool -- -- 1941 bron eenkleineheldendaad.nl: adres ontbreekt
-- -- 0-0 10-- -- Jac. v. Heemskerckschool Heemskerckschool -- -- 1941 bron eenkleineheldendaad.nl: schoolhoofd S.J.Bannet
-- -- 0-0 10-- -- Kreenenschool Kreenenschool -- -- 1941 bron eenkleineheldendaad.nl: adres ontbreekt
-- -- 0-0 10-- -- Looiersgrachtschool Looiersgrachtschool -- -- 1941 bron eenkleineheldendaad.nl: adres ontbreekt
-- -- 0-0 10-- -- Meerhuizenschool Meerhuizenschool -- -- 1941 bron eenkleineheldendaad.nl: adres ontbreekt
-- -- 0-0 10-- -- Molukkenschool Molukkenschool -- -- 1941 bron eenkleineheldendaad.nl: adres ontbreekt
-- -- 0-0 10-- -- Montessorischool voor ULO Montessori U -- -- 1941 bron eenkleineheldendaad.nl: adres ontbreekt
-- -- 0-0 10-- -- Oude Schansschool Schansschool -- -- 1941 bron eenkleineheldendaad.nl: adres ontbreekt
-- -- 0-0 10-- -- Pieter Nieuwlandschool Nieuwlandschool -- -- 1941 bron eenkleineheldendaad.nl: adres ontbreekt
-- -- 0-0 10-- -- Rembrandtschool Rembrandtschool -- -- 1941 bron eenkleineheldendaad.nl: adres ontbreekt
-- -- 0-0 10-- -- Ribesschool Ribesschool -- -- 1941 bron eenkleineheldendaad.nl: adres ontbreekt
-- -- 0-0 10-- -- Schellinkwoudeschool Schellingwoudeschool -- -- 1941 bron eenkleineheldendaad.nl: adres ontbreekt
-- -- 0-0 10-- -- Schroeder van der Kolkschool Kolkschool -- -- 1941 bron eenkleineheldendaad.nl: adres ontbreekt
-- -- 0-0 10-- -- Sloterschool Sloterschool -- -- 1941 bron eenkleineheldendaad.nl: adres ontbreekt
-- -- 0-0 10-- -- Tjerk Hiddeschool Hiddeschool -- -- 1941 bron eenkleineheldendaad.nl: adres ontbreekt
-- -- 0-0 10-- -- Van Beuningenschool Beuningenschool -- -- 1941 bron eenkleineheldendaad.nl: adres ontbreekt
-- -- 0-0 10-- -- Van Hogendorpschool Hogendorpschool -- -- 196x bron www
-- -- 0-0 10-- -- Jacob de Wittschool Wittschool -- -- 196x bron www
-- -- 0-0 10-- -- Van Houweningen MAVO Houweningenscool -- -- 196x-197x bron www
-- -- 0-0 10-- -- Beijerlandschool Beijerlandschool -- -- 195x bron Ons Amsterdam 201603: ten oosten van Waddenweg
-- -- 0-0 10-- -- Vierde Openbare Nijverheidsschool voor Meisjes Nijverheidsschool O4 -- -- 19xx bron schoolbank.nl: adres ontbreekt
-- -- 0-0 10-- -- Justus van Effenschool Effenschool -- -- 19xx Helmersbuurt ? Circa 1925
-- -- 0-0 10-- -- Tweede Openbare Nijverheidsschool voor Meisjes Nijverheidsschool O2 -- -- 19xx bron schoolbank.nl: adres ontbreekt
-- -- 0-0 10-- -- MMO Waldeck Pyrmont Pyrmontschool -- -- 19xx-1990 bron www: fusie tot Europa College
-- -- 0-0 10-- -- Vakantieschool Licht en Lucht Vakantieschool -- -- 195x bron AmsterdamseKrant (Leo Lases): behorende bij de St.Vincentiuskerk (Jacob van Lennepkade)
-- -- 0-0 10-- -- Fred. van Eedenschool Eedenschool -- -- 196x bron www (M.Buijs)
-- -- 0-0 10-- -- Staringschool Staringschool -- -- 1940-1945 bron www….helmerbuurt (W. de Groot): tijdens WO-II samengevoegd met Spieghelschool
-- -- 0-0 10-- -- School van het Tweede Departement Amsterdam der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen Nutsschool -- -- 1839 bron Remery (rapportage Wijnbeek): bijzondere school der 1e klasse, hoofdonderwijzers Perk, J.W.L.F.Ippel & Ridderhoff, 600 leerlingen, tevens kostschool met daggeld Hfl.8 per maand; adres ontbreekt
-- -- 0-0 102- -- Lagere Land- en Tuinbouwschool Tuinbouwschool -- -- 1958-1992 bron Frans Woons: in Amsterdam-Noord
-- -- 0-0 102- -- Lagere Agrarische school Agrarischeschool -- -- 19xx bron Frans Woons: in Nieuwendam
-- -- 0-0 106- -- Kleuterschool Sint Bernadette Bernadetteschool -- -- 1958 bron FB Oud Slotermeer & Geuzenveld: nabij Lourdesschool ?
-- -- 0-0 106- -- Sloterplasschool Sloterplasschool -- -- 1976 bron FB Oud Slotermeer & Geuzenveld
-- -- 0-0 106- -- Immaculata lagere school  Immaculataschool -- -- 196x bron FB Oud Slotermeer & Geuzenveld: nabij de Lourdeskerk
-- -- 0-0 106- -- Maris Stella MAVO MAVO M -- -- 196x bron FB Oud Slotermeer & Geuzenveld: nabij de Lourdeskerk
-- -- 0-0 106- -- Sam van Houtenschool Houtenschool -- -- 196x bron FB Oud Slotermeer & Geuzenveld
-- -- 0-0 106- -- Kleuterschool de Sneeuwklokjes Sneeuwklokjesschool -- -- 196x bron FB Oud Slotermeer & Geuzenveld: nabij Koopmansschool ?
-- -- 0-0 106- -- Kleuterschool Klein Duimpje Duimpjeschool -- -- 196x bron FB Oud Slotermeer & Geuzenveld: nabij Decrolyschool ?
-- -- 0-0 106- -- Zesde LTS J.W. Willemse Willemseschool -- -- 196x-1972 bron FB Oud Slotermeer & Geuzenveld: nabij Sloterplas & Burg.Roëllstraat
-- -- 0-0 1098 -- Hadewychschool Hadewychschool -- -- 196x bron www: huishoudschool nabij Radioweg
A.M. de Jongstraat 0-42 1064 R- Kleuterschool Kleuterschool -- -- 1954-1956 bron FB Oud Slotermeer & Geuzenveld
Aalbersestraat 35 1067 EZ Goeman Borgesiusschool Borgesiusschool 6131807 1999 basisonderwijs; bron Heemschut: wederopbouw-wandschildering van Frieda Hunziker uit 1963 in 2016 bedreigd door sloopplannen
Aalbersestraat 35 1067 EZ Ver. Schoolbelangen Goeman Borgesius School  Borgesiusschool  6134362 1999 andere categorie; bron catalogus herbestemde scholen
Aalsmeerweg 104 1059 AP Muziek In Bedrijfstrainingen In Tune Tune 4081234 1999 bedrijfsopleiding
Achter Oosteinde 9 1017 XP KGCA KGCA 6200696 1999 andere categorie; bron foto in SAA Bbk 010122029461 (1974) & ontwerptek. in SAA Bbk 5221BT907061 (1890): ontwerp Th.Sanders voor AOM
Adama van Scheltemaplein 1 1077 LR Christelijke Hoogere Burger- en Handelsschool HBS H -- -- 19xx bron SAA woningkaart (Frans Woons); bron MSn: zie hoofdingang op Jan van Eijckstraat 47
Adelaarsweg t/o 1 1021 B- O.B. v. Schoolschip; commdt. A. Wassing Schoolschip 60719 1950 Schoolschip O.B. V, commdt. A. Wassing, Adelaarsw. t.o. 1
Adelaarsweg 22 1021 BN R. Staes (hoofd ener school) Staes 61076 1950 Staes, R., Hoofd ener school, Adelaarsw. 22; woonhuis
Adelaarsweg 86 1021 BW J. v.d. Steen (hfd J.J. v. Noortschool L.O.) Noortschool 61587 1950 Steen, J. v.d., Hfd J.J. v. Noortschool L.O., Adelaarsw. 86; woonhuis
Adelaarsweg 113 1021 BZ De Kinderboom, Prot. Chr. Kinderboom 6368172 1999 basisonderwijs; bron catalogus herbestemde scholen
Admiraal de Ruijterweg 267 1055 LV Dansschool Musch Dansschool M 88398 1950 Musch Dansschool, Adm. de Ruijterw. 267
Admiraal de Ruijterweg 341 1055 LZ Mode Atelier Hansje Oerlemans Oerlemans 6861525 1999 andere categorie; woonhuis
Admiraal de Ruijterweg 408 1055 ND Maria school Mariaschool U tt 1916-19xx bron WHGA: voor foto zie NTM tegels op locatie. Bron www (Katholicisme 1900-1960): vanaf 1917 ULO-school en vanaf 1919 MULO-school, uitbreiding in Gibraltarstraat vanaf 1936.
Admiraal de Ruijterweg 408-410 1055 ND Eerste R.K. school voor Middelbaar Economisch (en) Administratief Onderwijs MEAO R -- -- 198x-199x bron foto in SAA Beeldbank 010122007405
Admiraal de Ruijterweg 131 1056 EX D. Riemers (hfd Dr. J.Th. de Visserschool) Visserschool 83344 1950 Riemers, D., Hfd Dr. J.Th. de Visserschool, Adm. de Ruijterw. 131; woonhuis
Admiraal de Ruijterweg 74 1056 GN Het Amsterdamsche Schoolblad Schoolblad A -- -- 1934 Amsterdamsche Schoolblad, Het, Adm. de Ruyterw. 74
Admiraal de Ruijterweg 110 1056 GR Dansschool Jan Daniëls Dansschool D -- -- 1978 bron www: Nieuwe Leidsche Courant
Admiralengracht 291 1056 EA I. v.Ootegem (hfd. ener school) Ootegem 88925 1950 Ootegem, I v., Hfd. e. school, Admiralengracht 291; woonhuis
Admiralengracht 301 1056 EB Kleuterschool de Klimop Klimopschool -- -- 19xx bron Frans Woons
Admiralengracht 196 1056 TH W.B. IJzerdraat (admin. De Openbare School) School xxx 82126 1950 IJzerdraat, W.B., Admin. De Openbare School, Admiralengracht 196; woonhuis
Admiralengracht 177 1057 ET Cabotschool voor G.L.O. Cabotschool -- -- 1955-1986 bron Frans Woons: tot fusie in 1960 met Admiralengrachtschool; schoolhoofd Mahieu; → Westerweelschool
Admiralengracht 177 1057 ET Joop Westerweelschool Westerweelschool 6125539 1999-2002 basisonderwijs; bron Frans Woons: vanaf 1986; gesloopt
Agamemnonstraat 44 1076 LW Voorbereidende school de Blauwe Reiger Reigerschool -- -- 1931 bron MIP-Z #112: ontwerp DPW (B.A. Lubbers); herbestemd tot Nationale Balletacademie; bron Frans Woons: foto in SAA Bbk 010012000939
Agamemnonstraat 44 1076 LW Openbare Basisschool Olympia Olympiaschool 6732355 1999 basisonderwijs
Agatha Dekenstraat 4-6 1053 AP Steunkomitee Onderwijs Buitenlanders  Buitenlanders 6832943 1999 taalonderwijs
Albardagracht 1 1063 NN Professor Waterink kleuterschool Waterinkschool 6138585 19xx bron www: werkt samen met het Kabouterhuis aldaar
Alberdinck Thijmstraat 19 1054 AD St. Vincentius B.L.O. school Vincentiusschool B tt 19xx bijzonder onderwijs; bron WHGA: voor foto zie NTM tegels op locatie; foto in SAA Bbk 010122009788
Albert Cuypstraat 241 1073 BH Jongens- en meisjesschool voor Gewoon Lager Onderwijs School xxx -- -- 1890 bron MIP-Z #16: ontwerp DPW (B.A. Lubbers); sinds ~1960 herbestemd tot sportschool en/of Stichting / theater
Albert Cuypstraat 224 1073 BN (Eerste Amst. Chauffeursschool; Dir.) J. Wentink & C.A. Plas Chauffeursschool Z2312 1915 Chauffeursschool, Eerste Amst., (Dir. J. Wentink & C.A. Plas), Albert Cuypstraat 224; woonhuis
Albert Dürerstraat 46 1077 MB Schoolveren. Hagedoorn Voorb. en L.O. Hagedoornschool 21301 1950 Schoolveren. Hagedoorn Voorb. en L. O., Alb. Dürerstr. 46
Albert Hahnplantsoen 2 1077 BM Muziek-Lyceum Vereen. Muziekschool en Conservat. Muzieklyceum 29353 1950 Muziek-Lyceum Vereen. Muziekschool en Conservat., A. Hahnplants. 2 (9-18 uur); foto in SAA Bbk 010163002255; bron MSn: zie opmerking bij Apollolaan 164
Albert Hahnplantsoen 6 1077 BM Kleuterschool van de schoolvereniging Willemspark Nonhebelschool -- -- 1954-1980 bron foto's SAA Bbk 010122003164 & 010028000843; bron MSn: gesloopt t.b.v. nieuwbouw (W.Witsenstr.12)
Albert Hahnplantsoen 2-4 1077 BM Muzieklyceum Muzieklyceum -- -- 1928-196x bron foto's o.a. SAA Bbk 010003020561 (verwijderd uit database !), 010122003161 & OSIM00008001505: herbestemd tot Minerva-paviljoen tot brand & sloop ~1973; vanaf 1981 nieuwbouw t.b.v. scholengemeenschap) 
Albert Neuhuysstraat 35 1058 SE Openbare Basisschool Nicolaas Maes Maesschool 6176402 1999 basisonderwijs
Aldebaranplein 2 1033 GS Openbare Meteorenschool voor G.L.O. Meteorenschool -- -- 1925-1982 bron foto in SAA Bbk PRKBB00299000001 (gezien richting Zonneweg); bron catalogus herbestemde scholen: herbestemd tot Consultatiecentrum; voor noodschool 1939 foto in SAA Bbk 010003022959 → OSIM00004005433
Aldebaranplein 2-4 1033 GS Meteorenschool voor K.O. Meteorenschool -- -- 1963-1965 bron foto in SAA Bbk 10009A000052: K.O. = Kleuter Onderwijs
Alexander Boersstraat 19 1071 KV (Blad) Volksonderwijs Volksonderwijs 20509 1934 (Blad) Volksonderwijs, Alex. Boersstraat 19
Alexander Dumaslaan 5-7 1102 W- Xxx-school School xxx -- -- 19xx-2002 bron catalogus herbestemde scholen; mogelijk gesloopt
Alkmaarstraat 2 1024 TT Xxx-school School xxx -- -- 19xx-2002 bron catalogus herbestemde scholen; mogelijk gesloopt
Amaliastraat 5 1052 GM Xxx-school School xxx -- -- 1948 bron MSn: gedenksteen oud-leerlingen
Amaliastraat 5 1052 GM Iwal Instituut voor Dyslexie Iwal 6824801 1999 andere categorie; voormalig schoolgebouw
Ambonplein 59 1094 PW Openbare Basisschool de Evenaar Evenaarschool 6650048 1999 basisonderwijs
Amstel 21 1011 PT Megadle Jethomiem Jethomiemschool -- -- 1940-1942 bron eenkleineheldendaad.nl: weeshuisschool
Amstel 204 1017 AH Onderwijs Ouderbelangen Organisatie  Ouderbelangen 4281338 1999 andere categorie; woonhuis
Amstel 31 1018 -- Bijzondere lagere school der Tweede klasse School xxx k2 -- -- 1839 bron Remery (rapportage Wijnbeek): bij Prinsengracht, onderwijzer J.C.Kesler, 54 leerlingen; bron MSn: huisnr. mogelijk van vóór 1e omnummering van 1853. Nr.31 zou nabij Regulierssteeg zijn; indien bij P.gr. nrs 262-284
Amsteldijk 66 1074 HZ Amsteldijkschool Amsteldijkschool -- -- 19xx-1967 bron foto in SAA Bbk 010003018384 (ongedateerd); gesloopt voor nieuwbouw t.b.v. Gemeentearchief
Amsteldijk 196 1079 LK Stichting Dagverblijf voor Kleuters 't Kabouterhuis Kabouterhuis 6445351 1922 bron foto's in SAA Bbk 010163001718 & 010009009257: ook Dagverpleging in villa Johanna tot nieuwbouw ~1968; bron www: centraal bureau voor de Kabouterhuizen
Amstelkade 133 1078 AT Privelessen Frans en Engels Privelessen 6712702 1999 taalonderwijs
Amstelkade 166 1078 AX Dutch as your Second Language Dutch 4704193 1999 taalonderwijs
Amstelpark 5 1083 HZ TPA; Tuinbouw Praktijkopleiding SPA-TPA 6428920 1999 andere categorie onderwijs; geen locatiefoto van gevonden
Amstelveenseweg 132 1075 XL Dansschool P.C. van Oostveen Dansschool O -- -- 19xx bron SAA woningkaart (Frans Woons)
Amstelveenseweg 390 1076 CT Schoevers Bedrijfsopleidingen Schoevers 5754190 1999 bedrijfsopleiding
Amstelveenseweg 593 1081 JC RK school Sint Joseph Josefschool tt 1925 bron foto o.a. SAA Bbk 010003020259; tot sloop ~1980 voor appartementenflats
Amstelveenseweg 595 1081 JC St. Nicolaasschool voor Schipperskinderen Schippersschool N tt 19xx-1980 bron foto's o.a. SAA Bbk 010003020259 & 010003026437 (ongedateerd); tot sloop ~1980 voor appartementenflats
Amundsenweg 1 1056 AS RK-kleuterschool Alphons Laudy Laudyschool -- -- 1990 bron Jaarboek 2014 van het Cuypersgenootschap blz.134: ontwerp A.Evers & G.J.L.Sarlemijn; bron foto in SAA Bbk 010122006189
Amundsenweg 1 1056 AS Basisschool El Amien Amienschool -- -- 2003 bron foto in SAA Bbk 010122052928
Amundsenweg 1 1056 AS Noodschool Noodschool -- -- 1960-19xx bron foto's in SAA Bbk 10009A000439 & ~440: noodschool: gesloopt
Anderlechtlaan 1 1066 HK Basisschool de Vlaamse Reus Reusschool V 6176601 1999 basisonderwijs; dépendance
Andreas Schelfhoutstraat 48 1058 HV Nederlandse Academie voor Psychotherapie Psychotherapie 6150494 1999 beroepsopleiding
Andreas Schelfhoutstraat 60 1058 HV Bennebroekschool Bennebroekschool -- -- 19xx-2002 bron catalogus herbestemde scholen: gesloopt; foto in SAA Bbk 010012000925: noodschool verbrand in 1963; mogelijk daarna herbouwd
Anjeliersstraat 35 1015 ND SCHOOL N° 6 VOOR GEWOON LAGER ONDERWIJS School 006 reliëf 1915 bron Monumenten in NL-NH (RDMZ 2006): ontwerp van de Dienst Publieke Werken (DPW); herbestemd tot kinderdagverblijf (maar niet daterend uit 1890)
Anjeliersstraat 109 1015 NE Raedecker Automatisering Raedecker 6204548 1999 beroepsopleiding
Anjeliersstraat 153 1015 NG OPENBARE SCHOOL V. GEW. L.O. NO. 25 School 025 beschildering 1885-1941 bron Monumenten in NL-NH (RDMZ 2006): ontwerp van de Dienst Publieke Werken (DPW); bron eenkleineheldendaad.nl: V.O., schoolhoofd H.Bonn
Anjeliersstraat 153 1015 NG Chr. School Eben Haezer voor Gewoon lager onderwijs tot heil des volks Haezerschool -- -- 19xx bron foto in SAA Bbk 010009005630 (ongedateerd)
Anjeliersstraat 155 1015 NG Openbare Kleuterschool de Anjelier Anjelierschool -- -- 1958 bron foto in SAA Bbk 010009005630 & 010122026769 (huisnr.157 mogelijk onjuist); bron catalogus herbestemde scholen: huisnr.155 herbestemd tot appartementen
Anjeliersstraat 157 1015 NG Openbare Basisschool Theo Thijssen Thijssenschool 6266674 1999 basisonderwijs; gevelsteen Theo Thijssen ook op gevelstenen.net
Anjeliersstraat 157 1015 NG OPENB. SCHOOL VOOR VOORBEREIDEND ONDERWIJS Voorbereidend metalen letters 19xx voortgezet onderwijs
Anjeliersstraat 157 1015 NG Theo Thijssenschool voor G.L.O. de Witte Olifant Thijssenschool -- -- 1924 bron Monumenten in NL-NH (RDMZ 2006): ontwerp van de Dienst Publieke Werken (DPW)
Anthonie van Dijckstraat 1 1077 ME Hagendoornschool Hagedoornschool -- -- 1931 bron MIP-Z #93: ontwerp A.J. Westerman
Anthonie van Dijckstraat 1 1077 ME St. Ignatiusgymnasium Ignatius G 6763868 19xx-1999 voortgezet onderwijs; bron NTM-1992: 2e locatie
Anthonie van Dijckstraat 1 1077 ME British School of Amsterdam British S -- -- 20xx bron MIP-Z #93
Antillenstraat 42 1058 HC J.H.A. Pothast (leraar Eng. M.O., hfd ULO-school) Pothast 82426 1950 Pothast, J.H.A., Leraar Eng. M.O., hfd ULO-school, Antillenstr. 42; woonhuis
Apollolaan 164 1077 BH De Amsterdamsche (?) Montessori school voor bijzonder G.L.O. Montessori A -- -- 1954-1971 bron foto's SAA Bbk 010122002769 & 010118000637: noodschool; op luchtfoto A04139001085: 3 z.g. H-scholen met (gegokte) huisnrs 164 (A.Hahnplants.2; gesloopt t.b.v. nieuwbouw school aan W.Witsenstr.14), 171 (Raphaëlstr.1) en 120 (Dijsselhofplants.7)
Apollolaan 164 1077 BH Tweede Openluchtschool voor het Gezonde Kind Openluchtschool 2 -- -- 1949-19xx bron foto's in SAA Bbk 010009011014 & 010012000985: H-noodschool; bron MSn: gesloopt
Archimedesplantsoen 87 1098 JZ Wellant College II "Linnaeus" praktijkonderwijs voor VMBO en MBO Wellantcollege -- -- 1964 bron www; bron MSn
Archimedesplantsoen 87 1098 JZ Florens College Florenscollege 6929060 1999 voortgezet onderwijs
Archimedesplantsoen 87 1098 JZ Lagere Tuinbouwschool "Linnaeus" Tuinbouwschool L -- -- 1957-2005 bron Frans Woons
Arent Janszoon Ernststraat 875 1081 HL Alphons Laudyschool voor ZMLK Laudyschool 4041071 1999 speciaal onderwijs
Arent Janszoon Ernststraat 92 1082 LP Peutergroep de Korenbloem Korenbloemschool -- -- 1974-1997 bron foto's in SAA Bbk 010122002881 & ~2882
Arent Janszoon Ernststraat 94 1082 LP Twaalfde Montessorischool Montessori 12 6442076 1999 basisonderwijs
Arent Janszoon Ernststraat 96 1082 LP Openbare basisschool Merkelbach Merkelbachschool 6428845 1997-1999 basisonderwijs; bron foto in SAA Bbk 010122002898
Arent Janszoon Ernststraat 55 1083 GR Controllers Instituut Controllers 3010314 1999 beroepsopleiding
Ariana Nozemanstraat 2 1065 TS Europa College Europacollege 6179092 1999-2002 beroepsopleiding; bron catalogus herbestemde scholen: gesloopt
Arlandaweg 22 1043 EW Broekhuis Training Broekhuis -- -- 1999 beroepsopleiding
Arlandaweg 26 1043 EW Compu'train Computrain 6639500 1999 beroepsopleiding
Arubastraat 14 1058 VE Kinderdagverblijf de Sneeuwbes Sneeuwbesschool -- -- 1970 bron foto's in SAA Bbk 010122057993 & 010003039353
August Allebéplein 11 1062 AA OBS de Toekomst Toekomstschool -- -- 2013-20xx bron www: in gebouw het Meervoud
August Allebéplein 17 1062 AA Basisschool de Ontplooiing Ontplooiingsschool -- -- 2013-20xx bron www: gebouw het Meervoud huisvest ook de virtuele Steve Jobsschool met neveningang aan de Marius Bauerstraat 2, 1062 AR
Avenhornstraat 41 1023 TR Wilhelmina kleuterschool Wilhelminaschool -- -- 19xx bron schoolbank.nl; nabij Ilpendammerstraat; herbestemd tot gezondheidscentrum
Avercampstraat 66 1072 RB Spaans Leren Amsterdam Spaans 6706924 1999 taalonderwijs
Azaleastraat 19 1032 BT Nederlands Hervormde Oranje Nassauschool Nassauschool H -- -- 1935 bron foto in SAA Bbk 010003044262
Azaleastraat 19-21 1032 BT Openbare basisschool de Klimop Klimopschool -- -- 2004 bron foto in SAA Bbk 010122045858
Azaleastraat 19-21 1032 BT Azaleaschool Azaleaschool -- -- 19xx bron www: mogelijk herbestemd tot Montessorischool Boven 't IJ
Baarsjesweg 224-1 1058 AA ABC Adv. en Begeleid Centrum v.h. Onderw  ABC A 6187616 1970-1999 andere categorie; nieuwbouwblok later herbestemd tot stadsdeelkantoor
Baarsjesweg 291 1058 AG P.M. Coombe Coombe 6166612 1999 taalonderwijs
Baarsstraat 0-96 1075 R- Sint Annaschool Annaschool -- -- 19xx-19xx bron Frans Woons: hoek Vlietstraat, gesloopt; zie ook schoolbank.nl: huisnr ontbreekt
Baas Gansendonckstraat 2 1061 DA Bos en Lommerschool Lommerschool -- -- 19xx bron Frans Woons: zie ook schoolbank.nl
Bachstraat 5 1077 GD Muziekschool v.h. Amsterdamsch Conservatorium Muziekschool A 23140 1950 Muziekschool v.h. Amsterdamsch Conservatorium, Bachstr. 5
Bachstraat 5 1077 GD Muziekschool Amsterdam Muziekschool A metalen letters 1950 speciaal onderwijs
Baden Powellweg 0-998 1069 -- Paulineke en Jozefinekescholen Inekeschool -- -- 19xx bron schoolbank.nl: huisnr ontbreekt
Baden Powellweg 200 1069 AA El-Amein Basisschool Ameinschool 6194871 1999 basisonderwijs
Baden Powellweg 305 1069 LH PCOOA / SSCS PCOOA -- -- 19xx bron Frans Woons
Baden Powellweg 327 1069 LJ Xxx-school School xxx -- -- 19xx-19xx bron catalogus herbestemde scholen; (mogelijk) gesloopt
Balboaplein 44 1057 VS Joop Westerweelschool Westerweelschool -- -- 2003 bron Frans Woons: nieuwbouw vervangt vroegere scholen Admiralengracht 177, Balboastraat 1-3 en Cabotstraat
Balboastraat 1 1057 VS Columbusschool voor G.L.O. Columbusschool -- -- 1929-1953 bron Frans Woons: basisonderwijs; opgegaan in Admiralengrachtschool
Balboastraat 1 1057 VS Tweede Montessorischool Montessori 02 -- -- 1953-2002 bron Frans Woons: voorbereidend onderwijs / kleuterschool; gesloopt; bron schoolbank.nl 2012 huisnr.2 fout
Balboastraat 3 1057 VS Tiende Montessorischool Montessori 10 -- -- 1929-1953 bron Frans Woons: basisonderwijs; tot 1953; mogelijk verhuisd naar huisnr.18
Balboastraat 3 1057 VS Admiralengrachtschool voor G.L.O. Admiralengrachtschool -- -- 1953-2002 bron Frans Woons: basisonderwijs; gesloopt
Balboastraat 18 1057 VW Bakkersvakschool Blaeu Erf Bakkersvakschool -- -- 19xx bron schoolbank.nl
Balboastraat 20 1057 VW Banketbakkersschool Blaue Erf Bakkersvakschool -- -- 1957 bron Frans Woons
Balboastraat 20 1057 VW Magalhaensschool voor gewoon lager onderwijs School 020 -- -- 19xx bron foto's in SAA Bbk 010012000845 & OSIM00004001938
Balgzandstraat 109 1024 HT Timotheüsschool Timotheusschool -- -- 19xx bron schoolbank.nl
Balgzandstraat 109 1024 HT Amstelmeerschool Amstelmeerschool 6367624 1999 basisonderwijs
Balistraat 79 1094 JE OBS J.P. Coen Coenschool -- -- 19xx bron Frans Woons
Balistraat 48 1094 JN R.K. Fatimaschool Fatimaschool -- -- 19xx bron Frans Woons: zie schoolbank.nl
Balistraat 48-B 1094 JN Jongens- en meisjesschool School xxx -- -- 1900 bron catalogus herbestemde scholen; herbestemd tot Buurtcentrum "de Meevaart"
Balistraat 104 1094 JT Openbare school voor G.L.O. School xxx -- -- 1910 bron catalogus herbestemde scholen; herbestemd voor GGZ en politiepost
Bankastraat 18 1094 ED Openbare Basisschool J.P. Coen Coenschool 6650252 1999 basisonderwijs
Bankastraat 8-10 1094 ED H.H. van Kolschool Kolschool -- -- 19xx bron Frans Woons: volgens schoolbank.nl fout op huisnr.20 (?)
