Verordeningen en ontwikkeling.

Door de sterke aanwas van diverse soorten reclame kwam vanaf 1920 ook een tegenbeweging op gang. De Bond Heemschut en schoonheidscommissies trokken gezamenlijk ten strijde tegen aantasting van de schoonheid van stad en land door toedoen van buitenreclame. Eind jaren dertig verschenen de eerste reclameverordeningen. Door de terugval van de economie in die crisisjaren was er een tijdelijke afname van de hoeveelheid reclame.

Na de Tweede Wereldoorlog nam de reclame een enorme vlucht. De snel groeiende en algemene welvaart na 1950 leidde tot een sterk toenemende stroom van nieuwe consumentenproducten. Tegenwoordig is de maatschappij doordrenkt van reclame. Vooral de radio en later ook de TV reclame gaven de reclame een enorme impuls.

De buitenreclame is eveneens sterk veranderd ten opzichte van de vooroorlogse jaren. De neonreclame kreeg concurrentie van de lichtbak, de emaille reclameborden verdwenen, de geschilderde muurreclames kregen in de huidige billboards hun opvolger. Alleen de reclameaffiches wisten zich te handhaven.

En de Bond Heemschut bedacht dat reclame een cultuurbelevenis is die ook historisch waardevol kan zijn; sindsdien wordt restaureren dus ook als een vom van cultuurbehoud gezien.

       
TV-reclame                                           BillboardStadsdelen (tot samenvoeging in voorjaar 2010):

De WHGA startte in 2001 met een restauratie in voormalig Stadsdeel Westerpark en vervolgde met een flinke serie restauraties in voormalig Stadsdeel Oud-West. Als gevolg daarvan is overlegd hoe de welstandsregels moeten worden toegepast op restauraties van historische gevelreclames. Hoewel door de stadsdeelsamenvoeging na 2010 de SD'n Westerpark en Oud-west zijn opgegaan in SD-West zijn de toen opgedane ervaringen nog steeds terug te vinden in de nieuwe Amsterdamse welstandsregels. Voor de compleetheid is daarom voorlopig onderstaande tekst nog even gehandhaafd.

Welstandsnota

Hieronder vindt u de welstandsnota "Oud-West gewaardeerd". Hierin staan de welstandseisen beschreven waar de
commissie aan toetst. Voor een aantal kleine verbouwingen (dakkapel, erfafscheiding, etc.) vraagt het stadsdeel geen
advies aan de commissie. Hiervoor zijn duidelijke sneltoetscriteria, de zogenoemde "loketcriteria", van toepassing.
Bij een bijzondere situatie of bij twijfel wordt voor dit soort ingrepen wel advies gevraagd aan de commissie.

Wijzigingen

De stadsdeelraad heeft in 2008 besloten om enkele inhoudelijke veranderingen in de Welstandsnota door te voeren.
De richtlijnen voor reclame, luifels/zonweringen en dergelijke zijn grotendeels opgenomen in de loketcriteria.
Ook zijn er inhoudelijke aanpassingen van met name het reclamebeleid en de afmetingen van het hekwerk van
dakterrassen. In de bijlage "Aanpassingen Welstandsnota" staan de wijzigingen beschreven.

Monument

Voor elke wijziging aan of in een monument is naast een bouwvergunning ook een monumentenvergunning nodig.
Dat betekent bijvoorbeeld dat u ook voor ingrepen als het vernieuwen van de voegen of het reinigen van de gevel
een vergunning moet aanvragen. Bureau Monumenten & Archeologie. Wilt u weten of een pand een beschermd
rijks- of gemeentelijk monument is, kijk dan op de site van Bureau Monumenten & Archeologie
(http://www.bma.amsterdam.nl/kennisbank_amis)
.

Welstand digitaal

In het najaar van 2009 kwam de Welstandsnota "Oud-West gewaardeerd" on-line. Met behulp van duidelijke illustraties en verschillende zoekmogelijkheden werd de juiste informatie voor iedereen eenvoudig en snel bereikbaar. U hoeft niet meer het hele document door te nemen, maar kunt exact die informatie vinden die voor u bestemd is. Onderstaande leeswijzer beschrijft de gekozen structuur van de Welstandsnota en geeft aan waar welke informatie te vinden is.

Deel 1

Dit deel beschrijft het algemene kader van de toetsing en de gang van zaken bij het beoordelen van een aanvraag van een bouwvergunning. In Hoofdstuk 3 van dat deel is te vinden wat voor soort criteria onderscheiden zijn. Daar staat ook het algemene toetsingskader in vermeld waarop kan worden teruggegrepen.

Deel 2

De criteria per gebied voor zowel verbouwingen en nieuwbouw zijn te vinden in deel 2. Op de kaart op pagina 4 is te zien welke gebieden te onderscheiden zijn.

Deel 3

Aanwijzingen per pand zijn te vinden in deel 3. Van alle panden in de negentiende-eeuwse ring is nagegaan in welke mate zij bijdragen aan de specifieke stedenbouwkundige en architectonische karakteristieken. Naarmate een pand daar meer aan bijdraagt, is het hoger gewaardeerd en is de toetsing omvattender.

Deel 4

In deel 4 zijn criteria te vinden voor specifieke ingrepen. Maar de richtlijnen voor reclame, luifels/zonweringen en dergelijke zijn grotendeels verplaatst naar deel 5 ‘Loketcriteria voor kleine verbouwingen’. Zie document Aanpassingen Welstandsnota.

Deel 5

Voor bepaalde, eenvoudige ingrepen, zoals dakkapellen en erfscheidingen, vraagt het stadsdeel geen advies aan de Commissie voor Welstand en Monumenten. In deel 5 staan deze ingrepen vermeld met de daarvoor opgestelde loketcriteria. Bij een bijzondere situatie of bij twijfel wordt voor dit soort ingrepen wel advies bij de Commissie gevraagd. Hier vindt u nu ook de richtlijnen voor reclame, luifels/zonweringen en dergelijke. Zie document Aanpassingen Welstandsnota.

Verwijzingen

• Van de oude Welstandsnota is Bijlage 2 (de Monumentenlijst Oud-West) nu niet meer actueel. Een actueel monumentenoverzicht stond op de website van Bureau Monumenten & Archeologie van de Gemeente Amsterdam: http://www.bma.amsterdam.nl/kennisbank_amis

• Het BeeldKwaliteitsPlan (BKP) 2004 was te vinden op:
www.oudwest.amsterdam.nl/wonen_en_leven/wonen_en_bouwen/welstandsnota >

• De Welstandsnota Amendement 2008, was te vinden op:
www.piga.amsterdam.nl/contents/111648/reclamerichtlijnenwinkelstratenstadsdeeloudwest.pdf >

• De welstandskaarten zijn in mei 2009 actueel gemaakt.

• Let op: in 2009 werd besloten het BKP te laten opgaan in de nieuwe Welstandsregels die voor heel Amsterdam in een nieuwe adressendatabase zitten, met verschillen per stadsdeel (SD), vanaf 2012. Hierin nemen historische gevelreclames een bijzondere positie in. Dit was te vinden op: www.dedigitaleschoonheid.nl >Home.