Bankastraat 20 1094 EE Israëlsschool Israëlsschool -- -- 19xx-19xx bron SAA woningkaart (Frans Woons): mogelijk gesloopt
Bankastraat 20-A 1094 EE Pastoor Hesseveldschool v. V.G.L.O. Hesseveldschool 56018 1950 Pastoor Hesseveldschool v. V.G.L.O., Bankastr. 20a.
Banne Buikslootlaan 0-330 1034 -- Rosa Huishoudschool Rosaschool H -- -- 19xx bron Frans Woons: huisnr ontbreekt
Banstraat 29 1071 JW Banschool voor MULO Banschool -- -- 19xx bron Frans Woons: foto's in SAA Bbk 010122007824 & 010122007822 (ongedateerd); Hildebrandshool
Barkpad 8-10 1034 CP Tweede OranjeNassauschool Nassauschool O2 -- -- 1968-19xx bron Frans Woons: zie schoolbank.nl; bron foto in SAA Bbk 010122044813; gesloopt
Barndesteeg 21 1012 BV Bewaar en voorbereidende school Volksbewaarschool reliëf 1915-19xx speciaal onderwijs; in 19xx herbestemd tot hostel the Shelter; bron www: pand van Vereniging tot Heil des Volks. Op huisnr.23 zetelt bestuur en op nr.25 de concierge.
Baron G.A. Tindalplein 12 1019 TJ Basisschool de Achthoek  Achthoekschool 4185562 1999 basisonderwijs
Bart de Ligtstraat 44 1097 JE Burghoorn Trainingen Burghoorn 4651828 1999 bedrijfsopleiding
Bartholomeus Diazstraat 7-9 1057 SZ Christelijke lagere school Dr. J.Th. de Visserschool Visserschool -- -- 195x bron Frans Woons
Basisweg 10 1043 AP Stichting Scholingsfonds v.h. Bouwbedrijf Bouwbedrijf 5833078 1999 beroepsopleiding
Basisweg 42 1043 AP Capi Lux Vak Capi 5858301 1999 beroepsopleiding
Bataviastraat 24 1095 ET Kartinieschool Kartinieschool -- -- 19xx bron Frans Woons: zie schoolbank.nl
Bataviastraat 24 1095 ET Voorbereidende school de Groene Specht Spechtschool -- -- 19xx bron Frans Woons: zie schoolbank.nl
Batjanstraat 0-112 1094 -- Batjanschool Batjanschool -- -- 19xx bron de Oud-Amsterdammer: huisnr ontbreekt
Batjanstraat 1 1094 RC Pastoor Hesseveldschool Hesseveldschool tt 19xx bron Frans Woons: voor foto zie NTM tegels op locatie; foto in SAA Bbk 010122035513 (ongedateerd)
Batjanstraat 82 1094 RC de Waaier Waaierschool -- -- 19xx bron Frans Woons: zie schoolbank.nl
Batjanstraat 84 1094 RC Faroeqschool Faroeqschool -- -- 19xx bron Frans Woons: zie schoolbank.nl
Beemsterstraat 526 1024 BV Het Kompas Kompas 6360899 1999 speciaal onderwijs
Beemsterstraat 526 1024 BV Don Boscoschool Boscoschool -- -- 19xx bron Frans Woons
Beethovenstraat 26 1077 JH Toez Kook-Bistro Kookbistro 6732601 1999-2004 andere categorie; bron www: woonhuis / winkel van Toussie Salomonson (mogelijk ook: van Heemskerk kookwinkel; foto in SAA Bbk 010122002448)
Beijerlandstraat 2 1025 NN Kingma School Kingmaschool 6362487 1999 speciaal onderwijs voor ZMLK'n
Beijerlandstraat 2 1025 NN Kingma School  Kingmaschool 6362572 1999-2002 bron catalogus herbestemde scholen; gesloopt
Beijerlandstraat 2 1025 NN Boterbloemschool Boterbloemschool -- -- 19xx bron Frans Woons: zie schoolbank.nl
Beijerlandstraat 2 1025 NN de Waddenschuit Waddenschuitschool -- -- 19xx bron Frans Woons: zie schoolbank.nl
Bellamyplein 26 1053 AT English As You Like It English 6162858 1999 taalonderwijs
Bellamystraat 19 1053 BE OPENBARE LAGERE SCHOOL DER 1e KLASSE No 94 School 094 tt 1890 basisonderwijs; herbestemd tot studio / bedrijven; bron WHGA: tt gerestaureerd door Bodill Lamain in 2005 i.o.v. de WHGA; voor foto zie NTM tegels op locatie
Bellamystraat 21 1053 BE Openbare school voor G.L.O. School xxx -- -- 1900 bron catalogus herbestemde scholen: vereniging van kunstenaars
Bellamystraat 33 1053 BG Dansschool Gerver Dansschool GR -- -- 19xx bron Frans Woons: foto in SAA Bbk B00000021796 (ongedateerd)
Bennebroekstraat 11 1058 LJ Openbare Basisschool de Notenkraker Notenkrakerschool 6178128 1999 basisonderwijs
Bennebroekstraat 13 1058 LJ Schinkelschool Schinkelschool 80663 1950 Schinkelschool, Bennebroekstr. 13
Bennebroekstraat 11-13 1058 LJ Openbare school Warmondschool -- -- 1920 bron catalogus herbestemde scholen: appartementen
Bentinckstraat 78 1051 GN Bentinckschool der Ned:Herv:Gemeente.
Voorbereidend en gewoon lager onderwijs
Bentinckschool tt / tt 1914-1937 bron foto in SAA Bbk 010003033431 (verwijderd uit database !) / OSIM00006002513: schoolhoofd J.B.W.Koelman (1914-1927; Ned.Hervormd); bron foto in SAA Bbk 010122006226 (1983); bron MSn: bovenste (middelste) en rechtse tt bij renovatie in 19xx vernietigd
Bentinckstraat 78 1051 GN De Catamaran Catamaranschool 6840200 1984-1999 basisonderwijs
Berenstraat 7 1016 GG Amsterdam's Welvaren
Eerste Nederlandsche Bewaarschool
Welvarenschool beschildering 1864 bron Monumenten in NL-NH (RDMZ 2006): opgericht 1830 door quaker John Warder; ontwerp P.J. Hamer; bron wgvandehulst.com
Bergstraat 11 1015 AV Dr. Gunter Haumann Taaltrainingen Duits Haumann 4271952 1999 taalonderwijs
Bernard Loderstraat 0-181 1063 -- Paulineke en Jozefinekescholen Inekeschool -- -- 19xx bron schoolbank.nl: huisnr ontbreekt
Bernissestraat 2 1079 ZW Christelijk MEAO MEAO C 6719373 1999 beroepsopleiding; bron www: zie Europa College
Bernissestraat 2 1079 ZW Prof. H. Burgerschool Burgerschool H -- -- 19xx bron Frans Woons: foto's in SAA Bbk 010122041547 & 010122002780 (ongedateerd); Zesde Montessorischool
Bessemerstraat 0-94
(25?)
1097 A- Sint Leonardusschool Leonardusschool -- -- 19xx bron Frans Woons: zie schoolbank.nl: huisnr ontbreekt (maar vermoedelijk nr.25); foto's in SAA Bbk 010009015093 & 010009011479 (ongedateerd)
Bessenpad 1 1033 LW Eerste Hervormde LOM School Hogeland 6332116 1999 andere categorie = speciaal onderwijs; 2e vermelding idem met tel.nr.6332438
Bessenpad 1 1033 LW Terrasdorpschool Terrasdorpschool -- -- 19xx bron schoolbank.nl; bron Frans Woons: gecorrigeerd adres
Bestevaerstraat 0-258 105- -- Ds. G. Mansveldschool Mansveltschool -- -- 19xx bron schoolbank.nl: huisnr ontbreekt
Bestevâerstraat 259 1055 TP Activate Onderwijsadviesburo Activate 6848348 1999 andere categorie; vermoedelijk woonhuis
Bestevâerstraat 47 1056 HH Centrum voor Oude Schilderstechnieken Schilderstechnieken 6125077 1999-2007 andere categorie; woonhuis; eigenaar Chris Roos verhuisde weg uit Amsterdam
Bestevâerstraat 42 1056 HP Admiraal de Ruyterschool Ruyterschool 6182180 1987-1999 basisonderwijs; foto in SAA Bbk 010122006231
Bestevâerstraat 42 1056 HP Peuterschool Westerwijk Westerwijk -- -- 1987 bron foto in SAA Bbk 010122006231
Bestevâerstraat 60 1056 HP Van Rijnschool Rijnschool -- -- 19xx-1993 bron foto in SAA Bbk 010012000848 (ongedateerd); bron MSn: gesloopt voor woningen, mogelijk adres fout J.v.Galenstr.107
Bestevâerstraat 42-44 1056 HP Admiraal de Ruyterschool Ruyterschool -- -- 195x bron www; bron AmsterdamseKrant (Guus Ruiter); ergens tussen 1943-1967 schoolhoofd van der Hoef
Beulingstraat 8 1017 BA Buri Ateliers Buri 6225915 1999 andere categorie; foto in SAA Bbk 010003004533
Beulingstraat 8 1017 BA European League Of Institutes Of The Arts ELIA 6203936 1875-1999 hbo of universitair; bron www: adres; bron ontwerptek. in SAA Bbk 5221BT913905 / ~06 / ~07: mogelijk samen met huisnrs 10-12-14 verbouwingsontwerp P.J. Hamer voor het Algemeen Ziekenfonds Amsterdam (AZA)
Bickersgracht 26 1013 LE K.E. Knispel Knispel 4202275 1999 bedrijfsopleiding
Bijlmerplein 60 1102 BH Xxx-school School xxx -- -- 19xx bron catalogus herbestemde scholen
Bilderdijkkade 61 1053 VJ Openbare school voor G.L.O. nr.xxx School xxx -- -- 1890 bron catalogus herbestemde scholen; samenvoeging van nr.59 en 61 tot sportschool, kantoor en appartementen
Bilderdijkkade 61-A 1053 VJ Tweede O.H.S. (dir. A.J. Budding) OHS 2e 83534 1950-19xx 2e O.H.s. (idem), Bilderdijkk. 6la; foto in SAA Bbk ANWG00127000002; herbestemd tot o.a. supermarkt en sportzaal
Bilderdijkkade 99 1053 VM Comeniusschool Comeniusschool -- -- 19xx bron Frans Woons: zie schoolbank.nl; mogelijk herbestemd tot "Maria More Academie voor Jazzdans"
Bilderdijkpark 12 1052 SC Potgieter school Openbare school voor U.L. onderwijs der eerste klasse Potgieterschool tt 1900 basisonderwijs; herbestemd tot dansschool; bron WHGA: voor foto zie NTM tegels op locatie
Bilderdijkpark 18 1052 SC OBS de Waterkant Waterkantschool 6120122 1999 basisonderwijs
Bilderdijkstraat 27 1052 NA Lagere Sint Bavoschool Bavoschool -- -- 1942-1969 bron de OudAmsterdammer & schoolbank.nl
Billitonstraat 1 1094 BC Billitonschool Billitonschool -- -- 19xx bron Frans Woons: foto in SAA Bbk 010003018850 (ongedateerd); bron www: mogelijk later modevakschool en in 2015 herbestemd tot appartementen
Binnenkadijk 305 1018 AX Theater in Bedrijf Theater 6207202 1999 bedrijfsopleiding
Binnenkant 0-51 1011 B- Armenschool nr.3 School 003 -- -- 1839 bron Remery (rapportage Wijnbeek): bovenzaal, onderwijzer P.Joffer, 300 leerlingen; bron MSn: huisnr ontbreekt
Binnenkant 39 1011 BM Armenschool nr.18 School 018 -- -- 1870 bron Monumenten in NL-NH (RDMZ 2006): ontwerp B. de Greef; herbestemd tot kantoren
Binnenvaart 1 1034 SG Basisschool de Driemaster Driemasterschool 6319882 1999 basisonderwijs
Binnenvaart 1 1034 SG Openbare Basisschool Dorus Rijkers Rijkersschool 4920780 1999 basisonderwijs
Blaeu Erf 3 1012 PZ Brood- en banketbakkersvakschool Blaeu Erf Bakkersvakschool -- -- 1950-1960 bron Frans Woons: zie schoolbank.nl; foto in SAA Bbk 010003029310 (ongedateerd)
Blankenstraat 0-189 1018 -- Conradschool Conradschool -- -- 1926 bron J.H.Kruizinga (ansichtkaartenboekje, foto Wijkcentrum De Eilanden)
Blankenstraat 376 1018 SK OPENBARE LAGERE SCHOOL DER 1E KLASSE Nº 112. School 112 tt 1904-1920 basisonderwijs; herbestemd tot stichting, fotostudio en appartementen; WHGA: deerlijk gehavend; voor foto zie NTM tegels op locatie
Blankenstraat 376 1018 SK Blankenschool Blankenschool -- -- 1921-19xx bron Ons Amsterdam 201002: voortzetting van OLS nr.112
Bloemgracht 82 1015 TM Instituut voor Pre- en Protohistorie UvA -- -- 19xx bron Frans Woons: zie schoolbank.nl; mogelijk verhuisd naar Roeterseiland; herbestemd tot ander instituut en gallerie
Bloemgracht 152 1015 TS St. Vincentiusschool voor G.L.O. letter A School A -- -- 19xx bron www: achteringang van de school, door een gang in het sousterrain van nr.150 (woning van hoofdonderwijzer Kannegieter), naar de Nieuwe Leliestraat 169
Bloemgracht 79 1016 KG Nederlandsche Zondagschool Vereniging Zondagschool beschildering 1878-19xx bron wgvandehulst.com: later ook in huisnr.65
Bloemgracht 79 1016 KG Zondagsschool Vereen. Zondagsschool 44020 1950 Zondagsschool Vereen., Bloemgracht 79
Bloemstraat 179 1016 LA Voorbereidende school "Eben Haëzer" Haezerschool reliëf 19xx-1956 speciaal onderwijs; bron Ons Amsterdam 201603: schoolbestuur door de christelijke Vereniging tot heil des Volks; bron MSn: herbestemd tot christelijk hostel
Bloemstraat 189-191 1016 LA School voor havelozen Eben Haëzer (tot hiertoe heeft den Heer ons geholpen) Haezerschool reliëf 1854 bron Monumenten in NL-NH (RDMZ 2006); armenschool voor "haveloozen" opgericht door de Christelijk Afgescheiden Gemeente; bron www: ontwerp H.Hana
Bloemstraat 148 1016 LJ Dr. Rijk Kramerschool Kramerschool -- -- 18xx-1909 bron rijkkramer.nl: gesloopt na verhuizing naar Nassaukade 124
Boniplein 24-A 1094 SG Tweede Elthetoschool Elthetoschool 2 -- -- 19xx-19xx bron Frans Woons: foto in SAA Bbk 010003044261 (ongedateerd); mogelijk gesloopt
Bootstraat 0-10 1018 LM Oosterschool Oosterschool -- -- 19xx-19xx bron Frans Woons: foto in SAA Bbk 010122025097 (ongedateerd); mogelijk gesloopt
Borgerstraat 13 1053 PA (R.K.) H. Hartschool v. B.L.O. Hartschool 80656 1950 (R.K.) H. Hartschool v. B.L.O., Borgerstr. 13
Borgerstraat 105 1053 PE Borgerschool Borgerschool -- -- 1945-196x bron Frans Woons / schoolbank.nl: mogelijke leraressen Polen en/of Shonewolf (inlichtingen > Frans s.v.p.); gesloopt t.b.v. stadsvernieuwig
Borgerstraat 105 1053 PE Christelijke school der Vereeniging voor gewoon L.O. op Gereformeerden grondslag in het Jacob van Lennepkwartier Keucheniusschool -- -- 1903-1932 bron Frans Woons; bron www (krant 24-8-1932): schoolhoofd K. van den Berg was actief bij het Geref. Schoolverband (secretaris Amsterdam en lid Hoofdcommissie) en bestuurslid van "De Unie een school met den Bijbel"
Borgerstraat 109 1053 PE Brede School de Kinkerbuurt Kinkerschool -- -- 19xx bron Frans Woons: foto in SAA Bbk ANWG00126000006 (ongedateerd)
Borneokade 103 1019 KZ Achtste Montessorischool Zeeburg Montessori 08 6922542 1999 basisonderwijs
Bornhout 8 1046 BE Centrum Vakopleiding Zuidelijk N. Holland Vakopleiding 5859999 1999 beroepsopleiding
Borssenburgplein 0-163 1078 -- Centrale school voor ULO ULO-school C -- -- 1958-1961 bron www; mogelijk later "CUS" (Centrale Ulo School ?); schoolhoofd Den Toom / Niessing
Borssenburgplein 13 1078 TX Borssenburgschool Borssenburgschool -- -- 1940-1943 bron eenkleineheldendaad.nl: in WO-II Joodseschool nr.12
Borssenburgplein 11-13 1078 TX Centrale MAVO school MAVO C -- -- 19xx-1984 bron Frans Woons: foto's in SAA Bbk 010012000963 & 010003040312 (ongedateerd)
Borssenburgplein 77-123 1078 WB MAVO school MAVO C -- -- 19xx-1984 bron 020apps.nl; foto in SAA Bbk B00000003630: gesloopt; bron MSn: let op: huisnrs gewijzigd na nieuwbouw woningen
Bos en Lommerplantsoen 0-113 1055 -- Klaas de Vriesschool Vriesschool -- -- 1949-1959 bron Frans Woons: noodschool aan de Adindastraat; huisnr ontbreekt; foto in SAA Bbk 010009010087 (ongedateerd) & 010122039542; bron https://nl.wikipedia.org/wiki/Finse_school: gesloopt
Bos en Lommerplantsoen 0-113 1055 -- Bos en Lommerschool voor gewoon lager onderwijs Lommerschool -- -- 1950-1959 bron foto's in SAA Bbk OSIM00004002028 / OSIM00004002261 / 010122039542: noodschool aan de Saïdjastraat; bron https://nl.wikipedia.org/wiki/Finse_school: gesloopt
Bosboom Toussaintstraat 43 1054 AN INRICHTING VOOR TEEKENONDERWYS Tekenonderwijs tt 19xx bron WHGA: voor foto zie NTM tegels op locatie
Botterstraat 23 1034 BR Xxx-school School xxx -- -- 19xx-19xx bron catalogus herbestemde scholen: gesloopt
Botteskerksingel 30-A 1069 XT Schooltuinen  Schooltuinen  6191298 1999 andere categorie; geen schoolgebouw
Brahmsstraat 7 1077 HE Hervormd Lyceum Zuid HL Z 6627983 1999 voortgezet onderwijs
Brederodestraat 108 1054 VH Prinses Jvliana school / Vereeniging de vrije christelyke school Julianaschool P reliëf 1936-19xx basisonderwijs; bron schoolbank.nl: later verhuisd naar Fahrenheitstraat en/of Tuindorp Oostzaan
Bredeweg 0-48 1098 B- Boddaert Centrum Boddaertcentrum -- -- 1980 bron www: huisnr ontbreekt; geen schoolgebouw; zie onsamsterdam.nl/tijdschrift/jaargang-2013/33-tijdschrift/tijdschrift-jaargang-2013/2596-nummer-9-september-2013?showall=&start=7
Breedveld 6 1025 PZ Jenaplan Basisschool het Wespennest Wespennestschool 6370555 1999 basisonderwijs
Breedveld 7 1025 PZ Buikslotermeerschool Buikslotermeerschool 6371265 1999 basisonderwijs
Breehornstraat 160 1024 JA Amstelmeerschool Amstelmeerschool 6366405 1999 basisonderwijs
Breitnerstraat 1 1077 BL Middelb. School v. Meisjes m. 5 j. o. N.V. Nw. (dir. Mej. A.E. Revers) MMS 5 23437 1950 Middelb. School v. Meisjes m. 5 j. o., N.V. Nw., Dir. Mej. A.E. Revers, Breitnerstr. 1; bron Ons Amsterdam: mogelijk op 4-5-1965 hernoemd in Gerrit van der Veenschool
Breitnerstraat 1 1077 BL Breitnerschool voor HAVO Breitnerschool -- -- 19xx bron Frans Woons: foto in SAA Bbk 010009010940 (ongedateerd): villa herbestemd tot school
Breitnerstraat 2-4 1077 BL Noodschool Noodschool -- -- 1954-1962 bron foto SAA Bbk 010009009938: het oude August Allebéplein ter plaatse van het Hilton Hotel. Op luchtfoto A04139000980: ook 3 z.g. H-scholen met (gegokte) huisnrs 164 (A.Hahnplantsoen 2), 171 (Raphaëlstraat 1) en 120 (Dijsselhofplantsoen 7)
Bremstraat 0-84 1031 E- Distelschool Distelschool -- -- 19xx bron Frans Woons: foto in SAA Bbk 010009013173 (ongedateerd): huisnr ontbreekt
Brenner 9 1060 NT Horizon Horizonschool -- -- 19xx bron Frans Woons
Brittenburg 2 1082 BS Teddybear Teddybearschool -- -- 19xx bron Frans Woons: foto in SAA Bbk 010122002658 (ongedateerd)
Brouwersgracht 160 1013 H- Tussenschool Lr.D School D -- -- 1839 bron Remery (rapportage Wijnbeek): bij Prinsengracht, onderwijzer C.P.Julius, 380 leerlingen; bron MSn: huisnr gegokt
Brouwersgracht 278 1013 HG (Ned.Herv.) Diaconieschool Diaconieschool beschildering 1874-18xx bron ontwerptek. in SAA Bbk 005220903792: ontwerp P.J. Hamer
Brouwersgracht 278 1013 HG Willem de Clercq schippersschool Schippersschool C bord 1899-1913 bron foto in SAA Bbk 010009005017 uit archief DRO (ongedateerd); foto in SAA Bbk 010003033431 (verwijderd uit database !) / OSIM00006002513: schoolhoofd J.B.W.Koelman (1899)
Brouwersgracht 278 1013 HG W. de Clercq-school; Schippersschool der Ned. Herv. Gem. Schippersschool C 49280 1950-1965 School. W. de Clercq-, (schipperschool), Brouwersgracht 278: vermelding huisnr.28 is fout; foto's in SAA Bbk 005220903792, 010122025872 & ~25873
Brouwersgracht 115 1015 GD Xxx-school School xxx -- -- 19xx bron Monumenten in NL-NH (RDMZ 2006): ontwerp B. de Greef
Buiksloterdijk 282 1034 ZD Bressler's Business Lang. & Intercult. Train. / Legal Language Communication Bressler 6334038 1999 taalonderwijs
Buikslotermeerdijk 144 1027 GA- Xxx-school School xxx -- -- 19xx-19xx bron catalogus herbestemde scholen: gesloopt
Buikslotermeerplein 0-543 1025 -- Bredero College Bredero-college -- -- 19xx-19xx bron Ons Amsterdam 2015#7/8p28: voortzetting van Leeghwater-lyceum
Buiksloterweg 85 1031 CG Bredero Lyceum Brederolyceum 6321511 1999 voortgezet onderwijs
Buiksloterweg 111 1031 CJ v. Wayenburgschool Wayenburgschool 60899 1950-19xx v. Wayenburgschool, Buiksloterw. 111; bron catalogus herbestemde scholen: gesloopt
Buiksloterweg 103-107 1031 CJ St. Nicolaas- en St. Rosascholen Rosaschool S -- -- 19xx bron Frans Woons: ontwerp A.J. Kropholler; voor foto van tt's van Julie Kropholler zie NTM tegels op locatie
Buiksloterweg 103-107 1031 CJ St. Vincentius school voor uitgebreid lager en lager onderwijs (aan jongens) Rosaschool V tt 1923-1990 bron catalogus herbestemde scholen; foto in SAA Bbk OSIM00004005674; bron Frans Woons: in het St.Rita/St.Rosa-complex, gesloopt. Op foto 010122012382 is het tt met schoolnaam al verwijderd
Bunsenstraat 42 1098 RM E. Ipma (hfd. ener school) Ipma 58507 1950 Ipma E., hfd. ener school, Bunsenstr. 42, 0.; woonhuis
Burg. de Vlugtlaan 125 1063 BJ Scholengemeenschap Westelijke Tuinsteden SG WT -- -- 1974-1983 bron schoolbank.nl; bron FB Oud Slotermeer & Geuzenveld; bron catalogus herbestemde scholen: herbestemd tot "van Eesterenmuseum", studio en kantoor
Burg. de Vlugtlaan 125 1063 BJ Derde Gemeentelijke School voor Huishoud- en Nijverheidsonderwijs Huishoudschool 3 -- -- 1940-1973 bron schoolbank.nl; bron FB Oud Slotermeer & Geuzenveld; bron catalogus herbestemde scholen: herbestemd tot "van Eesterenmuseum", studio en kantoor
Burg. Eliasstraat 20 1063 EW O.G. Heldring School Heldringschool 4473583 1999 andere categorie = speciaal onderwijs; 2e vermelding idem met tel.nr.6110325
Burg. Eliasstraat 20 1063 EW Slotermeerschool Slotermeerschool -- -- 1953-1963 bron FB Oud Slotermeer & Geuzenveld: noodschool
Burg. Eliasstraat 76 1063 EX Alexander Graham Bell Scholengemeenschap Bellschool 6131133 1999 speciaal onderwijs
Burg. Fockstraat 0-192 1063 -- Burgemeester Fockschool Fockschool -- -- 196x bron FB Oud Slotermeer & Geuzenveld
Burg. Fockstraat 85 1063 CW Openbare Basisschool Slootermeer Slotermeerschool 6132233 1964-1999 basisonderwijs; bron FB Oud Slotermeer & Geuzenveld
Burg. Hogguerstraat 2 1064 EB Amsterdam Stichting Voortgezet Onderwijs / Esprit Scholengroep Espritgroep 5854811 1999 voortgezet onderwijs
Burg. Röellstraat 17 1064 BJ Kappersvakschool Desiré Kappersvakschool -- -- 19xx bron Frans Woons: zie schoolbank.nl
Burg. van Leeuwenlaan 115 1063 NN Xxx-school School xxx -- -- 1961-19xx bron luchtfoto in SAA Bbk A04139000414: 2 noodscholen (+ 3 hoek Albardagracht); bron catalogus herbestemde scholen: gesloopt t.b.v. Nienke van Hichtumstraat
Burg. van Leeuwenlaan 117 1063 NN Prof. Dr. G. van de Leeuwschool Leeuwschool -- -- 1961-19xx bron luchtfoto in SAA Bbk A04139000414: 3 noodscholen (hoek Albardagracht); bron catalogus herbestemde scholen: gesloopt t.b.v. Waterinkschool  
Burg. van Tienhovengracht 0-55 1064 B- L. van de(r) Zweep school voor MULO / MAVO & Chr. Nat. MULO "Westerpoort" Zweepschool -- -- 19xx bron schoolbank.nl: huisnr ontbreekt; fout adres → Herman Poortstraat 17  
Burg. Vening Meineszlaan 0-209 1063 -- Burgemeester Vening Meineszschool Meineszschool -- -- 19xx bron Frans Woons: zie schoolbank.nl: huisnr ontbreekt; foto in SAA Bbk 010122039771 (~3 scholen, ongedateerd); zie ook https://hetabc.files.wordpress.com/2013/09/vening-meinesz-school-19-6-1974.pdf
Burgemeester Fockstraat 186-192 1063 EB Basisschool St. Henricus Henricusschool -- -- 195x-1959 bron FB Oud Slotermeer & Geuzenveld: (houten) noodschool
Buziaustraat 0-32 1068 KN Pinkeltje Pinkelschool -- -- 19xx bron Frans Woons: zie schoolbank.nl (2012): huisnr ontbreekt
C. Aarnoutsstraat 80 1106 ZG Xxx-school School xxx -- -- 19xx bron catalogus herbestemde scholen
C. Van Eesterenlaan 50 1019 JN Basisschool de Rietlanden Rietlandenschool 4194114 1999 basisonderwijs; bron foto in SAA Bbk 010122043753
Cabralstraat 1 1057 CD De Wissel Wissel 6830957 1999 speciaal onderwijs
Cabralstraat 1 1057 CD St. Pius X School Piusschool -- -- 19xx bron Frans Woons: zelfde gebouw als Marco Polostraat 191
Camperstraat 5 1091 AD Sheherazade Modevakschool Modevakschool S 6933709 1999 beroepsopleiding
Camperstraat 17 1091 AD Kweekschool voor Vroedvrouwen Kweekschool V Z4800 1915-1933 Kweekschool voor Vroedvrouwen, Camperstr. 17, 0.; bron MSn: 5-cijferige tel.nrs in of voor 1934
Camperstraat 17 1091 AD Rijkskweekschool voor Vroedvrouwen Kweekschool V -- -- 1897-1914 bron OA 2016-6; bron www
Camperstraat 17 1091 AD Kweekschool voor Vroedvrouwen Kweekschool V 51048 1950-1998 Kweekschool voor Vroedvrouwen, Camperstr. 17, 0.; bron MSn: vermoedelijk verhuisd in of voor 1998 i.m. fusie tot Academie Verloskunde
Camperstraat 25-117 1091 AD Kweekschool voor Vroedvrouwen Kweekschool V -- -- 2016 bron MSn: gedenksteen in entreehal; herbestemd tot appartementen; huisnrs mogelijk gewijzigd
Ceintuurbaan 25 1072 ES Muziekschool Muziekschool C beschildering 2004 gesignaleerd door de WHGA
Ceintuurbaan 83 1072 EW Datelnet Professionals Datelnet 4707088 1999 bedrijfsopleiding
Ceintuurbaan 117 1072 EZ Language and Communication Training Communication 6624933 1999 taalonderwijs
Ceintuurbaan 234 1072 GE Dansschool Kuil Dansschool K -- -- 19xx bron www (Frans Woons); schoolbank.nl
Ceintuurbaan 800 1074 E- The Berlitz School of Languages Berlitz 24453 1934 Berlitz School of Languages, The, Heerengracht 451, Keizersgracht 300, Ceintuurbaan 800; huisnr lijkt veel te hoog
Celebesstraat 80 1094 ET Kleuterschool de Purperreiger Purperreiger -- -- 1991 bron foto in SAA Bbk 010122037018; herbestemd tot feestzaal Minahassa
Chasséstraat 59 1057 JA Openbare school voor U.L.O. met 4-jarige cursus genaamd Nassauschool Nassauschool U -- -- 1941-1955 bron Frans Woons: schoolhoofd J.C.Jansen (~1958) en A. Boeken (~1960); tekst in zwart volgens het schoolstempel; bron eenkleineheldendaad.nl
Chasséstraat 59 1057 JA Tiende Montessorischool de Meidoorn Montessori 10 6160106 1999 basisonderwijs
Chasséstraat 59 1057 JA Openbare school voor meer uitgebreid lager onderwijs MULO O tt 19xx basisonderwijs; bron WHGA: voor foto zie NTM tegels op locatie
Chasséstraat 59 1057 JA Openbare van Wassenaerschool voor G.L.O. Wassenaerschool -- -- 1941 bron Frans Woons: op benedenetage; bron eenkleineheldendaad.nl
Chet Bakerstraat 69 1066 GJ Reanimatie Onderwijs Amsterdam  Reanimatie 6151123 1999-2004 andere categorie; bedrijfsruimte in flatgebouw "Louisiana"; foto in SAA Bbk 010122045388
Chris Lebeaustraat 4 1062 DC Ru Pareschool Pareschool 6152400 1999 basisonderwijs
Christiaan De Wetstraat 23 1091 NG Openbare Basisschool de Kaap Kaapschool 6939375 1999-2015 basisonderwijs; bron Dwars-door-de-buurt 2016-10: links gedeeltelijk gesloopt t.b.v. nieuwbouw & herbouw monumentale gevel
Christiaan de Wetstraat 23 1091 NG OPENBARE SCHOOL VOOR G.L.O. N° 105. School 105 reliëf 1916-19xx bron MSn; bron Dwars-door-de-buurt 2016-10: architect A.R. Hulshoff voor dPW, in 2016 verbouwing achter monumentale gevel rechts
Christiaan de Wetstraat 23 1091 NG Christiaan de Wetschool Wetschool -- -- 1945-19xx bron Dwars-door-de-buurt 2016-10
Christiaan Snouck Hurgronjehof 0-46 1065 X- Christofoor / Goudplevierschool Goudplevierschool -- -- 19xx bron schoolbank.nl: huisnr ontbreekt
Churchillaan 0-312 1078 -- Bewaarschool Tensen Tensenschool -- -- 1952 bron www
Clauskindereweg 0-153 1069 Z- De Gelaarsde Katschool Katschool -- -- 19xx bron schoolbank.nl: huisnr ontbreekt
Cliffordstraat 36 1051 GV Openbare kleuterschool "De Zanglijster" Zanglijsterschool -- -- 1963 bron foto in SAA Bbk 010122006393; bron MSn: herbestemd tot Stichting Buurtwerkplaatsen
Cliffordstraat 38 1051 GV Van Bosseschool Bosseschool -- -- 1945-1982 bron www: directeur Oosterhuis, herbestemd tot Cliffordstudio
Cliffordstraat 36-38 1051 GV Van Bosseschool Bosseschool -- -- 1923-1944 bron eenkleineheldendaad.nl: in WO-II Joodseschool nr.14; schoolhoofd Mozes Goubitz
Cliostraat 59 1077 KD W. Boegheim (hfd. Openluchtschool) Openluchtschool 1 94554 1950 Boegheim W., Hfd. Openluchtschool, Cliostr. 59, Z; woonhuis
Cliostraat 40 1077 KJ Openluchtschool, 1e / Eerste Openluchtschool voor het Gezonde Kind Openluchtschool 1 6799012 1999 basisonderwijs; bron schoolbank.nl 2012
Columbusplein 34 1057 VB De Visserschool tweetalig onderwijs Visserschool metalen letters 2015 bron WHGA
Columbusplein 34 1057 VB Juliana van Stolbergschool Stolbergschool metalen letters 195x-1992 bron Frans Woons
Columbusplein 34 1057 VB Dr. J.Th. de Visserschool voor Chr. GLO- en VGLO Visserschool 6180481 1993-1999 basisonderwijs; bron foto's in SAA Bbk 010122006401 & ~6405
Comeniusstraat 20 1065 BH Pro Rege school Slotervaart Regeschool -- -- 1956 bron foto in SAA Bbk 010122039036: noodschool hoek Hemsterhuisstraat; huisnr gegokt; zie H.v.Wijnstraat
Concertgebouwplein 17 1071 LM Internationaal Studiecentrum v/d Vrouw Studiecentrum 6761437 1999 taalonderwijs
Conradstraat 0-471 1018 N- Paul van Vlissingenschool Vlissingenschool -- -- 19xx bron schoolbank.nl: huisnr ontbreekt
Contactweg 36 1014 AN Grafisch Lyceum Amsterdam Grafischeschool 6062001 1999 voortgezet onderwijs
Contactweg 36 1014 AN Alg. Bijzondere school voor MBO, enz.; Media college Media-college -- -- 19xx bron schoolbank.nl
Copernicusstraat 38-40 1098 JH Watergraafsmeerse Schoolvereniging  WSV 6948981 1961-1999 basisonderwijs; bron MSn
Copernicusstraat 38-40 1098 JH Lorenzschool / van der Waalsschool Waalsschool -- -- 1970 bron schoolbank.nl
Corantijnstraat 9 1058 DA Zevende Montessorischool Montessori 07 -- -- 1933-1941 bron schoolbank.nl: huisnr ontbreekt; bron eenkleineheldendaad.nl
Corantijnstraat 9 1058 DA Spieghelschool Spieghelschool -- -- 1991 bron www….helmerbuurt (IJ.Rogge): volgens tel.boek niet meer in 2004
Corantijnstraat 9 1058 DA (Corantijn) school voor VGLO Corantijnschool -- -- 1923-1981 bron SD de Baarsjes; foto in SAA Bbk 010122006409
Corantijnstraat 9 1058 DA School voor ULO Corantijnschool -- -- 1938-1941 bron foto in SAA Bbk A01634001096; bron eenkleineheldendaad.nl
Corantijnstraat 9 1058 DA Corantijn Basisschool Corantijnschool 6120790 1982-1999 basisonderwijs; bron www: herbestemd tot muziekcentrum
Corantijnstraat 9 1058 DA Christiaan Huygensschool Huygensschool -- -- 19xx bron schoolbank.nl
Corantijnstraat 2 1058 DD Corantijn Basisschool Corantijnschool 6184430 1988-1999 basisonderwijs; foto in SAA Bbk BMAB00006000014_005; bron www: oorspronkelijk op huisnr.4
Corantijnstraat 2 1058 DD Hoofdwegschool Hoofdwegschool -- -- 1923-1960 bron schoolbank.nl, bron www (MIP): ontwerp DPW; foto in SAA Bbk 10009A000585
Corantijnstraat 2-4 1058 DD Corantijnschool Corantijnschool -- -- 1923-1987 bron www (MIP): ontwerp DPW; foto's in SAA Bbk 010122039581 & OSIM00004001996
Corellistraat 1 1077HA 1e openbare Montessori school Montessori 01 metalen letters 1926 basisonderwijs; naam mogelijk "de Wielewaalschool"; bron MIP-Z #96
Cornelis Anthoniszstraat 43 1071 VR Pallas Athina Stichting Athinastichting 6757119 1999 taalonderwijs
Cornelis Dirkszstraat 6-8 1056 TR Katholieke lagere school voor jongens St. Leo / R.K.school St. Leo voor GLO Leoschool -- -- 1928-1978 bron Frans Woons: foto in SAA Bbk B00000014188
Cornelis Dirkszstraat 6-8 1056 TR As Siddieq Basisschool Siddieq 6168923 1992-1999 basisonderwijs; foto in SAA Bbk 010122006453
Cornelis Drebbelstraat 1 1097 AJ Koningin Wilhelminaschool Wilhelminaschool K -- -- 19xx bron schoolbank.nl
Cornelis Krusemanstraat 10 1075 NL basisschool Nicolaas Maes voor jongens en meisjes Maesschool -- -- 1920-1941 bron catalogus herbestemde scholen: herbestemd tot kinderdagverblijf; bron eenkleineheldendaad.nl: schoolhoofd D.Simons
Cornelis Krusemanstraat 10 1075 NL Cornelis Krusemanschool Krusemanschool -- -- 1941-1987 bron foto in SAA Bbk BMAB00005000107_001; bron eenkleineheldendaad.nl
Cornelis Krusemanstraat 68 1075 NS S.O. School de Ruimte Ruimteschool 4713739 1999 speciaal onderwijs
Cornelis Krusemanstraat 68 1075 NS Petrus Canisiusschool v/d St. Vincentiusvereeniging Canisiusschool metalen letters 1945-1994 bron foto in SAA Bbk HOFM0100084000001; bron www (ASKO): directeur H.Kamman
Cornelis Krusemanstraat 70 1075 NS St. Theresiaschool Theresiaschool -- -- 1930-1987 bron schoolbank.nl (2015); bron www (NAI): architect Moolenschot
Cornelis Krusemanstraat 68-70 1075 NS Oecumenische basisschool de Elout / Elout van Soeterwoudeschool Eloutschool -- -- 19xx bron schoolbank.nl
Cornelis Troostplein 0-23 1072 J- Sint Fransiscusschool Franciscusschool -- -- 19xx bron schoolbank.nl: huisnr ontbreekt, schoolnaam fout, adres → Hilligaertstraat
Cornelis Troostplein 23 1072 JJ Maria kleuterschool Mariaschool K -- -- 19xx bron schoolbank.nl
Cort van der Lindenkade 0-118 1067 L- Prof. dr. Ovide Decroly LOM-school Decrolyschool -- -- 1965-1969 bron FB Oud Slotermeer & Geuzenveld
Cort van der Lindenkade 3-5 1067 LJ Maria Gorettischool Gorettischool -- -- 19xx bron schoolbank.nl
Crynssenstraat 1 1058 XT Paramariboschool Paramariboschool -- -- 19xx bron schoolbank.nl
Cycladenlaan 2-A 1060 LW Odysseeschool Odysseeschool -- -- 19xx bron Frans Woons: deodyssee.nl
da Costakade 0-375 105- -- Xxx-school School xxx -- -- 19xx bron schoolbank.nl: huisnr ontbreekt; diverse schoolnamen
da Costakade 26 1052 SJ Theresia-school Theresiaschool -- -- 1981 bron foto in SAA Bbk 010122010291
da Costakade 91 1053 WK Xxx-school School xxx -- -- 19xx bron schoolbank.nl: diverse schoolnamen
da Costakade 36-38 1053 WL Drie-jarige ULO voor meisjes Agatha Dekenschool Dekenschool -- -- 1958 bron Frans Woons; bron schoolbank.nl
da Costakade 64 1053 WN Xxx-school School xxx -- -- 19xx bron schoolbank.nl: diverse schoolnamen
da Costastraat 0-141 1053 Z- Jacob van Lennepschool voor MULO Lennepschool -- -- 1940-1980 bron isetta.nl: huisnr ontbreekt; bron eenkleineheldendaad.nl; bron www….helmerbuurt (IJ.Rogge): 1941-1945 heette dit de Van Tienhovenstraat, in 1944 was schoolgebouw bij de bezetter in gebruik, schoolhoofd Machielse 1941-1954, 1980 fusieschool SGCOW
da Costastraat 0-141 1053 Z- Xxx-school School xxx -- -- 19xx bron schoolbank.nl: huisnr ontbreekt; diverse schoolnamen
da Costastraat 26 1053 ZC Xxx-school School xxx -- -- 19xx bron schoolbank.nl: diverse schoolnamen
da Costastraat 20-22 1053 ZC Xxx-school School xxx -- -- 19xx bron schoolbank.nl: diverse schoolnamen
da Costastraat 60 1053 ZP Amsterdam College voor Hotel en Gastronomies Gastronomieschool -- -- 19xx bron schoolbank.nl; bron MSn: vermoedelijk een ROC
Dapperstraat 315 1093 BS Reinwardt Academie Reinwardtschool 6922111 1999-2015 hbo of universitair; bron Frans Woons: voor Museologie; bron www: verhuisd naar ?; v/m onderdeel van Hogeschool voor de Kunsten
de Boelelaan 1105 1081 HV Taalcentrum VU VU 4446420 1999 taalonderwijs
de Boelelaan 1105 1081 HV Vrije Universiteit VU 4447777 1999 hbo of universitair
de Boelelaan 1105 1081 HV Open Universiteit; Studiecentrum Amsterdam VU 4449444 1999 hbo of universitair
de Boelelaan 1081­1085 1081 HV Vrije Universiteit VU -- -- 19xx bron schoolbank.nl
de Boelelaan 7 1083 HJ Stichting Pion Pion 4042760 1999 beroepsopleiding; 2e vermelding idem met tel.nr.6464315
de Breekstraat 58 1024 LK Rob Sevenhuijsen Personal Coaching Sevenhuijsen 6364143 1999 andere categorie; vermoedelijk woonhuis / bedrijfsruimte
de Clercqstraat 0-136 105- -- Willem de Clercq schippersschool Schippersschool C -- -- 19xx bron schoolbank.nl: huisnr ontbreekt
de Clercqstraat 69 1053 AE D. v.d. Ven; Auto-rijschool instr. K.N.A.C. Ven 84189 1950 Ven, D. v.d., Auto-rijschool, instr. K.N.A.c., de Clerqstr. 69
de Cuserstraat 3 1081 CK Chr. Scholengemeenschap Buitenveldert MAVO/HAVO/VWO SG B 6423902 1999 voortgezet onderwijs
de Kempenaerstraat 11 1051 CJ Dubbel E Acteerservice Acting E 4884917 1999 bedrijfsopleiding
de Kempenaerstraat 11 1051 CJ P'act Partners in Acting Acting P 6820773 1999 bedrijfsopleiding
de Kempenaerstraat 11 1051 CJ Openbare School de Koekoek Koekoekschool -- -- 19xx bron schoolbank.nl
de Kempenaerstraat 11 1051 CJ Openbare School voor G.L.O. Rochussenschool Rochussenschool -- -- 19xx bron SAA woningkaart (Frans Woons)
de Kempenaerstraat 11 1051 CJ Openbare Voorbereidende School nummer 1c School 001 -- -- 19xx bron schoolbank.nl
de Kempenaerstraat 11 1051 CJ Openbare School voor Voorbereidend Onderwijs No.18 School 018 -- -- 19xx bron SAA woningkaart (Frans Woons)
de Kempenaerstraat 9-13 1051 CJ Openbare lagere Zaagmolenschool Zaagmolenschool 844696 19xx-1985 bron MSn; ook ingang tot school in binnenblok via de Van Hallstraat 52-54 (1051 HH); herbestemd tot o.a. buurtbioscoop en sportschool. Tel.startcijfer 8 op bordje is niet vervangen door 66 dus van voor ~1985.
de Klencke 0-111 1083 H- Inspecteur Pallandschool Pallandschool -- -- 1966 bron foto in SAA Bbk 010122003925: huisnr ontbreekt
de Klencke 4 1083 HH Opleiding Ziekenverzorging Verzorgersschool K 4620100 19xx bron schoolbank.nl; herbestemd tot ROC TOP de Klencke
de Lairessestraat 0-195 107- -- Instituut Kruiwijk Kruiswijk -- -- 19xx bron schoolbank.nl: huisnr ontbreekt; diverse schoolnamen
de Lairessestraat 155 1075 HK Muzieklyceum Muzieklyceum -- -- 1929 bron foto in SAA Bbk OSIM00003005677
de Lairessestraat 157 1075 HK Dansschool Wennink Kluver Dansschool W -- -- 1952 bron schoolbank.nl; bron W.J.Altena
de Lairessestraat 159 1075 HK Amsterdamse Montessorischool Montessorischool -- -- 1952-1957 bron W.J.Altena: particuliere school voor lager onderwijs, schoolhoofd mevr. Joosten mevr. Nijhuis
de Lairessestraat 142 1075 HL Vrije Universiteit VU -- -- 19xx bron schoolbank.nl
de Lairessestraat 176 1075 HM Vrije Universiteit Scheikundig Laboratorium VU -- -- 19xx bron MSn; herbestemd tot kantoorruimte ~2015 (makelaarsvlag)
de Lairessestraat 158-162 1075 HM Instituut Leffelaar Leffelaar -- -- 19xx bron schoolbank.nl
de Ruijterkade 5 1013 AA Leergang Bedrijfskunde Bedrijfskunde -- -- 19xx bron schoolbank.nl
de Ruijterkade 15 1013 AA Schipperskinderen noodschool Schippersschool L -- -- 19xx-19xx bron foto's in SAA Bbk 010012001132, ~1133 & ~1134 uit archief DRO / DPW (ongedateerd); gesloopt
de Wittenkade 75 1052 AE Nassauschool Nassauschool X -- -- 19xx bron schoolbank.nl
de Wittenkade 75 1052 AE VEREENIGING VOOR LAGER ONDERWIJS OP GEREF. GRONDSLAG. SCHOOL NO. 4 School G4 tt 19xx bron WHGA: voor foto zie NTM tegels op locatie
de Wittenstraat 25 1052 AK Openbare Lagere School der 1e klasse No 57 School 057 -- -- 1900 basisonderwijs; ontwerp B. de Greef; herbestemd tot kantoor; bron SAA woningkaart (Frans Woons): mogelijk ooit bedoeld school nr.4 te worden als Openb. School voor Voortgezet GLO No IV.
de Wittenstraat 25 1052 AK Cornelis de Houtmanschool Houtmanschool -- -- 19xx bron schoolbank.nl
de Wittenstraat 27 1052 AK Openbare school voor G.L.O. de Binding Bindingschool -- -- 1890 bron catalogus herbestemde scholen
de Wittenstraat 27 1052 AK Openbare lagere School (No 74?) School 074 -- -- 1892 basisonderwijs; mogelijk verwarring over schoolnummer; herbestemd tot culturele broedplaats
de Wittenstraat 29 1052 AK Openbare school voor G.L.O. nr.xxx School xxx -- -- 1890 bron catalogus herbestemde scholen: kinderdagverblijf en atelier; bron SAA woningkaart (Frans Woons): mogelijk bedoeld school nr.8 te worden. Hypothese: pandnummer 29 (vroeger) komt overeen met (huidige) nrs 29-31-33 of zelfs 25-27 + 29-33 + 43-45.
de Wittenstraat 25-27 1052 AK IVKO-school IVKOschool -- -- 1892 bron foto in SAA Bbk 010122012281 (ongedateerd): herbestemd tot buurthuis voor 1983
de Wittenstraat 43 1052 AL Openbare lagere School der 1e klasse No 64. School 064 reliëf 1892 bron MSn: relevant voor WHGA, steen was vroeger bestemd van/voor no.74; bron Frans Woons: datering
de Wittenstraat 100 1052 BA Individueel Voortgezet Kunstzinnig Onderwijs IVKOschool -- -- 19xx bron schoolbank.nl
de Wittenstraat 98-100 1052 BA Openbare school voor G.L.O. School xxx -- -- 1920 bron catalogus herbestemde scholen: kantoor, stichting en restaurant; bron SAA woningkaart (Frans Woons): ook nr.98
Delflandlaan 17 1062 EA Kinderhuis Westland Westland -- -- 19xx bron foto in SAA Bbk B00000003766 (ongedateerd): mogelijk betreft dit geen schoolgebouw; kantoor van Stichting Kindertehuizen "Wees een Zegen" op nr.15
den Brielstraat 10 1055 RV S O F D BV SOFD 4869310 1999 andere categorie; bedrijfspand; ook tel.4869312
den Texstraat 11 1017 XW H.L. Grift; autoverh. m. en z. chauff.; autorijschool Autorijschool G 33980 1950 Grift, H.L. autoverh. m. e. z. chauff., autorijschool, den Texstr. 11
Derde Conradstraat 0-0 1018 L- Avondtekenschool de Eenheid Eenheidschool -- -- 1900 bron HCAN; ontwerp H.P.Berlage; school verhuisde naar NSM in A'dam-Noord; straat is verdwenen; huisnr ontbreekt
Derde Hugo de Grootstraat 7 1052 LJ Schoolhuis (Amstelstad)  Schoolhuis 6880676 1891-1999 andere categorie; bron ontwerptek. in SAA Bbk 5221BT906710 / ~6711: ontwerp S.Serrurier voor doorgangshuis voor gevallen vrouwen
Derde Hugo de Grootstraat 7 1052 LJ Opleidingscursus voor Apothekersassistenten Apothekersschool -- -- 19xx bron schoolbank.nl
Derde Kostverlorenkade 35 1054 TS Allebéschool Openbare school voor U.L. onderwijs de 1ste kl. Allebéschool tt 1910-19xx bron WHGA: voor foto zie NTM tegels op locatie; bron catalogus herbestemde scholen: herbestemd tot studio en theater "de Cameleon"
Derde Kostverlorenkade 35 1054 TS IVO MAVO IVO-school -- -- 19xx bron schoolbank.nl
Derde Kostverlorenkade 35 1054 TS Jacob Marisschool voor U.L.O. Marisschool -- -- 1941 bron eenkleineheldendaad.nl
Derde Oosterparkstraat 0-360 109- -- St. Barbaraschool Barbaraschool -- -- 1956-1961 bron de OudAmsterdammer 1-9-2015
Derde Oosterparkstraat 137 1092 CV W.N. Luberti; Autoverh. Rijschool Luberti 53378 1950 Luberti, W.N. Autoverh., rijschool, 3e Oosterparkstr. 137
Derde Oosterparkstraat 197 1092 CZ Openbare school voor G.L.O. nr.xxx School xxx -- -- 1890 bron catalogus herbestemde scholen: herbestemd tot appartementen
Derde Oosterparkstraat 237 1092 EA Lafayette Lafayetteschool -- -- 19xx bron schoolbank.nl
Derde Oosterparkstraat 271 1092 EA O.L.S. der eerste klasse no. 99 School 099 -- -- 19xx bron Monumenten in NL-NH (RDMZ 2006): ontwerp B. de Greef
Derde Oosterparkstraat 360 1092 SE Linnaeusschool Linnaeusschool -- -- 19xx bron schoolbank.nl; bron WHGA: wordt in verband gebracht met architect B. de Greef
Derde Schinkelstraat 9 1075 TJ Jongensschool School xxx -- -- 1950 bron catalogus herbestemde scholen: stichting
Derkinderenstraat 0-220 106- -- Cartesius lyceum Cartesiuslyceum -- -- 1962-1998 bron Cartesius-schoolgids 2013-2014: huisnr ontbreekt; nieuwbouw (met vanaf 1968 weer diverse noodscholen)
Derkinderenstraat 0-220 106- -- Tweede Andreasschool Andreasschool -- -- 19xx bron schoolbank.nl 2012; huisnr ontbreekt
Derkinderenstraat 0-220 106- -- Tweede 3-jarige HBS HBS 2e 3 -- -- 19xx bron schoolbank.nl 2012; huisnr ontbreekt; dépendance
Derkinderenstraat 0-220 106- -- Reina Prinsen Geerligs M.M.S. Geerligsschool -- -- 19xx-1968 bron schoolbank.nl: huisnur ontbreekt; bron Cartesius-schoolgids 2013-2014: fusie met Cartesiuslyceum (v/m Spinozalyceum)
Derkinderenstraat 120 1061 VX Andreasschool Andreasschool 4480880 1999 speciaal onderwijs; bron foto in SAA Bbk 010122006439: school voor Chr. BLO; herbestemd tot bijles-lyceum
Derkinderenstraat 1 1062 BE Audiologisch Diagnostisch Centrum Connect Hearing Connect -- -- 2015 bron MSn: vestiging Kentalis maar mogelijk geen school
Derkinderenstraat 11 1062 BG Amsterdamse Chr. school voor beroepsonderwijs Christelijkeschool -- -- 1997 bron foto in SAA Bbk 010122006432
Derkinderenstraat 33 1062 BH Openbaar Lyceum Cartesiuslyceum -- -- 1956-1961 bron Cartesius-schoolgids 2013-2014: v/m Spinozalyceum; noodschool; foto's in SAA Bbk 010122039588 & 010122006417: huisnr gegokt (tot oplevering nieuwbouw in 1962)
Derkinderenstraat 33 1062 BH Kleuterschool De Wulp Wulpschool -- -- 1962-1971 bron foto's in SAA Bbk 010122006417: huisnr gegokt; noodschool
Derkinderenstraat 35 1062 BH Marius Bauerschool Bauerschool -- -- 1961 bron foto's in SAA Bbk 10009A000462, ~461 & ~463
Derkinderenstraat 44 1062 BJ Vierde Amsterdamse Chr. Nijverheidsschool voor meisjes Nijverheidsschool C4 -- -- 1970 bron schoolbank.nl; foto in SAA Bbk 010122006431
Derkinderenstraat 44 1062 BJ Comeniuslyceum Comeniuslyceum -- -- 2015 bron MSn
Derkinderenstraat 44 1062 BJ Derkinderenschool Derkinderenschool -- -- 19xx bron schoolbank.nl
Derkinderenstraat 2 1062 DB Ondernemerscollege Amsterdam OCA -- -- 1997 bron foto in SAA Bbk 010122006430
des Présstraat 3 1075 NT Openbare Kleuterschool de Nachtegaal Nachtegaalschool -- -- 19xx bron schoolbank.nl
des Présstraat 3 1075 NT Valeriusschool Openbare.school voor U.L.O. der 2e kl. Valeriusschool reliëf 19xx bron MSn
Develstein 36 1102 A- Xxx-school School xxx -- -- 19xx bron catalogus herbestemde scholen
Diemerparklaan 11 1087 EM Willibrordschool Willibrordschool -- -- 19xx bron schoolbank.nl
Dintelstraat 0-176 107- -- Diezeschool Diezeschool -- -- 1952-199x bron geheugenvanplanzuid.nl: later Dongeschool ?
Dintelstraat 5 1078 VN Internationale School Internationale -- -- 1971 bron foto in SAA Bbk 010003032464
Dintelstraat 5 1078 VN Donge; Openbare Basisschool Dongeschool 6641288 1999 basisonderwijs
Dintelstraat 15 1078 VN Grafische School Grafischeschool 23980 1950 Grafische School, Dintelstr. 15
Dintelstraat 15 1078 VN Grafisch Lyceum Amsterdam Grafischeschool 6641121 1999 voortgezet onderwijs
Dintelstraat 5-7 1078 VN Dongeschool voor G.L.O. Dongeschool -- -- 1941-1998 bron schoolbank.nl; bron foto in SAA Bbk 010012000973 (ongedateerd): Dongeschool op huisnr.9, ontwerp DPW (Lansdorp); bron MSn: schoolhoofd B. van Bohemen
Dintelstraat 60 1078 VV Geref. Kweekschool Kweekschool R 92074 1950-1969 Geref. Kweekschool, Dintelstr. 60; bron Amsterdamsekrant 27-5-2016
Dintelstraat 60 1078 VV Opleiding Ergotherapie Ergotherapie -- -- 19xx bron schoolbank.nl
Distelkade 0-22 1031 XP In-service opleiding voor verpleegkundigen ZAN Verplegersschool N -- -- 19xx bron schoolbank.nl: huisnr ontbreekt; ZAN = Ziekenhuis Amsterdam Noord
Dokter Meurerlaan 8 1067 SM Hogeschool van Amsterdam HvA -- -- 19xx bron schoolbank.nl
Domselaerstraat 20 1093 MA Ibss Consultancy Ibss 6925471 1999 andere categorie; bedrijfsverzamelgebouw
Domselaerstraat 24 1093 MA Technika 10 Technika 6680806 1999 basisonderwijs; bron www (Frans Woons): huisnr.24 mogelijk fout ( 42 ?); niet als schoolgebouw herkenbaar
Don Boscostraat 0-22 1068 H- Pijlstaart Pijlstaartschool -- -- 19xx bron schoolbank.nl: huisnr ontbreekt; mogelijk nabij Hoekenes 61 of Hoekenespad 10
Don Boscostraat 22 1068 HB Xxx-school School xxx -- -- 19xx-19xx bron catalogus herbestemde scholen; gesloopt
Dongestraat 8 1078 JW ROC TOP de Donge ROC D 5708800 2016 bron www
Dongestraat 8 1078 JW Lagere School nummer 43 School 043 -- -- 19xx-1941 bron foto's in SAA Bbk 010012000978 & ~980 uit archief DPW (ongedateerd): ontwerp N.Lansdorp; bron eenkleineheldendaad.nl: schoolhoofd B.Montezinos
Dongestraat 12 1078 JW Europa College ROC E 6719373 1999 beroepsopleiding
Dongestraat 12 1078 JW Middelb. Techn. school v. bouwk.; Afd. v. bouwk. weg- en waterb.k. (dir. L. Koerts) MTS B 26221 1930-1950 Middelb. Techn. school v. bouwk., Dir. L. Koerts, Afd. v. bouwk., weg- en waterb.k., Dongestr. 12; foto's in SAA Bbk 010003029882 (verwijderd uit database !) & 010012000980 (ongedateerd); bron www: mogelijk ook Industrieschool afd. Bouwkunde (~1935)
Dongestraat 8-10 1078 JW Chr. MEAO en Avond HTS HTS A -- -- 19xx bron schoolbank.nl
Donker Curtiusstraat 7 1051 JL Nederlandse Akademie v. Med. Secr.; NAMS / Amsterdamse Stichting tot Opleiding van Praktijkassistenten Secretaressenschool 6846886 1999 andere categorie = beroepsopleiding; bron foto in SAA Bbk 010122006460: bedrijfsverzamelgebouw; bron schoolbank.nl: diverse schoolnamen
Doornburg 0-170 1081 J- Noodschool Basisschool St. Jozef Jozefschool -- -- 2005 bron www: huisnr ontbreekt
Dorpsstraat 40 1028 BE Holyslootschool Holyslootschool -- -- 19xx bron schoolbank.nl: te Holysloot
Dorpsweg 19 1028 BK Chr. Nat. School de Wegwijzer Wegwijzerschool bord 1897-19xx bron www: te Ransdorp, Rijksmonument, Christelijk Nationale school is door de Vereeniging voor Christelijk Schoolonderwijs op Gereformeerden Grondslag in 1922 uitgebreid
Dorpsweg 31 1028 BK De Weidevogel Weidevogelschool -- -- 1980 bron schoolbank.nl: te Ransdorp; diverse schoolnamen
Dorpsweg 76-A 1028 BL Xxx-school School xxx -- -- 19xx bron catalogus herbestemde scholen; te Ransdorp; bron MSn: herbestemd tot woning
Dr. Herman Colijnstraat 0-947 1067 C- Xxx-school School xxx -- -- 19xx bron schoolbank.nl: huisnr ontbreekt; diverse schoolnamen
Dr. Herman Colijnstraat 6 1067 CG Katholieke Detailhandelsschool Detailhandelsschool K -- -- 19xx-2015 bron schoolbank.nl; bron MSn: hoek De Savornin Lohmanstraat; slooprijp gemaakt
Dr. Herman Colijnstraat 2-6 1067 CG Basisschool Pieter Jelles Troelstra Troelstraschool 6135296 1999-2015 basisonderwijs; bron MSn: kunstmagneet- & Montessorischool; slooprijp gemaakt
Dr. Herman Colijnstraat 80 1067 CH Noodschool Noodschool -- -- 1961 bron luchtfoto SAA Bbk A04139000414: noodschool, gesloopt t.b.v. woningbouw
Dr. Jan Van Breemenstraat 1 1056 AB (Tweede) Chr. Tech. School voor VBO Patrimonium Patrimonium 2 6120733 1999 voortgezet onderwijs; bron foto in SAA Bbk 010122007280: 2e Chr. LTS
Droogbak 1-1-C 1013 GE Binnenvaartschool Amsterdam / Mr. Harm Smeengeschool (dir. A. Banning) Smeengeschool 48370 1950 Binnenv.school Amsterdam, dir. A. Banning, Droogbak 1 / Mr. Harm Smeengeschool; vermoedelijk is het huisnr.1-C een typefout
Droogbak 1-C-D 1013 GE Lagere schipperskinderenschool Schippersschool L -- -- 19xx bron Monumenten in NL-NH (RDMZ 2006): ontwerp van P.L. Marnette van de Dienst Publieke Werken (DPW)
Dubbelink 1 1102 AL Xxx-school School xxx -- -- 19xx bron catalogus herbestemde scholen
Dufaystraat 0-19 1075 G- Joodse school Joodseschool -- -- 192x bron OnsAmsterdam 201605p39
Dufaystraat 19 1075 GS Dufayschool Openbare school voor U.L. onderwijs der 2e klasse Dufayschool tt 1913 bron WHGA: voor foto zie NTM tegels op locatie; bron MIP-Z #136: ontwerp DPW
Dufaystraat 19 1075 GS St. Paulusschool Paulusschool S 6731427 1999 speciaal (basis) onderwijs; bron MIP-Z #136
Duinluststraat 0-179 1024 -- IJdoornschool IJdoornschool -- -- 19xx bron schoolbank.nl: huisnr ontbreekt
Duinluststraat 20 1024 VK ROC TOP Amsterdamse Plus Duinluststraat Duinlustschool 6306900 2016 bron www: bijzonder MBO 
Duinluststraat 20 1024 VK Bernard Nieuwentijd College Nieuwentijtschool -- -- 19xx-20xx bron Frans Woons
Duinluststraat 93 1024 WC Xxx-school School xxx -- -- 19xx bron catalogus herbestemde scholen
Duinluststraat 163 1024 WC Noodschool Noodschool -- -- 1976 bron foto in SAA Bbk B00000013865
Durgerdammerdijk 38 1026 BZ Xxx-school School xxx -- -- 1939-19xx bron foto in SAA Bbk 010003023650; gesloopt
Durgerdammerdijk 67 1026 CB Openbare Lagere Durgerdammerschool Durgerdammerschool -- -- 19xx bron Frans Woons: zie dbnl.org/tekst/sten009monu11_01/sten009monu11_01_0059.php
Durgerdammerdijk 68 1026 CB Xxx-school School xxx -- -- 19xx-19xx bron catalogus herbestemde scholen; gesloopt; mogelijk huisnr fout
Echtenstein 83 1103 A- Xxx-school School xxx -- -- 19xx-19xx bron catalogus herbestemde scholen; gesloopt
Eerste Boerhaavestraat of Tweede ? 0-80 1091 -- Vierde Montessorischool Montessori 04 -- -- 19xx bron schoolbank.nl 2012: adres incompleet / fout 2e Boerhaavestr.82
Eerste Constantijn Huygensstraat 0-120 1054 B- Sint Bavoschool Bavoschool -- -- 19xx bron schoolbank.nl: huisnr ontbreekt
Eerste Helmersstraat 0-337 1054 -- Anna Reijnvaanschool Reijnvaanschool -- -- 19xx bron schoolbank.nl: huisnr ontbreekt; Wilhelmina Gasthuis 
Eerste Helmersstraat 17 1054 CX Xxx-school School xxx -- -- 2015 bron MSn; herbestemd tot kantoren
Eerste Helmersstraat 8 1054 DE ASR Studiecentrum / Praehep Opleidingen Praehep 4894000 1999 andere categorie = beroepsopleiding; bron foto in SAA Bbk 010122028947: woonhuis
Eerste Helmersstraat 263 1054 DZ Christelijke school voor M.U.L.O. Fröbelklasse MULO F tt 19xx voorbereidend onderwijs; bron WHGA: voor foto zie NTM tegels op locatie
Eerste Helmersstraat 271 1054 DZ Joke Smit College voor Volwassenen, afdeling MULO-West Smitcollege 6120676 1995-1999 andere categorie onderwijs; bron foto in SAA BBk 010122010775
Eerste Helmersstraat 271 1054 DZ Openbare school voor uitgebreid lager onderwijs der 1e klasse voor meisjes genaamd Helmersschool Helmersschool tt 19xx-1982 basisonderwijs; bron WHGA: voor foto zie NTM tegels op locatie; foto's in SAA Bbk 010122010776 & ANWG00149000002
Eerste Helmersstraat 263-267 1054 DZ De Savornin Lohman School Lohmanschool tt 19xx-1996 basisonderwijs; bron WHGA: voor foto zie NTM tegels op locatie; bron foto's in SAA Bbk 010122010772 & ANWG00149000002: Prot.Chr. school
Eerste Hugo de Grootstraat 0-62 1052 K- Openbare lagere school derde klasse voor meisjes School xxx -- -- 1883 bron ontwerptek. in SAA Bbk 010056915403
Eerste Hugo de Grootstraat 13 1052 KL Kleuterschool van het Hugo de Groot / Weduwenhofje Weduwenschool -- -- 1882-19xx bron AmsterdamseKrant (A. de Koning / J.&.F. Mol): hoek Van Oldenbarneveldtstraat, architect Langhout
Eerste Jacob van Campenstraat 59 1072 BD School der derde klasse voor Gewoon Lager Onderwijs voor jongens School xxx -- -- 1882 bron Monumenten in NL-NH (RDMZ 2006): ontwerp van de Dienst Publieke Werken (DPW); bron MIP-Z #6: ontwerp J.G. van Niftrik; bouwjaar niet 1920; herbestemd tot bibliotheek
Eerste Jacob van Campenstraat 59 1072 BD Vroedvrouwenschool Kweekschool V -- -- 1880-1897 bron Nieuw leven voor oude gebouwen: hoek F.Bolstr t/o Marie Heinekenplein; bron www: mogelijke datering
Eerste Jacob van Campenstraat 40 1072 BG Amsterdamse School voor Iokai Shiatsu  Iokai 6647032 1999 andere categorie; woonhuis met v/m winkel
Eerste Jacob van Campenstraat 40 1072 BG Shiatsu Studio Asd School v. Iokai Shiatsu Iokai 6720794 1999 andere categorie; woonhuis met v/m winkel
Eerste Jan Steenstraat 19 1072 NA Middelbare Technische School MTS -- -- 1978 bron foto in SAA Bbk 010122032903
Eerste Jan Steenstraat 19 1072 NA Chr. Patrimonium Patrimonium 1 -- -- 19xx-19xx bron schoolbank.nl: diverse schoolnamen; bron Frans Woons: gesloopt
Eerste Jan van der Heijdenstraat 161 1072 TS Basis-school Oscar Carre Carre 6799402 1999 basisonderwijs; bron GSV 201506
Eerste Jan van der Heijdenstraat 161-163 1072 TS Iris school Irisschool -- -- 19xx bron schoolbank.nl: diverse schoolnamen
Eerste Keucheniusstraat 32 1051 HS RK School voor individueel onderwijs Mater Deï Deïschool -- -- 19xx bron schoolbank.nl: diverse schoolnamen
Eerste Keucheniusstraat 32 1051 HS ST. VINCENTIUS SCHOOL LR. G. School G tt 19xx bron WHGA: voor foto zie NTM tegels op locatie
Eerste Laurierdwarsstraat 3 1016 PV Reyer Sluis Reyer 6276795 1999 muziekonderwijs etc.
Eerste Leeghwaterstraat 9 1018 RB Kingmaschool Kingmaschool -- -- 19xx-1959 bron foto in SAA Bbk 10009A004895 uit DRO-archief
Eerste Nassaustraat 5 1052 BD Prinses Marijkeschool Marijkeschool -- -- 19xx bron schoolbank.nl
Eerste Nassaustraat 5 1052 BD Willem de Clercq schippersschool Schippersschool C -- -- 19xx bron schoolbank.nl
Eerste Nassaustraat 5-7 1052 BD Openbare lagere School No.7 voor jongens School 007 -- -- 1910 bron Monumenten in NL-NH (RDMZ 2006): ontwerp B. de Greef; herbestemd tot theater
Eerste Sweelinckstraat 22 1073 CM Openbare lagere school der 2e klasse Lr.R School R -- -- 1883-20xx bron MIP-Z #14: → G.Flinckstr.286; bron MSn: herbestemd tot Babette Labeij Music Academy
Eerste van Swindenstraat 133 1093 GB Commelinschool Commelinschool -- -- 1941-1951 bron de OudAmsterdammer (B.Lases 201506); bron schoolbank.nl; bron eenkleineheldendaad.nl
Eerste van Swindenstraat 42 1093 GE Kleine kinderenbewaarplaats Bewaarschool K beschildering 19xx bron inventarisatie WHGA 2006
Eerste van Swindenstraat 511-581 1093 LC O.L.S. der eerste klasse no. 48 School 048 -- -- 19xx bron Monumenten in NL-NH (RDMZ 2006): ontwerp B. de Greef
Egelantiersgracht 130 1015 PR Bewaarschool voor jongens en meisjes / RK Meisjesschool St. Ignatius Ignatius B -- -- 19xx-19xx bron Frans Woons: huisnr.130 bestaat niet meer (gesloopt ?)
Egelantiersgracht 140 1015 PS R.K. school RK-school Xxx -- -- 19xx-19xx bron Frans Woons: huisnr bestaat niet meer (gesloopt ?); foto in SAA Bbk 010009005800 uit archief DRO (ongedateerd)
Egelantiersgracht 97 1015 RE S-Tiles Tegels & Mozaikworkshops Stiles 6224855 1999-2007 andere categorie; bron foto in SAA Bbk 010122057103: bedrijfspand sinds 1931
Egelantiersgracht 161 1015 RH Kunsthistorisch Centrum Kunsthistorisch C 6265490 1985-1999 andere categorie; bron foto's in SAA Bbk 010122027160 & B00000005359: herbestemd als buurthuis; tt mogelijk nog aanwezig
Egelantiersgracht 484 1015 RR R.K. lagere school RK-school Xxx -- -- 1876 bron Monumenten in NL-NH (RDMZ 2006); achitect Th. Asseler
Egelantiersstraat 145 1015 RA Prinses Wilhelminabewaarschool Wilhelminabewaarschool -- -- 1895 bron Monumenten in NL-NH (RDMZ 2006); gesignaleerd door de WHGA
Egidiusstraat 49 1055 GM Logos Taleninstituut Logos 6842988 1999 taalonderwijs
Egidiusstraat 2 1055 GT Erasmusschool Erasmusschool -- -- 1953-19xx bron foto in SAA Bbk 010003019540; bron Frans Woons: noodschool ? Gesloopt ? Mogelijk later verhuisd naar Erasmusgracht (schoolbank.nl)
Eikenplein 1 1092 CC (R.K.) Sint Barbaraschool Barbaraschool 50790 1950 (R.K.) Sint Barbaraschool, Eikenpl. 1, 0.
Eikenplein 3 1092 CC St. Barbaraschool Barbaraschool 6650790 1999 basisonderwijs
Eikenweg 9 1092 BW St. Laurentiusschool Laurentiusschool reliëf 1951 basisonderwijs; bron schoolbank.nl: school voor jongens; Oud-Amsterdammer (B.Lases 201506)
Elandsgracht 0-150 1016 -- City MAVO Cityschool -- -- 19xx bron www: fusieschool
Elandsgracht 70 1016 TX School nr.73 School 073 reliëf 1892 bron MSn: jongens- en meisjesschool voor G.L.O. "Da Costaschool", ontwerp van DPW, nu Buurtcentrum 't Claverhuis; bron Pieter van Solt, onderwijzer: (mogelijk) begonnen als meisjesschool
Elandsstraat 99 1016 RX Veertiende Montessorischool Jordaan Montessori 14 6239900 1941-1999 basisonderwijs; bron eenkleineheldendaad.nl: V.O.
Elandsstraat 175 1016 SB Sec Training & Opleiding SEC 5150329 1999 bedrijfsopleiding
Elandsstraat 175 1016 SB MBO college Centrum - Brood en Banket ROC B -- -- 2015 bron MSn
Elandsstraat 175 1016 SB Banketbakkersschool St. Nicolaas Nicolaasschool -- -- 19xx bron schoolbank.nl
Elandsstraat 185 1016 SB Streekschool voor de Detailhandel Detailhandelsschool S -- -- 19xx bron schoolbank.nl; brons: Frans Woons: mogelijk huisnr fout (> 175 ?)
Elandsstraat 175-177 1016 SB Sint Aloysiusschool Aloysiusschool -- -- 19xx bron foto in SAA Bbk 010009006084 uit archief DRO (ongedateerd); mogelijk huisnr.169 op andere foto's
Elandsstraat 2 1016 SG Moes & Van Eersel Moes 4216046 1966-1999 andere categorie; bron foto in SAA Bbk 010122026945: voormalig pakhuis
Elandsstraat 42 1016 SG Veertiende Montessorischool Jordaan Montessori 14 -- -- 2016 bron MSn: Jordaanschool, tevens IJsterk BSO 't Claverhuis & 't Klavertje
Elandsstraat 42 1016 SG St.Maria-school / R.K. lagere school Mariaschool L reliëf 1925-1974 bron Monumenten in NL-NH (RDMZ 2006): ontwerp A.J. Joling; bron foto's in SAA Bbk 010009006102 uit archief DRO (ongedateerd), 010122055119 & BMAB00029000030_001
Elandsstraat 42 1016 SG Akademie voor Massage en Beweging Massage A 6277660 19xx-1999 andere categorie; foto in SAA Bbk 010122055119 (2007)
Elandsstraat 44 1016 SG VSO-ZMOK de Werkruimte Werkruimte 6262662 1999-2014 speciaal onderwijs; bron MSn: pand gesloopt
Elisabeth Boddaertstraat 0-177 1066 -- Wilde Zwanenschool Zwanenschool -- -- 19xx bron schoolbank.nl: huisnr ontbreekt
Elisabeth Boddaertstraat 53 1066 XE Xxx-school School xxx -- -- 19xx bron catalogus herbestemde scholen
Elisabeth Wolffstraat 2 1052 RR Tweede Openb. Huishoudschool (dir.Mej. G.A. v.d. Kwast) Huishoudschool 2 81590 1930-1950 2e Openb. Huishoudschool, Dir.Mej. G.A. v.d. Kwast, Elis. Wolffstr. 2 (Ma., do. 14-15 uur); bron Frans Woons: ook al in 1930-1932; bron foto in SAA Bbk 010122012319 & ~11341: in 1974 ook nijverheidsschool
Elisabeth Wolffstraat 2 1052 RR Ds. J.J. Buskesschool Buskesschool -- -- 19xx bron schoolbank.nl: mogelijk fout ingevoerde schoolnaam in 2012
Elisabeth Wolffstraat 2 1052 RR Tweede Openbare Werk- en Leerschool Werkschool 2 bord 19xx-19xx bron foto in SAA Bbk 010012000299 uit archief DPW (ongedateerd)
Elisabeth Wolffstraat 50 1053 TV Joke Smit College voor Volwassenen Smitcollege 6850511 1999-2012 andere categorie onderwijs; bron www: herbestemd tot appartementen
Ellermanstraat 5 1099 BW SPG Amstelland SPG 4633068 1999 beroepsopleiding
Ellermanstraat 5 1099 BW SSP Amsterdam SSP 6940661 1999 beroepsopleiding
Emmastraat 26 1075 HV Psychosynthese Instituut Psychosynthese 6765171 1999 andere categorie; woonhuis / bedrijfspand
Emmastraat 28 1075 HV Postacademisch Onderwijs; Geoplan  Geoplan 6646306 1999 andere categorie; woonhuis / bedrijfspand
Emmastraat 28 1075 HV Geoplan Geoplan 6716121 1999 andere categorie; woonhuis / bedrijfspand
Erasmusgracht 0-582 10-- -- Erasmusschool Erasmusschool -- -- 19xx bron schoolbank.nl: huisnr ontbreekt; bron Frans Woons: zie ook Egidiusstraat
Erich Salomonstraat 432 1087 JA OBS Olympus Olympusschool -- -- 19xx bron Frans Woons: detelefoongids.nll/olympus-openbare-basisschool/17116070/5-1/
Erik de Roodestraat 18 1056 AM Rooms-katholieke school voor uitgebreid lager onderwijs Sint Dominicus Dominicusschool -- -- 1965 bron Jaarboek 2014 van het Cuypersgenootschap blz.134: ontwerp A.Evers & G.J.L.Sarlemijn; bron foto in SAA Bbk 010003019747: MAVO; herbestemd tot ROC
Europaboulevard 33 10-- -- Analysten School Amsterdam Analystenschool -- -- 19xx bron schoolbank.nl; bron MSn: huisnr zonder postcode
Europaboulevard 0-59 10-- -- Xxx-school School xxx -- -- 19xx bron schoolbank.nl: huisnr ontbreekt
Europaboulevard 13 1079 PC Hogeschool van Amsterdam; Electrotechniek HvA -- -- 19xx bron schoolbank.nl; ~1970 HTS-E
Europaboulevard 23 1079 PC Hogeschool van Amsterdam; Maatschappelijk Werk HvA -- -- 1969 bron schoolbank.nl; foto in SAA Bbk 010122002932: Hogere Technische School Amsterdam
Fagelstraat 85 1052 GA Openbare school voor uitgebreid lager onderwijs der 1e klasse genaamd Fagelschool Fagelschool tt 1900-2016 basisonderwijs; herbestemd tot appartementen & ateliers; bron WHGA: voor foto zie NTM tegels op locatie
Fagelstraat 85 1052 GA Openbare school voor uitgebreid lager onderwijs der 1e klasse genaamd Fagelschool Catamaranschool tt 2017-20xx bron Staatskrant: in 2016 herbestemd tot OBS de Catamaran
Fahrenheitstraat 99 1097 PP Lafayette Basisschool; Maatschap voor Effectief Onderwijs  Lafayetteschool 6921224 1999 basisonderwijs
Fahrenheitstraat 99 1097 PP Prinses Julianaschool Julianaschool P tt 1909-19xx basisonderwijs; bron WHGA: voor foto zie NTM tegels op locatie
Fahrenheitstraat 101 1097 PP Openbare lagere school Abraham van Riebeeck Riebeekschool -- -- 1920 bron schoolbank.nl; zie foto's o.a. SAA Bbk 010009011490 & ~491: huisnr voor hernummering tot 111
Fahrenheitstraat 111 1097 PP Openbare lagere school Abraham van Riebeeck Riebeekschool -- -- 1932-1941 bron foto in SAA Bbk 010122003332: was voor hernummering 101; gesloopt t.b.v. "Open Hof"; bron eenkleineheldendaad.nl
Falckstraat 2 1017 VW Openbare Tussenschool Letter B School B -- -- 1865-19xx bron SAA Bbk B00000031920: ontwerp W. Springer; zie ook Reguliersgracht; bron MSn: gesloopt)
Falckstraat 2 1017 VW Mevrouw Johanna Wierts van Coehoorn-Stout, directrice Fröbelkindertuin WC-school -- -- 1890-19xx bron joodsamsterdam.nl: v/m directricewoning van de "WC-school afdeling A", architect E.Breman, huisadres, gesloopt
Falckstraat 4 1017 VW Saint Louis ULO Louisschool -- -- 19xx bron schoolbank.nl; aanname: R.K. broeders van Saint Louis te Oudenbosch; bron MSn: gesloopt
Falckstraat 6 1017 VW Neutrale bijzondere school voor klassikaal en Montessori-onderwijs WC-school -- -- 1940-1943 bron joodsamsterdam.nl: directrice H.Bosman-Boom; bron eenkleineheldendaad.nl: Joodse afdeling der Vereniging voor Onderwijs en Opvoeding
Falckstraat 0-55 1017 VW De Voorzienigheid Voorzienigheid -- -- 19xx bron schoolbank.nl: huisnr ontbreekt
Fannius Scholtenstraat 89 1051 EW Naschoolse Opvang Tien Plus  Tien 6880028 1999 andere categorie; bedrijfsruimte in nieuwbouw
Fannius Scholtenstraat 89 1051 EW Na Schoolse Opvang Tien Plus  Tien 6880030 1999 andere categorie; bedrijfsruimte in nieuwbouw
Ferdinand Bolstraat 0-460 1072 -- Xxx-school School xxx -- -- 19xx bron schoolbank.nl: huisnr ontbreekt
Ferdinand Bolstraat 89 1072 LD Amsterdamse Balletacademie Balletacademie -- -- 1984 bron schoolbank.nl; zie foto o.a. SAA Bbk 010003040132: voormalig winkelpand van Janus / de Zon
Ferdinand Bolstraat 190 1072 LW Heilig Hart School / St. Joseph / St. Genisius LEAO Genisiusschool -- -- 19xx bron schoolbank.nl; bron www: meisjesschool verbonden aan de Vredeskerk
Fizeaustraat 4 1097 SC Kappersschool de Groene School / de Koolmees Kappersschool -- -- 19xx bron GSV 2014; bron schoolbank.nl; herbestemd tot het Kinderhonk (hetkinderhonk.nl/fizeau.html)
Flierefluiterpad 15 1061 ER Openbare Basisschool Bos en Lommer(school) Lommerschool 6862518 1999 basisonderwijs
Flierefluiterpad 15 1061 ER Klaas de Vriesschool Vriesschool -- -- 19xx bron FB (Frans Woons)
Floraweg 0-200 1032 -- Campanulaschool Campanulaschool -- -- 19xx bron eenkleineheldendaad.nl: in WO-II Joodseschool nr.15
Floraweg 15-16 1032 XL Adama van Scheltemaschool Scheltemaschool -- -- 1948-19xx bron foto's in SAA Bbk 010009013212 & 5293FO004649; gesloopt
Floraweg 15-16 1032 XL Azaleaschool Azaleaschool -- -- 1975-19xx bron schoolbank.nl; foto zie SAA Bbk ANWJ00507000002; gesloopt
Floraweg 31-A 1032 XM MAVO-Noord MAVO N -- -- 19xx-19xx bron schoolbank.nl; gesloopt
Floraweg 170 1032 ZG Over-Y College IJ-college -- -- 19xx bron schoolbank.nl
Floris Versterstraat 11 1058 JL Kleuter- en basisschool Willem van Booijenschool Boeijenschool -- -- 1998 bron foto in SAA Bbk 010122041110: fout Booijenschool; bron Frans Woons: naam mogelijk ook Pro Rege (1944)
Floris Versterstraat 11 1058 JL Christelijk Lager Onderwijs CLO reliëf 2014 gesignaleerd door de WHGA
Floris Versterstraat 10 1058 JM Calvijnschool voor christelijk L.O. Calvijnschool -- -- 1932 bron MIP-Z #145: ontwerp J. op 't Land; foto in SAA Bbk 0010003020124; herbestemd tot woningen; zie ook lokaalzuidamsterdam.nl/files/floris_versterstraat_10.pdf
Floris Versterstraat 10 1058 JM Openbare Basisschool Nicolaas Maes Maesschool 6176967 1999 basisonderwijs; foto's in SAA Bbk 010122041109 & ~41111
Focke Simonszstraat 11-13 1017 TD Christelijke burgerschool voor gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs MULO B reliëf 19xx basisonderwijs; gesignaleerd door de WHGA: tevens huisnr.9
Focke Simonszstraat 31-B 1017 TE Dependance Openbare Kleuterschool de Hummel Hummelschool bord 19xx gesignaleerd door de WHGA: historisch houten tekstbordje (nogal verweerd)
Focke Simonszstraat 31-B 1017 TE Openbare school voor L.O. Zacharias Janssen Janssenschool bord 19xx gesignaleerd door de WHGA: historisch houten tekstbordje (nogal verweerd)
Focke Simonszstraat 49-45 1017 TE St Antoniusschool en St Willibrordvs patronaat Antoniusschool tt 19xx basisonderwijs; bron WHGA: voor foto zie NTM tegels op locatie; bron Frans Woons: ook wel "Aemstelhorn"
Focke Simonszstraat 20 1017 TG Gevelreclame restauratieschool de Beeldvormer WHGA -- -- 2002 bron WHGA: uitsluitend voor genodigde autodidacten; 4 leerlingen ;-)
Frans Halsstraat 14 1072 BR (R.K.) Huishoudschool Vaksch. v. meisjes Huishoudschool R 23794 1950 (R.K.) Huishoudschool Vaksch. v. meisjes, Fr. Halsstr. 14
Frans Halsstraat 14 1072 BR Daniël Stalpertschool  / Gaasterland, Katholieke SGM voor MHNO en MSPO Stalpertschool -- -- 19xx bron schoolbank.nl
Frans Halsstraat 14 1072 BR Sancta Maria Huishoudschool Mariaschool H -- -- 19xx bron schoolbank.nl
Frans Halsstraat 14-16 1072 BR Frans Halsschool der derde klasse Halsschool reliëf 1941-1984 bron foto in SAA Bbk B00000004292: voormalige Japanse school; bron eenkleineheldendaad.nl; oorspronkelijk (?) Kunstnijverheidsschool Quellinus; 
Fraunhoferstraat 21-23 1098 LP kleuterschool Zonnehoek Zonnehoek -- -- 1974 bron foto in SAA Bbk 010122003349: noodschool
Fraunhoferstraat 21-23 1098 LP Fraunhoferschool Fraunhoferschool -- -- 19xx bron schoolbank.nl
Fred. Roeskestraat 0-123 1076 E- Xxx-school School xxx -- -- 19xx bron schoolbank.nl: huisnr ontbreekt
Fred. Roeskestraat 74 1076 ED Tweede Openluchtschool Openluchtschool 2 6793858 1999 basisonderwijs
Fred. Roeskestraat 76 1076 ED Tweede Openluchtschool voor het Gezonde Kind Openluchtschool 2 -- -- 19xx bron schoolbank.nl 2012
Fred. Roeskestraat 82 1076 ED Geert Groote Vrije School Grooteschool 6641800 1999 voortgezet onderwijs; bron IISG: de GG-scholen waren opgericht door de Amsterdamse Vereeniging voor Vrije Opvoedkunst
Fred. Roeskestraat 84 1076 ED Geert Groote School; Vrije Schoolgemeenschap Grooteschool 6714753 1999 andere categorie; bron schoolbank.nl: Vrije School Noord-Holland
Fred. Roeskestraat 88 1076 ED College Beroepsonderwijs Amsterdam College -- -- 19xx bron schoolbank.nl
Fred. Roeskestraat 94 1076 ED Platoschool Platoschool 6625509 1999 basisonderwijs
Fred. Roeskestraat 96 1076 ED Gerit Rietveld Academie Rietveld-academie 5711600 1999 hbo of universitair
Fred. Roeskestraat 96 1076 ED Sandberg Instituut Rietveld-academie 5711670 1999 hbo of universitair
Fred. Roeskestraat 92-94-A 1076 ED College Beroepsonderwijs Amsterdam College -- -- 19xx bron schoolbank.nl
Frederik Hendrikplantsoen 50 1052 X- Noodschool Noodschool -- -- 1900 bron plattegrond SAA Bbk 010056915629; ook ~2006 heeft hier een noodschool gestaan 
Frederik Hendrikplantsoen 7-A 1052 XN Cartesius-lyceum voor Havo en Vwo (Atheneum en Gymnasium) Cartesiuslyceum 5849677 1999-20xx bron schoolbank.nl; bron Cartesius-schoolgids 2013-2014: in de Esprit-groep; bron SAA woningkaart (Frans Woons): op diverse schoolnamen; mogelijk tevens aan v.Oldenbarneveldtpl.
Frederik Hendrikplantsoen 7-A-B 1052 XN Van Houwelingenschool voor G.L.O. Houwelingenschool -- -- 19xx-1998 bron Monumenten in NL-NH (RDMZ 2006): ontwerp B. de Greef
Frederik Hendrikplantsoen 16 1052 XR Vierde gymnasium Gymnasium 4 -- -- 19xx bron schoolbank.nl 2012
Frederik Hendrikplantsoen 16 1052 XR Vierde Gymnasium Gymnasium 4 -- -- 19xx-19xx bron schoolbank.nl; gesloopt
Frederik Hendrikstraat 105 1052 HM Schoolkinderbad Schoolkinderbad tt 1901 bijzonder onderwijs; bron WHGA: voor foto zie NTM tegels op locatie
Frederik Hendrikstraat 81-83 1052 HM LTS Concordia Inter Nos Concordiaschool -- -- 1945-1989 bron de OudAmsterdammer; mogelijk ook Marco Polostraat; bron Stadsblad (L.Färber): 1945-1961 ambachtschool directeur B.J.Smit
Frederik Hendrikstraat 111-115 1052 HN Eerste Amsterdamsche Christelijke Nijverheidsschool Nijverheidsschool C1 metalen letters 1939 bron schoolbank.nl: (huishoud)school voor meisjes; foto in SAA Bbk BMAB00013000042_012
Frederiksplein 0-54 1017 X- Amsterdamsch Radio Instituut ARI -- -- 19xx bron schoolbank.nl: huisnr ontbreekt
Frederiksplein 1 1017 XK ROC Amsterdam e.o. ROC A 5279393 1999 beroepsopleiding
Frederiksplein 1 1017 XK Boekenbranche Vakopleiding ROC A 6253054 1999 beroepsopleiding; bron schoolbank.nl: VOB
Frederiksplein 37 1017 XL Frederiksschool Frederikschool -- -- 1868-1944 bron Ons Amsterdam 201503 blz.31 (H.Smeets): klassikaal & montessori-onderwijs; bron joodsamsterdam.nl: meisjesschool, herbestemd t.b.v. "Stichting de Vluchthaven"
Frederiksplein 37 1017 XL ASVO School ASVO 6269005 1954-1999 basisonderwijs; bron joodsamsterdam.nl: Amsterdamse Stichting Voor Opvoeding en onderwijs, opgericht in 1950; bron MIP-Z (#76): ontwerp nieuwbouw (1964 ?) H.Knijtijzer; gesloopt in 2002
Frederiksplein 37 1017 XL School de Vluchtheuvel Vluchthavenschool -- -- 1945-1953 bron Monumenten in NL-NH (RDMZ 2006): ontwerp B. de Greef [NB: zie bron MIP-Z voor dit adres]
Frederiksplein 10 1017 XM Mimi Kok en Max School v. mod. ballroom-dancing enz. Kok 36474 1950 Kok, Mimi en Max School v. mod. ballroom-dancing enz., Frederikspl. 10
Frederiksplein 44 1017 XN Rec's Teekeninstituut en Etalageschool Tekeninstituut 36889 1950 Rec's Teekeninstituut en Etalageschool, Frederikspl. 44; bron schoolbank.nl: fout huisnr.55
Frederiksplein 52 1017 XN ROC Amsterdam e.o. ROC A 5567805 1971-1999 beroepsopleiding; bron foto in SAA Bbk 010122029184: in 1936 verbouwd t.b.v. Turmac-kantoor
Frederiksplein 52 1017 XN Scholingsbureau ROC A 6279360 1971-1999 andere categorie; bron foto in SAA Bbk 010122029183: in 1936 verbouwd t.b.v. Turmac-kantoor
Frederiksstraat 18 1054 LC Eerste Gemeentelijke openluchtschool Openluchtschool 1 -- -- 1910 bron catalogus herbestemde scholen: kinderdagverblijf, huisnr.18 moest zijn 18-A, met andere schoolnaam.
Frederiksstraat 18-A 1054 LC kleuterschool Dromelot Dromelot mozaiek 19xx bron Frans Woons: voor foto zie NTM tegels op locatie; bron foto in SAA Bbk 5293FO002551 (1937): Xx-school daarvoor herbestemd geweest tot Jeugdherberg Vondelhof ?
Frederiksstraat 28-A 1054 LD Eerste Openb. Openluchtschool / Wethouder Eduard Polakschool Openluchtschool 1 82787 1937-1950 1e Openb. Openluchtschool, Frederiksstr. 28a; bron foto in SAA Bbk 5293FO002552 uit archief DVHV (1937): houten bordje in cartouche "Gemeentelijke Openluchtschool"; bron foto in SAA Bbk 010012000669 uit archief DPW (ongedateerd)
Gaaspstraat 44 1079 VE Kangoeroe Trainingen en Projecten Kangoeroe 6421198 1999 bedrijfsopleiding
Gaasterlandstraat 7 1079 RH De Wetering Wetering 6442232 1999 speciaal onderwijs
Gaasterlandstraat 5-7 1079 RH Gaasterlandcollege MDGO-SO-SPW Gaasterlandschool -- -- 19xx bron schoolbank.nl: diverse schoolnamen op dit adres
Gabriël Metsustraat 7 1071 DZ Bijzondere H.B.S. voor meisjes HBS M Z2438 1915 bijzonder onderwijs
Gabriël Metsustraat 7 1071 DZ Opleidingsschool v. Christ. Maatsch. Arbeid Opleidingsschool C 27845 1950 Opleidingsschool v. Christ. Maatsch. Arbeid, Gabr. Metsustr. 7
Gabriël Metsustraat 8 1071 EA De Nieuwe Huishoudschool Huishoudschool N tt 1907-19xx bron MIP #71; ontwerp J.H.W. Leliman; foto in SAA Bbk 010107000822; herbestemd tot kantoor voor ICN (19xx) en bedrijven (2011)
Gabriël Metsustraat 8 1071 EA Nieuwe Huish. School (directrice G.Oldenboom) Huishoudschool N Z--844 1915-19xx Nieuwe Huish. school, directrice G.Oldenboom, Gabr. Metsustr. 8; bron foto in SAA Bbk ANWI00540000001: directrice S.Meyboom (1920)
Gabriël Metsustraat 8 1071 EA Instituut Collectie Nederland ICN 3054545 1999-2011 beroepsopleiding; bron www: herbestemd tot kantoren
Gabriël Metsustraat 16 1071 EB Dag-teeken- en kunstambachtschool voor meisjes (dir. Mej. J.M.E. Kerlen) Tekenschool Z--406 1915 Kerlen, Mej. J.M.E., Dir. der Dag-teeken- en kunstambachtschool voor meisjes, Gabr. Metsustr. 16
Gabriël Metsustraat 16 1071 EB Instituut voor Kunstnijverheidsonderwijs Kunstnijverheidschool -- -- 1951-1972 bron foto in SAA Bbk 010003017223: ontwerp H.P. Berlage; bron foto in SAA Bbk 010122008743: herbestemd tot Centr. Lab. voor Onderzoek van Voorwerp van Kunst en Wetenschap
Gabriël Metsustraat 28 1071 EC Mevr. M.A. du Croq - v.d. Burg (dir. Bijz. H.B.S. voor Meisjes) HBS M Z2438 1915 Croq- v.d. Burg, Mevr.M.A.du, Dir. Bijz. H.B.S. voor Meisjes; woonhuis
Galileïplantsoen 5 1098 LT R. Clevering (e.i. Leer. Midd. Techn. School) MTS 50484 1950 Clevering, R. e.i. Leer. Midd. Techn. School, Gallileiplants. 5, 0.; woonhuis
Galileïplantsoen 37 1098 LW H.H. v Kolschool / ULO / Kleuterschool Kolschool -- -- 1941-1972 bron SAA woningkaart (Frans Woons): zie geheugenvanoost.nl/85300/nl/h-h-van-kolschool; bron foto's in SAA Bbk 010122003353 & 010003021138; bron schoolbank.nl
Galileïplantsoen 37-39 1098 LW Vijfde Montessorischool Montessori 05 -- -- 1920-1941 bron foto's in SAA Bbk 010012001087 uit archief DPW (ongedateerd) & 010009011494: hoofdingang → Herschelstraat 4, ook kleuterschool de Zilvermeeuw en kleuterschool het Duinviooltje; bron schoolbank.nl 2012; bron eenkleineheldendaad.nl
Gedempte Insteekhaven 85 1021 RA Openbare Basisschool IJplein IJplein 6341046 1999 basisonderwijs
Geerdinkhof 685 1103 RP Xxx-school School xxx -- -- 19xx bron catalogus herbestemde scholen
Gelderlandplein 75 1082 LV Internationaal Talencentrum Amstelveen Talencentrum 5041556 1999 taalonderwijs; bedrijfsruimte in/bij winkelcentrum
Gelderlandplein 231 1082 LX Schooltje; 't Schooltje 6441875 1999 andere categorie; bedrijfsruimte in/bij winkelcentrum
Gelderse Kade 5 1011 EH Bijzondere lagere school der 2e klasse voor meisjes School xxx k2 -- -- 1839 bron Remery (rapportage Wijnbeek): Geldersche Kaai, onderwijzer Mevr. A. van Medenbach Wakker, 16 leerlingen
Gerard Callenburgstraat 40 1055 VC G.L.O. school de Narcis / Israel Queridoschool Queridoschool -- -- 1960 bron SAA woningkaart (Frans Woons); foto in SAA Bbk 010122039577; bron schoolbank.nl
Gerard Doustraat 220 1073 XB School der derde klasse voor Gewoon Lager Onderwijs voor meisjes Sweelinckschool -- -- 1892 bron MIP-Z #15: ontwerp DPW; herbestemd tot kliniek
Gerrit van der Veenstraat 11 1077 DM EF Education EF 5745400 1999 taalonderwijs
Gerrit van der Veenstraat 11 1077 DM EF Internationale Talenscholen EF 5745454 1999 taalonderwijs
Gerrit van der Veenstraat 11 1077 DM EF Highschool Year EF 5745464 1999 taalonderwijs
Gerrit van der Veenstraat 11 1077 DM EF Talenreizen EF 5745474 1999 taalonderwijs
Gerrit van der Veenstraat 99 1077 DT H.B.S. v. meisjes (dir. Mej. W.G. Kernkamp) HBS M 99905 1950 H.B.S. v. meisjes, dir. Mej. W.G. Kernkamp, G. v.d. Veenstr. 99; bron SAA: v/m Euterpestraat, ontwerp DPW (Lansdorp)
Gerrit van der Veenstraat 99 1077 DT Reina Prinsen Geerligs M.M.S. Geerligsschool -- -- 1966 bron RTV-NH: mogelijk ook gevestigd geweest aan de Amstelveenseweg; later gefuseerd met Cartesius Lyceum in Esprit-groep
Gerrit van der Veenstraat 99 1077 DT Gerrit van der Veenschool / college Veenschool -- -- 19xx bron schoolbank.nl; zie ook nl.wikipedia.org/wiki/Gerrit_van_der_Veen_College
Gerrit van der Veenstraat 70 1077 EH CM Opleidingen CM 4707471 1999 bedrijfsopleiding
Geulstraat 9 1078 KW ROC TOP Amsterdamse Plus ROC AP 6077655 2016 bron www: bijzonder MBO
Geulstraat 9 1078 KW Ned. Herv. Zuiderschool Zuiderschool -- -- 1930-19xx bron MIP-Z #171: ontwerp G.A. Roobol; gemeenteschool
Geulstraat 9 1078 KW P.C. Basisschool de Rivieren Rivierenschool 6641267 1999-20xx basisonderwijs
Gibraltarstraat 0-105 1055 N- Maria Jongensschool Mariaschool J -- -- 1936-1960 bron www (L.v.Herik): schoolhoofd J.Greeven; dubbele school
Gibraltarstraat 61 1055 NK Basisschool de Boomgaard Boomgaardschool 6822270 1999 basisonderwijs
Gijsbrecht van Aemstelstraat 16 1091 TC Openbare Lagere jongens- en meisjesschool der 1e klasse School xxx -- -- 1890 bron foto in SAA Bbk 010019000341; herbestemd tot bedrijven
Goeman Borgesiusstraat 73 1067 LT Xxx-school School xxx -- -- 19xx-19xx bron catalogus herbestemde scholen; gesloopt
Goudsbloemstraat 109-115 1015 JK Openbare Lagere School der 1e klasse Nº 113 School 113 tt 19xx bron WHGA: tegeltableau (tt) gerestaureerd in juni 2015 door Atelier Koningsblauw i.o.v. de WHGA
Govert Flinckstraat 193 1073 BV R.K. school RK-school Xxx -- -- 1900-1926 bron catalogus herbestemde scholen: herbestemd tot appartementen
Govert Flinckstraat 193 1073 BV Inrichting voor Drankweer Onderwijs Drankweerschool -- -- 1927-19xx bron foto in SAA Bbk OSIM00004000369
Govert Flinckstraat 286 1073 CG Openbare lagere school der 2e klasse Lr.R School R -- -- 1883 bron MIP-Z #14: ontwerp DPW; adres tevens 1e Sweelinckstr.22; bron Frans Woons: zie 020apps.nl/1850-1940/Govert_Flinckstraat/286
Govert Flinckstraat 286 1073 CG School der Eerste Klasse Nr.59 School 059 -- -- 19xx bron Frans Woons: zie 020apps.nl/1850-1940/Govert_Flinckstraat/286; ook Sweelinckschool; herbestemd tot moskee
Govert Flinckstraat 286 1073 CG Openbare school voor VGLO Albert Cuyp Cuypschool -- -- 1940-1947 bron SAA woningkaart (Frans Woons); bron de Oud-Amsterdammer (S.Regeling): net na WO-II; bron eenkleineheldendaad.nl
Govert Flinckstraat 286 1073 CG Govert Flinckschool Flinckschool -- -- 19xx bron SAA woningkaart (Frans Woons)
Govert Flinckstraat 286 1073 CG ASVO kleuterschool ASVO -- -- 1952-1953 bron joodsamsterdam.nl: tijdelijk, hoek Eerste Sweelinckstraat 22
Grasweg 7 1031 HW Jan Cornelisz de Rijpschool voor VGLO Rijpschool -- -- 19xx-19xx bron SAA woningkaart (Frans Woons); bron schoolbank.nl; gesloopt
Grasweg 71 1031 HX Acteurs in Bedrijf Acteurs 4946060 1999 andere categorie; bedrijfspand vermoedelijk verdwenen t.b.v. stadsvernieuwing
Gravenstraat 17 1012 N- Armenschool nr.9 School 009 -- -- 1839-1940 bron Remery (rapportage Wijnbeek) bij Nieuwe Kerk, bovenzaal, onderwijzer J.C.Acquoij, 430 leerlingen; bron MSn: huisnr gegokt; bron eenkleineheldendaad.nl: V.O. Tekening zie SAA Bbk 010097010325 (?)
Gravenstraat 22 1012 NM Eerste Ambachtschool (van de Maatschappij voor den Werkenden Stand) Ambachtschool 1e -- -- 1861-1867 bron Ons Amsterdam; bron www: adres voor verhuizing naar de Weteringschans 165; bron SAA Bbk foto 10019A000037: architect J.H. Leliman; ets in SAA Bbk 010194000119
Gravenstraat 22 1012 NM Latijnsche school Latijnseschool -- -- 1673-1815 bron SAA Bbk prent 010097001179 & ~01000553 & ~94007535: rector Jacob Heiblocq (in 1673)
Gravesandeplein, 's 19 1091 BB Oosterparkschool van de vereeniging voor gereformeerde scholen te Amsterdam Oosterparkschool G tt 19xx basisonderwijs; bron WHGA: voor foto zie NTM tegels op locatie; mogelijk ook Linnaeusschool geweest; correcte straatnaam: 's Gravesandeplein
Griendstraat 37 1069 TZ OBS de Punt / Tjiftjaf kleuterschool Tjiftjafschool -- -- 19xx bron schoolbank.nl: huisnr mogelijk fout; geen kruising met Noorderakerweg; mogelijk noodschool
Griendstraat 4 1069 VA Heinsiusschool Heinsiusschool -- -- 19xx bron schoolbank.nl: huisnr en/of adres mogelijk fout
Grimburgwal 1 1012 GA Visagistenopleiding & Make Up School Dik Peeters Make-upschool 6243009 1999 andere categorie; foto in SAA Bbk 010009000880 uit archief DRO (ongedateerd)
Griseldestraat 50 1055 AZ Ten Kateschool voor G.L.O. Kateschool -- -- 1945-1966 bron foto in SAA Bbk 10009A000406; hulpschool (Witteschool ?); later adres Lanseloetstr.43 (1055 BC); bron geheugenvanwest.nl
Groenburgwal 16 1011 HV School voor Fröbel modevakonderwijs Modevakschool F -- -- 19xx bron foto in SAA Bbk 010009003451 (ongedateerd)
Groenburgwal 30 1011 HW St. Vincentius Tusschenschool Vincentiusschool T tt 1903 voorbereidend onderwijs; bron Monumenten in NL-NH (RDMZ 2006): ontwerp J. Moolenbroek; WHGA: voor foto zie NTM tegels op locatie
Groenburgwal 30 1011 HW RK School voor Buitengewoon Lager Onderwijs H. Gemma Galganischool Galganischool -- -- 19xx bron SAA woningkaart (Frans Woons)
Groenburgwal 30 1011 HW St. Mariaschool Mariaschool S -- -- 19xx bron schoolbank.nl
Grote Bickersstraat 2-4 1013 KS Theateropleiding de Nieuw Amsterdam Theateropleiding -- -- 19xx bron Frans Woons: bedrijfspand zie fundainbusiness.nl/bedrijfshal/verkocht/amsterdam/object-48103497-grote-bickersstraat-2-4/omschrijving/ ; bron schoolbank.nl
Grote Wittenburgerstraat 0-358 1018 -- Openbare School voor Gewoon Lager Onderwijs no. 27 School 027 -- -- 1900-1909 bron J.H.Kruizinga (ansichtkaartenboekje): schoolhoofd P.F.G.Mellink; tevens Winteravondcursussen & Nijverheidsonderwijs; foto in SAA Beeldbank (Bbk)
Grote Wittenburgerstraat 7 1018 KV H. Gerardus Majellaschool Majellaschool -- -- 19xx bron SAA woningkaart (Frans Woons); bron schoolbank.nl
Grote Wittenburgerstraat 9-A 1018 KV Studio ST en M Studio -- -- 19xx bron schoolbank.nl
Gulden Kruis 5 1103 BE Xxx-school School xxx -- -- 19xx bron catalogus herbestemde scholen
Gyroscoopweg 86 1042 AX J & R Multi Management BV Management M 6138188 1999 bedrijfsopleiding
H.J.E. Wenckebachweg 4 1096 AN DJI Opleidingsinstituut Regio West DJI 6081453 1999 beroepsopleiding
Haarlemmer Houttuinen 0-597 1013 G- Armenschool nr.8 School 008 -- -- 1839 bron Remery (rapportage Wijnbeek): bovenzaal, onderwijzer A.Rademaker, 330 leerlingen; bron MSn: huisnr ontbreekt
Haarlemmer Houttuinen 23 1013 GL Smit-Bernet electr. lasschool Lasschool S 44493 1950 Smit-Bernet, electr. lasschool, Haarl. Houttuinen 23, C
Haarlemmer Houttuinen 53 1013 GM (R.K.) Sint Antoniaschool Antoniaschool 43998 1950 (R.K.) Sint Antoniaschool, Haarl. Houttuinen 53
Haarlemmer Houttuinen 145 1013 GM School voor buitengewoon onderwijs School xxx -- -- 19xx bron foto in SAA Bbk 010003004531 (ongedateerd): pand vermoedelijk gesloopt t.b.v. stadsvernieuwing ~1970
Haarlemmer Houttuinen 535 1013 GM Kookstudio Dennis Leeuw Kookschool 6204070 1999 andere categorie; bedrijfspand in nieuwbouw
Haarlemmermeerstraat 33 1058 JN Modevakschool C. Meyer Modevakschool M 84094 1950 Meyer, C. Modevakschool, Haarlemmermeerstr. 33
Haarlemmerplein 32 1013 HS Motorrijschool S. v. Kruistum Kruistum 42708 1950 Kruistum, S. v. Motorrijschool, Haarlemmerpl. 32
Haarlemmerstraat 134-136 1013 EX Sint Antonia ULO Antoniaschool -- -- 19xx bron schoolbank.nl
Haarlemmerstraat 136-132 1013 EX St Antonia Meisjesschool Antoniaschool tt 1893 basisonderwijs; zie ook adres H.Houttuinen 53; bron Monumenten in NL-NH (RDMZ 2006): ontwerp F.M.J. Caron
Hagedoornplein 8 1031 BV R.K. Vakschool / Huishoudschool en LHNO (Lager Huishoud- en Nijverheidsonderwijs) voor meisjes Vakschool tt 19xx bron SAA woningkaart (Frans Woons); bron schoolbank.nl
Hagedoornplein 12 1031 BV Sint Rosaschool Rosaschool S tt 1920 bron catalogus herbestemde scholen: herbestemd tot appartementen; bron Frans Woons: blanco tt, huisnrs.12-30
Halmaheirastraat 30 1094 RL SINT VINCENTIUS U.L.O. SCHOOL Vincentiusschool U tt 1926 bron Frans Woons: voor foto zie NTM tegels op locatie
Halmaheirastraat 30 1094 RL St. Adelbertus ULO Adelbertusschool -- -- 19xx bron schoolbank.nl
Harmoniehof 3 1071 TC Correspondentieblad v.d. Bond v. onderwijzeressen bij het voorbereidend onderwijs Correspondentieblad -- -- 1934 Correspondentieblad v.d. Bond v. onderwijzeressen bij het voorbereidend onderwijs, Harmoniehof 3
Harmoniehof 27 1071 TC S. Koekendorp (hfd Willemsparkschool) Willemsparkschool 24220 1950 Koekendorp S. Hfd Willemsparkschool, Harmoniehof 27; woonhuis
Harry Koningsbergerstraat 30 1063 AD Openbare Basisschool Bos en Lommer Lommerschool 6146952 1999 basisonderwijs
Harry Koningsbergerstraat 30 1063 AD Hummelhof / Al Wafa / kleuterschool 't Waterhoentje Waterhoentjeschool -- -- 1956-1971 bron schoolbank.nl; foto in SAA Bbk 010009009797; bron FB Oud Slotermeer & Geuzenveld: eerst (houten) noodschool
Hasebroekstraat 113 1053 CS Tweede Montessorischool het Winterkoninkje Montessori 02 6188563 1999 basisonderwijs; bron schoolbank.nl 2012: zonder huisnr
Havikslaan 20 1012 EK De Bazelschool Bazelschool 61022 1950 De Bazelschool Haviksl. 20
Havikslaan 22 1021 EK Openbare Adema Scheltema school voor L.O. Scheltemaschool -- -- 1930 bron catalogus herbestemde scholen; herbestemd tot kinderdagverblijf en participatiecentrum
Hazenstraat 0-74 1016 S- Snelliusschool Snelliusschool -- -- 1952-1980 bron tussentaalenbeeld.nl
Hechtelstraat 49 1066 KK Vlaamse Reus Openbare Basisschool De Reusschool V 6177499 1999 basisonderwijs
Heggerankweg 0-192 1032 J- Kleuterschool bij Herv. Saronkapel / RK Mavo Noord Saronschool -- -- 1972 bron Frans Woons: huisnr niet bekend; mogelijk huisnr.53; bron RCE: ontwerp Petri (~1950); foto in SAA Bbk B00000010843
Heggerankweg 53 1032 JB Herv. school Hervormdeschool -- -- 1957 bron foto in SAA Bbk 10009A000152
Heggerankweg 192 1032 JP Kinderdagverblijf Moppetoet Moppetoet 6326847 2005 bron foto's in SAA Bbk 010122047863 & ~47864
Heggerankweg 192 1032 JP Xxx-school School xxx -- -- 19xx bron catalogus herbestemde scholen; herbestemd tot kinderdagverblijf en participatiecentrum
Heinzestraat 9 1071 SK (R.K.) (SVS) School SVS 21907 1950 (R.K.) (SVS) School, Heinzestr 9; bron foto in SAA Bbk 010122008185: RK-GLO "Peterschool"
Heinzestraat 9 1071 SK Heinzeschool Heinzeschool -- -- 19xx bron schoolbank.nl
Hembrugstraat 47 1013 WX Hebronschool Hebronschool 46023 1950 Hebronschool, Hembrugstr.47
Hembrugstraat 156 1013 XC Taallessen Voor Migranten Migranten 6844163 1999 taalonderwijs; bron MSn: buurtcentrum de Horizon; achteringang van v/m school aan Zaandammerplein 50
Hemonystraat 38 1074 BS Kunst en Onderwijs, Stichting Kunst O 4710038 1999 andere categorie; woonhuis
Hemsterhuisstraat 1 1065 JR Xxx-school School xxx -- -- 19xx-2002 bron catalogus herbestemde scholen; gesloopt
Hemsterhuisstraat 79 1065 JX Hervormd Lyceum West HL W 6152086 1999-2002 voortgezet onderwijs; bron catalogus herbestemde scholen; gesloopt
Hemsterhuisstraat 79 1065 JX Hervormd Lyceum West HL W 6152780 1999-2002 voortgezet onderwijs; bron catalogus herbestemde scholen; gesloopt
Hendrik de Bruynstraat 5 1065 EB Taalthuis Taalthuis 6140180 1999 taalonderwijs
Hendrik van Wijnstraat 10 1065 AS Pro Rege basisschool Regeschool -- -- 1955 bron catalogus herbestemde scholen: broedplaats "urban resort"
Hendrik van Wijnstraat 10 1065 AS Pro Regeschool Regeschool 6152736 1999 basisonderwijs
Henri Dunantstraat 2 1066 AX Louis Bouwmeester (school) voor Daltononderwijs Bouwmeesterschool 6150381 1999-2002 basisonderwijs; bron catalogus herbestemde scholen; gesloopt
Henri Dunantstraat 2 1066 AX Henri Dunantschool Dunantschool -- -- 19xx bron foto in SAA Bbk 10009A000873 uit archief DRO (ongedateerd)
Henriette Ronnerplein 7 1073 KS Sokrates Consultancy Sokrates 6622002 1999 beroepsopleiding
Herculesstraat 132 1076 SV Dragon Nails Dragon 4709340 1999 beroepsopleiding
Herengracht 0-627 101- -- Tweede christelijke technische school Patrimonium Patrimonium 2 -- -- 19xx bron schoolbank.nl 2012: huisnr ontbreekt
Herengracht 80 1015 B- Bijzondere lagere school der 2e klasse voor meisjes School xxx k2 -- -- 1839 bron Remery (rapportage Wijnbeek): bij Heerenstraat, kostschool, onderwijzer Mevr. Swalm, 55 leerlingen, schoolgeld Hfl.6 per maand; bron MSn: huisnr gegokt
Herengracht 32 1015 BL Technische Gids voor de R.K. Kerk, School, Gesticht en Patronaat Gids 35253 1934 Technische Gids voor de R.K. Kerk, School, Gesticht en Patronaat, Heerengracht 32
Herengracht 34 1015 BL Burght Openbare Basisschool Burghtschool 6246947 1999 basisonderwijs
Herengracht 34 1015 BL Burghtschool openb. school voor G.L.O. Burghtschool 6205765 1940-1999 andere categorie; bron foto o.a. SAA Bbk 010009001704
Herengracht 56 1015 BP (Blad) School en Huis Schoolblad H 41541 1934 (Blad) School en Huis, Heerengracht 56
Herengracht 112 1015 BT Maandbl. der Ned. Ver. v. Teekenonderwijs Tekenonderwijs 45041 1934 Maandbl. der Ned. Ver. v. Teekenonderwijs, Heerengracht 112
Herengracht 150 1016 B- Bijzondere lagere school der 2e klasse voor meisjes School xxx k2 -- -- 1839 bron Remery (rapportage Wijnbeek): bij Leliegracht, kostschool, onderwijzer Mevr. de Munnick, 28 leerlingen, schoolgeld Hfl.8 per maand; bron MSn: huisnr gegokt
Herengracht 205 1016 BE Amsterdam Institute of Finance Nibe 5200160 1999 hbo of universitair
Herengracht 205 1016 BE Nibe Nibe 5208520 1999 andere categorie
Herengracht 213-233 1016 BG Bijzondere lagere school der Tweede klasse School xxx k2 -- -- 1839 bron Remery (rapportage Wijnbeek): over de Warmoesstraat, kostschool, onderwijzer Ouwersloot, 80 leerlingen, schoolgeld Hfl.12 per maand; bron MSn: voor W.straat lees W.gracht = Raadhuisstraat; huisnr gegokt
Herengracht 244 1016 BT Educatie Adviesbureau Amsterdam Adviesbureau 6209666 1999 andere categorie
Herengracht 266 1016 BV HvA Faculteit Onderwijs en Opvoeding / D'Witte Lelie - Leraren Opleiding Nutsseminar HvA -- -- 19xx bron schoolbank.nl; bron foto in SAA Bbk 010107000379 (ongedateerd): huisnrs.262-266 = d'Witte Lelie (vóór ~1996)
Herengracht 274 1016 BW Stichting de Nieuwe School Nieuweschool 4275929 1999 andere categorie
Herengracht 274 1016 BW Stichting de Nieuwe School Nieuweschool 6234809 1999 voortgezet onderwijs
Herengracht 286 1016 BX Kunstgeschiedenis UvA UvA -- -- 19xx bron schoolbank.nl; bron Frans Woons: voorheen Johannes Vermeeerstraat
Herengracht 314 1016 CD Kookschool / Rest. La Cuisine Francaise BV Cuisine 6278725 1999 andere categorie
Herengracht 340 1016 CG International Institute of Travel Travel -- -- 19xx bron schoolbank.nl; bron SAA woningkaart (Frans Woons): 3e etage
Herengracht 451 1017 BS Berlitz School (geautoriseerd en gecontroleerd) Berlitz N3286 1915 Berlitz School (geautoriseerd en gecontroleerd), Heerengracht 451
Herengracht 451 1017 BS The Berlitz School of Languages Berlitz 24453 1934 Berlitz School of Languages, The, Heerengracht 451, Keizersgracht 300, Ceintuurbaan 800
Herengracht 471 1017 BS Amst. Schoolver. Schoolvereniging A N--645 1915 Amst. Schoolver., Heerengracht 471
Herengracht 487 1017 BT Duitsland Instituut Duitslandinstituut 5253690 1999 hbo of universitair
Herengracht 501 1017 BV World Travel School Travel 6201715 1999 beroepsopleiding
Herengracht 501 1017 BV World Travel School  Travel 6389193 1999 andere categorie
Herengracht 430 1017 BZ Netherlands America Comm. for Educ. Exchange Exchange 6275421 1999 andere categorie
Herengracht 462 1017 CA The Act Trainingen Act 6811378 1999 muziekonderwijs etc.; bron www: adres
Herengracht 470 1017 CA Goethe-Institut Amsterdam Goetheinstituut 6230421 1999 taalonderwijs
Herengracht 446-448 1017 CA R.K. Gymnasium "Sint Ignatius" / IHS Ignatius G -- -- 1895-19xx bron NTM-1992: tegeltableau via A.v.Dijckstraat 1 naar Jan van Eijckstraat 47 meeverhuisd
Herengracht 567 1017 CD School voor Suikerindustrie Suikerschool N--260 1915 School voor Suikerindustrie, Heerengracht 567. (9-4)
Herengracht 562 1017 CH Europees Instituut Psycho-Sociale Educatie Educatie P -- -- 19xx bron schoolbank.nl; bron Frans Woons: herbestemd
Herman de Manstraat 1 1064 BX Tweede Joh. C. Amman School voor Dove Kinderen Ammanschool 2 6132801 1999 speciaal onderwijs; bron schoolbank.nl 2012: huisnr ontbreekt; 2e Ammanschool
Herman de Manstraat 1 1064 BX Burgemeester Rendorpschool Rendorpschool -- -- 196x bron foto in SAA Bbk 010009009861 (ongedateerd); nabij de Burgemeester Rendorpstraat
Herman Poortstraat 17 1064 BR Lolke van der Zweep school voor ULO, MULO en MAVO / Christelijke Nationale MULO "Westerpoort" Zweepschool -- -- 1957-1979 bron schoolbank.nl; bron SAA woningkaart (Frans Woons); op luchtfoto SAA Bbk A04139000563 zijn hier 3 noodscholen te zien
Herman Poortstraat 17 1064 BR Stichting v. Voortgezet Onderwijs Asd Voortgezet S 6146534 1999 andere categorie; bron catalogus herbestemde scholen; bron www: herbestemd tot Nova College / dependance Esprit - Mundus College
Hermanus van der Tuukhof 28 1065 VX Xxx-school School xxx -- -- 19xx-19xx bron catalogus herbestemde scholen; gesloopt
Herschelstraat 4 1098 JA Montessorischool Watergraafsmeer 5e Montessori 05 6946208 1920-1999 basisonderwijs; foto's in SAA Bbk 010009011493 & BMAB00005000081_022: zie ook Galileïplantsoen 37
Herschelstraat 2-4 1098 JA Herschelschool voor VO en GLO Herschelschool -- -- 1937-1992 bron foto's in SAA Bbk A01634001066 = 010003021136 & B00000004617: zie ook Galileïplantsoen 37-39
Hertspieghelweg 55 1055 KK Chr. Basisschool en peuterspeelzaal de Wiltzangh Wiltzanghschool 6840451 1990 bron schoolbank.nl; bron SAA woningkaart (Frans Woons); voor foto zie SAA Bbk 010122006859; van de kleuterschool zijn de losse letters peuterspeelzaal van de gevel verwijderd 
het Breed 10 1025 HR Buikslotermeerschool Buikslotermeerschool 6367818 1999 basisonderwijs
het Breed 6 1025 PZ Xxx-school School xxx -- -- 19xx bron catalogus herbestemde scholen
Hillegomstraat 0-63 1058 L- Lijsterbesschool Lijsterbesschool -- -- 19xx bron schoolbank.nl: huisnr ontbreekt
Hillegomstraat 12 1058 LS Schinkelschool Schinkelschool -- -- 19xx bron foto in SAA Bbk 010012000923 uit archief DRO (ongedateerd)
Hillegomstraat 14 1058 LS Schreuder Instituut Schreuder 6795827 1999 basisonderwijs
Hillegomstraat 14 1058 LS Hillegomschool Hillegomschool -- -- 19xx bron foto in SAA Bbk 010009010575 & ~576 uit archief DRO (ongedateerd)
Hilversumstraat 262 1024 KE Bloemsma Advies & Trainingen Bloemsma 6366116 1999 bedrijfsopleiding
Hobbemakade 51 1071 XL (R.K.) Gymnasium en H.B.S. St. Ignat.coll. Ignatius C 21257 1950 (R.K.) Gymnasium en H.B.S. St. Ignat.coll., Hobbemak. 51
Hobbemakade 51-53 1071 XL Gymnasium voor
voortgezet katholiek onderwijs
Ignatius C -- -- 1911 bron MIP-Z #84: ontwerp J.Th.J. Cuypers i.o.v. Orde van Jezuïeten; herbestemd tot Montessori Lyceum
Hobbemastraat 25 1071 XZ Rijksnormaalschool v. Teekenonderwijzers v/h Rijksmuseum Rijksschool T Z1425 1915 Idem, Rijksnormaalschool v. Teekenonderwijzers (adres aangevuld)
Hobbemastraat 25 1071 XZ Rijksschool v. Kunstnijverheid v/h Rijksmuseum Rijksschool K Z1776 1891-1915 Idem, Rijksschool v. Kunstnijverheid (adres aangevuld); bron Jaarboek 2014 van het Cuypersgenootschap blz.61: directeur J.R. de Kruyff 1881-1923 hoewel het schoolgebouw (ontwerp P.J.H. Cuypers) pas uit 1890 dateert.
Hobbemastraat 25 1071 XZ Teekenen.is.spreken. en.schrijven.tegelijk Rijksschool T tt 19xx bron MSn: zie NTM tegels op locatie
Hobbemastraat 12 1071 ZB (R.K.) School v. Maatschap. Werk Maatschappijschool 23213 1950 (R.K.) School v. Maatschap. Werk, Hobbemastr. 12
Hobbemastraat 26 1071 ZC Rijwielschool Velox Rijwielschool -- -- 1897 bron MIP-Z: hoek Hobbemakade; ontwerp J. Ingenohl; herbestemd tot Zuiderbad
Hoekenes 59 1068 MR Osdorpse Montessorischool Montessori O -- -- 19xx-19xx bron SAA woningkaart (Frans Woons): werkruimtes; vermoedelijk gesloopt t.b.v. stadsvernieuwing
Hoekenes 61 1068 MR Avondschool Stichting Calandlyceum 6107911 1999 andere categorie
Hoekenes 61 1068 MR Calandlyceum Calandlyceum 6198399 1999 voortgezet onderwijs; bron www: verhuisd naar Pieter Calandlaan 182 (1068 NT)
Hoekenes 61 1068 MR Calandlyceum voor Lhno Leao Lto / Osdorper ScholenGemeenschap Calandlyceum -- -- 19xx-19xx bron schoolbank.nl; gesloopt t.b.v. stadsvernieuwing
Hoekenespad 10 1068 HX Xxx-school School xxx -- -- 19xx-19xx bron catalogus herbestemde scholen: gesloopt; zie ook Don Boscostraat
Hoekschewaardweg 30 1025 PC IJsselmondeschool voor G.L.O. IJsselmondeschool -- -- 19xx-19xx bron foto's in SAA Bbk 010003023369 & 010012001180 (ongedateerd); gesloopt
Hoekschewaardweg 32 1025 PC Bijerlandschool voor G.L.O. Bijerlandschool -- -- 19xx-19xx bron foto's in SAA Bbk 010003023369 & 010012001180 (ongedateerd); gesloopt
Hoekschewaardweg 38 1025 PC Derde Amsterdamsche Christelijke Nijverheidsschool v. meisjes Nijverheidsschool C3 -- -- 19xx bron schoolbank.nl 2012
Hoekschewaardweg 38 1025 PC Hervormde Noordschool voor Uitgebreid Lager Onderwijs Noordschool -- -- 19xx bron foto in SAA Bbk 010012001182 uit archief DPW (ongedateerd)
Hoekschewaardweg 40 1025 PC Rooms-katholieke lagere school Sint Thomas van Villanova Villanovaschool -- -- 19xx-1978 bron foto in SAA Bbk 010012001182 uit archief DPW (ongedateerd); bron Ons Amsterdam 201603: na sluiting school tijdelijk buurthuis; bron catalogus herbestemde scholen: gesloopt
Hogeweg 61 1098 CA Christelijke school voor meer uitgebreid lager onderwijs MULO C tt 1940 bron Frans Woons: vermoedelijk is het tegeltableau nog op de gevel aanwezig achter een later geplaatst bord: zie NTM tegels op locatie
Hogeweg 61 1098 CA Lagere- en U.L.O. School ULO-school L 50575 1950 Lagere- en U.L.O. School, Hoogew. 61
Hogeweg 61 1098 CA Chr. Basisschool Frankendael Frankendaelschool 4638100 1999 basisonderwijs
Hogeweg 61-63 1098 CA School met de Bijbel Bijbelschool H -- -- 1952 bron www (NAI): i.o.v. Vereniging tot Stichting van Scholen met de Bijbel in Watergraafsmeer e.o.; nu P.C. basisschool Frankendael
Holendrechtplein 40 1106 LP Xxx-school School xxx -- -- 19xx bron catalogus herbestemde scholen
Hondecoeterstraat 6 1071 LR Schoolver. v. Lager- Mulo- en Voortgez. Onderw. van Loonschool Loonschool 26526 1950 Schoolver. v. Lager- Mulo- en Voortgez. Onderw. van Loonschool Hondecoeterstr. 6
Hondecoeterstraat 6 1071 LR Christelijke Schoolvereniging Amsterd.-Zuid  Loonschool 6644412 1999-20xx andere categorie
Hondecoeterstraat 6 1071 LR Hildebrand-Van Loonschool Loonschool 6760625 1999-20xx basisonderwijs; bron MSn: tevens voorschool Impe Dimpe
Hondecoeterstraat 4 & 8 1071 LR Xxx-school School xxx -- -- 1920-19xx bron MIP-Z #55: school bereikbaar via poort; ontwerp J.M. van der Mey; gesloopt t.b.v. nieuwbouw Hildebrand van Loonschool
Hoofdweg 381 1056 CR J.H. v. Dijk (hfd. ener school) Dijk 80925 1950 Dijk, J.H. v. Hfd. ener school, Hoofdw. 381; woonhuis
Hoogheemraadweg 0-78 1069 V- Mr. Calsschool Calsschool -- -- 19xx bron schoolbank.nl: huisnr ontbreekt
Hoogheemraadweg 5 1069 VM R.K. school voor G.L.O. RK-school Xxx -- -- 19xx bron SAA woningkaart (Frans Woons); herbestemd tot Stichting Kentalis Zorg
Hortusplantsoen 1 1018 TZ Openbare school der 1e klasse nr.xxx School xxx -- -- 1897 bron Monumenten in NL-NH (RDMZ 2006): ontwerp H. Leguyt; 1e en 2e klasse mogelijk verwisseld
Hortusplantsoen 1 1018 TZ Eerste 0penb. Huishoudschool (dir. Mej. H.W.J.A. v. Gellicum) Huishoudschool 1 55615 1950 1e 0penb. Huishoudschool (idem), Hortusplants. 1
Hortusplantsoen 1 1018 TZ Tweede Industrieschool voor Vrouwelijke Jeugd Industrieschool 2 -- -- 19xx bron schoolbank.nl 2012
Hortusplantsoen 2 1018 TZ Eerstegraads Opleidingen voor de Beeldende Vakken Beeldende-school 5277220 1999 hbo of universitair
Hortusplantsoen 2 1018 TZ J.C. Ammanschool voor onderwijs aan dove kinderen Ammanschool 0 -- -- 1928-1976 bron MSn: info-bordje op gevel
Hortusplantsoen 3 1018 TZ Openbare school der 2e klasse nr.xxx School xxx -- -- 1897 bron Monumenten in NL-NH (RDMZ 2006): ontwerp H. Leguyt; 1e en 2e klasse mogelijk verwisseld
Hortusplantsoen 1-3 1018 TZ Reinwardt academie / Amsterdamse hogeschool voor de kunsten Reinwardtschool -- -- 2016 bron MSn: info-bordje op gevel
Hortusplantsoen 0-47 1018 TZ Tweede openbare huishoudschool Huishoudschool 2 -- -- 19xx bron schoolbank.nl 2012: huisnr ontbreekt
Hortusplantsoen 1-A 1018 TZ Xxx-school School xxx -- -- 19xx bron SAA woningkaart (Frans Woons)
Hortusplantsoen 2-A 1018 TZ Xxx-school School xxx -- -- 19xx bron SAA woningkaart (Frans Woons)
Houdringe 2 1025 BA Openbare Basisschool de Piramide Piramide 6365954 1999 basisonderwijs
Houtmankade 60 1013 MZ Kinderdagverblijf de Regenboog Regenboog -- -- 19xx bron MSn
Huddestraat 3 1018 HB Instituut voor Market- en Management Opleidingen Management O 6229123 1999 andere categorie
Huddestraat 7 1018 HB Schrijvers School Samenleving  Schrijvers 6234923 1999 andere categorie
Hugo de Grootkade 24 1052 LS (Geref.) Opleidingsschool v. Gezinsverz. Verzorgersschool G 83835 1950 (Geref.) Opleidingsschool v. Gezinsverz., H. de Grootk. 24
Hugo de Grootkade 30-38 1052 LT College Sutherland Osteopathie IMC 6823515 19xx bron schoolbank.nl; bron www: voormalig bedrijfspand met woningen erboven
Huismanshof 11 1097 TG Vijfde Montessorischool Watergraafsmeer Montessori 05 6947160 1999 basisonderwijs
Huismanshof 11-13 1097 TG Eerste Lagere Tuinbouwschool "Linnaeus" (Hoveniersschool) Tuinbouwschool L -- -- 1957-19xx bron Frans Woons
Huntum 16 1102 JA Xxx-school School xxx -- -- 19xx bron catalogus herbestemde scholen
Hygieaplein 0-53 1076 R- Stadionschool Stadionschool -- -- 1940 bron oorloginmijnbuurt.nl
Hygieaplein 8 1076 RT Stichting Montessori Onderwijs  Montessori G 6648005 1999 andere categorie
Hygieaplein 8 1076 RT Amsterdam Montessori Scholengemeenschap Montessori G 6760509 1999 voortgezet onderwijs
Hygieaplein 8-10 1076 RT Europaschool Europaschool -- -- 1921 bron schoolbank.nl; bron Frans Woons: voor foto zie NTM tegels op locatie
Hygiëaplein 47 1076 RS Geert Groote Vrije School Grooteschool 6716090 1999 voortgezet onderwijs; Hygieaplein
Hygiëaplein 47 1076 RS Geert Groote School  Grooteschool 6758137 1999 andere categorie; Hygieaplein
Hygiëaplein 8-10 1076 RT School voor Gewoon Lager Onderwijs School xxx -- -- 1928 bron MIP-Z #113: ontwerp N.Lansdorp; gescheiden ingangen voor jongens en meisjes; linker deel herbestemd tot buurthuis
Hygiëaplein 40 1076 RW Basisschool Karekiet Karekietschool -- -- 1921 bron schoolbank.nl; bron Frans Woons: voor foto zie NTM tegels op locatie
Hygiëaplein 40 1076 RW Openbare montessorischool voor voorbereidend onderwijs / 3e montessori kleuterschool en lagere school Montessori 03 -- -- 1925-19xx bron www: kleuterschool (mogelijk "de Karekiet" 1952-1992); bron schoolbank.nl
Hygiëaplein 40 1076 RW Europaschool Europaschool 6758991 1999 basisonderwijs; Hygieaplein
IJsbaanpad 6 1076 CV Home Training Video Home 6761493 1999 andere categorie
IJsbaanpad 7 1076 CV E.J. van Det School Detschool 6769849 1999 speciaal onderwijs
IJsbaanpad 8 1076 CV Altra College Altra-college -- -- 2015 bron schoolbank.nl
IJsbaanpad 76 1076 CW Inver Inver 4704181 1999 beroepsopleiding
IJselstraat 91-93 1078 CG Albertus Magnusschool Magnusschool -- -- 19xx bron schoolbank.nl
IJselstraat 91-93 1078 CG Thomas van Aquinoschool Aquinoschool -- -- 19xx-1958 bron schoolbank.nl
IJselstraat 93-B 1078 CG Berlage Lyceum voor voortgezet onderwijs Berlage SG -- -- 1920 bron catalogus herbestemde scholen: herbestemd tot appartementen
IJselstraat 8 1078 CH Chr. Opleiding voor Kleuterleidsters / Dr. J.C. de Moorschool Moorschool -- -- 1950-1957 bron schoolbank.nl; bron www
IJselstraat 48 1078 CK Berlage Openbare Basisschool Berlage S 6736099 1999 basisonderwijs
Ite Boeremastraat 1 1054 PP Nederlandse Film en Televisie Academie Filmacademie 6830206 1958-1999 hbo of universitair; bron www: voor verhuizing
J. Drijverweg 5 1025 BH Jan van Zutphenschool Zutphenschool -- -- 19xx bron schoolbank.nl; bron www: herbestemd tot buurthuis
J.H. Hisgenpad 15 1025 WK ROC van Amsterdam ROC A -- -- 1988 bron foto in SAA Bbk 030391000011: noodschool
J.J. Viottastraat 34 1071 JS School voor Filosofie  Filosofieschool 6799137 1999 andere categorie
J.M. Coenenstraat 4 1071 WG Jac. de Jong, Hfd L.O. en M.U.L.O., MULO-school 92809 1950 92809 Jong, Jac. de Hfd L.O. en M.U.L.O.
J.M. Coenenstraat 6 1071 WG Christelijke KO-, GLO- en MAVOschool MAVO-school -- -- 1923-19xx bron foto in SAA Bbk 010122007963
J.M. Coenenstraat 8 1071 WG G.W.C. Post (dir. Tweede Ambachtsschool) Ambachtschool 2e 98558 1950 Post. G.W.C., Dir. 2e Ambachtsschool, J.M. Coenenstr. 8; woonhuis
J.M. Coenenstraat 12 1071 WG Ir. J. Bethlem (dir. Middelb. Techn. School) MTS 93561 1950 Bethlem, Ir. J., Dir. Middelb. Techn. School A'dam, J.M. Coenenstr. 12; woonhuis
J.M. Coenenstraat 4-6 1071 WG Academie v. Beeldende Kunsten Ruudt Wackers Wackersacademie 6642902 1992-1999 muziekonderwijs etc.; bron foto in SAA Bbk 010122007964
J.M. Coenenstraat 4-6 1071 WG Prinses Beatrixschool voor LO, ULO, MULO en MAVO Beatrixschool -- -- 19xx bron schoolbank.nl
J.M. Coenenstraat 4-6 1071 WG Xxx-school School xxx -- -- 19xx bron MSn: gedenksteen in hal, kwam van Boommarkt / Spinhuissteeg / N.Z.Voorburgwal 328
J.P. Heijestraat 0-192 105- -- Tweede Montessorischool Montessori 02 -- -- 1941 bron schoolbank.nl 2012: huisnr ontbreekt; bron eenkleineheldendaad.nl
J.P. Heijestraat 45 1053 GK Nicolaas Beetsschool Beetsschool -- -- 19xx bron schoolbank.nl
Jaargetijden 6 1109 AR Xxx-school School xxx -- -- 19xx bron catalogus herbestemde scholen
Jacob Catskade 11 1052 BR Plus Punt Pluspunt 6812612 1999 voortgezet onderwijs
Jacob de Rijkhof 2-16 1067 TN Noodschool Noodschool -- -- 1961 bron luchtfoto SAA Bbk A04139000414: noodschool, gesloopt t.b.v. woningbouw
Jacob Geelstraat 38 1065 VT Katholiek College Amsterdam West Katholiek 6140305 1999 voortgezet onderwijs
Jacob Geelstraat 38 1065 VT Islamitisch College Amsterdam ICA -- -- 19xx bron schoolbank.nl
Jacob Geelstraat 48 1065 VT Bisschop Huibers School  Huibersschool 6152697 1999 basisonderwijs
Jacob Geelstraat 48 1065 VT Bisschop Huibers School  Huibersschool 6691049 1999 andere categorie
Jacob Geelstraat 54 1065 VT Huizingaschool Huizingaschool 6152523 1999 basisonderwijs
Jacob Krausstraat 4 1065 GH Ogenschool de Krekel Krekel 6158586 1999 andere categorie
Jacob van Lennepkade 0-635 105- -- Allebeschool Allebéschool -- -- n.v.t. bron schoolbank.nl: huisnr ontbreekt; bron Frans Woons: adres fout, → 3e Kostverlorenkade
Jacob van Lennepkade 0-635 105- -- Muziekschool Zwaag Zwaag -- -- 193x bron bron www….helmerbuurt (IJ.Rogge)
Jacob van Lennepkade 334 1053 NJ Xxx-school School xxx -- -- 19xx bron MSn: alternatief adres mogelijk Lootsstraat 35-41; achteringang v.Lennepstraat 306; mogelijk geen schoolgebouw
Jacob van Lennepkade 27 1054 ZE Mode-Vakschool Urban Modevakschool U 85009 1950 Mode-Vakschool Urban, J. v. Lennepk. 27
Jacob van Lennepkade 177 1054 ZM Tekenstudio Galerie Three Of A Kind Tekenstudio 6853612 1999 andere categorie
Jacob van Lennepstraat 35 1053 HB M.A. Vrolijk Vrolijk 6853680 1999 beroepsopleiding
Jacob van Lennepstraat 226 1053 KA Openbare Basisschool de Kinkerhoek Kinkerhoek 6120177 1999 basisonderwijs
Jacob van Maerlantstraat 20 1064 JX Professor Veningh Meineszschool Meineszschool -- -- 1960-19xx bron schoolbank.nl; luchtfoto in SAA Bbk A04139000414: noodscholen (op schiereilandje tussen Heksenpad en Albardagracht); bron MSn: gesloopt t.b.v. woningbouw (N.v.Hichtumstr., N.v.Wehlstr., C.v.Marxveldtstr.)
Jacob van Maerlantstraat 23 1064 JX Noodschool Noodschool -- -- 1960-19xx bron catalogus herbestemde scholen; luchtfoto in SAA Bbk A04139000414: op schiereilandje tussen Heksenpad en Albardagracht; bron MSn: gesloopt t.b.v. woningbouw (N.v.Hichtumstr., W.Petillonstr., N.Bodenheimstr., C.v.Marxveldtstr.)
Jacob van Wassenaar Obdamstraat 13 1057 JP Sint Agnesschool Agnesschool -- -- 1924 bron SD de Baarsjes
Jacob van Wassenaar Obdamstraat 13 1057 JP Pace Taleninstituut Pace 6167445 1999 taalonderwijs
Jacques Veltmanstraat 3 1065 EG Dr. Coronel School Coronelschool 6151193 1999-2002 speciaal onderwijs; bron catalogus herbestemde scholen: gesloopt
Jacques Veltmanstraat 11 1065 EG Xxx-school School xxx -- -- 19xx-2002 bron catalogus herbestemde scholen: gesloopt
Jacques Veltmanstraat 16 1065 EH Na-Schoolse Opvang Woodstock  Woodstock 6170678 1999 andere categorie
James Wattstraat 10 1097 DM School voor basisonderwijs Het Spectrum Spectrumschool -- -- 1999 bron foto in SAA Bbk 010122002074
James Wattstraat 10 1097 DM Breitner ULO / MULO / MAVO Breitnerschool -- -- 19xx bron schoolbank.nl: huisnr ontbreekt
James Wattstraat 10 1097 DM Breitner MMS / HAVO Breitnerschool -- -- 19xx bron schoolbank.nl: huisnr ontbreekt, Stichting tot Voortzetting van het Onderwijs aan de Nieuwe Middelbare School voor Meisjes
Jan Bongastraat 5 1067 HZ Ziekenverzorgingsopleiding "Tabitha" Verzorgersschool T -- -- 19xx-2005 bron schoolbank.nl: huisnr ontbreekt; opgegaan in AMSTA-groep; foto in SAA Bbk 010122005325
Jan de Louterpad 0-10 1063 ME Sint Liduina School Liduinaschool -- -- 1960-1968 bron FB Oud Slotermeer & Geuzenveld
Jan de Louterstraat 1 1063 KX Xxx-school School xxx -- -- 19xx bron schoolbank.nl: peuter speelzaal "Frummel"; bron MSn: vermoedelijk geen schoolgebouw maar buurthuis
Jan de Louterstraat 11 1063 KX Openbare Basisschool Burgemeester de Vlugt Vlugtschool 6130013 1952-1999 basisonderwijs; bron FB Oud Slotermeer & Geuzenveld: directrice Pels; vervanger van (houten) noodschool; foto in SAA Bbk 10009A005147
Jan de Louterstraat 19 1063 KX Heilig Hart School voor BLO Hartschool -- -- 19xx bron schoolbank.nl
Jan de Louterstraat 21 1063 KX kleuterschool De Meerkoet Meerkoetschool -- -- 1957 bron foto in SAA Bbk 10009A005147
Jan de Louterstraat 40 1063 KX Immanuelschool Immanuelschool 6131883 1999-2002 speciaal onderwijs; bron catalogus herbestemde scholen: vanaf 1956; gesloopt
Jan de Louterstraat 90 1063 KX Immanuelschool Christelijk Nationale School Immanuelschool reliëf 19xx bron MSn: school zou in 2010 verhuizen naar nieuwbouw, vissenmozaieken op vloer binnen (zie NTM tegels op locatie)
Jan den Haenstraat 41 1055 WC Narcis Querido Openbare Basisschool Queridoschool 6847424 1999 basisonderwijs
Jan Evertsenstraat 0-781 10-- -- Tweede Chr LTS Patrimonium Patrimonium 2 -- -- n.v.t. bron schoolbank.nl 2012: huisnr ontbreekt, adres fout; bron foto in SAA Bbk 010122007280: → J.v.Breemenstraat 
Jan Evertsenstraat 473 1061 XZ Dominicus Savio college Saviocollege -- -- 1983 bron Ons Amsterdam: LTS
Jan Evertsenstraat 473 1061 XZ Huygens College Huygenscollege 6134068 1999 voortgezet onderwijs
Jan Luijkenstraat 19 1071 CJ (Instituut) Schreuder Chr. M.U.L.O. (hfd. N.P. Dekker) Schreuder 23388 1950 (Instituut) Schreuder Chr. M.U.L.O., hfd. N.P. Dekker, J. Luijkenstr. 19
Jan Luijkenstraat 19 1071 CJ Instituut Schreuder Schreuder tt 19xx bron WHGA: voor foto zie NTM tegels op locatie 
Jan Luijkenstraat 78 1071 CT Nieuwe Schoolvereen. (dir. C. Vrij) Schoolvereniging N Z3754 1915 Schoolvereen., Nieuwe, Dir. C. Vrij, J. Luijkenstr. 78
Jan Luijkenstraat 78 1071 CT Nieuwe Schoolver. (hfd. L. Costers) Schoolvereniging N 23754 1950 Schoolver. Nieuwe, Hfd. L. Costers, J. Luijkenstr. 78
Jan Luijkenstraat 98 1071 CV The New School For Information Services Informationschool 4711787 1999 andere categorie
Jan Luijkenstraat 98 1071 CV The New School For Information Services Informationschool 4711788 1999 andere categorie
Jan Maijenstraat 11 1056 SE Jan Evertsenschool Evertsenschool -- -- 19xx bron Frans Woons
Jan Maijenstraat 11 1056 SE Vespuccischool voor GLO Vespuccischool -- -- 19xx bron foto in SAA Bbk 010012000868 (ongedateerd)
Jan Maijenstraat 11 1056 SE Openbare School voor Voorbereidend Onderwijs No.58 School 058 -- -- 19xx bron SAA woningkaart (Frans Woons)
Jan Maijenstraat 13 1056 SE Jan Mayenschool Mayenschool -- -- 19xx bron Frans Woons
Jan Maijenstraat 13 1056 SE Mercatorschool voor GLO Mercatorschool -- -- 19xx bron foto in SAA Bbk 010012000868 (ongedateerd)
Jan Maijenstraat 13 1056 SE Openbare School voor VGLO No.1 School 001 -- -- 19xx bron SAA woningkaart (Frans Woons)
Jan Maijenstraat 15 1056 SE Abel Jansz. Tasmanschool Tasmanschool -- -- 19xx bron Frans Woons
Jan Maijenstraat 15 1056 SE (Openbare) Jan Maijenschool voor GLO Mayenschool -- -- 1941 bron foto in SAA Bbk 010012000868 (ongedateerd); bron SAA woningkaart (Frans Woons); bron eenkleineheldendaad.nl
Jan Maijenstraat 17 1056 SE School voor VGLO No.19 School 019 -- -- 1941 bron Frans Woons; kan ook School 001 geweest zijn; bron eenkleineheldendaad.nl
Jan Maijenstraat 17 1056 SE (Openbare) Jan Evertsenschool voor GLO Evertsenschool -- -- 19xx bron foto in SAA Bbk 010012000868 (ongedateerd); bron SAA woningkaart (Frans Woons)
Jan Pieter Heijestraat 45 1053 GK Tweede Montessorischool het Winterkoninkje Montessori 02 6831158 1999 basisonderwijs
Jan Rebelstraat 15 1069 CA Xxx-school School xxx -- -- 19xx bron catalogus herbestemde scholen
Jan Sluijtersstraat 5 1062 CJ Prof. H. Burgerschool Burgerschool H 6158547 1999 speciaal onderwijs
Jan Sluijtersstraat 9 1062 CJ Joh. C. Amman School voor Dove Kinderen Ammanschool 1 6178617 1999 speciaal onderwijs; bron foto in SAA Bbk 10009A000469 (1965); bron MSn: admin. Signis-Kentalis op huisnr.11
Jan Sluijtersstraat 1-3 1062 CJ Dr. Coronel School Coronelschool 6151193 1999 andere categorie
Jan Tooropstraat 0-1001 106- -- Dansschool Groenhuijsen Dansschool GH -- -- 19xx bron schoolbank.nl: huisnr ontbreekt
Jan Tooropstraat 0-1001 106- -- Xxx-school School xxx -- -- 19xx bron schoolbank.nl: huisnr ontbreekt
Jan Tooropstraat 136 1061 AD Hogeschool Ipabo Ipabo 6137079 1999 hbo of universitair
Jan Tooropstraat 136 1061 AD Hogeschool Katholieke Leergangen, afd. Amsterdam HKL -- -- 19xx bron schoolbank.nl
Jan Tooropstraat 164 1061 AE Verpleegkundigenopleiding St. Lucasziekenhuis Verplegersschool L -- -- 19xx bron schoolbank.nl; bron MSn: geen schoolgebouw
Jan Tooropstraat 1 1062 BK OndernemersCollege Amsterdam OCA -- -- 19xx bron schoolbank.nl
Jan Tooropstraat 11 1062 BK Mgr. Hermusschool Hermusschool 6179696 1999 speciaal onderwijs; bron MSn: Kentalis-Signisschool
Jan Tooropstraat 13 1062 BK Alexander Roozendaalschool Roozendaalschool 3460111 1999 speciaal onderwijs
Jan Tooropstraat 25 1062 BK Chr. Lyceum West Lyceum C -- -- 19xx bron schoolbank.nl
Jan Tooropstraat 29 1062 BK Meridiaan College Meridiaancollege -- -- 19xx bron schoolbank.nl
Jan Tooropstraat 11-13 1062 BK RK Detailhandelschool St. Nicolaas Nicolaasschool D -- -- 19xx bron schoolbank.nl
Jan van Eijckstraat 0-47 1077 L- Xxx-school School xxx -- -- 19xx bron schoolbank.nl: huisnr ontbreekt; bron MSn: nascholing handenarbeid betreft mogelijk geen schoolgebouw
Jan van Eijckstraat 21 1077 LG British School of Amsterdam British S 6758396 1999 andere categorie; bron MSn: op binnenterrein
Jan van Eijckstraat 21 1077 LG British School of Amsterdam British S 6797840 1999 andere categorie; bron MSn: op binnenterrein
Jan van Eijckstraat 21 1077 LG OLS Eerste Daltonschool Daltonschool 1e -- -- 19xx bron SAA woningkaart (Frans Woons); bron MSn: op binnenterrein; bron eenkleineheldendaad.nl: in WO-II Joodseschool nr.13
Jan van Eijckstraat 47 1077 LH Christelijke HBS HBS C -- -- 1954 bron MIP-Z #92: wederopbouwschool; ontwerp C. de Geus, C. van der Bom en J.B.Ingwersen
Jan van Eijckstraat 47 1077 LH Sint Ignatius Gymnasium Ignatius G -- -- 1956 bron wederopbouwdatabank.nl (RCE): ontwerp De Geus & v.d. Bom
Jan van Eijckstraat 47 1077 LH Christelijke Middelbare Meisjesschool MMS C -- -- 1962 bron MIP-Z #92: wederopbouwschool; foto in SAA Bbk 10009A001079
Jan van Eijckstraat 47 1077 LH Van Randwijk Akademie Randwijkschool -- -- 1984-1987 bron schoolbank.nl: pedagogische academie na 1e fusiegolf, na 2e fusiegolf opgegaan in IPABO
Jan van Eijckstraat 47 1077 LH Sint Ignatius College Ignatius C -- -- 19xx-1945 bron MIP-Z (#84); mogelijk gesloopt na bombardement in WO-II
Jan van Galenstraat 0-1426 10-- -- Scholen Gemeenschap Centrum Oud West SGCOW -- -- 1980-19xx bron www….helmerbuurt (IJ.Rogge): fusieschool
Jan van Galenstraat 31 1051 KM Marcanti College / Esprit Scholengroep Espritgroep -- -- 2001 bron schoolbank.nl
Jan van Galenstraat 14 1051 KN Jongens- en meisjesschool School xxx -- -- 1920 bron catalogus herbestemde scholen: bedrijven